Diccionari econòmic financer

Glossari de termes financers
 

Llista alfabètica de termes

 

racionalitat econòmica
Supòsit de comportament econòmic segons el qual tant els individus com les empreses tracten de maximitzar la utilitat dels recursos dels quals disposen.  

racionament
Distribució dels productes, en general de primera necessitat, entre els consumidors en quantitats determinades quan aquells escassegen, ja sigui en cas de guerra o per qualsevol situació de penúria econòmica.  

racionament de capital
Limitació imposada sobre els recursos de capital que obliga les societats a seleccionar entre els seus diferents projectes d'inversió.  

racionament del crèdit
Limitació imposada per les autoritats monetàries o per les mateixes entitats financeres sobre les concessions de crèdits.  

raider
Denominació anglesa dels taurons financers.  

ram d'assegurances
Conjunt de modalitats d’assegurances que cobreixen riscos de naturaleses semblants (ram de vida i no vida, de llar, d'automòbils, d'incendis, de crèdit i caució, etc.).  

rànquing
Terme adaptat de l’anglès que fa referència a la classificació de major a menor d'un conjunt de persones físiques o jurídiques.  

raó social
Denominació legal d'una societat.  

RAROC
Acrònim de risk-adjusted return on capital. Ràtio que mesura el resultat, ajustat pel risc, en termes de rendibilitat sobre el capital.  

RARORAC
Acrònim de risk-adjusted return on risk-adjusted capital. Mesura de rendibilitat que implica una combinació del RAROC i el RORAC i en la qual es realitzen ajustaments tant en els resultats com en la xifra de capital.  

rating
Índex utilitzat per a classificar les societats tenint en compte la seva solvència financera.  

ràtio
Terme adaptat del llatí que es va introduir a través de l'anglès amb el significat de “quocient entre dues magnituds financeres”.  

ràtio àcida
Ràtio entre els actius més fàcilment disponibles (efectiu, accions negociables i comptes per cobrar) i el passiu a curt termini o circulant.  

ràtio BIS
Relació entre els recursos propis computables d’una entitat financera i el total d’actius ponderats pel seu risc, segons els criteris del Banc Internacional de Pagaments (BIS).  

ràtio d'autonomia financera
Quocient entre els recursos propis i el passiu exigible.  

ràtio d'eficiència
Quocient entre les despeses d'explotació i el marge ordinari.  

ràtio d'endeutament
Relació entre el total dels deutes d'una societat i el seu passiu.  

ràtio de cobertura
1. Ràtio amb la qual es mesura el nombre de vegades que una magnitud està continguda en una altra.  
2. En el context del mercat d'opcions, nombre d’accions que caldria adquirir per cada opció venuda per a aconseguir una posició lliure de risc.  

ràtio de cobertura d'interessos
Ràtio que serveix per a mesurar el palanquejament financer d'una societat i que informa sobre el grau en què els interessos són absorbits pels beneficis abans d’interessos i impostos més l'amortització.  

ràtio de concentració de riscos
Quocient entre els riscos del mateix origen i el total de la cartera de riscos.  

ràtio de distància a la fallida
Relació entre l’actiu d'una societat i els recursos aliens. La seva denominació més habitual és “índex de solvència”.  

ràtio de Hines
Indicador de les expectatives dels inversors respecte al futur dels mercats borsaris.  

ràtio de liquiditat
Relació entre l’actiu circulant i el passiu circulant.  

ràtio de morositat
Quocient entre els actius dubtosos i la inversió creditícia.  

ràtio de rendibilitat del capital
Relació entre el benefici net total de la societat i el seu capital social.  

ràtio de solvència
Ràtio amb la qual es mesura la capacitat de la societat per a fer front als seus compromisos amb tots els recursos dels quals disposa.  

ràtio preu / guany
Quocient entre la cotització d'una acció i el benefici net per acció de la societat. És conegut per les seves sigles en anglès: PER (price earnings ratio).  

ràtio q
Relació entre el valor de mercat d'una societat i el seu valor real o de reposició dels seus actius.  

ràtio ràpida d'actiu
Ràtio entre els actius més fàcilment disponibles (efectiu, accions negociables i comptes per cobrar) i el passiu a curt termini o circulant. És sinònim de “ràtio àcida”.  

reajustament comptable
Comptabilització definitiva d'uns assentaments una vegada corregits.  

real
En contraposició amb “nominal”, qualificatiu aplicable als valors que no duen incorporada la inflació.  

realitzable
Element de l’actiu que pot ser convertit en efectiu de manera ràpida.  

realitzable cert
Element de l’actiu que no forma part del procés productiu i que pot ser convertit en efectiu de manera ràpida.  

realitzable condicionat
Element de l’actiu que requereix el procés productiu per a ser convertit en efectiu de manera ràpida.  

realitzable contingent
Element de l’actiu que requereix el procés productiu per a ser convertit en efectiu de manera ràpida. És sinònim de “realitzable condicionat”.  

realitzable funcional
Element de l’actiu estretament vinculat al procés productiu que pot ser convertit en efectiu de manera ràpida.  

realitzable incert
Element de l’actiu que requereix el procés productiu per a ser convertit en efectiu de manera ràpida. És sinònim de “realitzable condicionat”.  

realitzable no funcional
Element de l’actiu que no està vinculat al procés productiu i que pot ser convertit en efectiu de manera ràpida.  

realització
Conversió d'un actiu en efectiu, normalment mitjançant la seva venda.  

realització de beneficis
Operació de venda de valors mobiliaris per a materialitzar els guanys acumulats.  

realització de pèrdues
Operació de venda de valors mobiliaris per a materialitzar les pèrdues acumulades.  

realitzar beneficis
En l'àmbit borsari, vendre per a fer efectives les plusvàlues acumulades en un valor mobiliari.  

realitzar pèrdues
En l'àmbit borsari, vendre per a fer efectives les minusvàlues acumulades en un valor mobiliari.  

reasseguradora
Part que té l'obligació d'indemnitzar el cedent en cas que tingui lloc l'esdeveniment assegurat, en un contracte de reassegurança.  

reassegurança
Instrument que utilitzen les companyies d’assegurances per a compensar la seva cartera de riscos, cedint una part a altres entitats.  

rebut
Escrit signat en el qual es reconeix que s’ha rebut alguna cosa, ja sigui diner, mercaderies o altres béns.  

rebut de cartera
Rebut de prima d’assegurances corresponent a una anualitat diferent de la primera.  

rebut de dipositari
Instrument en el qual s'estableix el dret sobre un valor mobiliari que es manté en custòdia en un país diferent del de l’inversor.  

rebut de nova producció
Rebut de prima d’assegurances corresponent a la primera anualitat.  

rebut de prima
Document pel qual la companyia d’assegurances reconeix haver percebut el pagament de la prima per part de l'assegurat, condició sine qua non perquè aquest pugui rebre la indemnització corresponent en cas de sinistre.  

rebut liquidació
Document signat per l'assegurat, el prenedor de l’assegurança o un tercer perjudicat en un sinistre, segons qui sigui el que rep la indemnització, en el qual es reconeix que s’ha cobrat.  

recàrrec
Import en què s'incrementa un deute pel retard en el pagament.  

recessió
Una de les quatre fases del cicle econòmic, que es caracteritza per la disminució de l'activitat econòmica. Tècnicament es mostra per un creixement negatiu del PIB.  

recompra
1. Liquidació d'una venda en descobert.  
2. Readquisició de títols venuts amb el compromís de tornar a comprar-los.  

reconeixement comptable
Procés d'incorporació, en el balanç, en el compte de pèrdues i guanys o en l'estat de canvis en el patrimoni net, d'una partida que compleixi la definició de l'element corresponent i que satisfaci els següents criteris per al seu reconeixement: que sigui probable que qualsevol benefici econòmic associat amb la partida arribi a l'entitat, o que en surti, i que la partida tingui un cost o valor que pugui ser mesurat amb fiabilitat.  

reconeixement de deute
Document mitjançant el qual el deutor acata el fet que té un deute determinat.  

reconversió
Procés de transformacions que experimenta una activitat amb l'objectiu de modernitzar-la i d’adequar-la a les exigències del mercat.  

reconversió industrial
Procés de transformacions que experimenta una indústria, juntament amb l'adopció de determinades mesures de política econòmica, per a adequar-se a les exigències del mercat.  

rectangle
En l'anàlisi xartista, figura que es forma entre dues línies horitzontals, l’una de suport i l’altra de resistència, mentre es defineix una nova tendència.  

recuperació
En el context borsari, cicle alcista acompanyat d'un volum de contractació elevat que succeeix a un període baixista o d'estancament.  

recuperació econòmica
Una de les quatre fases del cicle econòmic, consecutiva a la de crisi, en la qual l'economia experimenta una millora sensible que es reflecteix en les magnituds macroeconòmiques.  

recurs
En un procediment judicial o administratiu, acció de què disposa l'interessat per a reclamar contra la resolució dictada.  

recursos
Finançament de diversa índole del qual disposa una societat per a desenvolupar el seu objectiu social.  

recursos aliens
1. Deutes assentats en el passiu del balanç amb persones físiques o jurídiques diferents dels fons aportats pels socis.  
2. En el context d'una entitat de crèdit, passiu format pels dipòsits que mantenen en ella els seus clients.  

recursos disponibles
Efectiu en caixa més el saldo dels comptes a la vista.  

recursos escassos
Béns i factors de producció la demanda dels quals és clarament superior a l'oferta.  

recursos financers
Fonts utilitzades per al finançament de la societat, com ara crèdits, préstecs, emissions de deute, etc., que s'assenten en el passiu del balanç i s'utilitzen per a invertir o adquirir actius.  

recursos naturals
Recursos procedents de la naturalesa, generalment limitats, que es poden fer servir per a satisfer les necessitats humanes (aigua, aire, hidrocarburs, minerals, etc.).  

recursos permanents
Conjunt de recursos propis d'una societat juntament amb els recursos aliens a llarg termini.  

recursos productius
Recursos dels quals disposa una societat per a la producció de béns i serveis. Tradicionalment són la terra, el treball i el capital.  

recursos propis
Recursos constituïts pel capital social, les reserves i els resultats, als quals es resten els dividends a compte.  

redescompte
Operació de descompte d’efectes procedents de clients realitzada per les entitats de crèdit davant el banc central i amb la finalitat d'obtenir liquiditat.  

redistribució
1. Com a significat general, tornar a distribuir el que ja s’ha repartit d’una manera més adequada.  
2. En un sentit econòmic, modificació de la distribució prèvia dels recursos econòmics mitjançant mesures fiscals, subvencions o altres de similars amb la finalitat de fer un repartiment considerat més equitatiu.  

rèdit
Renda que produeix un capital. És sinònim d’“interès”.   

reducció d'un pla de beneficis definits
Situació que es produeix quan una entitat s'ha compromès, de forma demostrable, a realitzar una reducció significativa en el nombre d'empleats coberts per un pla; o bé quan ajusta els terminis del pla de beneficis definits de manera que un component significatiu dels serveis futurs a prestar pels empleats actuals no serà tingut en compte per al còmput dels beneficis en el seu moment, o serà tingut en compte donant lloc a uns beneficis menors que els vigents anteriorment.  

reducció de capital
Acte pel qual es redueix el capital social. Es pot realitzar bé modificant a la baixa el valor nominal de les accions o bé amortitzant una part d'elles.  

reducció del risc
Disminució de la possibilitat d'ocurrència d'un sinistre o de les conseqüències econòmiques que implicaria.  

reemborsament
1. En el context dels mercats de valors, devolució del principal al seu venciment en una emissió de bons o obligacions.  
2. Com a segona accepció en el context borsari, abonament de l'import dels títols adquirits amb compromís de recompra.  
3. En un context bancari, abonament que fa l'entitat al client.  
4. En referència a un deute, devolució del principal més els interessos generats.  

reestructuració
1. Conjunt de mesures planificat i controlat pels administradors d'una entitat que té com a efecte un canvi significatiu en l'àmbit de l'activitat desenvolupada per la mateixa entitat o en la manera de portar la gestió d'aquesta activitat.  
2. En referència a un sector en el seu conjunt, programa d'actuació sobre els factors productius per a aconseguir que sigui rendible o, si més no, reduir les seves pèrdues.  

reestructuració del deute
Modificació de les condicions pactades en un préstec o crèdit de manera favorable per al deutor, ja sigui pels seus problemes per a fer front a les condicions o per la modificació de les condicions del mercat.  

reexpressió retroactiva
Correcció del reconeixement, valoració i revelació dels imports dels elements dels estats financers, actuant com si un error comès en exercicis anteriors no s'hagués produït.  

refinançament
1. Prolongació d'un finançament mitjançant un nou crèdit o préstec al seu venciment.  
2. Recurs al finançament per part d'unes entitats de crèdit a altres pel fet de no disposar de recursos suficients per a atendre les demandes financeres dels seus clients.  
3. Modificació de les condicions pactades en un préstec o crèdit de manera favorable per al deutor. En aquesta accepció és sinònim de “reestructuració del deute”.  

reforma laboral
Programa d'actuació destinat a crear llocs de treball, realitzant modificacions legislatives que permetin una major flexibilitat del mercat laboral, per exemple, introduint noves formes de contractació.  

reforma monetària
Modificació de les condicions existents en el sistema monetari.  

reformes estructurals
Programa d'actuació que consisteix en la modificació de l'aparell productiu mitjançant el qual es pretén impulsar el desenvolupament econòmic.  

refundició
Elaboració d'un text, que té força legal, que recull l'acte legislatiu original juntament amb totes les seves modificacions posteriors.  

regalia
Remuneració que rep el propietari de drets de propietat industrial o intel·lectual a canvi d'atorgar a un altre la seva autorització per a exercir-los.  

règim corporativista
Sistema d'ordenació política i social que propugna que les decisions per a la solució dels conflictes d'ordre laboral s’han de tractar amb corporacions professionals que agrupin treballadors i empresaris.  

règim d'inversió
Condicions que estableixen les autoritats competents per a definir els instruments financers en els quals es pot invertir, així com els seus límits.  

regió deprimida
Zona amb poca activitat econòmica i comercial.  

regionalització
Procés proteccionista mitjançant el qual un conjunt de països decideixen acordar una sèrie de mesures econòmiques conjuntes, com ara la reducció de les barreres comercials entre ells, adoptant generalment una política comuna respecte a la política econòmica i comercial desenvolupada amb la resta de països.  

registre comptable
Procés d'incorporació, en el balanç, en el compte de pèrdues i guanys o en l'estat de canvis en el patrimoni net d'una partida que compleixi la definició de l'element corresponent i que satisfaci els criteris següents per al seu reconeixement: que sigui probable que qualsevol benefici econòmic associat amb la partida arribi a l'entitat, o que en surti, i que la partida tingui un cost o valor que pugui ser mesurat amb fiabilitat.  

registre d'acceptacions impagades (RAI)
Registre depenent del Centre de Cooperació Interbancària, associació creada per bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit, en el qual figuren els impagaments de xecs, els pagarés, les lletres acceptades i els crèdits.  

Registre de Bancs i Banquers
Registre en el qual s’han d'inscriure els bancs i els banquers d'Espanya.  

Registre de la Propietat
Registre en el qual s'inscriuen els béns immobles, juntament amb els drets i les càrregues que hi estan vinculats. En ell figura qui és el propietari, eventualment si està hipotecat, embargat, si té servituds, si hi ha cap resolució judicial o administrativa que afecti el bé, o altres informacions similars.  

registre d’impagats
Registre en el qual figuren les persones que tenen o que han tingut deutes pendents.  

Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi Popular
Registre en el qual s’han d'inscriure les caixes d'estalvi d'Espanya.  

Registre Especial de Cooperatives de Crèdit
Registre en el qual s’han d'inscriure les cooperatives de crèdit d'Espanya.  

Registre Mercantil
Registre en el qual s'inscriuen els actes comercials, la constitució de societats, les modificacions estatutàries, etc.  

reglament
1. Conjunt de regles o preceptes donats per l'autoritat competent en una matèria per a l'execució d'una llei o per a regular el règim d'algun organisme.  
2. En el dret comunitari, acte legislatiu que emana del Consell o de la Comissió Europea i que és d'aplicació directa en tots els estats membres.  

regularitzar
1. En sentit general, adequar a la legislació una situació que era irregular.  
2. En un context bancari, liquidar una posició deutora que no s’hauria d'haver produït.  

reintegrament
Retirada de diner d'un compte o dipòsit mantinguts en una entitat de crèdit.  

reinversió
Reincorporació dels beneficis obtinguts per una activitat productiva en el capital destinat a aquesta activitat.  

rellançament
Programa d'actuació destinat a aconseguir la recuperació i el nou enlairament d'una activitat després d'un període d'estancament o recessió.  

rellevància
Qualitat referida a la informació quan exerceix influència sobre les decisions econòmiques dels qui la utilitzen, ajudant-los a avaluar successos passats, presents o futurs, o bé a confirmar o corregir avaluacions realitzades anteriorment.  

rematada
Adjudicació dels béns venuts en una subhasta o encant.  

remesa
Conjunt d’efectes comercials lliurats per un client a una entitat de crèdit per al seu descompte.  

remesa d'emigrants
Enviament de diner que realitzen els emigrants als seus països d'origen.  

remuneracions
Totes les retribucions als empleats. Comprenen tots els tipus de compensacions pagades, per pagar o subministrades per l'entitat, o en nom d’ella, a canvi dels serveis prestats: les retribucions a curt termini per als empleats en actiu, com ara els sous, salaris i contribucions a la Seguretat Social, permisos remunerats per malaltia o per altres motius, participació en guanys i incentius (si es paguen dins dels dotze mesos següents al tancament de l'exercici) i retribucions no monetàries (com ara les d'assistència mèdica, gaudi de cases, cotxes i la disposició de béns i serveis subvencionats o gratuïts); prestacions posteriors a la relació laboral, com ara pensions, altres prestacions per retir, assegurances de vida posteriors a la relació laboral i atenció mèdica posterior a la relació laboral; altres prestacions a llarg termini per als empleats, entre les quals s'inclouen els permisos remunerats després de llargs períodes de servei (permisos sabàtics), les prestacions especials després d'un llarg temps de servei, les prestacions per incapacitat i, si són pagadores en un termini de dotze mesos o més després del tancament de l'exercici, la participació en guanys, incentius i altres tipus de compensació salarial diferida; indemnitzacions per cessament de contracte; i pagaments basats en accions.  

renda
1. Import que rep una persona al llarg d'un període com a rendiment del seu treball, d'una activitat econòmica, del seu capital, etc.  
2. En un grup social, corrent de béns i serveis que aquest genera per la seva activitat productiva al llarg d'un període.  

renda acumulada
Conjunt de les rendes obtingudes al llarg d'un període.  

renda anual
Import que rep una persona com a rendiment del seu treball, d'una activitat econòmica, del seu capital, etc., al llarg d'un any, que és la unitat temporal habitual per a la declaració fiscal corresponent.  

renda de capital
Guanys obtinguts per l'atribució d'un capital a un procés productiu.  

renda diferencial
En el context de la utilització dels factors de producció per part d'una societat, diferència que pagaria per utilitzar un d'ells en lloc d'un altre o altres.  

renda disponible (RD)
Magnitud macroeconòmica constituïda per la renda personal (RP) una vegada deduïts els impostos directes; d’aquesta manera s’obté l'import del qual disposen les famílies per a consum i estalvi.  

renda familiar
Suma dels ingressos percebuts per tots els membres d'una unitat familiar.  

renda fixa
Rendiment ofert pels actius financers amb els quals es garanteix una rendibilitat constant independentment dels resultats obtinguts per la societat emissora, com ara bons o obligacions.  

renda nacional
Import de les retribucions percebudes per tots els factors de producció d'una economia al llarg d'un període.  

renda per capita
Quocient entre la renda nacional i el nombre d'habitants del país.  

renda variable
Rendiment ofert per aquells actius financers la rendibilitat dels quals depèn dels resultats obtinguts per l'emissor i per la seva política de repartiment dels guanys. L'exemple més típic són les accions.  

renda vitalícia
Import rebut des que es genera el dret a percebre'l fins a la defunció del drethavent.  

renda vitalícia conjunta
Import que tenen dret a percebre dues o més persones fins que no mori una d'elles.  

rendibilitat
Relació entre el rendiment obtingut per una inversió i el capital invertit, expressada normalment en percentatge.  

rendibilitat dels recursos propis (ROE)
Rendibilitat sobre recursos propis (return on equity), és a dir, el quocient entre el benefici net i els recursos propis (capital més reserves).  

rendibilitat financero-fiscal
Rendiment que ofereix una inversió tenint en compte no només allò directament percebut per ella sinó també les desgravacions fiscals a les quals dóna dret.  

rendibilitat per recursos propis
Relació entre els resultats d'explotació i els recursos propis.  

rendiment
1. Rendibilitat obtinguda per la inversió en un negoci o en un valor mobiliari.  
2. Relació entre els béns produïts i/o els serveis prestats i els factors de producció utilitzats al llarg d'un període de temps.  

rendiment al venciment
Rendibilitat que s'obté per la inversió en un títol de renda fixa en el moment de la seva amortització.  

rendiment del mercat borsari
Percentatge de pujada o baixada experimentat per la borsa al llarg d'un període.  

rendiment explícit
Rendibilitat d'un actiu financer expressada de manera clara i determinant en forma d'un tipus d'interès específic.  

rendiment implícit
Rendibilitat derivada de la diferència entre el preu de compra i el preu que s'obtindrà al venciment d'un actiu financer.  

rendiments dels actius del pla de prestacions als empleats
Interessos, dividends i altres ingressos ordinaris derivats dels actius del pla, juntament amb els guanys i les pèrdues d'aquests actius (estiguin realitzats o no), menys qualsevol cost d'administració d'aquest pla i qualsevol impost que s’hagi de pagar per ell.  

renovable
Crèdit o préstec que torna a tenir vigència de conformitat amb les condicions estipulades originalment després d'haver estat amortitzat.  

renovació de deute
Modificació del venciment d'un deute postergant-lo, amb modificació de la resta de condicions o sense modificació.  

renovació de l’assegurança
Extensió en el temps de les garanties cobertes en la pòlissa, ja sigui per acord exprés o tàcit.  

rentat de cupó
Operació de venda poc abans del pagament de cupó o dividend d'un valor mobiliari, i posterior recompra una vegada pagat aquest, amb l'objectiu d'obtenir avantatges fiscals.  

rentat de diners
Traducció bastant literal del “money laundering” anglès. És més correcta l'expressió “blanqueig de capitals”. Es tracta, en qualsevol cas, de la pràctica il·legal de convertir mitjançant algun subterfugi el diner procedent d'activitats il·legals en diner legal.  

rènting
Servei integral de lloguer de béns sense opció de compra per a l'usuari, pel qual es paga una quota fixa durant la vigència del contracte, incloent tots els serveis de manteniment, assegurances, etc., necessaris, o que facilitin la utilització del bé.  

repo
Contracte pel qual el tenidor d'uns actius financers els cedeix tot comprometent-se a recomprar-los posteriorment mitjançant l’abonament d’una prima.  

repo de deute
Contracte pel qual el tenidor de títols de deute els cedeix tot comprometent-se a recomprar-los posteriorment mitjançant l’abonament d’una prima.  

repudiar el deute
Quan un Estat declara per llei que no es pot fer càrrec del reemborsament del deute.  

rescabalar
Indemnitzar per un dany, perjudici o greuge causats.  

rescabalar-se
Obtenir indemnització per un dany, perjudici o greuge rebuts.  

rescat
En el context de les assegurances, operació en virtut de la qual l'assegurat tria percebre de la companyia d’assegurances l'import que li correspon de la provisió matemàtica constituïda sobre el risc garantit; després d’això la pòlissa queda automàticament rescindida.  

rescatar accions
Amortitzar accions per part de l'emissor reemborsant el seu import als accionistes.  

rescatar deute
Quan l'Estat amortitza deute públic abans que arribi el seu venciment, generalment per a aprofitar una baixada dels tipus d'interès.  

rescatar obligacions
Recuperar una emissió d'obligacions per part de la societat emissora abans de la seva data de venciment, reemborsant el seu valor als obligacionistes.  

rescatar una societat
Sanejar una societat perquè torni a ser rendible o, com a mínim, disminuir les seves pèrdues.  

rescatar un efecte
Recuperar un efecte canviari no acceptat al seu venciment.  

rescindir
Deixar sense efecte un contracte o una altra obligació.  

rescissió anticipada
Acte de deixar sense efecte un contracte o una altra obligació abans que finalitzi la seva vigència, que es pot preveure en alguna clàusula en determinades condicions.  

Reserva Federal (FED)
Sistema bancari central dels Estats Units d'Amèrica, creat el 1913.  

reserva legal
Reserva de dotació obligatòria per llei. Pot ser ordinària o especial segons que l’hagin de constituir totes les societats sense distinció o només determinats tipus de societats, respectivament.  

reserva matemàtica
Conjunt de recursos acumulats amb la finalitat de garantir el compliment de les obligacions que les entitats asseguradores han assumit envers els seus assegurats de vida.  

reserves
Provisions que es constitueixen amb beneficis no distribuïts, ja sigui per imperatiu legal o de forma voluntària, com a garantia de solvència i que s'utilitzen com a autofinançament o bé per a distribuir entre els socis en el futur.  

reserves bancàries
Dipòsits que han de mantenir les entitats de crèdit en el banc central del país.  

reserves de divises
Fons en monedes estrangeres dels quals disposa un país per a realitzar pagaments internacionals, compensar el dèficit de liquiditat de la balança de pagaments i indirectament cobrir-se del risc de tipus de canvi.  

reserves estatutàries
Reserves de dotació obligatòria d’acord amb els estatuts socials, constituïdes amb càrrec a beneficis obtinguts en l'exercici, la disposició de les quals acostuma a estar igualment regulada en els estatuts.  

reserves tàcites
Reserves que encara no han estat reflectides en la comptabilitat, com per exemple les revaloracions no assentades.  

reserves voluntàries
Reserves la dotació de les quals no és obligatòria ni de conformitat amb els estatuts de la societat ni de conformitat amb la llei, de lliure disposició per al que decideixin els socis, per exemple per al pagament d'un dividend a compte.  

resguard de dipòsit
Document expedit per l'entitat de dipòsit al dipositant de valors mobiliaris com a justificant d'aquest fet.  

resident
Persona física o jurídica el domicili habitual de la qual es troba situat en un país a efectes legals i fiscals, sigui o no nacional del país.  

resistència
En l'anàlisi xartista, línia recta en la qual reboten les cotitzacions en les fases baixes del cicle.  

responsabilitat civil
Obligació de reparar els danys i perjudicis provocats a una persona física o jurídica per algun tipus de culpa o de negligència.  

responsabilitat civil subsidiària
Obligació de reparar els danys i perjudicis provocats a una persona física o jurídica per algun tipus de culpa o de negligència, que entra en joc en defecte de la directa i principal d'una altra persona.  

restituir
Retornar alguna cosa a qui li pertanyia legítimament.  

resultat comptable
Benefici o pèrdua de l'exercici abans de deduir la despesa per l'impost als guanys o impost sobre els beneficis.  

resultat de cobrament
Valoració realitzada per les entitats de crèdit per a conèixer en quina mesura s'ha atès el cobrament dels efectes comercials.  

resultat de l'exercici
Línia separada en el compte de pèrdues i guanys en la qual s'inclouen totes les partides de despeses i ingressos reconegudes en el període.  

resultat del segment
Diferencia entre el l’ingrés ordinari del segment i la seva despesa. S’ha de determinar abans de qualssevol ajustaments corresponents als interessos minoritaris.  

resultats
Import que s'obté deduint dels ingressos totes les despeses que s'han produït.  

resultats extraordinaris
Resultats no generats per les operacions habituals de la societat, assenyalades en el seu objecte social.  

resultats ordinaris
Resultats generats per les operacions habituals de la societat, assenyalades en el seu objecte social. És sinònim de “resultats recurrents”.  

resultats recurrents
Resultats generats per les operacions habituals de la societat, assenyalades en el seu objecte social.  

retenció
Descompte practicat sobre un pagament per a garantir el compliment d’una determinada obligació.  

retenció tributària
Descompte practicat sobre un pagament per a respondre a un deute tributari que ha generat aquest mateix pagament.  

reticència en les declaracions de l'assegurat
Ocultació per part de l'assegurat de determinades característiques del risc que vol cobrir amb l'objectiu de rebaixar l'import de la prima a pagar.  

retir
1. Renda que reben els retirats.  
2. Situació en què es troba el retirat.  

retirada de bitllets
Operació que consisteix a treure de la circulació bitllets que deixen de ser de curs legal per a substituir-los per uns altres.  

retirada de bons
Amortització anticipada d'una emissió de bons desemborsant una prima als seus tenidors.  

retirat
Persona que ha deixat de treballar perquè ha arribat a l'edat reglamentària o per altres causes.  

retorn de la inversió
Relació entre el benefici net obtingut per una inversió i el capital invertit.  

retribució
Pagament per algun servei prestat.  

retribució en espècie
Modalitat de pagament per un servei prestat en forma no dinerària.  

retroactiu
Efecte caracteritzat per la seva aplicació a situacions preexistents.  

retroactivitat
Capacitat que té una normativa o una decisió de fer efecte respecte a situacions preexistents.  

revaloració
1. Reexpressió del valor d'un actiu o d'un passiu.  
2. Augment en el valor d'un .  
3. Recuperació del valor que un bé va tenir anteriorment.  

revaloració automàtica de l’assegurança
Augment automàtic dels imports assegurats, normalment seguint l'augment que experimenta la inflació.  

revaluació
1. En referència a una divisa, augment del seu valor respecte de la resta, bé per la pressió de la demanda o bé per decisió política.  
2. En un context comptable, reexpressió d’actius i passius.  

revisió salarial
Augment o disminució del sou pagat a un treballador, a un grup de treballadors o a la totalitat de la plantilla d'una empresa.  

revocació
1. Acte jurídic pel qual es deixa sense efecte un altre d’anterior per voluntat de l’atorgant.  
2. Anul·lació o esmena d'una decisió judicial per una instància judicial superior a la que ha resolt en primera instància.  

revocar
1. Deixar sense efecte una concessió, un mandat, una resolució o altres actes similars.  
2. Anul·lar o esmenar una decisió judicial dictada per una instància judicial de menor rang que la que revoca.  

Revolució Industrial
Procés històric que es va produir en les últimes dècades del segle XVIII i primeres del XIX en diversos països europeus en els quals es va iniciar el procés econòmic de creació i establiment d'indústries.  

revolving
Crèdit o préstec que torna a tenir vigència de conformitat amb les condicions estipulades originalment després d'haver estat amortitzat.  

rigidesa del mercat
Situació que es caracteritza per la il·lògica resposta del mercat respecte a allò que és raonablement previsible seguint el principi d'eficiència.  

rigidesa de preus
Situació que es caracteritza per la insensibilitat del preu d'un bé a les variacions que es produeixen en l'oferta o la demanda.  

riquesa
1. Conjunt de béns que posseeix una persona física o jurídica, una regió o un país en un moment determinat.  
2. Abundància de les possessions de béns d'una persona física o jurídica, una regió o un país.  

riquesa nacional
Total de d’actius que posseeix un país en un moment determinat.  

risc
1. En l'àmbit financer, probabilitat que els fons invertits no puguin ser recuperats.  
2. En l'àmbit de les assegurances, probabilitat que es produeixi un esdeveniment que ocasioni un perjudici a l'assegurat pel qual tingui dret a ser indemnitzat.  
3. En l'àmbit de les assegurances, sinònim d'“objecte assegurat'.  

risc canviari
Risc provocat per les fluctuacions entre les paritats de les monedes. És sinònim de “risc de tipus de canvi”.  

risc creditici
Risc que el prestador no recuperi el diner prestat juntament amb els interessos generats, o si més no que no en recuperi una part. És sinònim de “risc de crèdit”.  

risc de base
Risc vinculat a la diferència de sensibilitat a les fluctuacions del mercat entre els instruments financers o entre un instrument de cobertura i l'element cobert.  

risc de canvi
Risc derivat de les oscil·lacions en les paritats de les divises en les quals estan instrumentats els deutes i crèdits d'una persona física o jurídica. És sinònim de “risc de tipus de canvi”.  

risc de contrapartida
Risc que la contrapartida incompleixi les seves obligacions financeres.  

risc de crèdit
Risc que el prestador no recuperi el diner prestat juntament amb els interessos generats, o si més no que no en recuperi una part.  

risc de custòdia
Risc de pèrdua dels valors mantinguts en custòdia ocasionada per insolvència, negligència o acció fraudulenta per part del custodi o d'un subcustodi.  

risc de dipòsit en efectiu
Risc associat al manteniment de saldos en efectiu en un intermediari amb la finalitat de liquidar operacions.  

risc de fermesa
Risc que una transferència provisional de fons o valors sigui rebutjada o que no s'efectuï. És sinònim de “risc de reversió”.  

risc de liquidació de divises
En el context del comerç internacional i dels mercats de divises, risc de no rebre les monedes estrangeres com a contrapartida d’un pagament ja realitzat en moneda nacional.  

risc de liquiditat
Risc de sofrir pèrdues per falta de liquiditat immediata destinada a respondre als pagaments.  

risc de mercat
1. Risc de sofrir pèrdues per variacions en el conjunt del mercat, cosa que n’impossibilita la cobertura.  
2. Risc que el valor raonable d'un instrument financer fluctuï a causa de les fluctuacions en els preus del mercat.  

risc de reversió
Risc que una transferència provisional de fons o de valors sigui rescindida o no s'efectuï.  

risc de signatura
Risc assumit per una entitat financera pels compromisos pendents de pagament d'un client enfront de tercers dels quals l'entitat respon en cas d’insolvència d'aquest client.  

risc de tipus d'interès
Risc que es produeixi una disminució del tipus d'interès dels actius o un augment del tipus d'interès dels passius.  

risc de tipus de canvi
Risc provocat per les fluctuacions entre les paritats de les monedes.  

risc d’assegurança
Tot risc, diferent del risc financer, transferit pel tenidor d'un contracte al seu emissor.  

risc específic
Risc que té una cartera d'inversió en actius financers que, en gran mesura, es pot eliminar diversificant-la.  

risc financer
Probabilitat de sofrir pèrdues financeres quan es fa una inversió per les fluctuacions de les diverses variables, com ara tipus d'interès, tipus de canvi, etc.  

risc operatiu
Probabilitat de sofrir pèrdues financeres com a conseqüència de deficiències en els sistemes d'informació, en els controls interns, per errors en el processament de les operacions o altres aspectes operatius o tecnològics.  

riscos relacionats amb un actiu arrendat
Possibilitat de pèrdues per capacitat ociosa o per obsolescència tecnològica, així com les variacions en el rendiment degudes a canvis en les condicions econòmiques.  

risc país
Probabilitat de sofrir pèrdues quan s’inverteix en un país determinat o es comercia amb les empreses del mateix país.  

risc sistemàtic
Risc que té una cartera d'inversió en actius financers que no es pot eliminar diversificant-la.  

risc viu
Fons invertits en operacions d’instruments financers la rendibilitat dels quals és incerta per les possibles fluctuacions de les variables del mercat.  

ROA
Acrònim de return on assets, rendibilitat sobre actius totals, que és el quocient entre el benefici després d'impostos i els actius totals. Representa la rendibilitat de l'empresa, independentment de la forma en què es financi l’actiu.  

robatori
Delicte contra la propietat comès per qui s'apodera amb ànim de lucre d'un bé moble aliè i que, per a fer-ho, utilitza la violència o la intimidació sobre les persones o la força sobre les coses.  

ròdol borsari
Reunió de mediadors en un lloc del saló de contractació de la borsa on es negocia de viva veu la compravenda de títols seguint el sistema tradicional.  

ROE
Acrònim de return on equity, rendibilitat sobre recursos propis, és a dir, el quocient entre el benefici net i els recursos propis (capital més reserves).  

rollover
En el context dels mercats de futurs, traspàs de la posició d'un contracte que finalitza a un altre amb un venciment més llunyà.  

romanent
Saldo que resta d'un compte.  

RORAC
Acrònim de return on risk-adjusted capital. Ràtio que mesura el resultat en termes de rendibilitat sobre el capital ajustat pel risc.  

RORWA
Sigles corresponents a l'expressió anglesa return on risk-weighted assets. Es tracta de la rendibilitat obtinguda en relació amb el risc assumit (resultat net / actius ponderats pel grau de risc).  

rotació d'inventari
Paràmetre per al control de la gestió en les empreses dedicades a la comercialització de productes que s'obté dividint la xifra de vendes pel valor de l'inventari.  

royalty
Terme anglès que al·ludeix a la remuneració que rep el propietari de drets de propietat industrial o intel·lectual a canvi d'atorgar a un altre la seva autorització per a exercir-los. La seva denominació en català és “regalia”.  

RRE
Acrònim de rendes de residents estrangers.  

RRN
Acrònim de rendes de residents nacionals a l'estranger.  

RSI
Acrònim de relative strength index, indicador de força relativa, que serveix per a mesurar la força amb què actuen l'oferta i la demanda, mesurat en percentatge, per la qual cosa el 50% correspondria al nivell neutre.