Pla

És el nom o la denominació del pla.

Família

  • Destí: plans de pensions que responen a la filosofia de plans amb data objectiu. Es tracta de plans no garantits, orientats a la gestió òptima de l'estalvi tenint en compte l'horitzó temporal de la data objectiu.
  • Renda variable: per a un perfil d'inversor més arriscat, aquests plans de pensions no garantits inverteixen majoritàriament en renda variable. El llarg horitzó fins a la jubilació permet invertir en fons amb un component en renda variable més elevat, que poden obtenir un rendiment més alt, però subjectes a més fluctuacions, tant a l'alça com a la baixa, del mercat.
  • Inversió mixta: aquests plans de pensions no garantits combinen la renda fixa amb la renda variable i, d'aquesta manera, suavitzen les oscil·lacions en borsa, sense oblidar l'objectiu d'una bona rendibilitat. La cartera està formada per una combinació d'inversions en renda fixa i renda variable.
  • Renda fixa: aquests plans de pensions no garantits inverteixen en mercats de renda fixa, de manera que inverteixen en actius de menys risc que altres plans amb l'objectiu d'aconseguir més estabilitat en els estalvis a mitjà i curt termini. No obstant això, rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures, per la qual cosa fins i tot poden incórrer en pèrdues. Són plans de pensions ideals per al perfil d'inversor que s'acosta ja a l'edat de jubilació o amb un perfil inversor més conservador.

Aportació actual

És l'aportació periòdica vigent que tens contractada.

Valor actual

Correspon al valor dels drets consolidats en plans de pensions i al valor dels drets econòmics en el cas de plans de previsió social individual (EPSV).

Rendibilitat últims 12 mesos

Rendibilitat obtinguda pel pla en els últims 12 mesos. Rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures, per la qual cosa fins i tot poden incórrer en pèrdues.

Gamma

  • Gamma Destí: plans amb una estratègia d'inversió intel·ligent, que afavoreix les inversions en renda variable a llarg termini, mentre que el pes dels actius de renda fixa adquireix més importància a mesura que ens acostem a la data de destí. Així, la distribució dels actius del fons va canviant suaument a mesura que avança el temps i s'acosta la data objectiu.
  • Gamma Elecció: plans amb diferents bandes d'inversió en renda variable perquè la inversió s'adapti als canvis del mercat en cada moment.
  • Gamma Inversió: plans que inverteixen des del 100% en renda variable fins al 100% en renda fixa, amb diferents polítiques d'inversió tant en l'àmbit nacional com en l'internacional per a la renda variable i diferents polítiques d'inversió en la renda fixa a curt o a llarg termini.

Risc

Segons l'OM ECC/2316/2015, de classificació de productes financers, l'indicador de risc consisteix en una xifra dins una escala de l'1 al 7 (ordenada de menys a més risc), basada en el grau de volatilitat històrica del fons de pensions (1, menys volatilitat; 7, més volatilitat). En cas que el fons no tingui un històric de valoracions suficient per al seu càlcul, es reconstrueix la sèrie històrica amb una cartera sintètica. La volatilitat històrica indica el risc del fons de pensions a través de l'anàlisi estadística de la sèrie històrica de les seves valoracions. La volatilitat ens permet avaluar el risc: si un fons és molt volàtil, té gran fluctuació en el valor de les seves inversions tant a l'alça com a la baixa i és més difícil predir-ne el comportament, per la qual cosa suposa una incertesa més elevada per al partícip. Per tant, com més volatilitat, potencialment més alt és el risc, per bé que també potencialment pot assolir-se un rendiment més elevat.

Et mostrem el pas a pas per contractar un pla de pensions o fer una aportació a un de ja contractat a CaixaBankNow.