No mostrar més aquest missatge
Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Assegurança d’estalvi: Compte Caixafutur – PIES

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Avantatges del Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES)

  • Disposa dels diners estalviats des del primer dia sense penalitzacions.
  • Disposaràs sempre del teu capital més la rendibilitat garantida.
  • Estalvia sense esforç, a partir de 50 euros al mes. A més, podràs realitzar aportacions extraordinàries.

¿Per què contractar un Compte Caixafutur – PIES?

Amb l'objectiu d'ajudar-lo a preparar el seu futur de la millor manera possible, posem a la seva disposició el Compte Caixafutur – PIES1, amb el qual poc a poc i sense esforç acumularà un capital a llarg termini. Aquesta assegurança d'estalvi li ofereix els avantatges següents:

Altres assegurances que et poden interessar

1. Compte Caixafutur – PIES és un pla individual d'estalvi sistemàtic, assegurança de vida-estalvi. L'import mínim de contractació és una aportació periòdica mensual de 50 €, l'aportació màxima anual és de 8.000 €. 

2. Interès tècnic garantit del 0,10 % durant els 12 primers mesos, posteriorment el tipus d'interès es renovarà segons les condicions de renovació que es determinin en aquell moment, però amb un mínim del 0,05 %. L'interès tècnic garantit és la rendibilitat condicionada per la cobertura de riscos sobre la vida i les prestacions associades a aquests.

3. S'hagin aportat com a màxim 8.000 € anuals al total de PIAS contractat; i que el total d'aportacions acumulades al total de PIAS contractats no sigui superior a 240.000 €. En cas del cobrament de la renda vitalícia, s'aplicarà la tributació de les rendes vitalícies immediates i quedarà exempt de tributació el rendiment acumulat en el període de remissió. Si escau, el posterior rescat de l'operació tributarà com a RCM i es perdrà l'exempció que es va obtenir del rendiment acumulat en constituir la renda.

Informació subjecta a les condicions particulars i generals de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció. El Compte Caixafutur - PIES, és una assegurança de vida estalvi de VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances amb NIF A-58333261. Caixabank, SA operador de banca-segurs exclusiu de VidaCaixa, SAU d'Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA amb NIF A-08663619 i amb seu social a Carrer Pintor Sorolla, 2-4. 46002 València. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 14675-2016-5555