No mostrar més aquest missatge

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Comte Family

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

/ 6
Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.
NRI: 15354-2017-5555