Avantatges

 • Tarifa plana

  Amb una quota sense sorpreses, guanyaràs en tranquil·litat. Només hauràs de triar la quota i el termini per adquirir el teu habitatge.

 • Sense comissions

  CasaFàcil no aplica comissió d'obertura ni d'estudi.

 • Sense despeses associades

  CaixaBank assumeix totes les despeses relacionades amb el tràmit de la hipoteca: nota del registre, taxació(c) i altres despeses de formalització.

 • Quota bonificada

  Pots bonificar la quota en funció dels productes que tinguis contractats.

 • Control del pressupost

  Saber anticipadament la quota mensual et permet gestionar millor la teva economia familiar.

 • Terminis a mida:

  Termini de devolució de la hipoteca ajustable segons les teves necessitats.

Escull el teu termini

CasaFàcil Fix 20 anys

 • Amb bonificació màxima: 2,55% (TIN); 3,913% (TAE) (bonificació màxima de l'1,00%)
 • Sense bonificació: 3,55% (TIN); 4,053% (TAE)

Condicions

 1. Es pot sol·licitar fins al 80% del valor de la garantia, sent el menor entre el valor de la taxació o el valor de la compravenda de l'habitatge, sempre que es tracti de l'habitatge habitual.
 2. El termini màxim és de 20 anys (el termini de l'operació més l'edat del titular més jove no ha de superar els 75 anys).

CONDICIONS LEGALS CASAFÀCIL FIX 20

Condicions financeres per a l'adquisició d'habitatge amb garantia hipotecària tenint en compte l'exemple representatiu que a continuació es dirà:

1) TAE BONIFICADA: si es compleixen totes les condicions de bonificació, partint de la hipòtesi que pots optar a la bonificació màxima. (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 20 anys; (iii) comissió d'obertura 0%; (iv) Tipus d'interès: fix; TIN bonificada: 2,55%; (v) TAE bonificada: 3,913%; (vaig veure) quota mensual: 798,51 euros; (vii) n.o de quotes: 240; (viii) import total degut (inclou despeses): 214.706,90 euros. Sistema d'amortització francès1.

2) TAE NO BONIFICADA: si no es compleixen les condicions de bonificació. (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 20 anys; (iii) comissió d'obertura: 0%; (iv) tipus d'interès: fix; TIN: 3,55%; (v) TAE: 4,053%; (vaig veure) quota mensual: 873,80 euros; (vii) n.o de quotes: 240; (viii) import total degut (inclou despeses): 217.506,10 euros. Sistema d'amortització francès1.

La TAE pot variar en funció del termini i de l'import de l'operació, així com per les revisions mensuals del compliment dels bonificadors.

Condicions comunes a la TAE bonificada i a la TAE no bonificada:

a) Altres condicions financeres comunes: comissió per reemborsament o amortització anticipada total o parcial que no podrà superar l'import de la pèrdua financera que pogués patir CaixaBank amb el límit del 2 % del capital amortitzat durant els 10 primers anys, i de l'1,5 % del capital amortitzat fins al final de la vida del préstec.

b) Despeses preparatòries que satisfarà CaixaBank. (i) Impostos: 1.215,80 euros en actes jurídics documentats per a una responsabilitat hipotecària de 162.106,50 euros i un tipus impositiu del 0,75 %; (ii) comprovació registral: 10,91 euros; (iii) notaria: 597,00 euros; (iv) gestoria: 363,00 euros; (v) inscripció registral: 283,00 euros.

c) Despeses preparatòries que assumirà el client. (i) Taxació: 254,10 € (si es formalitza la operació, CaixaBank li abonarà aquest import com a màxim als 45 dies des de la data de constitució).

d) Serveis accessoris vinculats que assumirà el client: el client haurà d'assumir obligatòriament el pagament d'una assegurança de danys, tant si opta per contractar o no els bonificadors. CaixaBank no comercialitza assegurances de danys; per tant, a continuació li oferim la prima que resulta de simular una assegurança de llar (que és el més similar a l'assegurança de danys que aquesta entitat comercialitza amb la diferència que l'assegurança de llar ofereix més cobertura). A efectes del càlcul de la TAE no bonificada i de la TAE bonificada, es tindrà en compte la prima que s'obté de simular l'assegurança de llar i, a més, en el cas de la TAE bonificada, s'aplicarà la bonificació que correspongui per la contractació. No obstant això, pot contractar lliurement l'assegurança de danys, que és l'obligatòria, amb la companyia asseguradora que triï el client.

Assegurança de la llar: 317,00 euros prima anual. Import de la prima anual, partint de la hipòtesi que no variarà durant la vigència de l'operació. L'import és merament orientatiu i té en consideració productes d'assegurances de la llar comercialitzades per CaixaBank, SA (exemple prenent com a base un préstec hipotecari el capital del qual ascendeix a 150.000 € i per un continent d'entre 100.001 € i 120.000 € i amb 100 m2 d'habitatge construïts, que produeix un import per abonar per aquest concepte durant tota la vigència de l'operació de 6.340,00 €). L'import és el resultat d'una simulació efectuada sobre la base d'un tram orientatiu en què, en funció del continent i els metres quadrats exactes de l'habitatge, el valor pot variar.

Compte de pagament: és necessari mantenir contractada durant tota la vigència del préstec un compte amb CaixaBank. El client haurà d'assumir el pagament del preu del manteniment del compte de pagament, que puja a 15 euros/trimestre. El càlcul de la TAE, bonificada i no bonificada, tindrà en compte aquest cost de manteniment.

Condicions de bonificació: es tracta de punts percentuals que es restaran del TIN, si es contracten els següents productes. (i) Domiciliació de nòmina o pensions > 600 € + domiciliació 3 rebuts + compres amb targetes*** comercialitzades per CaixaBank, SA, el titular de les quals sigui la part deutora i les liquidacions del qual estiguin domiciliades en un dipòsit a la vista obert a CaixaBank, SA pel seu titular, amb les que s'hagin efectuat com a mínim tres compres durant els últims tres mesos: 0,25 punts; (ii) contractació d'una assegurança de llar comercialitzat per CaixaBank: 0,25 punts; (iii) contractació d'una assegurança de vida*: 0,25 punts; (iv) finançament de la contractació d'un servei "Alarma Llar SECURITAS DIRECT" o “SERVEI PROTECCIÓ SÈNIOR”**: 0,25 punts. Els serveis indicats sempre han de ser comercialitzats per CaixaBank, S.A. o Promocaixa, S.A. Es comprovarà mensualment el compliment dels requisits indicats per aplicar les condicions de bonificació, i pot ajustar a l'alça o a la baixa el tipus d'interès segons la comprovació que efectua CaixaBank amb aquesta periodicitat del compliment dels bonificadors. La contractació de l'anterior relació de productes és opcional. Cada un d'ells pot contractar-se de manera independent i no hi ha cap diferència entre l'oferta combinada i l'oferta de productes per separat (el preu dels productes i serveis amb les característiques indicades no varia pel fet de contractar-se de manera combinada o per separat).

* Assegurança de vida (simulació sobre una assegurança de vida i amortització) de 226,58 euros de prima anual (sota la premissa que la prima no variarà durant la vigència de l'operació ni s'actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs dels anys dels contractants). La prima està calculada sobre la base de la contractació d'una assegurança de vida pel 50 % del capital, tenint l'assegurat 30 anys d'edat. El cost d'aquest servei l'assumirà el client en cas de contractar-lo.

** Finançament de l'Alarma Llar SECURITAS DIRECT, comercialitzada per Promocaixa,S.A i finançada per CaixaBank al tipus d'interès 0 %, TAE 0% (36 quotes mensuals de 52,03 euros cadascuna per al finançament de l'adquisició, la instal·lació i el manteniment de l'alarma). Import total del crèdit i PVP: 1.873,08 €. Per a la resta del període de durada de l'operació hipotecària, s'ha de mantenir contractat el servei de manteniment de l'alarma amb un cost de 39,93 euros al mes. Finançament Servei Protecció Sènior Duo, comercialitzat per Promocaixa,S.A i finançat per CaixaBank al tipus d’interès 0%, TAE 0% (36 quotes mensuals de 34,00 euros cadascuna pel finançament de l’adquisició i manteniment de l’alarma). Import total del crèdit i PVP: 1.224,00€. Per a la resta del període de duració de la operació hipotecària, caldrà mantenir contractat el servei de manteniment amb un cost de 34,00 euros al mes. Per al càlcul de la TAE es tindrà en compte el cost del servei Securitas Direct, ja que és més alt que el cost del servei Protecció Sènior Duo.

*** Cost de manteniment de la targeta (simulació sobre la Targeta Visa Electron de dèbit) comercialitzada per CaixaBank: 36 euros/any. El càlcul de la TAE bonificada tindrà en compte aquest cost de manteniment. El cost d'aquest servei l'assumirà el client en cas de contractar-lo.

Advertiments: (i) l'incompliment de les obligacions derivades del préstec pot comportar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per al seu avalador o per al propietari de l'habitatge hipotecat, com la pèrdua del seu habitatge i d'altres béns; (ii) CaixaBank es reserva el dret de denegar la concessió de l'operació o d'aprovar-la en les condicions que cregui convenients, prèvia anàlisi de la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l'entitat; (iii) la TAE, d'acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l'exemple, les despeses i els serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l'assegurança no variarà durant la vigència del contracte.

1 Sistema d'amortització francès: pagament d'una quota constant formada per una part d'amortització de capital i una altra dels interessos. La part d'interessos que s'inclou a cada quota és el resultat d'aplicar el tipus d'interès efectiu al capital pendent d'amortització a l'inici de cada període mensual. La diferència fins a la quota és la part d'amortització del capital.

Cada mes cal pagar obligatòriament interessos pel capital que queda per tornar. Al principi de la vida del préstec, tenim molt de capital per tornar; per això, la part de la quota és més alta a la part dels interessos que a la d'amortització de capital. Com volem que la quota sigui constant, es redueix la part d'interessos i augmenta la part de capital a mesura que avança el temps.

La quota és constant i es manté mentre no es modifiqui el tipus d'interès. Per exemple, si tinguéssim un préstec de 100.000 euros a 20 anys i a un tipus d'interès del 3,75 %, les quotes mensuals serien de 592,89 euros. El primer pagament correspondria a 312,50 euros d'interessos i únicament a 280,39 euros de devolució del capital prestat. En canvi, 20 anys més tard, l'últim pagament seria d'1,85 euros d'interès i de 591,04 euros de capital.

Fórmula aritmètica (cànon francès)

ak = Ck * [(r / m) / [1- [1+ (r / m)] -n]]

on "ak" representa la quota mixta d'amortització i interessos; "Ck", el capital pendent d'amortització a l'inici del període; "r", el tipus d'interès nominal anual, en tant per u; "m", el nombre de períodes de liquidació del préstec que s'inclouen en un any; i "n", el nombre de períodes de liquidació (de pagament d'amortització de capital i interessos) pendents.

CasaFàcil Fix 25 anys

 • Amb bonificació màxima: 2,90% (TIN); 4,195% (TAE) (bonificació màxima de l'1,00%)
 • Sense bonificació: 3,90% (TIN); 4,387% (TAE)

Condicions

 1. Es pot sol·licitar fins al 80% del valor de la garantia, sent el menor entre el valor de la taxació o el valor de la compravenda de l'habitatge, sempre que es tracti de l'habitatge habitual.
 2. El termini màxim és de 25 anys (el termini de l'operació més l'edat del titular més jove no ha de superar els 75 anys).

CONDICIONS LEGALS CASA FÀCIL FIX 25

Condicions financeres per a l'adquisició d'habitatge amb garantia hipotecària tenint en compte l'exemple representatiu que a continuació es dirà:

1) TAE BONIFICADA: si es compleixen totes les condicions de bonificació, (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 25 anys; (iii) comissió d'obertura 0%; (iv) Tipus d'interès: fix; TIN bonificada: 2,90%; (v) TAE bonificada: 4,195%; (vaig veure) quota mensual: 703,54 euros; (vii) n.o de quotes: 300; (viii) import total degut (inclou despeses): 239.720,20 euros. Sistema d'amortització francès1.

2) TAE NO BONIFICADA: si no es compleixen les condicions de bonificació. (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 25 anys; (iii) comissió d'obertura: 0%; (iv) tipus d'interès: fix; TIN: 3,90%; (v) TAE: 4,387%; (vaig veure) quota mensual: 783,50 euros; (vii) n.o de quotes: 300; (viii) import total degut (inclou despeses): 244.729,10 euros. Sistema d'amortització francès1.

La TAE pot variar en funció del termini i de l'import de l'operació, així com per les revisions mensuals del compliment dels bonificadors.

Condicions comunes a la TAE bonificada i a la TAE no bonificada:

a) Altres condicions financeres comunes: comissió per reemborsament o amortització anticipada total o parcial que no podrà superar l'import de la pèrdua financera que pogués patir CaixaBank amb el límit del 2 % del capital amortitzat durant els 10 primers anys, i de l'1,5 % del capital amortitzat fins al final de la vida del préstec.

b) Despeses preparatòries que satisfarà CaixaBank. (i) Impostos: 1.215,88 euros en actes jurídics documentats per a una responsabilitat hipotecària de 162.117,00 euros i un tipus impositiu del 0,75 %; (ii) comprovació registral: 10,91 euros; (iii) notaria: 597,00 euros; (iv) gestoria: 363,00 euros; (v) inscripció registral: 283,00 euros.

c) Despeses preparatòries que assumirà el client. (i) Taxació: 254,10 € (si es formalitza la operació, CaixaBank li abonarà aquest import com a màxim als 45 dies des de la data de constitució).

d) Serveis accessoris vinculats que assumirà el client: el client haurà d'assumir obligatòriament el pagament d'una assegurança de danys, tant si opta per contractar o no els bonificadors. CaixaBank no comercialitza assegurances de danys; per tant, a continuació li oferim la prima que resulta de simular una assegurança de llar (que és el més similar a l'assegurança de danys que aquesta entitat comercialitza amb la diferència que l'assegurança de llar ofereix més cobertura). A efectes del càlcul de la TAE no bonificada i de la TAE bonificada, es tindrà en compte la prima que s'obté de simular l'assegurança de llar i, a més, en el cas de la TAE bonificada, s'aplicarà la bonificació que correspongui per la contractació. No obstant això, pot contractar lliurement l'assegurança de danys, que és l'obligatòria, amb la companyia asseguradora que triï el client.

Assegurança de la llar: 317,00 euros prima anual. Import de la prima anual, partint de la hipòtesi que no variarà durant la vigència de l'operació. L'import és merament orientatiu i té en consideració productes d'assegurances de la llar comercialitzades per CaixaBank, SA (exemple prenent com a base un préstec hipotecari el capital del qual ascendeix a 150.000 € i per un continent d'entre 100.001 € i 120.000 € i amb 100 m2 d'habitatge construïts, que produeix un import per abonar per aquest concepte durant tota la vigència de l'operació de 6.340,00 €). L'import és el resultat d'una simulació efectuada sobre la base d'un tram orientatiu en què, en funció del continent i els metres quadrats exactes de l'habitatge, el valor pot variar.

Compte de pagament: és necessari mantenir contractada durant tota la vigència del préstec un compte amb CaixaBank. El client haurà d'assumir el pagament del preu del manteniment del compte de pagament, que puja a 15 euros/trimestre. El càlcul de la TAE, bonificada i no bonificada, tindrà en compte aquest cost de manteniment.

Condicions de bonificació: es tracta de punts percentuals que es restaran del TIN, si es contracten els següents productes. (i) Domiciliació de nòmina o pensions > 600 € + domiciliació 3 rebuts + compres amb targetes*** comercialitzades per CaixaBank, SA, el titular de les quals sigui la part deutora i les liquidacions del qual estiguin domiciliades en un dipòsit a la vista obert a CaixaBank, SA pel seu titular, amb les que s'hagin efectuat com a mínim tres compres durant els últims tres mesos: 0,25 punts; (ii) contractació d'una assegurança de llar comercialitzat per CaixaBank: 0,25 punts; (iii) contractació d'una assegurança de vida*: 0,25 punts; (iv) finançament de la contractació d'un servei "Alarma Llar SECURITAS DIRECT" o “SERVEI PROTECCIÓ SÈNIOR”**: 0,25 punts. Els serveis indicats sempre han de ser comercialitzats per CaixaBank, S.A. o Promocaixa, S.A. Es comprovarà mensualment el compliment dels requisits indicats per aplicar les condicions de bonificació, i pot ajustar a l'alça o a la baixa el tipus d'interès segons la comprovació que efectua CaixaBank amb aquesta periodicitat del compliment dels bonificadors. La contractació de l'anterior relació de productes és opcional. Cada un d'ells pot contractar-se de manera independent i no hi ha cap diferència entre l'oferta combinada i l'oferta de productes per separat (el preu dels productes i serveis amb les característiques indicades no varia pel fet de contractar-se de manera combinada o per separat).

* Assegurança de vida (simulació sobre una assegurança de vida i amortització) de 226,58 euros de prima anual (sota la premissa que la prima no variarà durant la vigència de l'operació ni s'actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs dels anys dels contractants). La prima està calculada sobre la base de la contractació d'una assegurança de vida pel 50 % del capital, tenint l'assegurat 30 anys d'edat. El cost d'aquest servei l'assumirà el client en cas de contractar-lo.

** Finançament de l'Alarma Llar SECURITAS DIRECT, comercialitzada per Promocaixa, S.A. i finançada per CaixaBank al tipus d'interès 0 %, TAE 0% (36 quotes mensuals de 52,03 euros cadascuna per al finançament de l'adquisició, la instal·lació i el manteniment de l'alarma). Import total del crèdit i PVP: 1.873,08 €. Per a la resta del període de durada de l'operació hipotecària, s'ha de mantenir contractat el servei de manteniment de l'alarma amb un cost de 39,93 euros al mes. Finançament Servei Protecció Sènior Duo, comercialitzat per Promocaixa, S.A. i finançat per CaixaBank al tipus d’interès 0%, TAE 0% (36 quotes mensuals de 34,00 euros cadascuna pel finançament de l’adquisició i manteniment de l’alarma). Import total del crèdit i PVP: 1.224,00€. Per a la resta del període de duració de la operació hipotecària, caldrà mantenir contractat el servei de manteniment amb un cost de 34,00 euros al mes. Per al càlcul de la TAE es tindrà en compte el cost del servei Securitas Direct, ja que és més alt que el cost del servei Protecció Sènior Duo.

*** Cost de manteniment de la targeta (simulació sobre la Targeta Visa Electron de dèbit) comercialitzada per CaixaBank: 36 euros/any. El càlcul de la TAE bonificada tindrà en compte aquest cost de manteniment. El cost d'aquest servei l'assumirà el client en cas de contractar-lo.

Advertiments: (i) i l'incompliment de les obligacions derivades del préstec pot comportar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per al seu avalador o per al propietari de l'habitatge hipotecat, com la pèrdua del seu habitatge i d'altres béns; (ii) CaixaBank es reserva el dret de denegar la concessió de l'operació o d'aprovar-la en les condicions que cregui convenients, prèvia anàlisi de la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l'entitat; (iii) la TAE, d'acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l'exemple, les despeses i els serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l'assegurança no variarà durant la vigència del contracte.

1 Sistema d'amortització francès: pagament d'una quota constant formada per una part d'amortització de capital i una altra dels interessos. La part d'interessos que s'inclou a cada quota és el resultat d'aplicar el tipus d'interès efectiu al capital pendent d'amortització a l'inici de cada període mensual. La diferència fins a la quota és la part d'amortització del capital.

Cada mes cal pagar obligatòriament interessos pel capital que queda per tornar. Al principi de la vida del préstec, tenim molt de capital per tornar; per això, la part de la quota és més alta a la part dels interessos que a la d'amortització de capital. Com volem que la quota sigui constant, es redueix la part d'interessos i augmenta la part de capital a mesura que avança el temps.

La quota és constant i es manté mentre no es modifiqui el tipus d'interès. Per exemple, si tinguéssim un préstec de 100.000 euros a 20 anys i a un tipus d'interès del 3,75 %, les quotes mensuals serien de 592,89 euros. El primer pagament correspondria a 312,50 euros d'interessos i únicament a 280,39 euros de devolució del capital prestat. En canvi, 20 anys més tard, l'últim pagament seria d'1,85 euros d'interès i de 591,04 euros de capital.

Fórmula aritmètica (cànon francès)

ak = Ck * [(r/m) / [1- [1+ (r/m)] -n]]

on "ak" representa la quota mixta d'amortització i interessos; "Ck", el capital pendent d'amortització a l'inici del període; "r", el tipus d'interès nominal anual, en tant per u; "m", el nombre de períodes de liquidació del préstec que s'inclouen en un any; i "n", el nombre de períodes de liquidació (de pagament d'amortització de capital i interessos) pendents.

CasaFàcil Fix 30 anys

 • Amb bonificació màxima: 2,95% (TIN); 4,191% (TAE) (bonificació màxima de l'1,00%)
 • Sense bonificació: 3,95% (TIN); 4,419% (TAE)

Condicions

 1. Es pot sol·licitar fins al 80% del valor de la garantia, sent el menor entre el valor de la taxació o el valor de la compravenda de l'habitatge, sempre que es tracti de l'habitatge habitual.
 2. El termini màxim és de 30 anys (el termini de l'operació més l'edat del titular més jove no ha de superar els 75 anys).

CONDICIONS LEGALS CASA FÀCIL FIX 30

Condicions financeres per a l'adquisició d'habitatge amb garantia hipotecària tenint en compte l'exemple representatiu que a continuació es dirà:

1) TAE BONIFICADA: si es compleixen totes les condicions de bonificació, partint de la hipòtesi que pots optar a la bonificació màxima. (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 30 anys; (iii) comissió d'obertura 0%; (iv) Tipus d'interès: fix; TIN bonificada: 2,95%; (v) TAE bonificada: 4,191%; (vaig veure) quota mensual: 628,37 euros; (vii) n.o de quotes: 360; (viii) import total degut (inclou despeses): 260.465,10 euros. Sistema d'amortització francès1.

2) TAE NO BONIFICADA: si no es compleixen les condicions de bonificació. (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 30 anys; (iii) comissió d'obertura: 0%; (iv) tipus d'interès: fix; TIN: 3,95%; (v) TAE: 4,419%; (vaig veure) quota mensual: 711,81 euros; (vii) n.o de quotes: 360; (viii) import total degut (inclou despeses): 267.814,21 euros. Sistema d'amortització francès1.

La TAE pot variar en funció del termini i de l'import de l'operació, així com per les revisions mensuals del compliment dels bonificadors.

Condicions comunes a la TAE bonificada i a la TAE no bonificada:

a) Altres condicions financeres comunes: comissió per reemborsament o amortització anticipada total o parcial que no podrà superar l'import de la pèrdua financera que pogués patir CaixaBank amb el límit del 2 % del capital amortitzat durant els 10 primers anys, i de l'1,5 % del capital amortitzat fins al final de la vida del préstec.

b) Despeses preparatòries que satisfarà CaixaBank. (i) Impostos: 1.215,89 euros en actes jurídics documentats per a una responsabilitat hipotecària de 162.118,50 euros i un tipus impositiu del 0,75 %; (ii) comprovació registral: 10,91 euros; (iii) notaria: 597,00 euros; (iv) gestoria: 363,00 euros; (v) inscripció registral: 283,00 euros.

c) Despeses preparatòries que assumirà el client. (i) Taxació: 254,10 € (si es formalitza la operació, CaixaBank li abonarà aquest import com a màxim als 45 dies des de la data de constitució).

d) Serveis accessoris vinculats que assumirà el client: el client haurà d'assumir obligatòriament el pagament d'una assegurança de danys, tant si opta per contractar o no els bonificadors. CaixaBank no comercialitza assegurances de danys; per tant, a continuació li oferim la prima que resulta de simular una assegurança de llar (que és el més similar a l'assegurança de danys que aquesta entitat comercialitza amb la diferència que l'assegurança de llar ofereix més cobertura). A efectes del càlcul de la TAE no bonificada i de la TAE bonificada, es tindrà en compte la prima que s'obté de simular l'assegurança de llar i, a més, en el cas de la TAE bonificada, s'aplicarà la bonificació que correspongui per la contractació. No obstant això, pot contractar lliurement l'assegurança de danys, que és l'obligatòria, amb la companyia asseguradora que triï el client.

Assegurança de la llar: 317,00 euros prima anual. Import de la prima anual, partint de la hipòtesi que no variarà durant la vigència de l'operació. L'import és merament orientatiu i té en consideració productes d'assegurances de la llar comercialitzades per CaixaBank, SA (exemple prenent com a base un préstec hipotecari el capital del qual ascendeix a 150.000 € i per un continent d'entre 100.001 € i 120.000 € i amb 100 m2 d'habitatge construïts, que produeix un import per abonar per aquest concepte durant tota la vigència de l'operació de 6.340,00 €). L'import és el resultat d'una simulació efectuada sobre la base d'un tram orientatiu en què, en funció del continent i els metres quadrats exactes de l'habitatge, el valor pot variar.

Compte de pagament: és necessari mantenir contractada durant tota la vigència del préstec un compte amb CaixaBank. El client haurà d'assumir el pagament del preu del manteniment del compte de pagament, que puja a 18 euros/trimestre. El càlcul de la TAE, bonificada i no bonificada, tindrà en compte aquest cost de manteniment.

Condicions de bonificació: es tracta de punts percentuals que es restaran del TIN, si es contracten els següents productes. (i) Domiciliació de nòmina o pensions > 600 € + domiciliació 3 rebuts + compres amb targetes*** comercialitzades per CaixaBank, SA, el titular de les quals sigui la part deutora i les liquidacions del qual estiguin domiciliades en un dipòsit a la vista obert a CaixaBank, SA pel seu titular, amb les que s'hagin efectuat com a mínim tres compres durant els últims tres mesos: 0,25 punts; (ii) contractació d'una assegurança de llar comercialitzat per CaixaBank: 0,25 punts; (iii) contractació d'una assegurança de vida*: 0,25 punts; (iv) finançament de la contractació d'un servei "Alarma Llar SECURITAS DIRECT" o “SERVEI PROTECCIÓ SÈNIOR”**: 0,25 punts. Els serveis indicats sempre han de ser comercialitzats per CaixaBank, SA. o Promocaixa, S.A. Es comprovarà mensualment el compliment dels requisits indicats per aplicar les condicions de bonificació, i pot ajustar a l'alça o a la baixa el tipus d'interès segons la comprovació que efectua CaixaBank amb aquesta periodicitat del compliment dels bonificadors. La contractació de l'anterior relació de productes és opcional. Cada un d'ells pot contractar-se de manera independent i no hi ha cap diferència entre l'oferta combinada i l'oferta de productes per separat (el preu dels productes i serveis amb les característiques indicades no varia pel fet de contractar-se de manera combinada o per separat).

* Assegurança de vida (simulació sobre una assegurança de vida i amortització) de 226,58 euros de prima anual (sota la premissa que la prima no variarà durant la vigència de l'operació ni s'actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs dels anys dels contractants). La prima està calculada sobre la base de la contractació d'una assegurança de vida pel 50 % del capital, tenint l'assegurat 30 anys d'edat. El cost d'aquest servei l'assumirà el client en cas de contractar-lo.

** Finançament de l'Alarma Llar SECURITAS DIRECT, comercialitzada per Promocaixa, S.A. i finançada per CaixaBank al tipus d'interès 0 %, TAE 0%(36 quotes mensuals de 52,03 euros cadascuna per al finançament de l'adquisició, la instal·lació i el manteniment de l'alarma). Import total del crèdit i PVP: 1.873,08 €. Per a la resta del període de durada de l'operació hipotecària, s'ha de mantenir contractat el servei de manteniment de l'alarma amb un cost de 39,93 euros al mes. Finançament Servei Protecció Sènior Duo, comercialitzat per Promocaixa, S.A. i finançat per CaixaBank al tipus d’interès 0%, TAE 0% (36 quotes mensuals de 34,00 euros cadascuna pel finançament de l’adquisició i manteniment de l’alarma). Import total del crèdit i PVP: 1.224,00€. Per a la resta del període de duració de la operació hipotecària, caldrà mantenir contractat el servei de manteniment amb un cost de 34,00 euros al mes. Per al càlcul de la TAE es tindrà en compte el cost del servei Securitas Direct, ja que és més alt que el cost del servei Protecció Sènior Duo.

*** Cost de manteniment de la targeta (simulació sobre la Targeta Visa Electron de dèbit) comercialitzada per CaixaBank: 28 euros/any. El càlcul de la TAE bonificada tindrà en compte aquest cost de manteniment. El cost d'aquest servei l'assumirà el client en cas de contractar-lo.

Advertiments: (i) i l'incompliment de les obligacions derivades del préstec pot comportar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per al seu avalador o per al propietari de l'habitatge hipotecat, com la pèrdua del seu habitatge i d'altres béns; (ii) CaixaBank es reserva el dret de denegar la concessió de l'operació o d'aprovar-la en les condicions que cregui convenients, prèvia anàlisi de la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l'entitat; (iii) la TAE, d'acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l'exemple, les despeses i els serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l'assegurança no variarà durant la vigència del contracte.

1 Sistema d'amortització francès: pagament d'una quota constant formada per una part d'amortització de capital i una altra dels interessos. La part d'interessos que s'inclou a cada quota és el resultat d'aplicar el tipus d'interès efectiu al capital pendent d'amortització a l'inici de cada període mensual. La diferència fins a la quota és la part d'amortització del capital.
Cada mes cal pagar obligatòriament interessos pel capital que queda per tornar. Al principi de la vida del préstec, tenim molt de capital per tornar; per això, la part de la quota és més alta a la part dels interessos que a la d'amortització de capital. Com volem que la quota sigui constant, es redueix la part d'interessos i augmenta la part de capital a mesura que avança el temps.

La quota és constant i es manté mentre no es modifiqui el tipus d'interès. Per exemple, si tinguéssim un préstec de 100.000 euros a 20 anys i a un tipus d'interès del 3,75 %, les quotes mensuals serien de 592,89 euros. El primer pagament correspondria a 312,50 euros d'interessos i únicament a 280,39 euros de devolució del capital prestat. En canvi, 20 anys més tard, l'últim pagament seria d'1,85 euros d'interès i de 591,04 euros de capital.

Fórmula aritmètica (cànon francès)

ak = Ck * [(r/m) / [1- [1+ (r/m)] -n]]

on "ak" representa la quota mixta d'amortització i interessos; "Ck", el capital pendent d'amortització a l'inici del període; "r", el tipus d'interès nominal anual, en tant per u; "m", el nombre de períodes de liquidació del préstec que s'inclouen en un any; i "n", el nombre de períodes de liquidació (de pagament d'amortització de capital i interessos) pendents.