Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Promocions exclusives

  • Si domicilies la teva nòmina i els rebuts a CaixaBank i utilitzes la teva targeta, pots triar una d'aquestes promocions:

  • 1. Promoció vàlida per a tot el territori nacional fins al 30-06-2024 o fins a exhaurir-ne les existències (10.000 unitats) per a noves domiciliacions de nòmina amb un import mínim de 2.500 €/mes, en un compte obert a CaixaBank amb la domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre (en queden excloses les targetes d'empresa), amb 24 mesos de permanència d'aquestes condicions i 24 mesos addicionals com a client. El lliurament d'aquest objecte tributa en l'impost sobre la renda de les persones físiques com a rendiment del capital mobiliari en espècie subjecte a ingrés a compte segons la legislació vigent i sense perjudici del que estableixen els règims tributaris forals. L'ingrés a compte no es repercutirà al client. El perceptor de la retribució en espècie ha de declarar un rendiment de capital mobiliari determinat pel valor de mercat de l'objecte lliurat més l'import de l'ingrés a compte practicat per l'entitat financera. No té retribució en efectiu. En cas d'incompliment, es cobrarà una penalització de 499 € pel televisor Samsung 4K UHD TU50CU7105KXXC de 125 cm (50”). No acumulable a altres promocions de domiciliació d'ingressos (nòmina, autònoms o pensions) fetes després del 01-01-2022. Més informació a www.caixabank.es

    2. Promoció vàlida per a tot el territori nacional fins al 30-06-2024 per a noves domiciliacions de nòmina amb un import mínim de 2.500 €/mes en un compte obert a CaixaBank amb la domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre (en queden excloses les targetes d'empresa), amb 24 mesos de permanència d'aquestes condicions i 24 mesos addicionals com a client (mantenint un compte o dipòsit obert a CaixaBank amb un saldo mínim superior a 5 euros). L'ús efectiu del cupó tributa, en l'exercici en què es bescanviï el cupó, en l'impost sobre la renda de les persones físiques com a rendiment del capital mobiliari en espècie sotmès a ingrés a compte segons la legislació vigent i sens perjudici del que estableixen els règims tributaris forals. L'ingrés a compte no es repercutirà al client. El perceptor de la retribució en espècie ha de declarar un rendiment de capital mobiliari determinat pel valor de mercat de l'objecte lliurat més l'import de l'ingrés a compte practicat per l'entitat financera. En cas d'incompliment, es cobrarà una penalització de 400 € que generarà un rendiment capital mobiliari negatiu que s'integrarà a l'IRPF de l'any en què s'exigeixi aquesta penalització. No acumulable a altres promocions de domiciliació d'ingressos (nòmina, autònoms o pensions) fetes després del 01-01-2022. Més informació a www.CaixaBank.es. La validesa del cupó, que és personal i intransferible, serà fins al dia 31 de desembre de 2024. El valor del producte que es bescanviarà ha de ser superior a l'import del cupó.

    3. Abonament en compte d'un incentiu de 250 € nets per a noves domiciliacions de nòmina, amb un import mínim de 1.500 €/mes, en un compte obert a CaixaBank i amb la domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre (en queden excloses les targetes d'empresa), amb 24 mesos de permanència d'aquestes condicions i 24 mesos addicionals com a client (mantenint un compte o dipòsit obert a CaixaBank amb un saldo mínim superior a 5 €). L'import íntegre de l'incentiu és de 308,64 €. Sobre aquest import es practica una retenció a compte de l'IRPF del 19 %, que dona lloc a l'import net abonat. L'incentiu tributa en l'impost sobre la renda de les persones físiques com a rendiment del capital mobiliari dinerari subjecte a retenció a compte segons la legislació vigent, i sense perjudici del que estableixen els règims tributaris forals. El perceptor de la retribució ha de declarar un rendiment del capital mobiliari en la seva base imposable de l'estalvi determinat per l'import íntegre percebut, i pot deduir-se de la quota de l'impost la retenció a compte practicada. En cas d'incompliment, es carregarà al seu compte una penalització proporcional al termini incomplert i calculat sobre l'import brut de la suma total de la bonificació rebuda per aquesta campanya. No acumulable a altres promocions de domiciliació d'ingressos (nòmina, autònoms o pensions) fetes després del 01-01-2022. Promoció vàlida per a tot el territori nacional fins al 30 de juny del 2024. Més informació a www.caixabank.es

    NRI: 7122-2024/09542

Comptes i targetes

Préstecs

  • Les ofertes que conté aquesta landing s'adrecen de manera exclusiva a les persones que integrin el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina del col·lectiu superior a 600 €/mes domiciliada a CaixaBank. Aquestes condicions seran aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a noves operacions; la seva concessió està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a un altre plantejament d'operacions financeres o demanda de serveis diferents dels d'aquesta oferta, consulta'ns-ho perquè siguin estudiats amb un tracte personalitzat per part de la nostra entitat.

Productes
finançats

CasaFàcil

  • Les ofertes que conté aquesta landing s'adrecen de manera exclusiva a les persones que integrin el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina del col·lectiu superior a 600 €/mes domiciliada a CaixaBank. Aquestes condicions seran aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a noves operacions; la seva concessió està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a un altre plantejament d'operacions financeres o demanda de serveis diferents dels d'aquesta oferta, consulta'ns-ho perquè siguin estudiats amb un tracte personalitzat per part de la nostra entitat.

Assegurances

Estalvi i
jubilació

Més avantatges

Ets client?

Domiciliar nòmina

Fes-te client