Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Faci clic aquí per descarregar el fullet

Beneficiïs de múltiples avantatges.

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Compte corrent sense comissions1

 • Manteniment i administració
 • Transferències i ingressos de xecs per autoservei2


Targetes de crèdit: 0 € en emissió i manteniment1

Visa&Pay3,amb els avantatges d'una targeta de dèbit i la comoditat d'una targeta de crèdit.

 • Màxim control: les compres es reflecteixen al compte tan sols 2 dies després
 • Major acceptació: a l'estranger, aparcaments, peatges i lloguer de vehicles

Visa Classic o Visa Or3:

 • Permet pagar a finals de mes en un únic pagament o pagar a terminis les compres amb la màxima flexibilitat
 • La Visa Or inclou assegurança d'accidents i assistència en viatges


VIA-T de Bip&Drive

Pagui als peatges sense haver d'aturar el vehicle. Sense quota anual1


1. Sempre que es compleixi domiciliació de nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre si) > 750 €/mes + domiciliació del rebut col·lectiu. 2. Inclou emissió de transferències en euros a la UE mitjançant ordres individuals, no urgents, amb dades correctes i import màxim 50.000 €/ transferència. Els saldos dipositats en el compte no generen interessos a favor del client. 3. Inclou un contracte de crèdit Visa &Pay i un altre de crèdit Visa Classic o Visa Or (la modalitat depèn del límit de risc concedit), amb dues targetes: titular + titular addicional. La concessió de targetes de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. CaixaBank, SA, entitat agent de l'emissora de la targeta, CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb NIF A-08980153 i inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 36556, foli 29, full M-656492. Assegurança d'accidents i assegurança d'assistència en viatges viatges de SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, S.A., operador de bancaassegurances exclusiu de VidaCaixa, S.A.U. d'Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

Gaudeixi del seu banc aquí, allà i, sobretot, ara. Amb NOW, de CaixaBank, tots els avantatges que vulgui van amb vostè allà on vagi:

CaixaBank Now

 • Simple, ràpida i intuïtiva per fer-li el dia a dia més fàcil
 • Sigui l'hora que sigui, podrà fer les seves gestions diàries


Les meves finances, una visió global de tots els seus bancs

 • Administri les seves finances des de qualsevol dispositiu
 • Integri informació sobre els seus comptes i targetes d'altres bancs
 • Inclou informe mensual i enviament d'alertes predictives


CaixaBankProtect®, les seves compres protegides

 • Reclamació d'operacions fraudulentes des del primer euro
 • Missatges d'avís en operacions d'import elevat
 • Efectiu d'emergència en la gran majoria de països


BrokerNow

La nova manera d'invertir en borsa:1:

 • Informació al minut per prendre les millors decisions
 • Visió global de cotitzacions en els principals mercats
 • Àmplia gamma d'eines i gràfics interactius


Bizum

 • Per enviar o sol·licitar diners a l'instant
 • Només cal facilitar el mòbil, sense número de compte


1. Consulti el fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors a les pàgines web de la CNMV (www.cnmv.es) o de CaixaBank (www.CaixaBank.cat).

Préstec personal

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Fins a 60.000 € per finançar còmodament el que necessiti:

 • Tipus fix: 4,95 % nominal
 • TAE 5,06 %1


Préstec Màster

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 10 anys

 • Tipus d'interès: 3,90 % TIN (3,97 % TAE)2
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Disposicions: durant els cinc primers anys


Finançament professional

 • Comissió d'obertura: 0,50 % (mínim, 75 €)
 • Comissió de no disponibilitat: 0,35 % anual

Amb renovació anual

 • Tipus fix: 3,50 % nominal
 • TAE 4,43 %3


Hipoteca Negocis Bonificada

Adquireixi o reformi el local comercial vinculat a la seva activitat professional (consulta, despatx…). Li oferim el finançament ideal a un tipus d'interès reduït en què podrá obtenir bonificacions per tenir altres productes amb CaixaBank.

1. TIN 4,95 %. TAE: 5,06 %, calculada per a un préstec de 10.000 € a un termini de cinc anys. Import total degut 11.308,80 € (capital 10.000 € + interessos 1.308,80 €). Import quotes mensuals 188,48 €. Sense comissió d’obertura

2. TAE del 3,97 % calculada per a un préstec de 10.000 € a disposar d'una sola vegada. TIN del 3,90 %. Termini d'amortització: 5 anys. Import total degut: 11.022,88 € (capital de 10.000 € + interessos de 1.022,88 €). Import de les quotes mensuals: 59 quotes de 183,71 € i una última quota de 183,99 €. L'exemple ha estat calculat sense carència. El finançament de la matrícula de cada curs s'haurà d'acreditar amb documentació oficial de l'escola on es faran els estudis i on se'n mostri l'import i la durada. Només es podran fer disposicions anuals o semestrals durant el període de carència, que correspondran al cost de la matrícula més despeses relacionades amb els estudis. La carència de capital és opcional. Durant aquest període, el client pot fer disposicions sobre el total de l'import concedit. Les quotes mensuals correspondran únicament al pagament dels interessos generats per les quantitats disposades, i per tant, durant aquest període no s'amortitza capital. Transcorregut el període de carència no es podran fer més disposicions. L'import total degut amb carència és superior a l'import total sense carència.

3. TAE 4,34 % calculada per a un compte de crèdit de 10.000 € (suposant que s'efectua una única disposició per l'import total i tenint en compte que el capital s'amortitza en un únic pagament a la data del venciment). Termini màxim: 12 mesos amb renovació anual. TIN 3,50 % fix. Comissió d'obertura 0,50 % amb un mínim de 75 €. Cost total del compte de crèdit en termes absoluts 10.425 € (capital de 10.000 € + interessos 350 € + comissió d'obertura 75 €). Import de les quotes trimestrals 87,50 € (només d'interessos). La TAE pot variar en funció de l'import del compte de crèdit.

Li ho volem posar fàcil. Amb CasaFàcil Fix 20 tindrà la seva hipoteca amb una quota sense sorpreses i amb el termini que millor s’adapti a les seves necessitats.

Possibilitat de quota bonificada

En funció dels productes opcionals que tingui contractats:

 • Amb bonificació màxima: 1,70 % (TIN); 3,095 % (TAE) (bonificació màxima de l’1,00 %)

 • Sense bonificació: 2,70 % (TIN); 3,205 % (TAE)


Sense comissions

CasaFàcil no aplica comissió d’obertura


Tarifa plana

Estabilitat de pagament mensual sense risc de pujada per canvis en el tipus d’interés


Més control del pressupost familiar

Conèixer anticipadament la quota mensual permet gestionar millor l’economia familiar


Condicions legals

Condicions financeres per a l’adquisició d’habitatge amb garantia hipotecària prenent en consideració l’exemple representatiu que s’indica a continuació:

1. TAE BONIFICADA: si es compleixen totes les condicions de bonificació partint de la hipotèsi que pot optar a la bonificació màxima: (i) Import: 150.000 €; (ii) Durada màxima: 20 anys; (iii) Comissió d’obertura: 0 % (iv) Tipus d’interès: Fix, TIN bonificada de l’1,70 %; (v) TAE bonificada del 3,095%; (vi) Quota mensual: 737,70 €; (vii) Núm. de quotes: 240; (viii) Import total degut (inclou despeses): 200.191,93 €. Sistema d’amortització francès.¹ La TAE BONIFICADA pot variar en funció del termini i de l’import de l’operació com també per les revisions mensuals de l’acompliment dels bonificadors.

2. TAE NO BONIFICADA: si no es compleixen les condicions de bonificació: i) Import: 150.000 €; (ii) Durada màxima: 20 anys; (iii) Comissió d’obertura: 0 % (iv) Tipus d’interès: Fix, TIN del 2,70 %; (v) TAE del 3,205 %; (vi) Quota mensual: 809,55 €; (vii) Núm. de quotes: 240; (viii) Import total degut (inclou despeses): 202.326,16 €. Sistema d’amortització francès.¹ La TAE NO BONIFICADA pot variar en funció del termini i de l’import de l’operació.

Condicions comunes a la TAE bonificada i a la TAE no bonificada:

a) Altres condicions financeres comunes: compensació o comissió per reemborsament o amortització anticipada total o parcial que no podrà excedir de l’import de la pèrdua financera que pogués patir CaixaBank amb el límit del 2 % del capital amortitzat durant els 10 primers anys, i de l’1,5 % del capital amortitzat fins al final de la vida del préstec.

b) Despeses preparatòries que satisfarà CaixaBank: (i) Impostos: 1.232,48 € en actes jurídics documentats per a una responsabilitat hipotecària de 164.331 € i un tipus impositiu del 0,75 %; (ii) Comprovació registral: 10,91 €; (iii) Notaria: 597 €; (iv) Gestoria: 363 €; (v) Inscripció registral: 283 €.

c) Despeses preparatòries que assumirà vostè prenent en consideració tant que pot sol·licitar la taxació a través de CaixaBank com aportar-la vostè mateix: (i) Taxació: 254,10 € (si es formalitza l’operació hipotecària, CaixaBank li abonarà l’import de la taxació feta o aportada com a màxim al cap de 45 dies des de la data de constitució).

d) Serveis accessoris vinculats que assumirà vostè: ASSEGURANÇA DE DANYS: És obligatori contractar i tenir vigent i al corrent de pagament una assegurança de danys que protegeixi la integritat de l’immoble hipotecat tant si opta per contractar els bonificadors com si no. CaixaBank no comercialitza assegurances de danys que només cobreixin els riscos que són obligatoris per normativa (danys per incendi, explosió, pluja i elements naturals diferents de la tempesta, energia nuclear i enfonsament de terreny), de manera que el client pot contractar lliurement aquesta assegurança amb la companyia asseguradora que triï. No obstant això, CaixaBank comercialitza una assegurança de llar que a més de cobrir els danys obligatoris per la normativa ofereix més cobertura. A efectes del càlcul de la TAE no bonificada i de la TAE bonificada es tindrà en compte la prima resultant de simular l’assegurança de llar i, a més, en el cas de la TAE bonificada s’aplicarà la bonificació que correspongui per la seva contractació. ASSEGURANÇA DE LLAR: 317 € de prima anual. Import de la prima anual partint de la hipòtesi que aquesta no variarà durant la vigència de l’operació. L’import és merament orientatiu i té en consideració productes d’assegurances de llar comercialitzats per CaixaBank, SA (exemple prenent com a base un préstec hipotecari amb un capital que ascendeixi a 150.000 € i per a un continent d’entre 100.001 € a 120.000 € i 100 m2 d’habitatge construïts, i l’import a abonar per aquest concepte durant tota la vigència de l’operació serà de 6.340 €). L’import és el resultat d’una simulació efectuada d’acord amb un tramat orientatiu, de manera que en funció del continent i els metres quadrats exactes de l’habitatge el valor pot variar. COMPTE DE PAGAMENT: Cal mantenir contractada durant tota la vigencia del préstec un compte amb CaixaBank. Vostè haurà d’assumir el pagament del preu del manteniment del compte de pagament que puja a 18 €/trimestre. El càlcul de la TAE, bonificada i no bonificada, tindrà en compte aquest cost de manteniment.

Condicions de bonificació: es tracta de punts percentuals que es restaran del TIN, si es contracten els productes següents: (i) domiciliació nòmina o pensions > 600 € + domiciliació de 3 rebuts + compres amb targetes* comercialitzades per CaixaBank, SA el titular de les quals sigui la part deutora i les liquidacions estiguin domiciliades en un dipòsit a la vista obert a CaixaBank, SA pel titular de les mateixes targetes amb les quals s’hagin fet almenys tres compres durant els últims tres mesos: 0,25 punts; (ii) contractació d’una assegurança de llar: 0,25 punts; (iii) contractació d’una assegurança de vida**: 0,25 punts; (iv) finançament contractació servei d’Alarma Llar SECURITAS DIRECT***: 0,25 punts. Els serveis indicats sempre hauran de ser comercialitzats per CaixaBank, SA. Es comprovarà mensualment el compliment dels requisits indicats per aplicar les condicions de bonificació, i es pot ajustar a l’alça o a la baixa el tipus d’interès segons la comprovació que efectua CaixaBank amb aquesta periodicitat de l’acompliment dels bonificadors. La contractació de la anterior relació de productes és opcional. Cadascun es pot contractar de manera independent i no hi ha cap diferència entre l’oferta combinada i l’oferta de productes per separat (el preu dels productes i serveis amb les característiques indicades no varia pel fet de contractar de manera combinada o per separat).

*Cost de manteniment de la targeta (simulació sobre la targeta Visa Electron-Dèbit) comercialitzada per CaixaBank: 28 €/any. El càlcul de la TAE bonificada tindrà en compte aquest cost de manteniment. El cost d’aquest servei l’assumirà vostè en cas de contractar-lo.

**Assegurança de vida (simulació sobre una assegurança de vida i amortització): 226,58 € de prima anual (sota la premissa que la prima no variarà durant la vigència de l’operació ni s’actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs dels anys dels contractants). La prima està calculada sobre la base de la contractació d’una assegurança de vida pel 50 % del capital si l’assegurat té 30 anys. El cost d’aquest servei l’assumirà vostè en cas que el contracti.

***Finançament Alarma Llar SECURITAS DIRECT, comercialitzada per CompraEstrella i finançada per CaixaBank al tipus d’interès 0 %, TAE del 0 % (36 quotes mensuals de 52,03 € cadascuna pel finançament de l’adquisició, la instal·lació i el manteniment de l’alarma). Import total del crèdit i PVP: 1.873,08 €. Per a la resta del període de durada de l’operació hipotecària s’haurà de mantenir contractat el servei de manteniment de l’alarma amb un cost de 39,93 € al mes. El cost d’aquest servei l’assumirà vostè en cas de contractar-lo i es tindrà en compte en el càlcul de la TAE Bonificada. La concessió de l’operació està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de cada entitat.

Advertiments: i) L’incompliment deles obligacions derivades del préstec pot comportar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per al seu avalador o per al propietari de l’habitatge hipotecat, com la pèrdua del seu habitatge i d’altres béns. (ii) CaixaBank es reserva el dret a denegar la concessió de l’operació o a aprovar en les condicions que tingui per convenients, prèvia anàlisi de la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l’entitat; (iii) la TAE, d’acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l’exemple representatiu, les despeses i serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l’assegurança no variarà durant la vigència del contracte i (iv) vostè té el dret d’aportar una taxació del bé/els béns objecte de garantia sempre que aquesta estigui certificada per una societat de taxació homologada i no estigui caducada. ¹ Sistema d’amortització francès: pagament d’una quota constant formada per una part d’amortització de capital i una altra dels interessos. La part d’interessos compresa a cada quota resulta d’aplicar el tipus d’interès efectiu al capital pendent d’amortització a l’inici de cada període mensual. La diferència fins a la quota és la part d’amortització de capital. Cada mes cal pagar obligatòriament interessos pel capital que queda per tornar. Al principi de la vida del préstec tenim molt capital per retornar, per això, la part de la quota és més alta a la part dels interessos que en la d’amortització de capital. Com que volem que la quota sigui constant, es redueix la part d’interessos i augmenta la part de capital a mesura que avança el temps. La quota és constant: es manté mentre no es modifiqui el tipus de interès. Per posar un exemple, si tinguéssim un préstec de 100.000 € a 20 anys i a un tipus d’interès del 3,75 %, les quotes mensuals serien de 592,89 €. El primer pagament correspondria a 312,50 € d’interessos i únicament a 280,39 € de devolució del capital prestat. En canvi, 20 anys més tard, l’últim pagament seria d’1,85 € d’interès i de 591,04 € de capital.

Fórmula aritmètica (cànon francès) ak = Ck* [(r/m) / [1-[1+(r/m)]-n]] sent “ak” la quota mixta d’amortització i interessos; “Ck” el capital pendent d’amortització a l’inici del període; “r”, el tipus d’interès nominal anual, en tant per u; “m”, el nombre de períodes de liquidació del préstec compresos en un any i “n”, el nombre de períodes de liquidació (de pagament d’amortització de capital i interessos) pendents.


Gestor personal

Assessorament Amida


Solucions exclusives

Una manera única d’entendre l’assessorament 

CaixaBank Banca Premier el volem conèixer, assessorar-lo i acompanyar-lo al llarg de la seva vida financera. El nostre compromís es fonamenta en tres pilars:

 • Gestor de Banca Premier
 • Assessorament Amida
 • Solucions exclusives

Perquè les necessitats de cada client són diferents, disposem d’Amida, una manera única d’entendre l’assessorament que ens permet donar resposta a les necessitats i els objectius de cada client.

Només a partir d’una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni dissenyant un PlaA, una estratègia d’inversió amb la qual pugui assolir els objectius en cada etapa de la seva vida.

Disposarà d’un seguiment periòdic i multicanal del compliment dels objectius, que ens permetrà revisar i redefinir les accions quan calgui.

Si vol accedir al nostre servei d’assessoramentde Banca Premier, ho pot fer amb un patrimoni financer superior a 60.000 €.

1. Cal subscriure el contracte d’assessorament corresponent 

Expressions com ara “assolir objectius”, “cobrir les seves necessitats”, “fer front a”, “generar un estalvi”, “complementar”, “determinar”, “protecció davant d'imprevistos” en cap cas no s'han d'interpretar, tret que així s'indiqui expressament, com a indicadors de garantia, ja que els productes o serveis poden estar subjectes a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit.

Més informació, a colectivos.premier@caixabank.com

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 750 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

Oferta válida des de l’1-1-2020 al 31-12-2020.

NRI: 3203-2020 09338

Aquest document té caràcter merament informatiu i no constitueix cap sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes i/o serveis financers dels quals s'informa. Cap informació que s'hi contingui s'ha d'interpretar com a assessorament o consell, financer, fiscal, legal o d'un altre tipus. En cap cas aquest document en substitueix qualsevol altre de caràcter legal, i cal acomplir en cada cas d'inversió el que sigui adequat per a cada modalitat d'inversió. En aquest sentit, l'inversor ha de rebre la documentació requerida per les disposicions legals a aquest efecte.