ISO - Organització internacional de normalització

L'ISO és l'organisme encarregat de promoure el desenvolupament de normes internacionals de fabricació (tant de productes com de serveis), comerç i comunicació.

Disposar d'una certificació ISO acredita que l'organització segueix les millors i més modernes pràctiques del servei i/o procés certificat.
 

ISO-27001

ISO-22301