No mostrar més aquest missatge

Col·lectius

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: Compte Corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Faci clic aquí per descarregar el fullet

Beneficiïs de múltiples avantatges.

Domiciliï la nòmina o els ingressos professionals, i el rebut del seu col·lectiu, i beneficiï’s de tots aquests avantatges:

Compte sense Comissions

Targeta exclusiva

VIA-T

Compte corrent

Sense comissions1 de:

 • Manteniment i administració
 • Transferències i ingressos de xecs per autoservei

VIA-T

Pagui als peatges de les autopistes sense parar el vehicle. Sense quota anual.

Targeta exclusiva

Targeta de crèdit Visa Or sense quota anual1. Inclouen2:

 • Assegurança d’assistència de viatge
 • Assegurança d’accidents

1. Sempre que es compleixi: domiciliació de nòmina o ingressos professionals (imports no acumulables entre si) > 2.500 €/mes + domiciliació del rebut del col·lectiu. Inclou l’emissió de transferències en euros a la UE mitjançant ordres individuals, no urgents, amb dades correctes i un import màxim de 50.000 €/transferència. El compte corrent no genera interessos.

2. Inclou un contracte de crèdit Visa Or amb dues targetes per al titular + titular addicional. La concessió de targetes de crèdit està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol.licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat emissora de la targeta. Assegurança d’accidents i assegurança d’assistència de viatge, de segurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA inscrit en el Registre Especial de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció de l’entitat asseguradora corresponent. CaixaBank, SA, és entitat agent de l’emissora de la targeta, CaixaBank Payments, EFC EP, SAU, amb NIF A58513318, i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8788.

Sempre connectat amb el seu gestor

Línia Oberta, la nostra banca on-line premiada, li permetrà comunicar-se amb el seu gestor sense desplaçar-se a les nostres oficines:

 • El Mur: intercanvi de missatges i documentació amb la màxima seguretat
 • Videotrucada: reunions des de qualsevol lloc

A més, podrà fer pràcticament qualsevol operativa des de l’ordinador o des de l’app per al mòbil.

Les meves finances

Administri’s l’economia domèstica des de qualsevol dispositiu d’una manera fàcil, gràfica i intuïtiva.

 • Visió planificada de la seva economia
 • Previsió de despeses i comparació per períodes
 • Alertes de rebuts

Solucions d’inversió

 • Mesa per iniciativa del client

Cursi les ordres per telèfon directament als diferents mercats sota la supervisió d’operadors professionals1:

 • Gran agilitat en la contractació d’operacions, i possibilitat de tenir
 • cura de les ordres
 • Disponibilitat del servei tots els dies hàbils a la borsa nacional, de 8.30 a 18 h
 • Sense cost addicional sobre les tarifes de compravenda2

CaixaBank Pay

Gestioni totes les seves targetes d’una manera senzilla i ràpida:

 • Avís immediat de totes les operacions fetes
 • Consulta del detall de totes les compres

A més, amb CaixaBank Pay, podrà:

 • Pagar les compres des del telèfon mòbil3
 • Enviar i sol·licitar diners simplement coneixent el número de mòbil del destinatari

1. Servei destinat a inversors actius en borsa, amb un efectiu mitjà per operació de 20.000 €. La prestació d’aquest servei estarà condicionada a la signatura del Contracte de Servei d’Atenció Telefònica per a la contractació de valors i instruments financers. Es tracta d’un servei de recepció, transmissió i execució d’ordres. No es presta assessorament ni es fan recomanacions d’inversió.

2. Consulti el fullet informatiu de les tarifes màximes en operacions i serveis del mercat de valors a les pàgines web de la CNMV (www.cnmv.es) o de CaixaBank (www.caixabank.es).

3. Funcionalitat disponible per a Android 4.4 o superior i compatible amb NFC. Per a d’altres mòbils, demani gratuïtament sticker o la polsera TAP contactless

CaixaBankProtect

Servei gratuït que el protegeix en cas d’ús fraudulent de la targeta.

 • SMS d’avís en operacions amb targeta i transferències d’import elevat
 • Efectiu d’emergència en la major part de països en cas d’incidència amb la targeta
 • Més control sobre les targetes definint usos concrets per a cada una
 • Més informació, a: www.caixabank.es/caixabankprotect

SegurCaixa Llar Plurianual

Una assegurança exclusiva que li ofereix la possibilitat d’assegurar la llar durant un període de 3 anys sense increment de prima per declaració de sinistres.

SegurCaixa Auto Plurianual

Asseguri el cotxe durant un període de 3 anys, amb les prestacions següents:

 • Cobertura per un període de 3 anys sense pujada de prima
 • Fins a 100 € de retribució per no sinistralitat sempre que no hagi presentat un sinistre de culpa
 • Valoració a nou fins als 3 anys d’antiguitat del vehicle

Promoció exclusiva per al seu col·lectiu

Abonament al compte del 5 % de la prima1 de l’Auto i Llar Plurianual si es contracta qualsevol d’aquests dos
productes. Aquesta promoció és addicional i compatible amb la resta de promocions vigents per a la contractació d’aquestes assegurances.


1. Promoció exclusiva per a aquest col·lectiu vàlida per a noves contractacions de SegurCaixa Llar Plurianual i SegurCaixa Auto Premium fetes entre l’1-11-2017 i el 30-4-2018. La devolució del 5 % de la prima del primer any es fa mitjançant la regularització de la prima de l’assegurança. Informació subjecta a les condicions generals i particulars de les pòlisses, com també a les condicions de subscripció i contractació. SegurCaixa Llar Plurianual i SegurCaixa Auto Plurianual són assegurances de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, comercialitzades per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, AS d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al c. del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619

Contracti ara un préstec hipotecari a tipus fix a uns preus molt favorables. Pagarà sempre el mateix i podrà planificar amb detall la seva economia familiar.

 • Interès nominal amb la bonificació màxima: 1,90 %
 • Carència de capital: fins a 24 mesos
 • Termini màxim: 15 anys
 • Comissió d’obertura: 0,25 % 

Exemple de finançament d’una residència habitual:

 1. Si es compleixen totes les condicions de bonificació:

 • Import: 150.000 €
 • Durada: 15 anys
 • TAE: 3,045 % (sense carència)
 • Quota: 958,37 € (última quota, 958,68 €)
 • Nre. de quotes: 180
 • Import total per pagar (despeses incloses): 185.850,35 €

Condicions de bonificació. Punts percentuals que es restaran del TIN:

 • Domiciliació de nòmina o pensió > 2.500 € o domiciliació d’ingressos nets mitjans d’altres fonts els últims 6 mesos > 2.500 € + domiciliació de 3 rebuts + 3 compres amb targetes emeses: 0,4 punts
 • Contractació d’una assegurança d’incendi i danys comercialitzada per CaixaBank, SA: 0,2 punts
 • Contractació d’una assegurança de vida (176,47 € prima anual): 0,2 punts.
 • Contractació d’un servei d’alarma Securitas Direct amb la intermediació de CaixaBank, 50,82 € de prima mensual de l’alarma finançada (préstec personal de 1.829,52 € a 36 mesos, TAE 0 %, resta de termini 38,72 €): 0,2 punts.
 • Fons d’inversió, carteres gestionades, unit linked o plans de pensions amb un saldo mitjà que superi els 25.000 € anuals: 0,2 punts

Els serveis indicats sempre els haurà de comercialitzar CaixaBank. La contractació de la relació anterior de productes és opcional. Cada un es pot contractar de manera independent

2. Si no es compleixen les condicions de bonificació:

 • Tipus d’interès: fix, TIN del 3,10 %
 • TAE 3,452 % (sense carència)
 • Quota: 1.043,10 € (última quota, 1.043,57 €)
 • Nre. de quotes: 180
 • Import total per pagar (despeses incloses): 191.088,38 €

Altres condicions financeres comunes:

 • Compensació per desistiment en amortització extraordinària: 0,00 %
 • Compensació per risc de tipus d’interès: 0,50 % en cas d’amortitzacions que generin una pèrdua per a l’entitat

Despeses preparatòries:

 • Impostos: 1.215,70 € per a una responsabilitat hipotecària de 162.093,00 € i un tipus impositiu del 0,75 %
 • Verificació registral: 10,91 €
 • Taxació: 254,10 €
 • Gestoria: 181,50 €

En cas que el finançament no es destini a una finalitat empresarial, professional o comercial, CaixaBank assumirà les despeses d’inscripció de la hipoteca en el Registre de la Propietat, les despeses de gestoria derivades de la gestió i la tramitació d’aquesta inscripció en el Registre de la Propietat i les despeses derivades de l’expedició de les còpies notarials en interès de CaixaBank. 

Serveis accessoris vinculats

Assegurança de danys: 86,18 € de prima anual, preu orientatiu si es contracta amb SegurCaixa per a un capital assegurat de 80.000 €. Contractació mínima, 3 anys.L’import per abonar per aquest concepte durant tota la vida del préstec és de 1.292,70 € (prima anual calculada sota la hipòtesi que no varia durant tota la vida del préstec).

Advertències:

(i) L’incompliment de les obligacions derivades del préstec poden comportar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per a l’avalador o per al propietari de l’habitatge, com ara la pèrdua de l’habitatge i altres béns.
(ii) CaixaBank es reserva el dret de denegar la concessió de l’operació o d’aprovar-la en les condicions que consideri convenients, després d’analitzar la solvència del sol.licitant i en funció dels criteris de risc de l’entitat.
(iii) La TAE, d’acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l’exemple, les despeses i els serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l’assegurança no variarà durant la vigència del contracte.

Triï un tipus d’interès variable amb les millors condicions:

 • Euríbor + 1 % amb la bonificació màxima
 • Carència de capital: fins a 24 mesos
 • Termini màxim: 30 anys
 • Comissió d’obertura: 0,25 %

Exemple de finançament d’una residència habitual:

1. Si es compleixen totes les condicions de bonificació:

 • Import: 150.000 €
 • Durada: 25 anys
 • Tipus d’interès: variable, euríbor + 1 % (TIN, 0,844 %)
 • TAEVariable: 1,880 % (sense carència)
 • Quota: 554,78 € (última quota, 554,46 €)
 • Nre. de quotes: 300
 • Import total per pagar (despeses incloses): 187.072,28 €

Condicions de bonificació. Punts percentuals que es restaran del TIN

 • Domiciliació de nòmina o pensió > 2.500 € o domiciliació d’ingressos nets mitjans d’altres fonts els últims 6 mesos > 2.500 € + domiciliació de 3 rebuts + 3 compres amb targetes emeses: 0,4 punts
 • Contractació d’una assegurança d’incendi i danys comercialitzada per CaixaBank, SA: 0,2 punts
 • Contractació d’una assegurança de vida (176,47 € de prima anual): 0,2 punts
 • Contractació d’un servei d’alarma Securitas Direct amb la ntermediació de CaixaBank, 50,82 € de prima mensual de l’alarma finançada (préstec personal de 1.829, 52 € a 36 mesos, TAE 0 %, resta de termini 38,72 €): 0,2 punts.
 • Fons d’inversió, carteres gestionades, unit linked o plans de pensions amb un saldo mitjà anual que superi els 25.000 € anuals: 0,2 punts

Els serveis indicats sempre els haurà de comercialitzar CaixaBank. La contractació de la relació anterior de productes és opcional. Cada un es pot contractar de manera independent.

2. Si no es compleixen les condicions de bonificació:

 • Tipus d’interès: variable, euríbor + 2,20 % (TIN,2,090 %)
 • TAEVariable: 2,338 %
 • Tipus d’interès: variable, euríbor + 2,20 % (TIN, 2,044 %)
 • TAEVariable: 2,288 % (sense carència)
 • Quota: 639,00 € (última quota, 639,81 €)
 • Nre. de quotes: 300
 • Import total per pagar (despeses incloses): 195.913,78 €

Despeses preparatòries:

 • Impostos: 1.237,96 € per a una responsabilitat hipotecària de 165.061,32 € i un tipus impositiu del 0,75 %
 • Verificació registral: 10,91 €
 • Taxació: 254,10 €
 • Gestoria: 181,50 €

Serveis accessoris vinculats

Assegurança de danys: 86,18 € de prima anual, preu orientatiu si es contracta amb SegurCaixa per a un capital assegurat de 80.000 €. Contractació mínima, 3 anys. L’import per abonar per aquest concepte durant tota la vida del préstec és de 2.154,50 € (prima anual calculada sota la hipòtesi que no varia durant tota la vida del préstec).

En cas que el finançament no es destini a una finalitat empresarial, professional o comercial, aleshores CaixaBank assumirà les despeses d’inscripció de la hipoteca en el Registre de la Propietat, les despeses de gestoria derivades de la gestió i tramitació de la hipoteca en el Registre de la Propietat i les despeses derivades de l’expedició de les còpies notarials en interès de CaixaBank.

Advertències:

(i) L’incompliment de les obligacions derivades del préstec poden comportar greus conseqüències per al deutor hipotecari, per a l’avalador o per al propietari de l’habitatge, com ara la pèrdua de l’habitatge i altres béns.
(ii) CaixaBank es reserva el dret de denegar la concessió de l’operació o d’aprovar-la en les condicions que consideri convenients, després d’analitzar la solvència del sol.licitant i en funció dels criteris de risc de l’entitat.
(iii) La TAEVariable, d’acord amb la llei, comprèn les condicions financeres de l’exemple, les despeses i els serveis accessoris sota el supòsit que la prima de l’assegurança no variarà durant la vigència del contracte. TAEVariable calculada sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien, per tant, aquesta TAEVariable variarà amb les revisions anuals del tipus d’interès. Euríbor a un any (-0,156 %) publicat al BOE núm. 211 del 2 de setembre de 2017

Préstec personal

Amb garantia personal:

 • Tipus fix: 3,90 % nominal
 • TAE: 3,97 %1
 • Sense comissions d’obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Amb garantia real mobiliària

 • Tipus fix: 2,25 % nominal
 • TAE 2,27 %2
 • Sense comissions d’obertura, estudi o amortització
 • Termini: fins a 6 anys

Préstec Màster

Financi els seus estudis superiors i els estudis dels membres de la seva família:

 • Tipus d’interès: euríbor + 3,50 %
 • TAEVariable: 3,44 %3
 • Disposicions: durant els quatre primers anys. La disposició del capital prestat quedarà condicionada a l’acreditació de la formalització de la matrícula dels estudis finançats
 • Carència de capital: fins a 5 anys
 • Termini total màxim: 10 anys
 • Comissió d’obertura: 0,25 %
 • Sense comissió d’estudi ni amortització

Compte de crèdit per a finançament de circulant

Amb garantia personal:

 • Tipus fix: 2,90 % nominal
 • TAE: 2,93 %4
 • Sense comissions d’obertura, estudi o amortització
 • Termini màxim: 2 anys, amb renovació anual
 • Comissió de no disponibilitat: 0,15 % trimestral

Amb garantia real mobiliària:

 • Tipus fix: 1,90 % nominal
 • TAE: 1,91 %5
 • Sense comissions d’obertura ni amortització
 • Termini màxim: 2 anys, amb renovació anual
 • Comissió de no disponibilitat: 0,15 % trimestral

1. TAE: 3,97 % calculada per a un préstec de 15.000 € a 6 anys. Import total que es deu 16.847,28 € (capital 15.000 € + Intereses 1.847,28 €). Import quotes mensuals 233,99 €.
2. TAE: 2,27% calculada per a un préstec de 15.000 € a 6 anys. Import total que es deu 16.049,52 € (capital 15.000 € + Intereses 1.049,52 €). Import quotes mensuals 222,91 €.
3. Exemple representatiu: TAEVariable del 3,44 % calculada per a un préstec de 10.000 € del qual es fan en cada anualitat disposicions que representen el 25 % del capital prestat durant els 4 primers anys. Carència d’amortització de capital de 4 anys. TIN: 3,34 % variable (revisió anual d’interessos). Termini: 10 anys. Comissió d’obertura: 0,25 %. Import total que es deu: 11.909,33 € (capital de 10.000 € + interessos de 1.884,33 € + comissió d’obertura de 25 €). Import de les quotes mensuals: 153,46 €. Tipus d’interès nominal referenciat a l’euríbor oficial (-0,156 % publicat al BOE núm. 211 del 2 de setembre de 2017). Aquesta TAEVariable s’ha calculat sota la hipòtesi que els índexs de referència no varien; per tant, aquesta TAEVariable variarà amb la revisió dels tipus d’interès.
4. TAE: 2,93 %, calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € (en el supòsit que es faci una única disposició per l’import total i tenint en compte que el capital s’amortitza en un sol pagament en la data de venciment). TIN 2,90 % fix. Import total que es deu del compte de crèdit en temes absoluts 15.870 € (capital de 15.000 € + Interessos 870 €). Import quotes trimestrals 108,75 € (només d'interessos).
5. TAE: 1,91 %, calculada per a un compte de crèdit de 15.000 € (en el supòsit que es faci una única disposició per l’import total i tenint en compte que el capital s’amortitza en un sol pagament en la data de venciment). TIN 1,90 % fix. Import total que es deu del compte de crèdit en temes absoluts 15.570 € (capital de 15.000 € + Interessos 570 €). Import quotes trimestrals 71,25 € (només d'interessos).

Gestor personal

Assessorament Amida

Solucions exclusives

Una manera única d’entendre l’assessorament 

CaixaBank Banca Premier el volem conèixer, assessorar-lo i acompanyar-lo al llarg de la seva vida financera. El nostre compromís es fonamenta en tres pilars:

 • Gestor de Banca Premier
 • Assessorament Amida
 • Solucions exclusives

Perquè les necessitats de cada client són diferents, disposem d’Amida, una manera única d’entendre l’assessorament que ens permet donar resposta a les necessitats i els objectius de cada client.

Només a partir d’una reflexió global de les seves necessitats podrem ordenar el seu patrimoni dissenyant un PlaA, una estratègia d’inversió amb la qual pugui assolir els objectius en cada etapa de la seva vida.

Dia a dia, Cubrir les necessitats del dia a dia. Tranquil·litat, Fer front a imprevistos. Jubilació / Benestar, Generar un estalvi periòdic per complementar ingressos, Mantenir la qualitat de vida després de la jubilació. Inversió, Creixement del patrimoni. Protecció.

Disposarà d’un seguiment periòdic i multicanal del compliment dels objectius, que ens permetrà revisar i redefinir les accions quan calgui.

Si vol accedir al nostre servei d’assessorament1 de Banca Premier, ho pot fer amb un patrimoni financer superior a 60.000 €.

A més, pel fet de pertànyer al seu col.lectiu, es pot beneficiar del nostre exclusiu servei de Banca Privada des de 300.000 € de patrimoni financer gestionat.

1. Cal subscriure el contracte d’assessorament corresponent

Més informació, a colectivos.premier@caixabank.com i als telèfons 91 412 1389 91 412 1225

Les ofertes que conté aquest fullet s’adrecen de manera exclusiva a les persones que integren el col.lectiu esmentat, sempre que es tracti de clients persones físiques amb nòmina o ingresos professionals (imports no acumulables entre si) > 2.500 €/mes + rebut del col·lectiu indicat domiciliats a CaixaBank. Aquestes condicions són aplicables el mes següent al compliment dels requisits. Condicions de finançament vàlides només per a operacions noves; la concessió està condicionada a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol.licitant, en funció de les polítiques de risc de CaixaBank. Per a altres plantejaments d’operacions financeres o demanda de serveis diferents d’aquesta oferta, consulti’ns i la nostra entitat els estudiarà de manera personalitzada

Oferta vàlida des de l'01/11/17 fins al 30/04/18.

NRI: 2135-2017/5555