CaixaBank té a disposició dels usuaris comptes de pagament bàsics.

Qualsevol potencial client que sigui consumidor i persona física que no tingui un altre compte de pagament a Espanya té dret a accedir a un compte de pagament bàsic excepte en determinats supòsits regulats per la normativa (regulats en el Reial decret llei 19/2017, de 24 de novembre). Per disposar d'un compte de pagament bàsic no és obligatori adquirir altres productes o serveis de l'entitat.

Preu i serveis2

En concepte de la prestació dels serveis inclosos que indicarem a continuació únicament et podrem cobrar una comissió de 3 € mensuals:

 •  Obertura, utilització i tancament de compte

 •  Dipòsit de fons

 •  Emissió d'una targeta de dèbit1

 •  Retirades de diners en efectiu a dèbit en euros en les oficines de CaixaBank o als caixers automàtics de la Unió Europea. Si retires diners en un caixer que no sigui de CaixaBank, podrem repercutir les comissions o despeses que hàgim de satisfer a la tercera entitat titular del caixer.

 • *Fins a 120 operacions de pagament anuals en euros dins de la Unió Europea consistents en càrrecs domiciliats i transferències (inclusivament ordres permanents) a les oficines de l'entitat i mitjançant els serveis online de l'entitat de crèdit quan en disposi.

 •  Informació dels teus moviments de forma immediata per la teva banca digital CaixaBankNow, mòbil o caixer

Les comissions o despeses per les operacions que excedeixin de cada una de les quanties assenyalades a la descripció anterior* no podran ser superiors en còmput anual a les comissions o despeses modals que apliqui l'entitat per a cada tipus d'operació. Aquestes comissions o despeses modals les publicarà el Banc d'Espanya (www.bde.es).

Procediment per a l'obertura d'un compte de pagament bàsic per a persones físiques

Pots sol·licitar l'obertura d'un compte de pagament bàsic en una oficina de CaixaBank. Els nostres empleats et requeriran que mostris algun document oficial que t'identifiqui:

Nacionalitat espanyola

Nacionalitat estrangera

 • Document nacional d'identitat
 • Targeta de residència
 • Targeta d'identitat d'estranger
 • Passaport 
  Ciutadans de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, a més: document que acrediti el NIE mitjançant el Certificat de Ciutadà de la Unió Europea, on figura el número NIE assignat i la direcció d'Espanya
 • NIE
 • Document sol·licitud asil

Després, en cas que no tinguis un compte de pagament bàsic obert a CaixaBank, haurà i) d'indicar les teves dades socioeconòmiques per tal de poder complir les obligacions que s'exigeixen en la llei de prevenció de blanqueig de capitals, ii) signar el Contracte Marc (document que regula les normes bàsiques que regulen la seva relació amb CaixaBank) i iii) signar el contracte de compte de pagament bàsic (que inclourà el contracte de banca electrònica i, opcionalment, també el contracte de targeta de dèbit ).

En determinats supòsits és possible que no puguem fer l'obertura del compte de pagament bàsic al moment perquè caldrà fer comprovacions addicionals o per necessitar que ens aporti documentació addicional requerida per la llei de prevenció de blanqueig de capitals. En aquest cas, et proporcionarem una sol·licitud de compte de pagament bàsic que hauràs de signar i la còpia de la qual es pot emportar. En un termini màxim de 10 dies des que vas efectuar la sol·licitud et donarem resposta sobre si tens dret a accedir a un compte de pagament bàsic. En cas afirmatiu, hauràs d'acudir a l'oficina i fer els tràmits indicats en el paràgraf anterior. En cas negatiu, pots posar una reclamació, si ho desitges, davant del Servei d'Atenció al Client (SAC) de CaixaBank. Trobaràs el procediment per reclamar davant el SAC en aquest enllaç: https://www.caixabank.cat/particular/general/reclamaciones_ca.html.

Compte de pagament bàsic per a persones amb situació de vulnerabilitat3

Els potencials clients, a més, podran sol·licitar que el compte sigui gratuït si compleixen els requisits indicats en el Reial Decret 20/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics en benefici de persones en situació de vulnerabilitat o amb risc d'exclusió financera. Per fer-ho, hauran de signar un document de sol·licitud específic.

S'entendrà que un client es troba en situació d'especial vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera quan:

a) Els ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superin els següents llindars:

Tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples de dotze pagues, vigent en el moment d'efectuar la sol·licitud quan es tracti de persones no integrades en cap unitat familiar.

Tres vegades i mitja aquest indicador quan es tracti de persones integrades en alguna de les modalitats d'unitat familiar amb menys de quatre membres.

Quatre cops aquest indicador quan es tracti d'unitats familiars integrades per quatre o més membres o que tinguin reconeguda la seva condició de família nombrosa d'acord amb la normativa vigent.

Quatre cops aquest indicador quan es tracti d'unitats familiars que tinguin al seu si una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent reconegut oficialment per resolució expedida per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials o per l'òrgan competent de les comunitats autònomes.

b) No concorri titularitat, directa o indirecta, o cap dret real sobre béns immobles, excloent-ne l'habitatge habitual, ni titularitat real de societats mercantils, per part de cap dels membres que integrin la unitat familiar.

Aquestes circumstàncies les han de complir tots els titulars del compte, si són més d'un.

D'altra banda, la documentació que el client haurà d'aportar i que serà necessària per acreditar la vulnerabilitat serà:

a) Nombre de persones que componen la unitat familiar; per acreditar aquest fet s'aportarà el llibre de família o document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.

b) Percepció dels ingressos dels membres de la unitat familiar; per acreditar aquest fet, cadascun dels membres aportarà algun dels documents següents:

Certificat de rendes i, si escau, certificat relatiu a la presentació de l'impost sobre el patrimoni, expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, en relació amb l'últim exercici tributari.

Últimes tres nòmines percebudes.

Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions o subsidis per desocupació, en què figuri la quantia mensual percebuda per aquests conceptes.

Certificat acreditatiu dels salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajudes anàlogues d'assistència social concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals.

En cas que sigui treballador per compte propi, el certificat expedit per l'òrgan gestor en què figuri la quantia mensual percebuda si està percebent la prestació per cessament d'activitat.

Quan no es disposi de la documentació esmentada, el client haurà d'aportar un informe en què s'indiqui la composició de la unitat familiar o en què es motivi la idoneïtat per a l'accés a la gratuïtat d'un compte de pagament bàsic, segons el cas. Aquest informe serà emès pels serveis socials de l'Ajuntament en què estigui empadronat el client.

El reconeixement o la denegació de la condició de gratuïtat es comunicarà al client en el termini màxim de trenta dies des de la data de l'aportació completa per part del client de la documentació indicada.

Descripció dels serveis inclosos en el compte de pagament bàsic

Utilització del compte L'entitat gestiona el compte perquè el client pugui operar amb ell.
Emissió i manteniment d'una targeta de dèbit L'entitat facilita una targeta de pagament associada al compte del client. L'import de cadascuna de les operacions efectuades amb la targeta es carrega directament i íntegrament al compte del client.
Transferència De conformitat amb les instruccions del client, l'entitat transfereix fons des del compte del client a un altre compte.
Ordre permanent De conformitat amb les instruccions del client, l'entitat fa periòdicament transferències d'un import determinat des del compte del client a un altre compte.
Càrrec domiciliat Servei de pagament destinat a efectuar un càrrec al compte de pagament de l'ordenant, en què l'operació de pagament és iniciada pel beneficiari sobre la base del consentiment donat per l'ordenant al beneficiari, al proveïdor de serveis de pagament del beneficiari o al proveïdor de serveis de pagament del propi ordenant.

Retirada d'efectiu a dèbit mitjançant targeta als caixers automàtics

El client retira efectiu del seu compte a través d'un caixer automàtic d'una entitat, mitjançant una targeta, a compte del saldo disponible.
Banca electrònica CaixaBankNow L'entitat facilita al client l'accés a un lloc web o a una aplicació perquè el client pugui ordenar operacions de pagament.

Documentació