Gamma

  • Gamma Destí: plans amb una estratègia d'inversió intel·ligent: afavoreix les inversions en renda variable a llarg termini, mentre que el pes dels actius de renda fixa té més importància a mesura que ens apropem a la data de destí. Així, la distribució dels actius del fons canvia suaument a mesura que avança el temps i s'apropa la data de jubilació.
  • Gamma Elecció: plans amb diferents bandes de renda variable i que s'adapten als canvis del mercat en cada moment.
  • Gamma Inversió: plans que inverteixen el 100% en renda variable o el 100% en renda fixa, amb diferents polítiques d'inversió tant en l'àmbit nacional com en l'internacional per a la renda variable, així com per decidir en la renda fixa si la inversió serà a curt o a llarg termini.

Família

  • Destí: plans de pensions que responen a la filosofia de plans amb data objectiu. Es tracta de plans no garantits, orientats a la gestió òptima de l'estalvi tenint en compte l'horitzó temporal de jubilació.
  • Renda variable: per a un perfil d'inversor actiu i arriscat, aquests plans de pensions fan les seves inversions majoritàriament en renda variable. El llarg horitzó fins a la jubilació permet invertir en fons més arriscats que obtinguin el màxim rendiment, però subjectes a les fluctuacions del mercat.
  • Inversió mixta: aquests plans de pensions combinen la renda fixa amb la renda variable per suavitzar així les oscil·lacions en borsa sense oblidar una bona rendibilitat. La cartera està integrada per una combinació d'inversions en renda fixa i renda variable.
  • Renda fixa: aquests plans de pensions inverteixen en mercats monetaris de renda fixa, de manera que ofereixen una rendibilitat força estable als estalvis a mitjà i curt termini. Són plans de pensions ideals per al perfil d'inversor que ja s'apropa a l'edat de jubilació o que busca una rendibilitat estable.

Nivell de risc

Segons l'OM ECC/2316/2015, l'indicador de risc consisteix en una xifra dins una escala de l'1 al 7 (ordenada de menys a més risc), basada en el nivell de volatilitat històrica del fons de pensions (1 menys volatilitat i 7 més volatilitat). En cas que el fons no tingui un històric de valoracions suficient per al seu càlcul, es reconstrueix la sèrie històrica amb una cartera sintètica.

La volatilitat històrica indica el risc del fons de pensions, a través de l'anàlisi estadística de la sèrie històrica de les seves valoracions. La volatilitat ens permet avaluar el risc: si un fons és molt volàtil, és més difícil predir-ne el comportament, per la qual cosa incorpora més incertesa per al partícip. Per tant, com més volatilitat, potencialment més risc.