Smart Allocation

Múltiples possibilitats

Igual que un navegador avançat utilitza informació en temps real per modificar la ruta en funció de l'estat del trànsit, les carteres Smart Allocation fan servir un model quantitatiu que identifica diversos escenaris de mercat per ajustar el nivell d'exposició de renda variable de la cartera.

Les carteres inverteixen en una gamma d'13 fons subjacents exclusius, els Fons Smart, que tenen com a objectiu obtenir una rendibilitat molt similar als índexs de la forma més eficient possible (low tracking error).

allocation

El model analitza el valor relatiu entre els actius per identificar inconsistències en el mercat, dades del cicle econòmic i les tendències a curt termini en els preus.

D'acord amb aquesta anàlisi, s'ajusta l'exposició de renda variable de les carteres.

Carteres que s'adapten a les teves necessitats

Les carteres Smart Allocation consten de tres perfils d'inversió diferents en funció del percentatge de renda variable i l'horitzó temporal d'inversió.

  • Smart Allocation
    Tranquil·litat

  • Smart Allocation
    Patrimoni

  • Smart Allocation
    Inversió

Pes en renda variable
Renda fixa i altres actius

Transparència en costos

El preu no té en compte els costos i despeses corresponents als fons subjacents. Aquests estan implícits en la valoració diària dels fons d'inversió.

El valor de la inversió en els fons en què poden invertir les carteres està subjecte a fluctuacions de mercat, i hi ha la possibilitat que es produeixin pèrdues en la inversió. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.