No mostrar més aquest missatge

Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Compte sense Comissions

Targeta exclusiva

VIA-T

Compte corrent

Sense comissions1 de:

 • Manteniment i administració
 • Transferències i ingressos de xecs per autoservei2

VIA-T de Bip&Drive

Pagui als peatges de les autopistes sense parar el vehicle. Sense quota anual.1

Targeta Visa Or

Gaudeixi sense quota1 d'aquesta targeta de crèdit dissenyada perquè accedeixi a tota una sèrie d'avantatges i serveis a mida de les seves necessitats3:

- Assegurança d’accidents: cobertura de fins a 300.000 €
- Assegurança d'assistència en viatges: cobertura d'imprevistos com la pèrdua d'equipatge o les despeses mèdiques d'urgència

1. Sempre que es compleixi domiciliació de nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre ells) > 2.500 €/mes + domiciliació rebut col·lectiu. 

2. Inclou emissió de transferències en euros a la UE mitjançant ordres individuals, no urgents, amb dades correctes i import màxim 50.000 €/transferència. El compte corrent no genera interessos.

3. Inclou un contracte crèdit de Visa Or amb dues targetes (titular + titular addicional). La concessió de l'operació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat emissora de la targeta. Assegurança d'accidents i assegurança d'assistència en viatges de SegurCaixa Adeslas, SA d'Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció de l’entitat asseguradora corresponent. CaixaBank, SA, és l’entitat agent de l'emissora de la targeta, CaixaBank Payments, EFC EP, SAU, amb NIF A-58513318, i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banco de España amb el codi 8788.

 

Fins a un 5% amb la seva Nòmina

Domiciliï ara la nòmina a CaixaBank i gaudeixi d'una remuneració de fins al 5 % TAE (4,91 % d'interès nominal anual) els primers 5.000 € durant 24 mesos.1

Solucions d’inversió

 • Taula a iniciativa del client

Cursi les ordres per telèfon directament als diferents mercats sota la supervisió d’operadors professionals2:

- Gran agilitat en la contractació d’operacions, i possibilitat de tenir cura de les ordres
- Disponibilitat del servei tots els dies hàbils a la borsa nacional, de 8.30 a 18 h
- Sense cost addicional sobre les tarifes de compravenda3

Sempre connectat amb el seu gestor

Línia Oberta, la nostra banca on-line premiada, li permetrà comunicar-se amb el seu gestor sense desplaçar-se a les nostres oficines:

 • el Mur: intercanvi de missatges i documentació amb la màxima seguretat
 • videotrucada: reunions des de qualsevol lloc

A més, podrà fer pràcticament qualsevol operativa des de l’ordinador o des de l’app per al mòbil.

CaixaBank Pay

Pagui amb el mòbil a qualsevol comerç amb contactless i gestioni totes les targetes des del mòbil:


Avís immediat de totes les operacions
• Consulta en temps real del detall
Bloqueig temporal o definitiu de les targetes
• Enviament o sol·licitud de diners a l'instant amb el número de mòbil del destinatari4
• Pagament de les compres a terminis

Descarregui's l'app:

1. Promoció vàlida per a nòmines domiciliades entre l’1-5-2018 i el 31-10-2018 per un import superior a 2.500 €, càrrec al compte de tres rebuts domiciliats i tres compres amb targeta al trimestre, amb una remuneració del 4,91 % nominal anual (5 % TAE) els primers 5.000 € durant 24 mesos. Exemple de remuneració en un compte amb un saldo mitjà constant de 5.000 €, calculat per a un període de 24 mesos. Remuneració bruta total de 491 € (en vuit liquidacions trimestrals). Un cop hagin transcorregut els 24 mesos, el càlcul dels interessos del dipòsit designat es farà conforme al que s'estableix a les condicions de contractació. 

2. Per poder enviar i rebre diners cal que es registri al sistema Bizum a través de CaixaBank Pay.

3. Servei destinat a inversors actius en borsa, amb un efectiu mitjà per operació de 20.000 €. La prestació d'aquest servei està condicionada a la signatura del Contracte de Servei d'Atenció Telefònica per a la contractació de valors i instruments financers. Es tracta d'un servei de recepció, transmissió i execució d'ordres. No s’hi presta assessorament ni recomanacions d'inversió. 

4. Consulti el fullet informatiu de tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors a les pàgines web de la CNMV (www.cnmv.es) o de CaixaBank (www.CaixaBank.cat).

CaixaBankProtect

Servei gratuït que el protegeix en cas d’ús fraudulent de la targeta.

 • SMS d’avís en operacions amb targeta i transferències d’import elevat
 • Efectiu d’emergència en la major part de països en cas d’incidència amb la targeta
 • Més control sobre les targetes definint usos concrets per a cada una
 • Més informació, a: www.caixabank.es/caixabankprotect

SegurCaixa Llar Plurianual

Una assegurança exclusiva que li ofereix la possibilitat d’assegurar la llar durant un període de 3 anys sense increment de prima per declaració de sinistres.

SegurCaixa Auto Plurianual

Asseguri el cotxe durant un període de 3 anys, amb les prestacions següents:

 • Cobertura per un període de 3 anys sense pujada de prima
 • Valoració a nou fins als 3 anys d’antiguitat del vehicle

Promoció exclusiva per al seu col·lectiu

Ara emporti's una targeta regal amb el 5 % de la prima1 de l'Auto i Llar Plurianual en contractar qualsevol dels dos productes. Aquesta promoció és addicional i compatible amb la resta de promocions vigents per contractar aquestes assegurances.

1. Promoció exclusiva per a aquest col·lectiu, vàlida per a contractacions noves de SegurCaixa Llar Plurianual i SegurCaixa Auto Plurianual fetes entre l’1-5-2018 i el 31-10-2018. La targeta regal es lliurarà quinze dies després de contractar la pòlissa a l'oficina on el client la va contractar. Aquesta targeta caduca el 28-2-2019, la qual cosa comporta la pèrdua del saldo no consumit i la seva inoperativitat. Informació subjecta a les condicions generals i particulars de les pòlisses, així com a les condicions de subscripció i contractació. SegurCaixa Llar Plurianual i SegurCaixa Auto Plurianual són assegurances de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzades per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-08663619 i domicili al c. del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

Préstec personal

Amb garantia personal:

 • Tipus fix: 3,90 % nominal
 • TAE: 3,97 %1
 • Sense comissions d’obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Amb garantia real mobiliària

 • Tipus fix: 2,25 % nominal
 • TAE 2,27 %2
 • Sense comissions d’obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Préstec Màster

Financi els seus estudis superiors i els estudis dels membres de la seva família:

 • Tipus d’interès: euríbor + 3,50 %
 • TAEVariable: 3,41 %3
 • Disposicions: durant els quatre primers anys. La disposició del capital prestat quedarà condicionada a l’acreditació de la formalització de la matrícula dels estudis finançats
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Termini total màxim: 10 anys
 • Comissió d’obertura: 0,25 %
 • Sense comissió d’estudi ni amortització

Compte de crèdit per a finançament de circulant

Amb garantia personal:

 • Tipus fix: 2,90 % nominal
 • TAE: 2,93 %4
 • Sense comissions d’obertura, estudi o amortització
 • Termini màxim: 2 anys, amb renovació anual
 • Comissió de no disponibilitat: 0,15 % trimestral

Amb garantia real mobiliària:

 • Tipus fix: 1,90 % nominal
 • TAE: 1,91 %5
 • Sense comissions d’obertura ni amortització
 • Termini màxim: 2 anys, amb renovació anual
 • Comissió de no disponibilitat: 0,15 % trimestral

1. TAE: 3,97 % calculada per a un préstec de 15.000 € a 6 anys. Import total que es deu 16.847,28 € (capital 15.000 € + Intereses 1.847,28 €). Import quotes mensuals 233,99 €.


2. TAE: 2,27% calculada per a un préstec de 15.000 € a 6 anys. Import total que es deu 16.049,52 € (capital 15.000 € + Intereses 1.049,52 €). Import quotes mensuals 222,91 €.

3. Exemple representatiu: TAE variable 3,41% calculada per a un préstec de 10.000 € del qual es fan en cada anualitat disposicions que representen el 25 % del capital prestat durant els primers quatre anys. Carència d'amortització de capital de quatre anys. TIN 3,31 % variable (revisió anual d'interessos). Termini deu anys. Comissió d'obertura 0,25 %. Import total degut 11.891,29 € (capital 10.000 € + interessos 1.866,29 € + comissió d'obertura 25 €). Import quotes mensuals 153,32 €. Tipus d'interès nominal referenciat a l'euríbor oficial (-0,191 % publicat al BOE núm. 54 de 2 de març de 2018). Aquesta TAE variable s'ha calculat suposant que els índexs de referència no varien; per tant, aquesta TAE variable fluctuarà amb les revisions dels tipus d'interès.

4. TAE: 2,93 %, calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € (en el supòsit que es faci una única disposició per l’import total i tenint en compte que el capital s’amortitza en un sol pagament en la data de venciment). TIN 2,90 % fix. Import total que es deu del compte de crèdit en temes absoluts 15.870 € (capital de 15.000 € + Interessos 870 €). Import quotes trimestrals 108,75 € (només d'interessos).
5. TAE: 1,91 %, calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € (en el supòsit que es faci una única disposició per l’import total i tenint en compte que el capital s’amortitza en un sol pagament en la data de venciment). TIN 1,90 % fix. Import total que es deu del compte de crèdit en temes absoluts 15.570 € (capital de 15.000 € + Interessos 570 €). Import quotes trimestrals 71,25 € (només d'interessos).

Gestor personal

Assessorament Amida

Solucions exclusives

Una manera única d’entendre l’assessorament 

CaixaBank Banca Premier el volem conèixer, assessorar-lo i acompanyar-lo al llarg de la seva vida financera. El nostre compromís es fonamenta en tres pilars:

 • Gestor de Banca Premier
 • Assessorament Amida
 • Solucions exclusives

Perquè les necessitats de cada client són diferents, disposem d’Amida, una manera única d’entendre l’assessorament que ens permet donar resposta a les necessitats i els objectius de cada client.

Només a partir d’una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni dissenyant un PlaA, una estratègia d’inversió amb la qual pugui assolir els objectius en cada etapa de la seva vida.

Dia a dia, Cubrir les necessitats del dia a dia. Tranquil·litat, Fer front a imprevistos. Jubilació / Benestar, Generar un estalvi periòdic per complementar ingressos, Mantenir la qualitat de vida després de la jubilació. Inversió, Creixement del patrimoni. Protecció.

Disposarà d’un seguiment periòdic i multicanal del compliment dels objectius, que ens permetrà revisar i redefinir les accions quan calgui.

Si vol accedir al nostre servei d’assessorament1 de Banca Premier, ho pot fer amb un patrimoni financer superior a 60.000 €.

A més, pel fet de pertànyer al seu col.lectiu, es pot beneficiar del nostre exclusiu servei de Banca Privada des de 300.000 € de patrimoni financer gestionat.

1. Cal subscriure el contracte d’assessorament corresponent

Aquest document té caràcter merament informatiu i no constitueix cap sol·licitud o recomanació d'inversió dels productes o serveis financers dels quals s'informa. Cap informació que s'hi inclogui no s'ha d'interpretar com a assessorament o consell financer, fiscal, legal o d'un altre tipus. En cap cas aquest document no en substitueix qualsevol altre de caràcter legal, ja que cal emplenar en cada cas d'inversió el que sigui adequat per a cada modalitat d'inversió. En aquest sentit, l'inversor ha de rebre la documentació requerida per les disposicions legals a aquest efecte.

Nota: expressions com ara “assolir objectius”, “cobrir les seves necessitats”, “fer front a”, “generar un estalvi”, “complementar”, “determinar”, “protecció davant d'imprevistos” en cap cas no s'han d'interpretar, tret que així s'indiqui expressament, com a indicadors de garantia, ja que els productes o serveis poden estar subjectes a fluctuacions de mercat i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit.

Més informació, a colectivos.premier@caixabank.com i als telèfons 91 412 1389 i 91 412 1225

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col.lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 2.500 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

Oferta vàlida des de l'01-05-18 fins al 31-10-18.

NRI: 2455-2018/09338