Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Promocions exclusives

 • Si domicilies la teva nòmina i els rebuts a CaixaBank i utilitzes la teva targeta, pots triar una d'aquestes promocions:

 • 1. Promoció vàlida per a tot el territori nacional fins al 31-03-2024 o fins a exhaurir-ne les existències (10.000 unitats) per a noves domiciliacions de nòmina amb un import mínim de 600 €/mes, en un compte obert a CaixaBank amb la domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre, amb 24 mesos de permanència d'aquestes condicions i 24 mesos addicionals com a client. El lliurament d'aquest objecte tributa en l'impost sobre la renda de les persones físiques com a rendiment del capital mobiliari en espècie subjecte a ingrés a compte segons la legislació vigent i sense perjudici del que estableixen els règims tributaris forals. L'ingrés a compte no es repercutirà al client. El perceptor de la retribució en espècie ha de declarar un rendiment de capital mobiliari determinat pel valor de mercat de l'objecte lliurat més l'import de l'ingrés a compte practicat per l'entitat financera. No té retribució en efectiu. En cas d'incompliment, es cobrarà una penalització de 499 € pel televisor Samsung 4K UHD TU50CU7105KXXC de 125 cm (50”). No acumulable a altres promocions de domiciliació d'ingressos (nòmina, autònoms o pensions) fetes després de l'1-01-2022. Més informació a www.caixabank.es

  2. Promoció vàlida per a tot el territori nacional fins al 31-3-2024 per a noves domiciliacions de nòmina amb un import mínim de 600 €/mes en un compte obert a CaixaBank amb la domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre, amb 24 mesos de permanència d'aquestes condicions i 24 mesos addicionals com a client (mantenint un compte o dipòsit obert a CaixaBank amb un saldo mínim superior a 5 euros). L'ús efectiu del cupó tributa, en l'exercici en què es bescanviï el cupó, en l'impost sobre la renda de les persones físiques com a rendiment del capital mobiliari en espècie sotmès a ingrés a compte segons la legislació vigent i sens perjudici del que estableixen els règims tributaris forals. L'ingrés a compte no es repercutirà al client. El perceptor de la retribució en espècie ha de declarar un rendiment de capital mobiliari determinat pel valor de mercat de l'objecte lliurat més l'import de l'ingrés a compte practicat per l'entitat financera. En cas d'incompliment, es cobrarà una penalització de 400 € que generarà un rendiment capital mobiliari negatiu que s'integrarà en l'IRPF de l'any en què s'exigeixi aquesta penalització. No acumulable a altres promocions de domiciliació d'ingressos (nòmina, autònoms o pensions) fetes després de l'1-01-2022. Més informació a www.caixabank.es. La validesa del cupó, que és personal i intransferible, serà fins al dia 31 de desembre de 2024.

  NRI: 6594-2024/09542

Comptes i targetes

Préstecs

Productes
finançats

 • Les ofertes que conté aquesta pàgina d'aterratge s'adrecen de manera exclusiva a les persones que integrin el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina del col·lectiu superior a 600 €/mes domiciliada a CaixaBank. Aquestes condicions seran aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a noves operacions; la seva concessió està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a un altre plantejament d'operacions financeres o demanda de serveis diferents dels d'aquesta oferta, consulta'ns-ho perquè la nostra entitat ho estudiï amb un tracte personalitzat.

  Targetes de crèdit emeses per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U. («CPC»), amb domicili a l'Avenida de Manoteras, 20, Edificio París, 28050 Madrid. Caixabank, S.A., actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CPC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A. Concessió de la targeta sotmesa a l'aprovació prèvia de CPC. Pots consultar els preus habitualment aplicats als serveis bancaris prestats més sovint (annex 1) a www.CaixaBank.es/tarifas.

CasaFàcil

 • Les ofertes que conté aquesta landing es dirigeixen de manera exclusiva a les persones que integrin el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina del col·lectiu superior a 600 €/mes domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són d’aplicació el mes següent al compliment dels requisits. Les condicions de finançament són vàlides únicament per a noves operacions; la seva concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a un altre plantejament d’operacions financeres o demanda de serveis diferents dels d’aquesta oferta, consulta’ns perquè seran estudiats amb un tracte personalitzat per part de la nostra entitat.

Assegurances

Estalvi i
inversió

 • Les ofertes que conté aquesta landing es dirigeixen de manera exclusiva a les persones que integrin el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina del col·lectiu superior a 600 €/mes domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són d’aplicació el mes següent al compliment dels requisits. Les condicions de finançament són vàlides únicament per a noves operacions; la seva concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a un altre plantejament d’operacions financeres o demanda de serveis diferents dels d’aquesta oferta, consulta’ns perquè seran estudiats amb un tracte personalitzat per part de la nostra entitat.

  Targetes de crèdit emeses per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U. («CPC»), amb domicili a l'Avenida de Manoteras, 20, Edificio París, 28050 Madrid. Caixabank, S.A., actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CPC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A. Concessió de la targeta sotmesa a l'aprovació prèvia de CPC. Pots consultar els preus habitualment aplicats als serveis bancaris prestats més sovint (annex 1) a www.CaixaBank.es/tarifas.

Més avantatges

 • Les ofertes que conté aquesta pàgina d'aterratge s'adrecen de manera exclusiva a les persones que integrin el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina del col·lectiu superior a 600 €/mes domiciliada a CaixaBank. Aquestes condicions seran aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a noves operacions; la seva concessió està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a un altre plantejament d'operacions financeres o demanda de serveis diferents dels d'aquesta oferta, consulta'ns-ho perquè la nostra entitat ho estudiï amb un tracte personalitzat.

  Targetes de crèdit emeses per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U. («CPC»), amb domicili a l'Avenida de Manoteras, 20, Edificio París, 28050 Madrid. Caixabank, S.A., actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CPC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A. Concessió de la targeta sotmesa a l'aprovació prèvia de CPC. Pots consultar els preus habitualment aplicats als serveis bancaris prestats més sovint (annex 1) a www.CaixaBank.es/tarifas.

Ets client?

Domiciliar nòmina

Fes-te client