Cobreixi la responsabilitat civil imputable per danys a tercers

Tranquil·litat durant el desenvolupament de la seva activitat professional

SegurCaixa Responsabilitat Civil Professional és una assegurança la finalitat de la qual és cobrir la responsabilitat civil imputable a l'assegurat pels danys ocasionats a terceres persones durant l'exercici normal de la seva activitat professional, especialment per errors professionals.

Garanties bàsiques

 • RC Professional: Cobreix danys patrimonials purs que es causin als clients de l'assegurat a causa d'un error o omissió professional.

  • Pèrdua o danys a la documentació.

 • RC General: Cobreix els danys materials o corporals que es causin a qualsevol tercer per una actuació de l'assegurat durant el desenvolupament de la seva activitat.

  • RC Explotació.

  • RC Locativa.

  • RC Accidentis laborals.

 • Defensa jurídica.

Objectiu de l'assegurança

Proporcionar als nostres assegurats la tranquil·litat que en cas que existeixi una possible reclamació per part d'un tercer per causar danys patrimonials purs, com a conseqüència d'errors u omissions en el desenvolupament de la seva activitat professional, la nostra pòlissa es farà càrrec d'aquesta indemnització, sempre que el sinistre es trobi dins dels termes i cobertures del contracte.

Característiques

 • Forma de pagament flexible: Vostè decideix el que més li convé ja que podrà pagar de forma trimestral, semestral o anual.

 • Destinatari: Assegurança de responsabilitat civil pensat especialment per a professionals liberals ja siguin autònoms o persones jurídiques.

 • Durada de l'assegurança: Anual renovable, és a dir, té una durada d'un any que posteriorment pot prorrogar-se.

Modalitats de contractació

 • Diferents sumes assegurades: 150.000 €, 300.000 €, 600.000 €, 1.000.000 € i 1.250.000 €.

Punts destacables del SegurCaixa Responsabilitat Civil Professional

 • Gran varietat de professions liberals.

 • En una sola pòlissa, el/la client/a té cobertura tant de RC Professional com de RC d'explotació.

 • Possibilitat de contractació tant per a persones físiques com a jurídiques.

 • Preu i cobertures en línia de mercat.

 • Opció d'escollir sublímits per víctima diferents.

 • Àmbit temporal: Cobrim reclamacions per accions o omissions ocorregudes durant la vigència de la pòlissa i fins i tot amb un any d'anterioritat.