No mostrar més aquest missatge
Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Assegurança d’estalvi: Compte Caixafutur – AIELT

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Avantatges

  • Disposa dels diners estalviats des del primer dia sense penalitzacions.
  • Estalvia sense esforç, a partir de 50 euros al mes. Disposaràs sempre del teu capital més la rendibilitat garantida.
  • Si realitzes un rescat total de l'assegurança al cap de cinc anys a comptar des de la seva obertura, els rendiments obtinguts podran estar exempts de tributació

¿Per què contractar un Compte Caixafutur – AIELT?

Aquesta assegurança d'estalvi t'ofereix els avantatges següents:

Altres assegurances que et poden interessar

1. En cas de rescat abans dels 5 anys, a comptar des de la primera aportació, el rendiment generat tributa com a Rendiment de Capital Mobiliari (RCM). Només es poden efectuar rescats totals, no es permet efectuar rescats parcials.

2. Interès tècnic garantit del 0,10 % durant els 12 primers mesos, posteriorment el tipus d'interès es renovarà segons les condicions de renovació que es determinin en aquell moment, però amb un mínim del 0,05 %. L'interès tècnic garantit és la rendibilitat condicionada per la cobertura de riscos sobre la vida i les prestacions associades a aquests.

3. Aplicable al territori comú i a Navarra. Aplicable al territori comú, Navarra, Guipúscoa i Biscaia

Informació subjecta a les condicions particulars i generals de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció. El Compte Caixafutur - AIELT, és una assegurança de vida estalvi de VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances amb NIF A-58333261. Caixabank, SA operador de banca-segurs exclusiu de VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA amb NIF A-08663619 i amb seu social a Carrer Pintor Sorolla, 2-4. 46002 València. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 14675-2016-5555