L’accés al portal o a qualsevol dels website de CaixaBank i a la informació relativa a qualsevol dels productes i els serveis que estos contenen comporta l’acceptació de les condicions generals previstes en este avís legal. Per això, n’ha de llegir atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s’oferixen en el portal o en qualsevol dels website de CaixaBank.

Validesa de la informació i continguts

La informació continguda en estes pàgines és la vigent en la data de la seua última actualització.

Estes condicions són les vigents des de la data de la seua última actualització. CaixaBank es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en què entren en vigor des de la seua publicació i són aplicables a tots els usuaris del portal o dels website des d’aleshores.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, en especial les referències informatives i publicitàries, excepte si s’indica el contrari expressament, no constituïxen cap oferta vinculant. CaixaBank es reserva el dret d’introduir modificacions o d’ometre totalment o parcialment els continguts actuals quan ho considere oportú, com també d’impedir-hi o restringir-ne l’accés de manera temporal o permanent.

CaixaBank pot incloure en qualsevol dels seus website continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d’estos casos CaixaBank no és responsable de les pàgines i els continguts de tercers, com tampoc del funcionament i la disponibilitat d’estos.

Navegació i personalització

La simple navegació a través dels website de CaixaBank té caràcter gratuït i no exigix el registre previ de l’usuari. No obstant això, l’accés, la contractació o l’ús d’alguns productes o servicis pot requerir que l’usuari s’hi registre. En este cas, cadascun d’estos productes i servicis es regix per les seues pròpies condicions específiques, sens perjudici de les condicions que es preveuen ací.

En alguns dels portals o website s’oferix a l’usuari la possibilitat de personalitzar les pàgines, incloent-hi fons de pantalla diferents o de configurar els accessos als seus productes i serveis preferits, la qual cosa fa que la navegació i la localització dels recursos utilitzats siga eficient, funcional i que, per tant, s’adapte als gustos i als usos de cada usuari.

Seguretat

El portal i els website de CaixaBank estan proveïts dels certificats, els segells o les acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. No obstant això, li recomanem que consulte i que llija atentament les Recomanacions de seguretat que CaixaBank té al seu portal a disposició de tots els usuaris.

Política de privadesa i protecció de dades

CaixaBank complix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.

CaixaBank ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantindre el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, en la mesura en què siga possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Si es demana emplenar un formulari en el qual es recullen dades de caràcter personal, s’informa el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades. Les dades personals recollides només es tracten i/o se cedixen amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estiga sempre actualitzada i no continga errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquen, tan prompte com puguen, les modificacions i les rectificacions de les seues dades de caràcter personal.

Política de cookies

Les pàgines web de CaixaBank disposen de cookies, que són xicotets fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguen servir per personalitzar l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies de CaixaBank  se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’esta, CaixaBank l’informa de les cookies que fa servir en cadascun dels seus llocs web (Informació sobre les cookies utilitzades) i, quan cal, li demana consentiment per poder utilitzar-les.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de CaixaBank estan adaptades per a l’ús en dispositius mòbils, per la qual cosa pot ser que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincidixen ni siguen exactes als del portal o als dels diferents website.

Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, a fi de determinar, quan l’usuari l’active, la ubicació d’este dispositiu en cada moment. D’esta manera pot accedir als serveis que necessiten geolocalització i que CaixaBank tinga disponibles.
L’accés als serveis esmentats requerix l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil i la pot desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web de CaixaBank, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que estes contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics i també logotips, marques, noms comercial o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CaixaBank o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

CaixaBank no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements continguts a les pàgines web de CaixaBank en cas que la titularitat d’estos no corresponga a CaixaBank ni a les empreses del seu grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius referits abans sense l’autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’esta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, a compte i risc propi, l’usuari pot descarregar o fer una còpia d’estos elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringisca cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank o de les empreses del seu grup.

Queda prohibit, tret dels casos en què CaixaBank ho autoritze expressament, establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank diferents de la pàgina principal del seu portal, com també presentar les pàgines web de CaixaBank o la informació que estes contenen baix frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Informació financera i borsària

El portal o els website de CaixaBank no proporcionen cap tipus de recomanació d’inversió ni assessorament legal, fiscal ni de cap altre tipus. La informació és d’àmbit general i en cap cas no té en compte criteris o objectius específics o particulars d’inversió ni de situació financera. Per tant, la informació que contenen no s’ha d’utilitzar per fer inversions o prendre decisions.

En cas de valors negociats, qualsevol decisió de subscripció, compra o venda s’ha d’adoptar tenint en compte la informació pública.

Els continguts de les pàgines web no constituïxen cap oferta per vendre accions als Estats Units d’Amèrica. Les accions no es poden oferir, vendre ni subscriure als Estats Units d’Amèrica en absència de registre d’estes o d’una exempció de registre establerta a la Llei del mercat de valors dels Estats Units d’Amèrica (US Securities Act of 1933).

Responsabilitats

CaixaBank no garantix l’accés continuat, ni la visualització, la descàrrega o la utilitat correctes dels elements i de la informació continguts a les pàgines web de CaixaBank, que es poden vore impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CaixaBank no és responsable de la informació ni dels altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de CaixaBank mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i els altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedisca, mitjançant enllaços, hipervincles o links, al portal de CaixaBank o a qualsevol de les seues pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presente amb l’aparença o els signes distintius de CaixaBank excepte si esta última ho autoritza expressament.

CaixaBank i els seus proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumixen cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de tot tipus, els productes i els serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de CaixaBank per terceres persones o entitats, encara que pertanyen al seu mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s’ha esmentat, es puguen produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seua veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resulten d’aplicació, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de CaixaBank.

Ni CaixaBank ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank, i (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’este.

Legislació aplicable

Estes condicions generals es regixen per la legislació espanyola.