Finança amb avantatges financers i fiscals dels béns necessaris per al teu negoci

El Lísing és una operació d'arrendament financer destinada a l'adquisició d'actius amb finalitats empresarials o professionals, amb opció de compra al final del contracte. Els principals avantatges del Leasing són:

  • Permet finançar fins al 100% de l'import de la inversió, inclòs l'IVA
  • Flexibilitat de les quotes
  • Amortització accelerada dels actius

Operativa del lísing

Abonant unes quotes periòdiques i en finalitzar el contracte, tens dret a adquirir la propietat del bé exercint l'opció de compra.

Requisits de contractació del lísing

  • Servei destinat a l'adquisició d'actius productius
  • Els contractes han de tenir una durada mínima de 2 anys per a béns d' equip i 10 anys per a béns immobles.

L'import de la quota corresponent a la recuperació del bé ha de tenir caràcter constant o creixent.

Avantatges del lísing

Econòmic i financeres

Permet finançar un percentatge, que pot arribar fins al 100% del valor d'adquisició, superior al percentatge d'altres fórmules de finançament.

Fiscals

  • Impost sobre el valor afegit (IVA): el lísing t'evita el pagament de l'IVA de la compravenda, que va a càrrec de l'entitat de leasing. Aquest aspecte és especialment interessant en operacions d'imports elevats, ja que d'altra manera es podria demorar la recuperació de l'IVA.
  • Amortització: el lísing permet deduir de la base imposable de l'impost sobre societats o IRPF de l'arrendatari fins al doble de l'amortització fiscal (o el triple, en cas de pimes), el que redueix el cost financer-fiscal de l'operació.