<
>
 • Promo
 • Intro
 • Protegeix el teu dia a dia
 • Assegura la teva salut
 • Cuida de tu i els teus
 • Alarmes i serveis de protecció

Tota la protecció perquè res t'amoïni

Gaudeix de les assegurances MyBox pel mateix preu mensual durant els 3 primers anys1.
Cobertures exclusives i millors preus per a les teves assegurances de llar, cotxe, salut i vida.

Facilitats de pagament
Totes les assegurances MyBox que contractis es pagaran amb un sol càrrec al compte el dia 1 de cada mes.

Mateix preu durant 3 anys1
Pagaràs el mateix cada mes durant els 3
primers anys de cobertura.
Sense pujades de quota ni sorpreses.

Gaudeix de més estalvis
Amb el millor preu. Tindràs més estalvis que si contractes les teves assegurances cada any.Si tens dubtes, pots trucar al 900 101 222 i t'atendrà un gestor especialista.

Protegeix el teu dia a dia

Assegura el que més valores amb les assegurances de llar i auto.
Solucions personalitzades per a protegir la teva llar i el teu vehicle contra qualsevol imprevist.

MyBox Llar1

 • Cobertura integral de l'habitatge i els bens personals.
 • Cobertura davant de danys a tercers.
 • Substitució de qualsevol pany de portes d'accés a l'habitatge, en cas de sostracció de les claus.
 • I a més completa la protecció de la teva llar amb MyBox Electrodomèstics i protegeix el teu animal de companyia amb MyBox Mascotes.

Et truquem?

 Calcula el teu preu

MyBox Auto1

 • Assistència en viatge des del km 0, les 24 hores, 365 dies.
 • Assistim més enllà de l'accident o les avaries: falta de combustible, punxades o robatori de claus.
 • Indemnització per sinistre total, en vehicles amb menys de tres anys d'antiguitat, pel valor que té un de nou.

Et truquem?

 Calcula el teu preuAssegura la teva salut

Tria una assegurança de salut amb cobertura completa i accedeix a consultes mèdiques, atenció hospitalària, urgències, proves i assegurança dental.

MyBox Salut1

 • Cobertures exclusives per a tu i la teva família, per sentir-vos protegits en tot moment.
 • Accés al programa Adeslas Salut i Benestar2.
 • Una assegurança3 sense copagaments i juntament amb una assegurança dental d'alta qualitat.
 • Amb accés en tot moment als serveis de salut digital.

¿Et truquem?

 Calcula el teu preuMyBox Salut Seniors1

 • Cobertures exclusives i un Assessor Personal de salut per ajudar-te en qüestions mèdiques i amb la gestió de la pòlissa.
 • Un quadre mèdic sanitari ampliat i una assegurança dental d'alta qualitat.
 • Accés al programa digital Salut i Benestar2.
 • Per a assegurats d'entre 63 i 84 anys.

¿Et truquem?

 Saber-ne mésCuida de tu i els teus

Protegeix el teu benestar i el dels qui més t'importen en cas de defunció o situacions imprevistes.

MyBox Vida1

 • T'avancem el 50 % del capital assegurat en cas de càncer, infart i malalties greus4.
 • A més, doble capital si la invalidesa o defunció tenen per causa un accident5.
 • Cobertura en cas d'invalidesa absoluta i permanent4 i defunció.
 • A més, durant els tres anys posteriors a la contractació, disposaràs d’un servei addicional de segona opinió mèdica en cas de malaltia greu6 

¿Et truquem?

 Calcula el teu preuMyBox Decessos

 • Disponible quan es contracta MyBox Vida.
 • Servei de decessos amb cobertura integral dels serveis funeraris.
 • Capital addicional de 1.000 € per a cobertures o serveis addicionals relacionats amb el sepeli.
 • Sense qüestionari de salut.

 Saber-ne mésMyBox Decessos Seniors

 • Testament Plus, que inclou assessorament en testament vital, atorgament notarial de poders preventius i d'autotutela.
 • Assistència Jurídica Plus, que cobreix els serveis de tramitació o gestió de la pensió de viduïtat o orfandat i canvi de titularitat de subministraments.
 • Cobertura de totes les despeses i tràmits necessaris en cas de defunció d'un ser estimat.

 Saber-ne mésAlarmes i serveis de protecció

Protegim la teva llar i el teu benestar amb tecnologia exclusiva contra robatoris i ocupacions, assistència en menys de 20 segons i avisos a policia o emergències.

Wivai Securitas Direct

1. Les assegurances MyBox Llar, MyBox Auto, MyBox Salut, MyBox Salut Seniors i MyBox Vida tenen una durada inicial de tres anys i la forma de pagament de la prima és mensual. No s’hi apliquen recàrrecs per fraccionament. A partir del quart any, la pòlissa de les assegurances MyBox es renovarà anualment de manera automàtica. Si l’assegurança és renovada, la prima de renovació es pot recalcular conforme a les condicions de la pòlissa. En l’assegurança MyBox Decessos Seniors s’abonarà la totalitat del pagament de la prima en el moment en què la pòlissa entri en vigor i en MyBox Decessos Seniors Flexible s’abonarà la totalitat del pagament de la prima de manera mensual durant els 36 primers mesos de vigència de la pòlissa. Subjecte a les condicions de MyBox. Les condicions de contractació es poden consultar a qualsevol oficina CaixaBank o a www.CaixaBank.cat.

2. Adeslas Salud y Bienestar és un servei accessible als assegurats d’Adeslas adscrits a la pòlissa de la companyia majors de 18 anys. Aquest servei addicional i els serveis de salut digital no estan previstos a les zones d’Astúries, Navarra i el País Basc.

3. Consulta les condicions de les assegurances de salut per a les zones d’Astúries, Navarra i el País Basc.

4. Els clients més grans de 62 anys i fins a 67 anys només poden contractar MyBox Vida amb la cobertura de defunció. Les cobertures de malaltia per càncer; infart agut de miocardi, bypass i trasplantament; ictus (apoplexia); insuficiència renal; malalties degeneratives (Alzheimer, Parkinson i esclerosi múltiple), i trasplantament d’òrgan vital tenen caràcter excloent entre si, és a dir, si succeeix alguna d’aquestes contingències, les altres s’extingeixen, s’abona el 50 % del capital previst per a les cobertures de defunció o invalidesa absoluta permanent i es manté el 50 % restant del capital esmentat exclusivament per a les cobertures de defunció i invalidesa absoluta permanent, defunció per accident i invalidesa absoluta permanent per accident, que continuaran vigents per l’import esmentat. Així mateix, a les cobertures de càncer, infart agut de miocardi i altres malalties greus se’ls aplica un període de carència de 180 dies. La cobertura d’invalidesa absoluta permanent és per al cas en què l’assegurat pateixi una situació física irreversible, aliena a la seva voluntat, que li impedeixi fer qualsevol tipus de feina retribuïda per compte propi o d’altri. No tenen la consideració d’invalidesa absoluta permanent les situacions en què l’assegurat queda impedit només per fer la seva professió habitual, però pot fer o acomplir una altra feina, professió o ofici (incapacitat total permanent).

5. Doble capital per accident aplicable per a aquells casos en els quals la defunció o la invalidesa absoluta permanent sobrevinguin en el termini màxim de dos anys des que va succeir l’accident..

6. El servei addicional de segona opinió mèdica en cas de malaltia greu de MyBox Vida serà prestat durant els tres anys posteriors a la contractació sempre que la pòlissa estigui vigent i al corrent de pagament. El servei addicional el prestarà l’entitat Teladoc-Health Care Management, SA, i, si no és possible, el prestarà una altra entitat de característiques similars.

7. L’oferta de venda de MyBox Alarma i de MyBox Protecció Senior és exclusiva de Securitas Direct, SAU, inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el núm. 2737, amb la intermediació de Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. Per a informació més detallada, consulta wivai.com. Aquesta oferta està subjecta a les normes establertes a la Llei d’ordenació del comerç detallista, defensa de consumidors i usuaris i a la resta de normes de desenvolupament. MyBox Alarma: Securitas Direct, SAU, es compromet a dur a terme un estudi de seguretat personalitzat per telèfon i, un cop efectuat, a instal·lar l’alarma en un termini de 72 hores, moment en què se subscriurà el contracte oportú directament amb Securitas Direct, SAU. El dia de la instal·lació, Securitas Direct, SAU, et lliurarà tota la documentació de la garantia 100 % de manteniment, així com totes les explicacions i condicions d’ús del producte. MyBox Protecció Senior: Securitas Direct, SAU, es compromet a lliurar el producte al lloc indicat abans de tres dies, moment en què se subscriurà el contracte oportú directament amb Securitas Direct, SAU. Securitas Direct, SAU, es posarà en contacte amb tu per activar el producte i et lliurarà tota la documentació de la garantia 100 % de manteniment, així com totes les explicacions i condicions d’ús del producte. Si tinguessis cap anomalia o incidència de postvenda, has de contactar directament amb el telèfon del Servei d’Assistència Tècnica de Securitas Direct (900 111 099). CaixaBank és aliè als termes i a les condicions d’aquesta oferta i a les relacions comercials o contractuals que se’n derivin, ja que tan sols es limita a facilitar-hi l’accés.

Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció i contractació. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances de no vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili social al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi OE0003. Té contractada l’assegurança corresponent de responsabilitat civil professional per cobrir les responsabilitats que puguin sorgir per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. Se’n pot obtenir més informació a la seva pàgina web.

NRI: 22146-2023-17195