Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Faci clic aquí per descarregar el fullet

Beneficiïs de múltiples avantatges.

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Compte corrent sense comissions

 • Manteniment i administració1
 • Transferències i ingressos de xecs per autoservei2


Targetes de crèdit: 0 € en emissió i manteniment1

Visa&Pay3,amb els avantatges d'una targeta de dèbit i la comoditat d'una targeta de crèdit.

 • Màxim control: les compres es reflecteixen al compte tan sols 2 dies després
 • Major acceptació: a l'estranger, aparcaments, peatges i lloguer de vehicles

Visa Classic o Visa Or3:

 • Permet pagar a finals de mes en un únic pagament o pagar a terminis les compres amb la màxima flexibilitat
 • La Visa Or inclou assegurança d'accidents i assistència en viatges


VIA-T de Bip&Drive

Pagui als peatges sense haver d'aturar el vehicle. Sense quota anual1


CaixaBank Pay

L'app de pagament més completa. Gestioni totes les targetes des del mòbil:

 • Pagament amb dispositius Apple, Android o Garmin
 • Avís immediat de les operacions
 • Consulta de detalle en tiempo real
 • Bloqueig temporal o definitiu de les targetes
 • Enviar o sol·licitar diners a l'instant amb Bizum


1. Sempre que es compleixi domiciliació de nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre si) > 750 €/mes + domiciliació del rebut col·lectiu. 2. Inclou emissió de transferències en euros a la UE mitjançant ordres individuals, no urgents, amb dades correctes i import màxim 50.000 €/ transferència. Els saldos dipositats en el compte no generen interessos a favor del client. 3. Inclou un contracte de crèdit Visa&Pay i un altre de crèdit Visa Classic o Visa Or (la modalitat dependrà del límit de risc concedit), amb dues targetes: titular + titular addicional. La concessió de targetes de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. Targetes emeses per CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A.U., amb NIF A-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776. CaixaBank, SA actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. Assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances. Mediador: CaixaBank, SA, operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA amb NIF A08663619 i amb domicili al c. del Pintor Sorolla, 2-4, València - 46002. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció de l'entitat asseguradora corresponent.

Gaudeixi del seu banc aquí, allà i, sobretot, ara. Amb NOW, de CaixaBank, tots els avantatges que vulgui van amb vostè allà on vagi:

CaixaBank Now

 • Simple, ràpida i intuïtiva per fer-li el dia a dia més fàcil
 • Sigui l'hora que sigui, podrà fer les seves gestions diàries


Les meves finances, una visió global de tots els seus bancs

 • Administri les seves finances des de qualsevol dispositiu
 • Integri informació sobre els seus comptes i targetes d'altres bancs
 • Inclou informe mensual i enviament d'alertes predictives


CaixaBankProtect, les seves compres, sempre protegides

 • Servei gratuït que li protegeix davant l'ús fraudulent de la seva targeta
 • Missatges d'avís en operacions d'import elevat
 • Efectiu d'emergència en la gran majoria de països


BrokerNow

La nova manera d'invertir en borsa:1:

 • Informació al minut per prendre les millors decisions
 • Visió global de cotitzacions en els principals mercats
 • Àmplia gamma d'eines i gràfics interactius


1. Consulti el fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors a les pàgines web de la CNMV (www.cnmv.es) o de CaixaBank (www.CaixaBank.cat).

Préstec personal

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Fins a 60.000 € per finançar còmodament el que necessiti:

 • Tipus fix: 4,95 % nominal
 • TAE 5,06 %1


Préstec Màster

 • Tipus d'interès: Euríbor + 3,50%
 • TAEVariable: 3,49%2
 • Disposicions: durant els quatre primers anys. La disposició del capital prestat quedarà condicionada a l'acreditació de la formalització de la matrícula dels estudis finançats
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Termini total màxim: 10 anys
 • Comissió d'obertura: 0,25 %
 • 0 € en comissions d'estudi o amortització

Finançament professional

 • Comissió d'obertura: 0,50 % (mínim, 75 €)
 • Comissió de no disponibilitat: 0,35 % anual

Amb renovació anual

 • Tipus fix: 3,50 % nominal
 • TAE 4,43 %3


Hipoteca Negocis Bonificada

Adquireixi o reformi el local comercial vinculat a la seva activitat professional (consulta, despatx…). Li oferim el finançament ideal a un tipus d'interès reduït en què podrá obtenir bonificacions per tenir altres productes amb CaixaBank.

1. TIN 4,95 %. TAE: 5,06 %, calculada per a un préstec de 10.000 € a un termini de cinc anys. Import total degut 11.308,80 € (capital 10.000 € + interessos 1.308,80 €). Import quotes mensuals 188,48 €. Sense comissió d’obertura

2. Exemple representatiu: TAEVariable: 3,49 %, calculada per a un préstec de 10.000 € del qual es fan disposicions a cada anualitat durant els primers 4 anys, cadascuna de les quals representa el 25 % del capital prestat. TIN: 3,39 % variable. Carència d'amortització de capital: 5 anys. Termini d'amortització: 5 anys. Termini total: 10 anys. Comissió d'obertura: 0,25 %. Sense comissió d'estudi. Import total carregat: 12.097,63 € (capital: 10.000 € + interessos: 2.072,63 € + comissió d'obertura: 25 €). Import de les quotes mensuals durant el termini d'amortització: 181,43 €. Tipus d'interès nominal referenciat a l'euríbor oficial (- 0,109 % publicat al BOE núm. 81 del 2 d'abril de 2019). Aquesta TAEVariable s'ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, aquesta TAEVariable fluctuarà amb les revisions del tipus d'interès.

3. TAE 4,34 % calculada per a un compte de crèdit de 10.000 € (suposant que s'efectua una única disposició per l'import total i tenint en compte que el capital s'amortitza en un únic pagament a la data del venciment). Termini màxim: 12 mesos amb renovació anual. TIN 3,50 % fix. Comissió d'obertura 0,50 % amb un mínim de 75 €. Cost total del compte de crèdit en termes absoluts 10.425 € (capital de 10.000 € + interessos 350 € + comissió d'obertura 75 €). Import de les quotes trimestrals 87,50 € (només d'interessos). La TAE pot variar en funció de l'import del compte de crèdit.


Gestor personal

Assessorament Amida


Solucions exclusives

Una manera única d’entendre l’assessorament 

CaixaBank Banca Premier el volem conèixer, assessorar-lo i acompanyar-lo al llarg de la seva vida financera. El nostre compromís es fonamenta en tres pilars:

 • Gestor de Banca Premier
 • Assessorament Amida
 • Solucions exclusives

Perquè les necessitats de cada client són diferents, disposem d’Amida, una manera única d’entendre l’assessorament que ens permet donar resposta a les necessitats i els objectius de cada client.

Només a partir d’una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni dissenyant un PlaA, una estratègia d’inversió amb la qual pugui assolir els objectius en cada etapa de la seva vida.

Disposarà d’un seguiment periòdic i multicanal del compliment dels objectius, que ens permetrà revisar i redefinir les accions quan calgui.

Si vol accedir al nostre servei d’assessoramentde Banca Premier, ho pot fer amb un patrimoni financer superior a 60.000 €.

1. Cal subscriure el contracte d’assessorament corresponent 

Aquest document té caràcter merament informatiu i no constitueix cap sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes o serveis financers dels quals s'informa. Cap informació que s'hi inclogui no s'ha d'interpretar com a assessorament o consell financer, fiscal, legal o d'un altre tipus. En cap cas aquest document no en substitueix qualsevol altre de caràcter legal, ja que cal emplenar en cada cas d'inversió el que sigui adequat per a cada modalitat d'inversió. En aquest sentit, l'inversor ha de rebre la documentació requerida per les disposicions legals a aquest efecte. Nota: expressions com ara “assolir objectius”, “cobrir les seves necessitats”, “fer front a”, “generar un estalvi”, “complementar”, “determinar”, “protecció davant d'imprevistos” en cap cas no s'han d'interpretar, tret que així s'indiqui expressament, com a indicadors de garantia, ja que els productes o serveis poden estar subjectes a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit.

Més informació, a colectivos.premier@caixabank.com

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 750 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

Oferta válida desde  l’1-05-2019 fins al 31-12-2019

NRI: 2977-2019/09338