Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Faci clic aquí per descarregar el fullet

Beneficiïs de múltiples avantatges.

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Solucions del dia a dia

Compte sense Comissions

Targetes exclusives

Les meves finances

CaixaBankProtect®

Compte corrent

Sense comissions:1

 • 0 € de manteniment i administració
 • 0 € en transferències i ingressos de xecs per autoservei2

Targetes de crèdit

0 € en la quota anual1 d’aquestes targetes per a vostè i per a un titular addicional:

Visa&Pay3, pensada per a aquells que no volen renunciar als avantatges d’una targeta de dèbit amb la comoditat d’una targeta de crèdit:

 • Màxim control: les compres es reflecteixen al compte tan sols dos dies després d’efectuar-les i sense interessos
 • Més acceptació a l’estranger: acceptada en aparcaments, peatges i lloguer de vehicles

Visa Classic o Visa Or:3 es paga a final de mes en un únic pagament. També permet pagar a terminis les compres amb la màxima flexibilitat. La Visa Or a més una inclou assegurança d’accidents i assistència en viatges.

VIA-T de Bip&Drive

Pagui als peatges de les autopistes sense aturar el vehicle. Sense quota anual.1

CaixaBank Pay

Pagui amb el mòbil de manera senzilla, ràpida i còmoda a qualsevol comerç amb TPV contactless. A més, podrà gestionar totes les targetes des del mòbil:

 • Avís immediat de totes les operacions
 • Consulta en temps real del detall de cada compra
 • Bloqueig temporal o definitiu de les targetes
 • Enviament o sol·licitud de diners a l'instant amb el número de mòbil4 del destinatari
 • Pagament de les compres a terminis

Disponible per als mòbils iOS i Android.

1. Sempre que es compleixi domiciliació de nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre ells) > 750 €/mes + domiciliació de rebut del col·lectiu. 2. Inclou l’emissió de transferències en euros a la UE mitjançant ordres individuals, no urgents, amb les dades correctes i un import màxim de 50.000 €/transferència. El compte corrent no genera interessos. 3. Inclou un contracte de crèdit Visa &Pay i un altre de crèdit Visa Classic o Visa Or (la modalitat depèn del límit de risc concedit) amb dues targetes: titular + titular addicional. La concessió de targetes de crèdit està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat emissora de la targeta. CaixaBank, SA, actua com a entitat agent de l’emissora de la targeta. Assegurances de no vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Mediador: CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb NIF A-08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció de l’entitat asseguradora corresponent. 4. Per poder enviar i rebre diners cal que es registri al sistema Bizum a través de CaixaBank Pay.

CaixaBankNow, tot a un clic

Amb CaixaBankNow, la nostra premiada banca digital, ho tindrà tot a un clic. Una app simple, ràpida i intuïtiva, pensada per fer el seu dia a dia més fàcil:

 • Adaptada al seu ritme de vida: sigui on sigui i sigui l’hora que sigui, pot efectuar les gestions diàries
 • Tot d’un cop d’ull: consulti el saldo, les compres, els rebuts, els estalvis, etcètera, en un mateix espai
 • Una app personalitzable: creï accessos directes a aquelles funcionalitats que siguin més importants
 • Informació instantània: avisos personalitzables perquè tingui millor control de les seves finances

Les meves finances

Administri les seves finances des de qualsevol dispositiu de manera gràfica i intuïtiva. Inclou:

 • Informe mensual, creat amb tecnologia big data, amb les dades més rellevants de l’activitat financera efectuada i la seva comparativa respecte a mesos anteriors
 • Enviament d’alertes predictives sobre pròxims càrrecs
 • Incorpora la possibilitat que el client integri a la plataforma informació sobre els seus comptes i targetes d'altres bancs

CaixaBankProtect

Servei gratuït que el protegeix en cas d'ús fraudulent de la targeta.

 • SMS d'avís en operacions d'import elevat
 • Efectiu d'emergència en la gran majoria de països en cas d'incidència amb la targeta
 • Més informació a www.CaixaBank.cat/CaixaBankProtect

Préstecs personals

Préstec Nòmina

Fins a 60.000 € per finançar còmodament el que necessiti:

 • Tipus fix: 4,95 % nominal
 • TAE: 5,06 %1
 • 0 € en comissions d'obertura, d’estudi o d’amortització
 • Termini de fins a 6 anys

Préstec Màster

Financi els seus estudis superiors i els estudis dels membres de la seva família:

 • Tipus d’interès: euríbor + 3,50 %
 • TAEVariable: 3,43 %2
 • Disposicions: durant els quatre primers anys. La disposició del capital prestat queda condicionada a l’acreditació de la formalització de la matrícula dels estudis finançats
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Termini total màxim: 10 anys
 • Comissió d’obertura: 0,25 %
 • 0 € en comissions d’estudi o amortització

Solucions professionals

Compte de Crèdit Negoci

 • Interès fix: 3,50 % TIN
 • TAE 4,34 %3
 • Comissió d’obertura: 0,50 % (mín., 75 €)
 • Comissió de no disponibilitat: 0,35 % anual

Hipoteca Negocis Bonificada

Adquireixi o reformi el local comercial vinculat a la seva activitat professional (consulta, despatx...). Li oferim el finançament ideal, a un tipus d’interès reduït amb el qual podrà obtenir bonificacions pel fet de tenir altres productes amb CaixaBank.

1. TIN 4,95 %. TAE: 5,06 %, calculada per a un préstec de 10.000 € a un termini de cinc anys. Import total degut 11.308,80 € (capital 10.000 € + interessos 1.308,80 €). Import quotes mensuals 188,48 €. Sense comissió d’obertura.

2. Exemple representatiu: TAE variable del 3,43 %, calculada per a un préstec de 10.000 € del qual es fan disposicions en cada anualitat durant els primers quatre anys, cada una de les quals representa el 25 % del capital prestat. TIN 3,35 % variable. Carència d’amortització de capital: cinc anys. Termini d’amortització: cinc anys. Termini total: deu anys. Comissió d’obertura 0,25 %. Sense comissió d’estudi. Import total degut 12.073,55 € (capital 10.000 € + interessos 2.048,55 € + comissió d’obertura 25 €). Import de les quotes mensuals durant el termini d’amortització: 181,26 €. Tipus d’interès nominal referenciat a l’euríbor oficial (-0,147 % publicat al BOE núm. 292 de 4 de desembre de 2018). Aquesta TAE variable s’ha calculat suposant que els índexs de referència no varien; per tant, aquesta TAE variable fluctuarà amb les revisions dels tipus d’interès.

3. TAE 4,34 % calculada per a un compte de crèdit de 10.000 € (suposant que s'efectua una única disposició per l'import total i tenint en compte que el capital s'amortitza en un únic pagament a la data del venciment). Termini màxim: 12 mesos amb renovació anual. TIN 3,50 % fix. Comissió d'obertura 0,50 % amb un mínim de 75 €. Cost total del compte de crèdit en termes absoluts 10.425 € (capital de 10.000 € + interessos 350 € + comissió d'obertura 75 €). Import de les quotes trimestrals 87,50 € (només d'interessos). La TAE pot variar en funció de l'import del compte de crèdit.

Hipoteca CasaFàcil

A CaixaBank, li volem posar les coses fàcils. Per això, ens fem càrrec de totes les despeses associades amb la hipoteca, *tret de l’assegurança de danys sobre la finca.

A més, per pertànyer al seu col·lectiu tindrà condicions especials. Consulti amb la seva oficina.

Sense despeses
Assumim les despeses associades a la seva hipoteca, *tret de l’assegurança de danys sobre la finca
Possibilitat de quota bonificada
En funció dels productes opcionals que tingui contractats.

Gestor personal

Assessorament Amida

Solucions exclusives

Una manera única d’entendre l’assessorament 

CaixaBank Banca Premier el volem conèixer, assessorar-lo i acompanyar-lo al llarg de la seva vida financera. El nostre compromís es fonamenta en tres pilars:

 • Gestor de Banca Premier
 • Assessorament Amida
 • Solucions exclusives

Perquè les necessitats de cada client són diferents, disposem d’Amida, una manera única d’entendre l’assessorament que ens permet donar resposta a les necessitats i els objectius de cada client.

Només a partir d’una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni dissenyant un PlaA, una estratègia d’inversió amb la qual pugui assolir els objectius en cada etapa de la seva vida.

Dia a dia, Cubrir les necessitats del dia a dia. Tranquil·litat, Fer front a imprevistos. Jubilació / Benestar, Generar un estalvi periòdic per complementar ingressos, Mantenir la qualitat de vida després de la jubilació. Inversió, Creixement del patrimoni. Protecció.

Disposarà d’un seguiment periòdic i multicanal del compliment dels objectius, que ens permetrà revisar i redefinir les accions quan calgui.

Si vol accedir al nostre servei d’assessoramentde Banca Premier, ho pot fer amb un patrimoni financer superior a 60.000 €.

1. Cal subscriure el contracte d’assessorament corresponent 

Aquest document té caràcter merament informatiu i no constitueix cap sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes o serveis financers dels quals s'informa. Cap informació que s'hi inclogui no s'ha d'interpretar com a assessorament o consell financer, fiscal, legal o d'un altre tipus. En cap cas aquest document no en substitueix qualsevol altre de caràcter legal, ja que cal emplenar en cada cas d'inversió el que sigui adequat per a cada modalitat d'inversió. En aquest sentit, l'inversor ha de rebre la documentació requerida per les disposicions legals a aquest efecte. Nota: expressions com ara “assolir objectius”, “cobrir les seves necessitats”, “fer front a”, “generar un estalvi”, “complementar”, “determinar”, “protecció davant d'imprevistos” en cap cas no s'han d'interpretar, tret que així s'indiqui expressament, com a indicadors de garantia, ja que els productes o serveis poden estar subjectes a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit.

Més informació, a colectivos.premier@caixabank.com i als telèfons 618 916 293 i 616 208 727

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 750 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

Oferta válida desde  l’1-11-18 fins al 30-04-19

NRI: 2672-2018/ 09338