CaixaBank S.A.

Documento De qué se trata Precios Máximos u orientativos Acceso

Document Informatiu de Comissions
(DIC)
Informació bàsica aplicable als principals serveis basats en un compte corrent. Màxims Dia a dia
Dia a dia suport a la capacitat jurídica
Compte Online
Compte de Pagament Bàsica
Holabank (ENG)
Imagin
Annex 1 de la Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya Informació trimestral sobre tipus de comissions i tipus d'interès habitualment aplicats als serveis bancaris prestats amb major freqüència per CaixaBank. Orientatius Annex 1
Annex 2 de la Circular 5/2012, del 27 de juny, del Banc d'Espanya Informació sobre el preu dels descoberts tàctics en comptes corrents i excedits tàctics en comptes de crèdit. Màxims Annex 2
Tarifes màximes aplicades en operacions i serveis de mercat de valors Informació sobre els preus màxims aplicats en operacions i serveis de mercat de valors. Màxims Tarifes màximes
Tipus de canvi per a operacions de compravenda de divises i/o bitllets estrangers Informació sobre el tipus de canvi aplicat en operacions de compravenda de divises i/o bitllets estrangers juntament amb el preu aplicat per aquests serveis. Aquesta informació s'actualitza diverses vegades al llarg del dia. Màxims Tipus de canvi

Preus d'altres serveis bancaris
Informació sobre preus de
determinats serveis bancaris no recollits en la resta de documents.
Màxims Fulla de preus