Perquè, si hi ha quelcom millor que un bon futur, és un futur de deu.

Comença a planificar un estalvi per a la teva jubilació, de manera sistemàtica i constant, per tenir la possibilitat de complementar els teus ingressos i tenir més tranquil·litat el dia de demà.

Valor Futur 10, Unit Linked és una assegurança d’estalvi sistemàtica, en format unit linked amb primes periòdiques mensuals, en què el prenedor assumeix els riscos de les inversions vinculades.

Aquesta assegurança t’ofereix una gran flexibilitat en les aportacions i accés a carteres d’inversions dinàmiques amb garantia mínima de les primes aportades durant els primers 10 anys o fins a fer 67 anys en cas d’invalidesa o defunció.2

Amb Valor Futur 10, Unit Linked delegues la gestió de la teva inversió en els nostres experts i, a partir de 50 €, pots invertir en carteres amb més pes en renda variable, l'actiu amb més creixement a llarg termini.

Tindràs disponibles tres carteres d'inversió que pots triar amb diferents comissions i combinacions d'actius de renda fixa i variable, que pots triar en funció de les teves necessitats i objectius d'inversió. Aquestes carteres es poden anar modificant* a mesura que passa el temps i s'acosta la data de jubilació.

La gràfica següent et mostra les possibles combinacions amb cada cartera:

Renda fixa i altres actius
Pes en renda variable

*El canvi de cartera d'inversió per la totalitat del saldo estarà disponible a partir de l'1 d'abril del 2020 i pot comportar una variació en la política de costos corresponent a la nova cartera. El canvi d'inversió no suposa cap tipus d'impacte fiscal i no afectarà la garantia del capital de defunció o d'invalidesa absoluta i permanent.

Gaudeix d'un deu en:

Flexibilitat

Podràs tenir la possibilitat de fer-hi aportacions extraordinàries.

Facilitat

A partir d’una aportació de 50 € mensuals i fins a un màxim de 10.000 € l’any, podràs tenir accés a inversió en renda variable, l’actiu amb més potencial de creixement a llarg termini.

Garantía

Tindràs el capital garantit en cas d’invalidesa o defunció durant els primers 10 anys o, si l’has contractat amb més de 57 anys, fins que en facis 67. Així, podràs invertir en carteres amb més pes en renda variable per intentar treure el màxim partit als teus estalvis, amb la tranquil·litat que el teu esforç i el dels teus estaran garantits en cas d’alguna eventualitat coberta**.

Liquiditat

Ofereix la possibilitat de rescatar totalment en qualsevol moment, sense cap tipus de penalització. L’import del rescat serà el valor de mercat de la cartera d’inversions en aquell moment. Per tant, si es fa abans de l’horitzó de temps recomanat, augmenta el risc de pèrdua de capital*.

 

*Una vegada fet el rescat, no es permetrà contractar aquest mateix producte o un altre amb les mateixes característiques fins que no hagin transcorregut tres mesos des de la data del rescat.

**Cobertura en cas d’invalidesa absoluta i permanent (IAP) i defunció: durant els primers 10 anys o, si l’has contractat amb més de 57 anys, fins que en faci 67, l’assegurat tindrà el capital garantit per a si mateix en cas d’invalidesa absoluta i permanent (IAP) o per als seus beneficiaris en cas de defunció. Abans de cobrar la prestació, el beneficiari haurà d’aportar la liquidació de l’impost sobre successions o l’acreditació de l’exempció fiscal. La cobertura d’IAP acaba en la data de final de la garantia i és excloent de la cobertura de defunció. En cas que es faci el cobrament de la contingència el contracte quedarà cancel·lat.

En el cas de:

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

  • Mentre no es rescati l'operació, els rendiments que es generen no estan subjectes a l'IRPF.
  • En cas de rescat, tributaran en l'IRPF com a rendiments de capital mobiliari. La prestació per invalidesa absoluta i permanent també tindrà consideració de rendiment del capital mobiliari i estarà subjecte a retenció a compte de l'IRPF.
  • A aquests efectes, cal destacar que, en cas de rescat, en funció de cada territori i, si escau, de quina sigui l'evolució del valor de mercat de la inversió, és possible que, segons la legislació vigent corresponent, per al càlcul del rendiment fiscal no es pugui minorar tota la prima única satisfeta i, per tant, en aquest cas es tindria com a resultat un rendiment fiscal superior.

Impost sobre el patrimoni

  • Si tens l'obligació de liquidar l'impost sobre el patrimoni, has de declarar el valor de rescat a 31 de desembre.

Impostos de successions

Com que es tracta d'una assegurança de vida-estalvi, els beneficiaris podran tenir la possibilitat d'aplicar-se una reducció fiscal en l'impost de successions. Aquestes reduccions depenen de cada comunitat autònoma.