Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Domicilia la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del teu col·lectiu i beneficia't de tots aquests avantatges1:

La teva operativa habitual sense comissions:

 • Manteniment i administració del teu compte en euros2
 • Quotes d'emissió i manteniment de la teva targeta de crèdit3 MyCard (titular i beneficiari)
 • Totes les transferències SEPA estàndard en euros que s'enviïn o es rebin, a tota la UE, amb dades correctes i completes
 • Negociació i compensació de xecs nacionals en euros


Targeta de crèdit Visa Platinum3 sense quota d'emissió o manteniment i amb tots aquests serveis:

 • Priority Pass: accés a més de 1.200 sales VIP en aeroports de tot el món
 • Assegurança d'accidents: cobertura fins a 750.000 €
 • Assegurança d'assistència en viatges
 • Concierge: assistent personal per ajudar-te en les gestions que facis


Via-T de Bip&Drive sense quota anual:

 • Paga als peatges sense aturar el vehicle


1. Sempre que es compleixi la domiciliació de nòmina o id'ngressos professionals (imports no acumulables entre si) > 2.500 € / mes + domiciliació rebut col·lectiu.

2. El compte no es retribueix. La TAE pot variar depenent de si el client compleix els requisits de bonificació i en funció del saldo mitjà del client com a conseqüència de l'aplicació de comissions per import fix. Compte totalment bonificat: 0 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d'un client que mantingui domiciliada nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre si) >2.500 €/mes i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any. Compte sense bonificar: -4,71% TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d'un client que no compleixi amb cap requisit de gratuïtat (60 €/trimestre) i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any.

3. Inclou un contracte de crèdit Visa Platinum i un altre de MyCard amb dues targetes (titular + titular addicional). La concessió de targetes de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. Targeta emesa per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., amb NIF A-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776. CaixaBank, S.A. actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament escollit per CaixaBank Payments & Consumer és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A. El servei Concierge s'ofereix als titulars de targetes CaixaBank Payments & Consumer directament per part de Viatges El Corte Inglés, S.A, NIF: A-28229813 i domicili Madrid, que assumeix tota la responsabilitat per la prestació i execució del servei.

Gaudeixi del seu banc aquí, allà i, sobretot, ara. Amb NOW, de CaixaBank, tots els avantatges que vulgui van amb vostè allà on vagi:

 

App CaixaBankNow

 • Simple, ràpida i intuïtiva per fer-li el dia a dia més fàcil
 • Sigui l'hora que sigui, podrà fer les seves gestions diàries


Les meves finances, una visió global de tots els seus bancs

 • Administri les seves finances des de qualsevol dispositiu
 • Integri informació sobre els seus comptes i targetes d'altres bancs
 • Inclou informe mensual i enviament d'alertes predictives


CaixaBank Pay

 • Gestió de totes les targetes des del mòbil amb avisos immediats
 • Pagament amb Apple, Android o Garmin
 • Bloqueig temporal o definitiu de les targetes


Bizum

 • Per enviar o sol·licitar diners a l'instant
 • Només cal facilitar el mòbil, sense número de compte


CaixaBankProtect®, les seves compres protegides

 • Missatges d'avís en operacions d'import elevat
 • Efectiu d'emergència en la gran majoria de països


Innovadores formes per invertir d'acord amb les seves necessitats:

 

BrokerNow

La nova forma d'invertir en borsa:

 • Informació al minut per prendre les millors decisions
 • Visió global de cotitzacions en els principals mercats
 • Àmplia gamma d'eines i gràfics interactius


SmartMoney

Sumi's a la inversió del futur des de només 500 €. Un servei de gestió automatitzada de carteres de fons, disponibles des de la seva banca digital CaixaBankNow:

 • Delegui la gestió en professionals qualificats
 • L'estratègia d'inversió s'adapta als canvis que es produeixin en el mercat
 • Transparent en costos: comissió fixa anual de 0,73 % (IVA inclòs) del saldo mitjà de la seva cartera1


Mesa a iniciativa del client

Un servei telefònic pensat per a inversors actius en borsa amb un efectiu mitjà per operació de 15.000 €. Aquest àgil servei li permetrà cursar les seves ordres directament als diferents mercats sota la supervisió d'operadors professionals.

 • Servei sense cost addicional sobre les tarifes d'Intermediació
 • Possibilitat d'atenció d'ordres amb la finalitat d'obtenir el millor resultat possible per al client
 • Disponibilitat del servei tots els dies hàbils a la borsa nacional, de 8.30 a 18 h


Pot consultar el fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors a www.caixabank.es.

1. Per exemple, per a una inversió de 500 € i posat que ni es revalora ni deprecia la cartera, pagarà una comissió de 3,65 €. Comissió subjecta a l'IVA vigent en cada moment. SmartMoney és un servei de gestió discrecional de carteres de fons d'inversió prestat per CaixaBank, SA. CaixaBank delega la gestió de la cartera a CaixaBank, AM, SGIIC, núm. 15 de registre a CNMV, que al seu torn és la gestora dels fons en què inverteixen les carteres. CecaBank, SA, amb núm. de registre 236 a CNMV, és l'entitat dipositària dels fons. Pot consultar els fullets informatius i els documents de dades fonamentals per a l'inversor dels fons d'inversió en què poden invertir les carteres en qualsevol oficina de CaixaBank i en els registres de la CNMV.

Préstec Personal

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Amb garantia personal

 • 3,97 % TAE (3,90 % TIN)1


Amb garantia real mobiliària

 • 2,27 % TAE (2,25 % TIN)2


Préstec Màster

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 10 anys

 • 3,97 % TAE (3,90 % TIN)3
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Disposicions: durant els cinc primers anys

Compte de crèdit per a necessitats puntuals de liquiditat

 • 0 € en comissions d'obertura i renovació
 • Termini màxim: 2 anys amb renovació anual
 • Comissió no disponibilitat: 0,15 % trimestral

Amb garantia personal

 • 2,93 % TAE (2,90 % TIN)4


Amb garantia real mobiliària

 • 1,91% TAE (1,90% TIN)5


Wivai

 • Últimes novetats en tecnologia i electrodomèstics, a un clic

 • 0 % TAE6
 • A casa seva de manera gratuïta
 • Accedeixi a www.wivai.com


1. Exemple representatiu: TAE 3,97 % calculada per a un préstec de 15.000 €. TIN del 3,90 %. Termini 72 mesos. Import total degut 16.847,28 € (capital 15.000 € + interessos 1.847,28 €). Cost total del crèdit 1.847,28 €. Import quotes mensuals 233,99 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi. Sistema d'amortització francès.

2. Exemple representatiu: TAE 2,27 % calculada per a un préstec de 15.000 €. TIN del 2,25 %. Termini 72 mesos. Import total degut 16.049,52 € (capital 15.000 € + interessos 1.049,52 €). Cost total del crèdit 1.049,52 €. Import quotes mensuals 222,91 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi. Sistema d'amortització francès.

3. Producte publicitat: préstec personal. Exemple representatiu: TAE 3,97 % calculada per a un préstec de 10.000 € a disposar d'una sola vegada. TIN 3,90%. Termini d'amortització: 5 anys. Import total degut: 11.022,88 € (capital 10.000 € + interessos 1.022,88 €). Cost total del crèdit 1.022,88 €. Import de les quotes mensuals: 59 quotes de 183,71 € i una última quota de 183,99 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi. L'exemple s'ha calculat sense carència. Sistema d'amortització francès. El finançament de la matrícula de cada curs haurà d'acreditar-se amb documentació oficial del centre on es faran els estudis i on es mostri l'import i la durada d'aquests estudis. Només es podran fer disposicions anuals o semestrals durant el període de carència, que correspondran al cost de la matrícula més les despeses relacionades amb els estudis. La carència de capital és opcional. Durant aquest període, el client pot fer disposicions sobre el total de l'import concedit. Les quotes mensuals correspondran únicament al pagament dels interessos generats per les quantitats disposades, i per tant, durant aquest període no s'amortitza capital. Transcorregut el període de carència no es podran fer més disposicions. L'import total degut amb carència és superior a l'import total sense carència.

4. Exemple representatiu: TAE 2,93 % calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € en el cas que es faci una única disposició per l'import total i el capital s'amortitzi en únic pagament a la data del venciment. Termini: 24 mesos. TIN del 2,90 %. Import total degut 15.870 € (capital 15.00 € + interessos 870 €). Import quotes trimestrals 108,75 € (només d'interessos). Cost total del crèdit 870 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi.

5. Exemple representatiu: TAE 1,91 % calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € en el cas que es faci una única disposició per l'import total i el capital s'amortitzi en únic pagament a la data del venciment. Termini: 24 mesos. TIN de l'1,90 %. Import total degut 15.570 € (capital 15.000 € + interessos 570 €). Import quotes trimestrals 71,25 € (només d'interessos). Cost total del crèdit 570 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi.

6. Producte publicitat: préstec personal. Termini de devolució de fins a 40 mesos depenent de l’import sol·licitat. L’import del préstec serà el del PVP del producte a finançar. Sistema d’amortització francès. Exemple representatiu: TAE 0 % sense interessos calculada per a un préstec de 1.059 € i a tornar en 30 mesos. TIN: 0 %. Import total degut a terminis: 1.059 € (capital: 1.059 € + interessos: 0 €). Cost total del crèdit: 0 €. Import de les quotes mensuals: 30 quotes de 35,30 €. Promoció i venda: Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 08014 Barcelona. Registre Mercantil de Barcelona, tom 9373, foli 52, full B-50420, inscr. 1a. NIF A-58481730. El lliurament dels productes s'efectuarà en un termini no superior a set dies hàbils des de la data de la comanda. Consulta les limitacions d'enviament o qualsevol altra informació rellevant, com el dret de desistiment o la garantia, a la fitxa de cada producte a www.Wivai.com.

A CaixaBank, volem posar-t'ho fàcil. Amb CasaFácil Fix 20 tindràs la hipoteca amb una quota sense sorpreses i amb el termini que millor s'adapti a les teves necessitats.

Possibilitat de quota bonificada

En funció dels productes opcionals que tingui contractats:

 • Amb bonificació màxima: 1,10 % TIN; 2,517 % TAE (bonificació màxima: 1,00 %)

 • Sense bonificació: 2,10 % TIN; 2,588 % TAE


Sense comissions

CasaFácil no aplica comissió d'obertura


Tarifa plana

Estabilitat de pagament mensual sense risc de pujada per canvis en el tipus d'interès


Major control del teu pressupost familiar

Conèixer anticipadament la quota mensual permet una millor gestió de la teva economia familiar


Condicions legals

Condicions financeres per a l'adquisició d'habitatge amb garantia hipotecària prenent en consideració l'exemple representatiu que s'indica a continuació:

1. TAE BONIFICADA: si es compleixen totes les condicions de bonificació partint de la hipòtesi que pots optar a la bonificació màxima: (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 20 anys; (iii) comissió d'obertura: 0%; (iv) tipus d'interès: fix; TIN bonificada: 1,10 %; (v) TAE bonificada: 2,517 %; (vi) quota mensual: 696,55 €; (vii) nre. de quotes: 240; (viii) import total degut (inclou despeses): 190.236,50 €; (ix) cost total del préstec: 40.236,50 €; (x) interessos: 17.172,00 €. interessos: 20.424,00 €. Sistema d'amortització francès1.

2. TAE NO BONIFICADA: si no es compleixen les condicions de bonificació: (i) Import: 150.000 €; (ii) durada màxima: 20 anys; (iii) comissió d'obertura: 0%; (iv) tipus d'interès: fix; TIN: 2,10 %; (v) TAE: 2,588 %; (vi) quota mensual: 765,95 €; (vii) nre. de quotes: 240; (viii) import total degut (inclou despeses): 191.622,10 €; (ix) cost total del préstec: 41.622,10 €; (x) interessos: 33.828,00 €. Sistema d'amortització francès1.

La TAE pot variar en funció del termini i de l'import de l'operació, així com per les revisions mensuals del compliment dels bonificadors.

Condicions comunes a la TAE bonificada i a la TAE no bonificada:

a) Financeres: compensació o comissió per reemborsament o amortització anticipada total o parcial que no podrà excedir l'import de la pèrdua financera que pogués patir CaixaBank amb el límit del 2 % del capital amortitzat durant els 10 primers anys, i; de l'1,5 % del capital amortitzat fins al final de la vida del préstec.

b) Despeses preparatòries que satisfarà CaixaBank: (i) impostos: 1.232,35 € en actes jurídics documentats per a una responsabilitat hipotecària de 164.313,00 € i un tipus impositiu del 0,75 %; (ii) comprovació registral: 10,91 €; (iii) notaria: 597 €; (iv) gestoria: 363 €; (v) inscripció registral: 283 €.

c) Despeses preparatòries que assumirà vostè prenent en consideració tant que pots sol·licitar la taxació a través de CaixaBank com aportar-la tu: (i) taxació: 254,10 € (si es formalitza l'operació hipotecària, CaixaBank t'abonarà l'import de la taxació feta o aportada com a màxim als 45 dies des de la data de constitució).

d) Serveis accessoris vinculats que assumirà el client: el client haurà d'assumir obligatòriament el pagament d'una assegurança de danys, opti o no per contractar els bonificadors. CaixaBank no comercialitza assegurances de danys; per tant, a continuació li oferim la prima resultant de simular una assegurança de llar (que és el més similar a l'assegurança de danys que aquesta entitat comercialitza, amb la diferència que l'assegurança de la llar ofereix més cobertura). A efectes del càlcul de la TAE no bonificada i de la TAE bonificada, es tindrà en compte la prima resultant de simular l'assegurança de la llar i, a més, en el cas de la TAE bonificada, s'aplicarà la bonificació que correspongui per la contractació. No obstant això, pot contractar lliurement l'assegurança de danys, que és obligatòria, amb la companyia asseguradora que esculli el client.

COMPTE DE PAGAMENT: cal mantenir contractat un compte amb CaixaBank durant tota la vigència del préstec. Hauràs d'assumir el pagament del preu del manteniment del compte de pagament que puja a 15 €/trimestre. El càlcul de la TAE, bonificada i no bonificada, tindrà en compte aquest cost de manteniment.

Condicions de bonificació: es tracta de punts percentuals que es restaran del TIN, si es contracten els productes següents: (i) domiciliació de nòmina o pensions > 600 € + domiciliació 3 rebuts + compres amb targetes* comercialitzades per CaixaBank, S.A., el titular sigui les quals sigui la part deutora i les liquidacions de les quals estiguin domiciliades en un dipòsit a la vista obert a CaixaBank, S.A. pel titular d'aquestes amb què s'hagin fet almenys tres compres durant els últims tres mesos: 0,25 punts; (ii) contractació d'una assegurança de la llar: 0,25 punts; (iii) contractació d'una assegurança de vida **: 0,25 punts; (iv) finançament o subscripció de la contractació del servei Alarma Llar SECURITAS DIRECT o Servei protecció Senior:*** 0,25 punts. Els serveis indicats sempre han de ser comercialitzats per CaixaBank, SA o per Wivai Selectplace, SAU.

La contractació dels productes esmentats és opcional. Cadascun d'ells es pot contractar de forma independent i no hi ha cap diferència entre l'oferta combinada i l'oferta de productes per separat (el preu dels productes i serveis amb les característiques indicades no varia pel fet de contractar-se de manera combinada o per separat).

*Cost de manteniment de la targeta (simulació sobre la targeta VisaDèbit) comercialitzada per CaixaBank: 36 €/any. El càlcul de la TAE bonificada tindrà en compte aquest cost de manteniment. El cost d'aquest servei l'assumirà vostè en cas que el contracti.

**Assegurança de vida (simulació sobre una assegurança de vida i amortització) 226,58 € de prima anual (sota la premissa que la prima no variarà durant la vigència de l'operació ni s'actualitzarà en funció del capital amortitzat ni del transcurs dels anys dels contractants). La prima està calculada partint de la contractació d'una assegurança de vida pel 50 % del capital i amb un assegurat de 30 anys d'edat. El cost d'aquest servei l'assumirà vostè en cas que el contracti.

***Subscripció o finançament del servei Alarma Llar SECURITAS DIRECT, comercialitzat per Wivai Selectplace, SAU i/o finançat per CaixaBank, entenent per finançament el fet mitjançant un préstec de TAE del 0 % i TIN del 0 % (36 quotes mensuals de 52,03 € cadascuna, sense interessos, pel finançament de l'adquisició, instal·lació i manteniment de l'alarma). Import total degut i PVP: 1.873,08 €/preu total a terminis. Import total del crèdit: 1.873,08 €. Cost total del crèdit per al consumidor: 0€. Per a la resta del període de durada de l'operació hipotecària, caldrà mantenir contractat el servei de manteniment de l'alarma amb un cost de 39,93 € al mes. Sistema d'amortització francès. 1 Subscripció del Servei Protecció Sènior Duo, comercialitzat per Wivai Selectplace, SAU, PVP: 1.224 €. Per a la resta del període de durada de l'operació hipotecària, s'haurà de mantenir contractat el servei de manteniment amb un cost de 34 € al mes. A efectes del càlcul de la TAE, es tindrà en compte el cost del servei d'alarma de Securitas Direct per ser més elevat que el cost del servei Protecció Senior Duo.

Advertiments: (i) L'incompliment de les obligacions derivades del préstec pot causar conseqüències greus per al deutor hipotecari, per al seu avalador o per al propietari de l'habitatge hipotecat, com la pèrdua del seu habitatge i d'altres béns. (ii) CaixaBank es reserva el dret a denegar la concessió de l'operació o a aprovar-la en les condicions que consideri convenients, amb l'anàlisi prèvia de la solvència del sol·licitant i en funció dels criteris de risc de l'entitat; (iii) la TAE, d'acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l'exemple representatiu, les despeses i serveis accessoris en el supòsit que la prima de l'assegurança no variarà durant la vigència del contracte i (iv) tens el dret d'aportar una taxació del bé/els béns objecte de garantia, sempre que aquesta estigui certificada per una societat de taxació homologada i no estigui caducada.

1. Sistema d'amortització francès: pagament d'una quota constant composta per una part d'amortització de capital i una altra dels interessos. La part d'interessos compresa en cada quota resulta d'aplicar el tipus d'interès efectiu al capital pendent d'amortització a l'inici de cada període mensual. La diferència fins a la quota és la part d'amortització del capital. Cada mes cal pagar obligatòriament interessos pel capital que queda per retornar. Al principi de la vida del préstec, tenim molt de capital per retornar; per això, la part de la quota és més alta en la part dels interessos que en la d'amortització de capital. Com que volem que la quota sigui constant, es redueix la part d'interessos i augmenta la part de capital a mesura que avança el temps. La quota és constant: es manté mentre no es modifiqui el tipus d'interès. Per posar un exemple, si tinguéssim un préstec de 100.000 € a 20 anys i a un tipus d'interès del 3,75 %, les quotes mensuals serien de 592,89 €. El primer pagament correspondria a 312,50 € d'interessos i únicament a 280,39 € de devolució del capital prestat. En canvi, 20 anys més tard, l'últim pagament seria d'1,85 € d'interès i de 591,04 € de capital.

Fórmula aritmètica (cànon francès)

ak = Ck* [(r/m)/ [1-[1+ (r/m)]-n]]

En què "ak" és la quota mixta d'amortització i interessos; "Ck", el capital pendent d'amortització a l'inici del període; «r», el tipus d'interès nominal anual, en tant per u; "m", el nombre de períodes de liquidació del préstec compresos en un any i "n", el nombre de períodes de liquidació (de pagament d'amortització de capital i interessos) pendents.

Ocean, la nova plataforma en línia de fons de terceres gestores nacionals i internacionals.

Ampliï les seves possibilitats d'inversió

Un nou servei exclusiu per a clients de CaixaBank, que l'ajudarà a trobar i comparar prop de 2.000 fons de més de 140 gestores. A més, podrà contractar-los de manera àgil i flexible.

Inverteixi en present i en futur

Ocean li permetrà gaudir dels següents avantatges:

Accés a prop de 2.000 fons de més de 140 gestores


Executar operacions de compra i venda en efectiu o mitjançant traspàs


Obtenir informació detallada en el catàleg de fons i fer cerques amb un número elevat de criteris


Podrà comparar fons segons indicadors i característiques dels mateixos. També sol·licitar nous fons que li interessin i que l'entitat podrà aprovar1.

Descobreixi Ocean en el menú de Fons i Carteres > Cercador de fons d'unes altres gestores.

Time: Una forma única d'entendre l'assessorament

Només a partir d'una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni, dissenyant una estratègia d'inversió amb la qual assolir els seus objectius en cada etapa de la seva vida.

Gràcies a un seguiment periòdic, podrem anar adaptant aquesta estratègia en funció tant de les seves necessitats i objectius com dels canvis en l'entorn.

A través tant del seu gestor de Banca Privada com de la nostra plataforma tecnològica, posem al seu abast tota la informació necessària per ajudar-lo a aconseguir els seus objectius. Per gaudir del nostre servei Time és necessari signar el contracte d'assessorament.

I per pertànyer al seu col·lectiu, pot accedir al nostre exclusiu servei de Banca Privada, des de 300.000 € de patrimoni financer gestionat.

Expressions com “complir objectius”, “cobrir les seves necessitats”, “fer front a”, “generar un estalvi”, “complementar”, “determinar”, “protecció davant imprevistos” en cap cas hauran d'interpretar-se, llevat que així s'indiqui expressament, com a indicadors de garantia, atès que els productes o serveis poden estar subjectes a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit.

PUBLICITAT

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 2.500 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

Oferta vàlida per al col·lectiu indicat fins al 31-12-2022.

NRI: 4057-2021/ 09338

Aquest document té caràcter merament informatiu i no constitueix cap sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes i/o serveis financers dels quals s'informa. Cap informació que s'hi contingui s'ha d'interpretar com a assessorament o consell, financer, fiscal, legal o d'un altre tipus. En cap cas aquest document en substitueix qualsevol altre de caràcter legal, i cal acomplir en cada cas d'inversió el que sigui adequat per a cada modalitat d'inversió. En aquest sentit, l'inversor ha de rebre la documentació requerida per les disposicions legals a aquest efecte.