Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Compte sense Comissions

Targetes exclusives

Les meves finances

CaixaBankProtect®

Compte corrent

Sense comissions1 de:

 • Manteniment i administració
 • Transferències2 i ingressos de xecs per autoservei

Targetes de dèbit i crèdit

Disposi, sense quota anual,1 d’aquestes targetes per a vostè i un titular addicional:3

 • Visa Classic
 • Visa Electron

VIA-T de Bip&Drive

Pagui als peatges de les autopistes sense aturar el vehicle. Sense quota anual.1

CaixaBank Pay

Pagui amb el mòbil de manera senzilla, ràpida i còmoda a qualsevol comerç amb TPV contactless. A més, podrà gestionar totes les targetes des del mòbil:

 • Avís immediat de totes les operacions
 • Consulta en temps real del detall de cada compra
 • Bloqueig temporal o definitiu de les targetes
 • Enviament o sol·licitud de diners a l'instant amb el número de mòbil4 del destinatari
 • Pagament de les compres a terminis

Disponible per als mòbils iOS i Android.

1. Sempre que es compleixi domiciliació de nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre ells) > 750 €/mes + domiciliació de rebut del col·lectiu. 2. Inclou l’emissió de transferències en euros a la UE mitjançant ordres individuals, no urgents, amb les dades correctes i un import màxim de 50.000 €/transferència. El compte corrent no genera interessos. 3. Inclou un contracte de dèbit Visa Electron i un altre de crèdit Visa Classic, amb dues targetes: titular + titular addicional. La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. CaixaBank, SA, és l’entitat agent de l'emissora de la targeta, CaixaBank Payments, EFC EP, SAU, amb NIF A-58513318, i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banco de España amb el codi 8788. 4. Per poder enviar i rebre diners cal que es registri al sistema Bizum a través de CaixaBank Pay.

5% en targeta regal en contractar una assegurança plurianual

Les meves finançes

Administri les seves finances des de qualsevol dispositiu de manera gràfica i intuïtiva. Inclou:

 • Informe mensual, creat amb tecnologia big data, amb les dades més rellevants de l’activitat financera efectuada i la seva comparativa respecte a mesos anteriors
 • Enviament d’alertes predictives sobre pròxims càrrecs
 • Incorpora la possibilitat que el client integri a la plataforma informació sobre els seus comptes i targetes d'altres bancs

CaixaBankProtect

Servei gratuït que el protegeix en cas d'ús fraudulent de la targeta.

 • SMS d'avís en operacions d'import elevat
 • Efectiu d'emergència en la gran majoria de països en cas d'incidència amb la targeta
 • Més informació a www.CaixaBank.cat/CaixaBankProtect

SegurCaixa Llar Plurianual

Una assegurança exclusiva que li ofereix la possibilitat d'assegurar casa seva durant un període de tres anys sense incrementar la prima per declaració de sinistres.

SegurCaixa Auto Plurianual

Asseguri el seu cotxe durant un període de tres anys, amb les prestacions següents:

 • Cobertura durant un període de tres anys sense incrementar la prima
 • Valoració a nou fins als tres anys d'antiguitat del vehicle

Promoció exclusiva per al seu col·lectiu

Ara emporti's una targeta regal amb el 5 % de la prima5 de l'Auto i Llar Plurianual en contractar qualsevol dels dos productes. Aquesta promoció és addicional i compatible amb la resta de promocions vigents per contractar aquestes assegurances.

1. Promoció exclusiva per a aquest col·lectiu, vàlida per a contractacions noves de SegurCaixa Llar Plurianual i SegurCaixa Auto Plurianual fetes entre l’1-5-2018 i el 31-10-2018. La targeta regal es lliurarà quinze dies després de contractar la pòlissa a l'oficina on el client la va contractar. Aquesta targeta caduca el 28-2-2019,  la qual cosa comporta la pèrdua del saldo no consumit i la seva inoperativitat. Informació subjecta a les condicions generals i particulars de les pòlisses, així com a les condicions de subscripció i contractació. SegurCaixa Llar Plurianual i SegurCaixa Auto Plurianual són assegurances de SegurCaixa Adeslas, SA  d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzades per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili al c. del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

6% préstec personal

Préstecs personals

Préstec Nòmina

 • Fins a 10 vegades la nòmina per finançar còmodament el que li convingui:
 • Interès fix: 6 % TIN
 • TAE 6,17 %1
 • Sense comissions d’obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Préstec Màster

Financi els seus estudis superiors i els estudis dels membres de la seva família:

 • Tipus d’interès: euríbor + 3,50 %
 • TAEVariable: 3,41 %2
 • Disposicions: durant els quatre primers anys. La disposició del capital prestat quedarà condicionada a l’acreditació de la formalització de la matrícula dels estudis finançats
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Termini total màxim: 10 anys
 • Comissió d’obertura: 0,25 %
 • Sense comissió d’estudi ni amortització

Solucions professionals

Compte de Crèdit Negoci

 • Interès fix: 3,50 % TIN
 • TAE 4,34 %3
 • Comissió d’obertura: 0,50 % (mín., 75 €)
 • Comissió de no disponibilitat: 0,35 % anual

Préstec Negocis Bonificat

 • Interès fix: des del 4,00 % TIN
 • TAE 4,25 % amb bonificació màxima4
 • TAE sense bonificacions 5: 9,04 %
 • Comissió d’obertura: 0,50 %
 • Comissió d’amortització: 1 %
 • Termini màxim: 6 anys

Hipoteca Negocis Bonificada

Adquireixi o reformi el local comercial vinculat a la seva activitat professional (consulta, despatx...). Li oferim el finançament ideal, a un tipus d’interès reduït amb el qual podrà obtenir bonificacions pel fet de tenir altres productes amb CaixaBank.

1. Import màxim: 10 mensualitats. Sense comissió d’obertura. TIN: 6,00 %. TAE: 6,17 % calculada per a un préstec de 10.000 € a un termini de 6 anys. Import total que es deu: 11.932,56 € (capital de 10.000 € + interessos de 1.932,56 €). Import de les quotes mensuals: 165,73 €. 

2. Exemple representatiu: TAE variable 3,41% calculada per a un préstec de 10.000 € del qual es fan en cada anualitat disposicions que representen el 25 % del capital prestat durant els primers quatre anys. Carència d'amortització de capital de quatre anys. TIN 3,31 % variable (revisió anual d'interessos). Termini deu anys. Comissió d'obertura 0,25 %. Import total degut 11.891,29 € (capital 10.000 € + interessos 1.866,29 € + comissió d'obertura 25 €). Import quotes mensuals 153,32 €. Tipus d'interès nominal referenciat a l'euríbor oficial (-0,191 % publicat al BOE núm. 54 de 2 de març de 2018). Aquesta TAE variable s'ha calculat suposant que els índexs de referència no varien; per tant, aquesta TAE variable fluctuarà amb les revisions dels tipus d'interès.

3. TAE 4,34 % calculada per a un compte de crèdit de 10.000 € (suposant que s'efectua una única disposició per l'import total i tenint en compte que el capital s'amortitza en un únic pagament a la data del venciment). Termini màxim: 12 mesos amb renovació anual. TIN 3,50 % fix. Comissió d'obertura 0,50 % amb un mínim de 75 €. Cost total del compte de crèdit en termes absoluts 10.425 € (capital de 10.000 € + interessos 350 € + comissió d'obertura 75 €). Import de les quotes trimestrals 87,50 € (només d'interessos). La TAE pot variar en funció de l'import del compte de crèdit.

4. TAE del 4,25 % calculada per a un préstec de 25.000 €, a un termini de 6 anys. TIN: 4,00 % fix. Comissió d’obertura: 0,50 %. Import total que es deu: 28.286,36 € (capital de 25.000 € + interessos de 3.161,36 € + comissió d’obertura de 125,00 €). Import de les quotes mensuals: 391,13 €, per a una operació en la qual s’aplica la bonificació màxima. Les bonificacions s’aplicaran si es compleix amb les vinculacions següents: 1. Ingressos i pagaments del negoci: ingressos > 750 €/ mes o >9.000 €/12 mesos + domiciliació de les quotes de la seguretat social d’autònoms + domiciliació dels impostos de l’activitat professional o nòmines dels treballadors o tres rebuts domiciliats de subministraments bàsics en 3 mesos (-1,5 punts); 2. Facturació de TPV superior a 600 € /mes, mitjana mensual dels últims tres mesos naturals (-1,5 punts); 3. Protecció Vida: 120 € prima anual en assegurances de vida o assegurances d’’accidents (-1,5 punts); 4. Protecció Salut: 120 € de prima anual en assegurances de salut o assegurança de Previsió Professional (-1,5 punts); 5. Protecció Negoci: 120 € de la prima anual en assegurança de Responsabilitat civil, assegurança d’activitats agràries, assegurança multiriscos de Negoci o assegurança d’Auto professional (-1,5 punts); 6. Sistemes de seguretat: si es té contractada una Alarma Securitas Direct per Compra Estrella i finançada amb CaixaBank al corrent de pagament (-1,5 punts). En cap cas la suma de les bonificacions no pot suposar una minoració del tipus d’interès superior a 4,5 punts. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili al c. del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi  C0611A08663619. El proveïdor de serveis de pagament del TPV és Comercia Global Payments EP, SL.

5. TAE: 9,04 % calculada per a un préstec de 25.000 €, a un termini de 6 anys. TIN: 8,50 % fix. Comissió d’obertura: 0,50 %. Import total que es deu: 32.126,12 € (capital de 25.000 € + interessos de 7.001,12 € + comissió d’obertura de 125,00 €). Import de les quotes mensuals: 444,46 €, per a una operació en la qual no s’apliquen bonificacions.

Gestor personal

Assessorament Amida

Solucions exclusives

Una manera única d’entendre l’assessorament 

CaixaBank Banca Premier el volem conèixer, assessorar-lo i acompanyar-lo al llarg de la seva vida financera. El nostre compromís es fonamenta en tres pilars:

 • Gestor de Banca Premier
 • Assessorament Amida
 • Solucions exclusives

Perquè les necessitats de cada client són diferents, disposem d’Amida, una manera única d’entendre l’assessorament que ens permet donar resposta a les necessitats i els objectius de cada client.

Només a partir d’una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni dissenyant un PlaA, una estratègia d’inversió amb la qual pugui assolir els objectius en cada etapa de la seva vida.

Dia a dia, Cubrir les necessitats del dia a dia. Tranquil·litat, Fer front a imprevistos. Jubilació / Benestar, Generar un estalvi periòdic per complementar ingressos, Mantenir la qualitat de vida després de la jubilació. Inversió, Creixement del patrimoni. Protecció.

Disposarà d’un seguiment periòdic i multicanal del compliment dels objectius, que ens permetrà revisar i redefinir les accions quan calgui.

Si vol accedir al nostre servei d’assessoramentde Banca Premier, ho pot fer amb un patrimoni financer superior a 60.000 €.

1. Cal subscriure el contracte d’assessorament corresponent 

Aquest document té caràcter merament informatiu i no constitueix cap sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes o serveis financers dels quals s'informa. Cap informació que s'hi inclogui no s'ha d'interpretar com a assessorament o consell financer, fiscal, legal o d'un altre tipus. En cap cas aquest document no en substitueix qualsevol altre de caràcter legal, ja que cal emplenar en cada cas d'inversió el que sigui adequat per a cada modalitat d'inversió. En aquest sentit, l'inversor ha de rebre la documentació requerida per les disposicions legals a aquest efecte. Nota: expressions com ara “assolir objectius”, “cobrir les seves necessitats”, “fer front a”, “generar un estalvi”, “complementar”, “determinar”, “protecció davant d'imprevistos” en cap cas no s'han d'interpretar, tret que així s'indiqui expressament, com a indicadors de garantia, ja que els productes o serveis poden estar subjectes a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit.

Més informació, a colectivos.premier@caixabank.com i als telèfons 91 412 1389 i 91 412 1225

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 750 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

Oferta válida desde  l’1-05-18 fins al 31-12-18

NRI: 2454-2018/ 09338.