Cobreixi la responsabilitat civil imputable per danys a tercers

Àmplia gamma de riscos assegurables en nombrosos sectors

SegurCaixa Responsabilitat Civil General té com a finalitat cobrir la responsabilitat civil imputable als assegurats per danys ocasionats a terceres persones durant l'exercici normal de l'activitat declarada en la pòlissa.

Garanties bàsiques

 • Responsabilitat civil d'explotació.

 • Responsabilitat civil en accidents laborals.

 • Responsabilitat civil creuada.

 • Responsabilitat civil locativa.

 • Responsabilitat civil de producte:

  • Unió i barreja.

  • Substitució.

  • Retirada del mercat.

 • Responsabilitat civil postreballs.

 • Responsabilitat civil per contaminació accidental.

 • Defensa jurídica.

Objectiu de l’assegurança

Proporcionar als nostres assegurats la tranquil·litat que en cas que existeixi una possible reclamació per part d'un tercer, la nostra pòlissa es farà càrrec d'aquesta indemnització, sempre que el dany s'hagi ocasionat de forma involuntària.

Característiques

 • Forma de pagament flexible: Vostè decideix el que més li convé ja que podrà pagar de forma trimestral, semestral o anual.
 • Destinatari: Aquesta assegurança està pensat per a empreses (persones jurídiques) i autònoms (persones físiques). Cobreix una àmplia gamma de riscos assegurables en nombrosos sectors.

 • Durada de l'assegurança: La durada de la pòlissa serà anual renovable o temporal segons l'activitat escollida.

Modalitats de contractació

 • Diferents sumes assegurades: 150.000 €, 300.000 €, 600.000 €, 750.000 €, 1.000.000 €, 1.500.000 €, 2.000.000 € i 2.500.000 €.

Punts destacables del SegurCaixa Responsabilitat Civil General

 • Preu i cobertures en línia de mercat.

 • Possibilitat d'elecció entre tres franquícies diferents.

 • Opció d'escollir sublímits per víctima diferents.

 • Possibilitat de contractar diferents àmbits territorials en la cobertura de RC per productes (segons activitat escollida).

 • Adaptació de la durada de la pòlissa a les necessitats del client.