Què és el servei d'Alertes?

El servei d'alertes per a empreses permet rebre al mòbil o al correu electrònic dels destinataris definits per l'empresa informació financera.

El servei permet configurar alertes de:

Preu de les alertes:

CONCEPTE Alta en el servei Manteniment (inclou les 20 primeres alertes) Preu per missatge
IMPORT Gratis
Abans 6,00 €
Gratis els primers dos mesos* 0,15 €
LIQUIDACIÓ
I PAGAMENT
Alta en el contracte Mensual Mensual a partir del 21è missatge