Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Domicilia la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del teu col·lectiu i beneficia't de tots aquests avantatges1:

La teva operativa habitual sense comissions:

 • Manteniment i administració del teu compte en euros2
 • Quotes d'emissió i manteniment de la teva targeta de crèdit3 MyCard (titular i beneficiari)
 • Totes les transferències SEPA estàndard en euros que s'enviïn o es rebin, a tota la UE, amb dades correctes i completes
 • Negociació i compensació de xecs nacionals en euros


Targeta de crèdit Visa Platinum3 sense quota d'emissió o manteniment i amb tots aquests serveis:

 • Priority Pass: accés a més de 1.200 sales VIP en aeroports de tot el món
 • Assegurança d'accidents: cobertura fins a 750.000 €
 • Assegurança d'assistència en viatges
 • Concierge: assistent personal per ajudar-te en les gestions que facis


Via-T de Bip&Drive sense quota anual:

 • Paga als peatges sense aturar el vehicle


1. Sempre que es compleixi la domiciliació de nòmina o id'ngressos professionals (imports no acumulables entre si) > 2.500 € / mes + domiciliació rebut col·lectiu.

2. El compte no es retribueix. La TAE pot variar depenent de si el client compleix els requisits de bonificació i en funció del saldo mitjà del client com a conseqüència de l'aplicació de comissions per import fix. Compte totalment bonificat: 0 % TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d'un client que mantingui domiciliada nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre si) >2.500 €/mes i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any. Compte sense bonificar: -4,71% TAE, 0 % TIN. La TAE està calculada per a un compte d'un client que no compleixi amb cap requisit de gratuïtat (60 €/trimestre) i que mantingui un saldo mitjà de 5.000 € durant un any.

3. Inclou un contracte de crèdit Visa Platinum i un altre de MyCard amb dues targetes (titular + titular addicional). La concessió de targetes de crèdit està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. Targeta emesa per l'entitat de pagament híbrida CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C. E.P., S.A.U., amb NIF A-08980153 i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8776. CaixaBank, S.A. actua com a entitat agent de l'emissora de la targeta. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament escollit per CaixaBank Payments & Consumer és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A. El servei Concierge s'ofereix als titulars de targetes CaixaBank Payments & Consumer directament per part de Viatges El Corte Inglés, S.A, NIF: A-28229813 i domicili Madrid, que assumeix tota la responsabilitat per la prestació i execució del servei.

Gaudeixi del seu banc aquí, allà i, sobretot, ara. Amb NOW, de CaixaBank, tots els avantatges que vulgui van amb vostè allà on vagi:

 

App CaixaBankNow

 • Simple, ràpida i intuïtiva per fer-li el dia a dia més fàcil
 • Sigui l'hora que sigui, podrà fer les seves gestions diàries


Les meves finances, una visió global de tots els seus bancs

 • Administri les seves finances des de qualsevol dispositiu
 • Integri informació sobre els seus comptes i targetes d'altres bancs
 • Inclou informe mensual i enviament d'alertes predictives


CaixaBank Pay

 • Gestió de totes les targetes des del mòbil amb avisos immediats
 • Pagament amb Apple, Android o Garmin
 • Bloqueig temporal o definitiu de les targetes


Bizum

 • Per enviar o sol·licitar diners a l'instant
 • Només cal facilitar el mòbil, sense número de compte


CaixaBankProtect®, les seves compres protegides

 • Missatges d'avís en operacions d'import elevat
 • Efectiu d'emergència en la gran majoria de països


Innovadores formes per invertir d'acord amb les seves necessitats:

 

BrokerNow

La nova forma d'invertir en borsa:

 • Informació al minut per prendre les millors decisions
 • Visió global de cotitzacions en els principals mercats
 • Àmplia gamma d'eines i gràfics interactius


SmartMoney

Sumi's a la inversió del futur des de només 500 €. Un servei de gestió automatitzada de carteres de fons, disponibles des de la seva banca digital CaixaBankNow:

 • Delegui la gestió en professionals qualificats
 • L'estratègia d'inversió s'adapta als canvis que es produeixin en el mercat
 • Transparent en costos: comissió fixa anual de 0,73 % (IVA inclòs) del saldo mitjà de la seva cartera1


Mesa a iniciativa del client

Un servei telefònic pensat per a inversors actius en borsa amb un efectiu mitjà per operació de 15.000 €. Aquest àgil servei li permetrà cursar les seves ordres directament als diferents mercats sota la supervisió d'operadors professionals.

 • Servei sense cost addicional sobre les tarifes d'Intermediació
 • Possibilitat d'atenció d'ordres amb la finalitat d'obtenir el millor resultat possible per al client
 • Disponibilitat del servei tots els dies hàbils a la borsa nacional, de 8.30 a 18 h


Pot consultar el fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors a www.caixabank.es.

1. Per exemple, per a una inversió de 500 € i posat que ni es revalora ni deprecia la cartera, pagarà una comissió de 3,65 €. Comissió subjecta a l'IVA vigent en cada moment. SmartMoney és un servei de gestió discrecional de carteres de fons d'inversió prestat per CaixaBank, SA. CaixaBank delega la gestió de la cartera a CaixaBank, AM, SGIIC, núm. 15 de registre a CNMV, que al seu torn és la gestora dels fons en què inverteixen les carteres. CecaBank, SA, amb núm. de registre 236 a CNMV, és l'entitat dipositària dels fons. Pot consultar els fullets informatius i els documents de dades fonamentals per a l'inversor dels fons d'inversió en què poden invertir les carteres en qualsevol oficina de CaixaBank i en els registres de la CNMV.

Préstec Personal

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Amb garantia personal

 • 3,97 % TAE (3,90 % TIN)1


Amb garantia real mobiliària

 • 2,27 % TAE (2,25 % TIN)2


Préstec Màster

 • 0 € en comissions d'obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 10 anys

 • 3,97 % TAE (3,90 % TIN)3
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Disposicions: durant els cinc primers anys

Compte de crèdit per a necessitats puntuals de liquiditat

 • 0 € en comissions d'obertura i renovació
 • Termini màxim: 2 anys amb renovació anual
 • Comissió no disponibilitat: 0,15 % trimestral

Amb garantia personal

 • 2,93 % TAE (2,90 % TIN)4


Amb garantia real mobiliària

 • 1,91% TAE (1,90% TIN)5


Wivai

 • Últimes novetats en tecnologia i electrodomèstics, a un clic

 • 0 % TAE6
 • A casa seva de manera gratuïta
 • Accedeixi a www.wivai.com


1. Exemple representatiu: TAE 3,97 % calculada per a un préstec de 15.000 €. TIN del 3,90 %. Termini 72 mesos. Import total degut 16.847,28 € (capital 15.000 € + interessos 1.847,28 €). Cost total del crèdit 1.847,28 €. Import quotes mensuals 233,99 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi. Sistema d'amortització francès.

2. Exemple representatiu: TAE 2,27 % calculada per a un préstec de 15.000 €. TIN del 2,25 %. Termini 72 mesos. Import total degut 16.049,52 € (capital 15.000 € + interessos 1.049,52 €). Cost total del crèdit 1.049,52 €. Import quotes mensuals 222,91 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi. Sistema d'amortització francès.

3. Producte publicitat: préstec personal. Exemple representatiu: TAE 3,97 % calculada per a un préstec de 10.000 € a disposar d'una sola vegada. TIN 3,90%. Termini d'amortització: 5 anys. Import total degut: 11.022,88 € (capital 10.000 € + interessos 1.022,88 €). Cost total del crèdit 1.022,88 €. Import de les quotes mensuals: 59 quotes de 183,71 € i una última quota de 183,99 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi. L'exemple s'ha calculat sense carència. Sistema d'amortització francès. El finançament de la matrícula de cada curs haurà d'acreditar-se amb documentació oficial del centre on es faran els estudis i on es mostri l'import i la durada d'aquests estudis. Només es podran fer disposicions anuals o semestrals durant el període de carència, que correspondran al cost de la matrícula més les despeses relacionades amb els estudis. La carència de capital és opcional. Durant aquest període, el client pot fer disposicions sobre el total de l'import concedit. Les quotes mensuals correspondran únicament al pagament dels interessos generats per les quantitats disposades, i per tant, durant aquest període no s'amortitza capital. Transcorregut el període de carència no es podran fer més disposicions. L'import total degut amb carència és superior a l'import total sense carència.

4. Exemple representatiu: TAE 2,93 % calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € en el cas que es faci una única disposició per l'import total i el capital s'amortitzi en únic pagament a la data del venciment. Termini: 24 mesos. TIN del 2,90 %. Import total degut 15.870 € (capital 15.00 € + interessos 870 €). Import quotes trimestrals 108,75 € (només d'interessos). Cost total del crèdit 870 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi.

5. Exemple representatiu: TAE 1,91 % calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € en el cas que es faci una única disposició per l'import total i el capital s'amortitzi en únic pagament a la data del venciment. Termini: 24 mesos. TIN de l'1,90 %. Import total degut 15.570 € (capital 15.000 € + interessos 570 €). Import quotes trimestrals 71,25 € (només d'interessos). Cost total del crèdit 570 €. No hi ha costos d'obertura ni estudi.

6. Producte publicitat: préstec personal. Termini de devolució de fins a 40 mesos depenent de l’import sol·licitat. L’import del préstec serà el del PVP del producte a finançar. Sistema d’amortització francès. Exemple representatiu: TAE 0 % sense interessos calculada per a un préstec de 1.059 € i a tornar en 30 mesos. TIN: 0 %. Import total degut a terminis: 1.059 € (capital: 1.059 € + interessos: 0 €). Cost total del crèdit: 0 €. Import de les quotes mensuals: 30 quotes de 35,30 €. Promoció i venda: Wivai Selectplace, SAU, Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, pl. 8, 08014 Barcelona. Registre Mercantil de Barcelona, tom 9373, foli 52, full B-50420, inscr. 1a. NIF A-58481730. El lliurament dels productes s'efectuarà en un termini no superior a set dies hàbils des de la data de la comanda. Consulta les limitacions d'enviament o qualsevol altra informació rellevant, com el dret de desistiment o la garantia, a la fitxa de cada producte a www.Wivai.com.

Ocean, la nova plataforma en línia de fons de terceres gestores nacionals i internacionals.

Ampliï les seves possibilitats d'inversió

Un nou servei exclusiu per a clients de CaixaBank, que l'ajudarà a trobar i comparar prop de 2.000 fons de més de 140 gestores. A més, podrà contractar-los de manera àgil i flexible.

Inverteixi en present i en futur

Ocean li permetrà gaudir dels següents avantatges:

Accés a prop de 2.000 fons de més de 140 gestores


Executar operacions de compra i venda en efectiu o mitjançant traspàs


Obtenir informació detallada en el catàleg de fons i fer cerques amb un número elevat de criteris


Podrà comparar fons segons indicadors i característiques dels mateixos. També sol·licitar nous fons que li interessin i que l'entitat podrà aprovar1.

Descobreixi Ocean en el menú de Fons i Carteres > Cercador de fons d'unes altres gestores.

Time: Una forma única d'entendre l'assessorament

Només a partir d'una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni, dissenyant una estratègia d'inversió amb la qual assolir els seus objectius en cada etapa de la seva vida.

Gràcies a un seguiment periòdic, podrem anar adaptant aquesta estratègia en funció tant de les seves necessitats i objectius com dels canvis en l'entorn.

A través tant del seu gestor de Banca Privada com de la nostra plataforma tecnològica, posem al seu abast tota la informació necessària per ajudar-lo a aconseguir els seus objectius. Per gaudir del nostre servei Time és necessari signar el contracte d'assessorament.

I per pertànyer al seu col·lectiu, pot accedir al nostre exclusiu servei de Banca Privada, des de 300.000 € de patrimoni financer gestionat.

Expressions com “complir objectius”, “cobrir les seves necessitats”, “fer front a”, “generar un estalvi”, “complementar”, “determinar”, “protecció davant imprevistos” en cap cas hauran d'interpretar-se, llevat que així s'indiqui expressament, com a indicadors de garantia, atès que els productes o serveis poden estar subjectes a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit.

Més informació, a [email protected]

PUBLICITAT

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col·lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 2.500 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està subjecta a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

NRI: 4057-2021/ 09338

Aquest document té caràcter merament informatiu i no constitueix cap sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes i/o serveis financers dels quals s'informa. Cap informació que s'hi contingui s'ha d'interpretar com a assessorament o consell, financer, fiscal, legal o d'un altre tipus. En cap cas aquest document en substitueix qualsevol altre de caràcter legal, i cal acomplir en cada cas d'inversió el que sigui adequat per a cada modalitat d'inversió. En aquest sentit, l'inversor ha de rebre la documentació requerida per les disposicions legals a aquest efecte.