Tranquil·litat per a directius i alts càrrecs

Eviti afrontar una indemnització amb el seu patrimoni

 • Cobreix les possibles reclamacions contra directius i alts càrrecs de l'empresa.
 • Vostè decideix la forma de pagament: mensual, trimestral, semestral o anual.
 • Telèfon únic d’atenció al client i de declaració de sinistres amb un ampli horari.

Garanties bàsiques

 • Reclamació contra cònjuges o parelles de fet.

 • Reclamacions contra hereus i legataris.

 • Reclamacions contra el secretaris i el vicesecretari no conseller.

 • Reclamacions contra l’assegurat jubilat, cessat o separat del seu càrrec.

 • Període addicional de notificació.

 • Reclamació per pràctiques de feina.

 • Despeses de defensa per reclamació per contaminació.

 • Fiances civils i despeses de constitució de fiances penals.

 • Despeses per investigacions.

 • Despeses de constitució d'aval concursal.

 • Despeses d’extradició.

 • Despeses de rehabilitació de la imatge pública.

 • Despeses de gerència de riscos.

Objectiu de l’assegurança

Proporcionar als assegurats la tranquil·litat que, en cas que hi hagi una possible reclamació per part d’un tercer per una mala gestió feta per l’assegurat en qualitat d’administrador o alt càrrec, la pòlissa es farà càrrec d’aquesta indemnització, sempre que el sinistre es trobi dins dels termes i les cobertures del contracte.

La cobertura principal d’aquesta assegurança es troba en les despeses de defensa, ja que defensarem l’assegurat fins que el jutge dicti sentència condemnant per dolo (el sinistre no tindria cobertura) o per negligència o culpabilitat (el sinistre tindria cobertura).

Característiques

Forma de pagament flexible:

Vostè decideix el que li convé més, ja que pot pagar de manera trimestral, semestral o anual.

Destinatari:

El prenedor és l’empresa (SA, SL), no obstant això, els assegurats són els administradors i els directius de l’empresa, independentment del nombre. Tots tenen cobertura.

Durada de l’assegurança:

Anual renovable, és a dir, té una durada d’un any i, posteriorment, es pot prorrogar.

Modalitats de contractació:

Diferents sumes assegurades: 300.000 €, 600.000 € i 1.000.000 €.

Punts destacables del SegurCaixa Responsabilitat civil directius:

 • Telèfon únic d’atenció al client i de declaració de sinistres amb un ampli horari (de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 h).

 • Producte sense franquícia.

 • Ampli ventall de cobertures contractables de manera automàtica.

 • Producte amb un preu en la línia del mercat.

 • Àmbit territorial mundial, excepte els EUA i Canadà.

 • Àmbit temporal: retroactivitat il·limitada. Proporcionem cobertura als actes incorrectes comesos amb anterioritat a la data d’efecte de la pòlissa.