Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: plans de pensions

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només són possibles en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels plans en una escala de l'1 al 7 varia de l'1 al 6.

  • 1 Menys rendiment potencial - risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7 Més rendiment potencial + risc