No mostrar més aquest missatge

Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

FotoofertaPDFprepremierok.jpg

Faci clic aquí per descarregar el fullet

Beneficiïs de múltiples avantatges.

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Compte sense Comissions

Targetes exclusives

Les meves finances

CaixaBankProtect®

Compte corrent

Sense comissions1 de:

 • Manteniment i administració
 • Transferències i ingressos de xecs per autoservei

Targetes de dèbit i crèdit

Disposi, sense quota anual,1 d’aquestes targetes per a vostè i un titular addicional:2

 • Visa Classic
 • Visa Electron

Les meves finances

Administri’s l’economia domèstica des de qualsevol dispositiu d’una manera fàcil, gràfica i intuïtiva:

 • Visió planificada de la seva economia
 • Previsió de despeses i comparació per períodes
 • Alertes de rebuts

CaixaBankProtect®

Servei gratuït que el protegeix en cas d’ús fraudulent de la targeta.

 • SMS d’avís en operacions amb targeta i transferències d’import elevat
 • Efectiu d’emergència en la major part de països en cas d’incidència amb la targeta
 • Més control sobre les targetes definint usos concrets per a cada una
 • Més informació, a www.caixabank.es/caixabankprotect

1. Sempre que es compleixi: domiciliació de nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre si) > 750 €/mes + domiciliació del rebut del col·lectiu. Inclou l’emissió de transferències en euros a la UE mitjançant ordres individuals, no urgents, amb dades correctes i un import màxim de 50.000 €/transferència. El compte corrent no genera interessos.
2. Inclou un contracte de dèbit Visa Electron i un altre de crèdit Visa Classic amb dues targetes per al titular + titular addicional. La concessió de targetes de crèdit està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat emissora de la targeta. CaixaBank, SA. és entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments, EFC EP SAU, amb NIF A58513318 i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8788.

Contracti ara un préstec hipotecari a tipus fix a uns preus molt favorables. Pagarà sempre el mateix i podrà planificar amb detall la seva economia familiar.

 • Interès nominal amb la bonificació màxima: 2,10 %
 • Carència de capital: fins a 24 mesos
 • Termini màxim: 20 anys
 • Comissió d’obertura: 0,50 % 

Exemple de finançament d’una residència habitual:

1. Si es compleixen totes les condicions de bonificació:

 • Import: 150.000 €
 • Durada: 20 anys
 • Tipus d’interès: fix, TIN del 2,10 %
 • TAE: 3,189 % (sense carència)
 • Quota: 765,95 € (última quota, 765,80 €)
 • Nre. de quotes: 240
 • Import total per pagar (despeses incloses): 201.182,78 €.

Condicions de bonificació. Punts percentuals que es restaran del TIN:

 • Domiciliació de nòmina o pensió > 750 € o domiciliació d’ingressos nets mitjans d’altres fonts els últims 6 mesos > 750 € + domiciliació de 3 rebuts + 3 compres amb targetes emeses: 0,4 punts
 • Contractació d’una assegurança d’incendi i danys comercialitzada per CaixaBank, SA: 0,2 punts
 • Contractació d’una assegurança de vida (176,47 € prima anual): 0,2 punts.
 • Contractació d’un servei d’alarma Securitas Direct amb la intermediació de CaixaBank, 50,82 € de prima mensual de l’alarma finançada (préstec personal de 1.829,52 € a 36 mesos, TAE 0 %, resta de termini 38,72 €): 0,2 punts
 • Fons d’inversió, carteres gestionades, unit linked o plans de pensions amb un saldo mitjà que superi els 25.000 € anuals: 0,2 punts

Els serveis indicats sempre els haurà de comercialitzar CaixaBank. La contractació de la relació anterior de productes és opcional. Cada un es pot contractar de manera independent

2. Si no es compleixen les condicions de bonificació:

 • Tipus d’interès: fix, TIN del 3,30 %
 • TAE: 3,638 % (sense carència)
 • Quota: 854,60 € (última quota, 855,66 €)
 • Nre. de quotes: 240
 • Import total per pagar (despeses incloses): 209.240,91 €

Altres condicions financeres comunes:

 • Compensació per desistiment en amortització extraordinària: 0,00 %
 • Compensació per risc de tipus d’interès: 0,50 % en cas d’amortitzacions que generin una pèrdua per a l’entitat

Despeses preparatòries:

 • Impostos: 1.215,74 € per a una responsabilitat hipotecària de 162.099,00 € i un tipus impositiu del 0,75 %
 • Verificació registral: 10,91 €
 • Taxació: 254,10 €
 • Gestoria: 181,50 €

En cas que el finançament no es destini a una finalitat empresarial, professional o comercial, CaixaBank assumirà les despeses d’inscripció de la hipoteca en el Registre de la Propietat, les despeses de gestoria derivades de la gestió i la tramitació d’aquesta inscripció en el Registre de la Propietat i les despeses derivades de l’expedició de les còpies notarials en interès de CaixaBank. 

Serveis accessoris vinculats

Assegurança de danys: 86,18 € de prima anual, preu orientatiu si es contracta amb SegurCaixa per a un capital assegurat de 80.000 €. Contractació mínima, 3 anys. L’import per abonar per aquest concepte durant tota la vida del préstec és de 1.723,60 € (prima anual calculada sota la hipòtesi que no varia durant tota la vida del préstec).

Advertències:

(i) L’incompliment de les obligacions derivades del préstec poden comportar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per a l’avalador o per al propietari de l’habitatge, com ara la pèrdua de l’habitatge i altres béns.
(ii) CaixaBank es reserva el dret de denegar la concessió de l’operació o d’aprovar-la en les condicions que consideri convenients, després d’analitzar la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l’entitat.
(iii) La TAE, d’acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l’exemple, les despeses i els serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l’assegurança no variarà durant la vigència del contracte.

Triï un tipus d’interès variable amb les millors condicions:

 • Euríbor + 1 % amb la bonificació màxima
 • Carència de capital: fins a 24 mesos
 • Termini màxim: 30 anys
 • Comissió d’obertura: 0,50 %

Exemple de finançament d’una residència habitual:

1. Si es compleixen totes les condicions de bonificació:

 • Import: 150.000 €
 • Durada: 25 anys
 • Tipus d’interès: variable, euríbor + 1 % (TIN, 0,844 %)
 • TAEVariable: 1,902 % (sense carència)
 • Quota: 554,78 € (última quota, 554,46 €)
 • Nre. de quotes: 300
 • Import total per pagar (despeses incloses): 187.477,28 €

Condicions de bonificació. Punts percentuals que es restaran del TIN

 • Domiciliació de nòmina o pensió > 750 € o domiciliació d’ingressos nets mitjans d’altres fonts els últims 6 mesos > 750 € + domiciliació de 3 rebuts + 3 compres amb targetes emeses: 0,4 punts
 • Contractació d’una assegurança d’incendi i danys comercialitzada per CaixaBank, SA: 0,2 punts
 • Contractació d’una assegurança de vida (176,47 € de prima anual): 0,2 punts
 • Contractació d’un servei d’alarma Securitas Direct amb la intermediació de CaixaBank, 50,82 € de prima mensual de l’alarma finançada (préstec personal de 1.829,52 € a 36 mesos, TAE 0%, resta de termini 38,72 €): 0,2 punts
 • Fons d’inversió, carteres gestionades, unit linked o plans de pensions amb un saldo mitjà anual que superi els 25.000 € anuals: 0,2 punts

Els serveis indicats sempre els haurà de comercialitzar CaixaBank. La contractació de la relació anterior de productes és opcional. Cada un es pot contractar de manera independent.

2. Si no es compleixen les condicions de bonificació:

 • Tipus d’interès: variable, euríbor + 2,20 % (TIN, 2,044 %)
 • TAEVariable: 2,311 % (sense carència)
 • Quota: 639,00 € (última quota, 638,81 €)
 • Nre. de quotes: 300
 • Import total per pagar (despeses incloses): 196.288,78 €

Altres condicions financeres comunes:

 • Compensació per desistiment en amortització extraordinària: 0,00 %

Despeses preparatòries:

 • Impostos: 1.237,97 € per a una responsabilitat hipotecària de 165.061,32 € i un tipus impositiu del 0,75 %
 • Verificació registral: 10,91 €
 • Taxació: 254,10 €
 • Gestoria: 181,50 €

En cas que el finançament no es destini a una finalitat empresarial, professional o comercial, aleshores CaixaBank assumirà les despeses d’inscripció de la hipoteca en el Registre de la Propietat, les despeses de gestoria derivades de la gestió i tramitació de la hipoteca en el Registre de la Propietat i les despeses derivades de l’expedició de les còpies notarials en interès de CaixaBank.

Serveis accessoris vinculats

Assegurança de danys: 86,18 € de prima anual, preu orientatiu si es contracta amb SegurCaixa per a un capital assegurat de 80.000 €. Contractació mínima, 3 anys. L’import per abonar per aquest concepte durant tota la vida del préstec és de 1.723,60 € (prima anual calculada sota la hipòtesi que no varia durant tota la vida del préstec).

Advertències:

(i) L’incompliment de les obligacions derivades del préstec poden comportar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per a l’avalador o per al propietari de l’habitatge, com ara la pèrdua de l’habitatge i altres béns.
(ii) CaixaBank es reserva el dret de denegar la concessió de l’operació o d’aprovar-la en les condicions que consideri convenients, després d’analitzar la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l’entitat.
(iii) La TAEVariable, d’acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l’exemple, les despeses i els serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l’assegurança no variarà durant la vigència del contracte. TAEVariable calculada sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, aquesta TAEVariable variarà amb les revisions anuals del tipus d’interès. Euríbor a un any (-0,156 %) publicat al BOE núm. 211 del 2 de setembre de 2017.

Préstecs personal

Préstec Nòmina

 • Fins a 10 vegades la nòmina per finançar còmodament el que li convingui:
 • Interès fix: 6 % TIN
 • TAE 6,17 %1
 • Sense comissions d’obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Préstec Màster

Financi els seus estudis superiors i els estudis dels membres de la seva família:

 • Tipus d’interès: euríbor + 3,50 %
 • TAEVariable: 3,44 %2
 • Disposicions: durant els quatre primers anys. La disposició del capital prestat quedarà condicionada a l’acreditació de la formalització de la matrícula dels estudis finançats
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Termini total màxim: 10 anys
 • Comissió d’obertura: 0,25 %
 • Sense comissió d’estudi ni amortització

Solucions professionals

Compte de Crèdit Negoci

 • Interès fix: 3,50 % TIN
 • TAE 4,07 %3
 • Comissió d’obertura: 0,50 % (mín., 75 €)
 • Comissió de no disponibilitat: 0,35 % anual

Préstec Negocis Bonificat

 • Interès fix: des del 4,00 % TIN
 • TAE 4,25 % amb bonificació màxima4
 • TAE sense bonificacions 5: 9,04 %
 • Comissió d’obertura: 0,50 %
 • Comissió d’amortització: 1 %
 • Termini màxim: 6 anys

Hipoteca Negocis Bonificada

Adquireixi o reformi el local comercial vinculat a la seva activitat professional (consulta, despatx...). Li oferim el finançament ideal, a un tipus d’interès reduït amb el qual podrà obtenir bonificacions pel fet de tenir altres productes amb CaixaBank.

1. Import màxim: 10 mensualitats. Sense comissió d’obertura. TIN: 6,00 %. TAE: 6,17 % calculada per a un préstec de 10.000 € a un termini de 6 anys. Import total que es deu: 11.932,56 € (capital de 10.000 € + interessos de 1.932,56 €). Import de les quotes mensuals: 165,73 €. 

2. Exemple representatiu: TAEVariable del 3,44 % calculada per a un préstec de 10.000 € (revisió anual d’interessos) amb una única disposició, sense carència. TIN: 3,34 % variable. Termini: 5 anys. Comissió d’obertura: 0,25 %. Import total que es deu: 10.910,80 € (capital de 10.000 € + interessos de 885,80 € + comissió d’obertura de 25 €). Import de les quotes mensuals: 153,46 €. Tipus d’interès nominal referenciat a l’euríbor oficial (-0,156 % publicat al BOE núm. 211 del 2 de setembre de 2017). Aquesta TAEVariable s’ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien; per tant, aquesta TAEVariable variarà amb la revisió dels tipus d’interès.

3. TAE del 4,07 % calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € (en el supòsit que es faci una única disposició per l’import total i tenint en compte que el capital s’amortitza en un sol pagament en la data de venciment). Termini màxim: 12 mesos amb renovació anual. TIN: 3,50 % fix. Comissió d’obertura: 0,50 % amb un mínim de 75 €. Cost total del compte de crèdit en termes absoluts: 15.600 € (capital de 15.000 € + interessos de 525 € + comissió d’obertura de 75 €). Import de les quotes trimestrals: 131,25 € (només d’interessos). La TAE pot variar en funció de l’import del compte de crèdit.

4. TAE del 4,25 % calculada per a un préstec de 25.000 €, a un termini de 6 anys. TIN: 4,00 % fix. Comissió d’obertura: 0,50 %. Import total que es deu: 28.286,36 € (capital de 25.000 € + interessos de 3.161,36 € + comissió d’obertura de 125,00 €). Import de les quotes mensuals: 391,13 €, per a una operació en la qual s’aplica la bonificació màxima. Les bonificacions s’aplicaran si es compleix amb les vinculacions següents: 1. Ingressos i pagaments del negoci: ingressos > 750 €/ mes o >9.000 €/12 mesos + domiciliació de les quotes de la seguretat social d’autònoms + domiciliació dels impostos de l’activitat professional o nòmines dels treballadors o tres rebuts domiciliats de subministraments bàsics en 3 mesos (-1,5 punts); 2. Facturació de TPV superior a 600 € /mes, mitjana mensual dels últims tres mesos naturals (-1,5 punts); 3. Protecció Vida: 120 € prima anual en assegurances de vida o assegurances d’’accidents (-1,5 punts); 4. Protecció Salut: 120 € de prima anual en assegurances de salut o assegurança de Previsió Professional (-1,5 punts); 5. Protecció Negoci: 120 € de la prima anual en assegurança de Responsabilitat civil, assegurança d’activitats agràries, assegurança multiriscos de Negoci o assegurança d’Auto professional (-1,5 punts); 6. Sistemes de seguretat: si es té contractada una Alarma Securitas Direct per Compra Estrella i finançada amb CaixaBank al corrent de pagament (-1,5 punts). En cap cas la suma de les bonificacions no pot suposar una minoració del tipus d’interès superior a 4,5 punts. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili al c. del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi  C0611A08663619. El proveïdor de serveis de pagament del TPV és Comercia Global Payments EP, SL.

5. TAE: 9,04 % calculada per a un préstec de 25.000 €, a un termini de 6 anys. TIN: 8,50 % fix. Comissió d’obertura: 0,50 %. Import total que es deu: 32.126,12 € (capital de 25.000 € + interessos de 7.001,12 € + comissió d’obertura de 125,00 €). Import de les quotes mensuals: 444,46 €, per a una operació en la qual no s’apliquen bonificacions.

Gestor personal

Assessorament Amida

Solucions exclusives

Una manera única d’entendre l’assessorament 

CaixaBank Banca Premier el volem conèixer, assessorar-lo i acompanyar-lo al llarg de la seva vida financera. El nostre compromís es fonamenta en tres pilars:

 • Gestor de Banca Premier
 • Assessorament Amida
 • Solucions exclusives

Perquè les necessitats de cada client són diferents, disposem d’Amida, una manera única d’entendre l’assessorament que ens permet donar resposta a les necessitats i els objectius de cada client.

Només a partir d’una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni dissenyant un PlaA, una estratègia d’inversió amb la qual pugui assolir els objectius en cada etapa de la seva vida.

Dia a dia, Cubrir les necessitats del dia a dia. Tranquil·litat, Fer front a imprevistos. Jubilació / Benestar, Generar un estalvi periòdic per complementar ingressos, Mantenir la qualitat de vida després de la jubilació. Inversió, Creixement del patrimoni. Protecció.

Disposarà d’un seguiment periòdic i multicanal del compliment dels objectius, que ens permetrà revisar i redefinir les accions quan calgui.

Si vol accedir al nostre servei d’assessoramentde Banca Premier, ho pot fer amb un patrimoni financer superior a 60.000 €.

1. Cal subscriure el contracte d’assessorament corresponent

Més informació, a colectivos.premier@caixabank.com i als telèfons 91 412 1389 91 412 1225

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col.lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 750 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

Oferta vàlida des de l’1-11-17 fins al 30-04-18.

NRI: 2147-2017/ 09338.