Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Dia a Dia

Gaudir de la vida

CasaFàcil

  • Les ofertes que conté aquesta landing es dirigeixen de manera exclusiva a les persones que integrin el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina del col·lectiu superior a 600 €/mes domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són d’aplicació el mes següent al compliment dels requisits. Les condicions de finançament són vàlides únicament per a noves operacions; la seva concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a un altre plantejament d’operacions financeres o demanda de serveis diferents dels d’aquesta oferta, consulta’ns perquè seran estudiats amb un tracte personalitzat per part de la nostra entitat.

Dormir tranquil

Pensar en el futur

Ets client?

Domiciliar nòmina

Fes-te client