GC Compass Spain 1, F.T.A.

Dades bàsiques

Nom: GC COMPASS SPAIN 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
NIF: V-63686216
Import màxim d’actius: € 150.000.000
Data de constitució: 10 de desembre de 2004
Data de desemborsament: 14 de desembre de 2004
Període de Pagament: Mensual
Marc legal: Reial Decret 926/1998, de 14 de maig, pel qual es regulen els Fons de Titulització d’Actius i les Societats Gestores de Fons de Titulització, per les regles contingudes en la Llei 19/1992, de 7 de juliol
Característiques: Fons multicedent obert pel seu actiu i passiu

Pujar

Característiques dels actius

Entitats Cedents: Empreses del Grupo Uralita (Yesos Ibéricos, S.A., Ursa Ibérica de Aislantes, S.A., Uralita Sistema de Tuberías, S.A. i Uralita Comercial Canarias, S.A.)
Tipus d’Actius: Són Drets de Crèdit en front als deutors derivats de la venda de productes i la provisió de determinats serveis, i són cedits conjuntament amb les seves garanties accesòries.

Pujar

Característiques dels bons

Import màxim Emissió Bons: € 150.000.000
Amortització: Mensual
Tipus d’Interès: Variable mensualment

Pujar

  • Fets rellevants

    [No hi ha arxius]
  • Informes trimestrals

  • Memòria anual