Diccionari econòmic financer

Glossari de termes financers
 

Llista alfabètica de termes

 

Gamma
Taxa de variació del Delta Coefficient davant de variacions de valor del subjacent.  

gap
1. Diferència entre els valors de dues magnituds econòmiques que es comparen.  
2. En l'anàlisi xartista, buit entre dues cotitzacions successives.  

gap de durada
Mètode per a estudiar la forma en què les variacions dels tipus d'interès afecten el valor dels recursos propis d'una entitat de crèdit.  

gap inflacionista
Situació en la qual la demanda agregada és superior a l’oferta agregada, la qual cosa provoca un augment dels preus.  

gap tecnològic
Diferència entre la tecnologia utilitzada per una societat, sector o nació i la utilitzada per un altre o una altra pres com a referència.  

garant
Persona física o jurídica que actua com a fiador d'una altra.  

garantia
que es deixa com a penyora per a garantir el compliment d'un pagament.  

garantia a la inversió
Garantia que s'ofereix a un inversor quan adquireix una participació en una societat.  

garantia bancària
Fiançament que fa una entitat de crèdit en favor d'un client tot responent davant de tercers d'una obligació de pagament.  

garantia col·lectiva
Actius, propietat col·lectiva d'un sistema de pagaments, que serveixen com a garantia per a l'obtenció de fons en determinades circumstàncies.  

garantia de risc de canvi
Clàusula especial dels préstecs i emissions de títols internacionals amb la qual es pretén evitar les pèrdues que ocasionarien les variacions en els tipus de canvi.  

garantia general
Garantia que compleix els requisits generals del prestador.  

garantia hipotecària
Garantia real constituïda sobre un bé immoble per a garantir el pagament d'un préstec, normalment relacionat amb la seva adquisició.  

garantia negociable
Garantia constituïda sobre un fàcilment realitzable i transferible.  

garantia personal
En contraposició amb la garantia real, es tracta d'una garantia que consisteix a avalar una persona per als casos d'impagament enfront d'un tercer.  

garantia pignorativa
Tipus de garantia real sobre un bé moble per a assegurar el pagament per part del deutor.  

garantia real
En contraposició amb la garantia personal, es tracta d'una garantia sobre béns materials que s'ofereix per als casos d'impagament.  

garanties complementàries de l’assegurança de vida
Cobertures addicionals a l'assegurança principal, com per exemple l'exempció del pagament, la bestreta del capital assegurat o d'una renda en cas d'invalidesa.  

gestió activa
Modalitat de la gestió de carteres que consisteix a intentar aconseguir un rendiment superior als índexs borsaris tot realitzant un elevat nombre de moviments, per la qual cosa es cobra una comissió superior a la mitjana del mercat.  

gestió d'existències
Administració dels inventaris amb la intenció de mantenir-los en uns nivells òptims que no posin en perill els processos productiu i comercial ni se’n produeixi una acumulació excessiva.  

gestió de carteres
Activitat que consisteix en l'administració dels actius dels clients tot mirant d'obtenir-ne una rendibilitat a canvi del cobrament de comissions.  

gestió de cobraments
Activitat desenvolupada per les entitats financeres que consisteix a encarregar-se del cobrament dels efectes dels seus clients.  

gestió de liquiditat
Activitat que consisteix a mantenir la liquiditat en uns nivells òptims que no posin en perill la capacitat de pagament ni es produeixin uns excessos del nivell de la tresoreria que resultin en un desaprofitament de la seva possible rendibilitat.  

gestió de patrimonis
Administració de les carteres d’actius dels seus clients que duen a terme les societats que s’hi dediquen.  

gestió de riscos
Estudi i control dels riscos d'una societat. Per a aquests riscos es proporcionen les cobertures adequades.  

gestió de tresoreria
Administració de la liquiditat de la societat de manera que es mantingui en uns nivells òptims que no posin en perill la capacitat de pagament ni es produeixin uns excessos de liquiditat que resultin en un desaprofitament de la seva possible rendibilitat. És sinònim de “gestió de liquiditat”.  

gestió financera
Anàlisi i presa de decisions sobre les necessitats financeres d'una societat tot mirant d'utilitzar els recursos financers òptims per a la consecució dels objectius socials.  

gestió passiva
Modalitat de la gestió de carteres que consisteix a intentar aconseguir un rendiment similar als índexs de referència, sense utilitzar necessàriament l'anàlisi tècnica.  

gestió pressupostària
Elaboració de pressupostos per a les activitats de la societat i posterior comparació amb els resultats obtinguts, tot mirant d'aprendre’n per a gestions posteriors.  

gestor
Persona encarregada d'administrar negocis, patrimonis, carteres de valors o defensar en general els interessos d'un client de manera independent o seguint les seves instruccions.  

gestor administratiu
Persona que es dedica en les administracions públiques a promoure i activar assumptes particulars o de societats de manera professional.  

gestor capdavanter o gestor líder
En el context d'un sindicat bancari, banc principal encarregat d'organitzar l'emissió de títols i seleccionar altres bancs com a gestors o com a subscriptors.  

gestor de negocis
Persona que, sense tenir un mandat exprés per a fer-ho, administra béns, negocis o interessos generals d'un altre.  

gir
1. Acte de lliurar una lletra de canvi, un pagaré, un xec o qualsevol altra ordre de pagament.  
2. Ordre que es dóna a una entitat financera perquè transfereixi fons en nom del client.  

girador
Persona o entitat que expedeix una lletra de canvi, un xec o una altra ordre de pagament. És sinònim de “lliurador”.  

girar
1. Emetre una lletra de canvi, un pagaré, un xec o qualsevol altra ordre de pagament. És sinònim de “lliurar”.  
2. Remetre fons mitjançant transferència bancària, a través d'un servei de correus i telègrafs o altres de similars.  

girat
Persona contra la qual es gira una lletra de canvi o una altra ordre de pagament. És sinònim de “lliurat”.  

gir bancari
1. Enviament de fons mitjançant una transferència bancària.  
2 Xec girat per una entitat financera a una altra.  

gir postal
Transferència de fons a través del servei de correus i telègrafs.  

globalització
Integració dels mercats financers i de l'activitat econòmica en general a escala mundial, sense que les fronteres constitueixin una barrera.  

gràfic
Representació en forma de línies de les dades numèriques, amb la qual cosa es mostra la relació que hi ha entre ells.  

grans riscos
Segons el dret comunitari: els vehicles ferroviaris, aeronaus, bucs de vaixells i responsabilitat civil derivada de l'ús d'aeronaus i vaixells; crèdit i caució quan garanteixin al prenedor els riscos de la seva pròpia activitat professional industrial, comercial o liberal; l'incendi, altres danys als béns, la responsabilitat civil general i pèrdues pecuniàries diverses que superin uns certs límits.  

gratificació
1. Compensació pecuniària com a pagament d'un servei eventual.  
2. Remuneració fixa per l'acompliment d'un servei o d'un càrrec.  

grau de palanquejament
Nivell que adquireix el coeficient entre l'endeutament d'una societat i els capitals propis, amb la corresponent repercussió en la rendibilitat dels segons.  

gravamen
Tribut vinculat a una propietat o a l'ús que se’n fa.  

green-shoe
Opció de compra que és a mans dels col·locadors d'una OPV i que els permet de tenir un cert control del volum de l'operació en funció de la demanda.  

gremialisme
Defensa dels interessos col·lectius d'un sector laboral per sobre dels interessos més particulars o dels generals.  

grup
Conjunt format per una societat dominant i totes les seves dependents.  

grup d'empreses
Conjunt d'empreses vinculades per llaços de propietat comuns, especialment a través de participacions de capital.  

grup de pressió
Organització formada per un conjunt de persones físiques o jurídiques amb uns interessos comuns, amb la intenció d'influir en la gestió de les administracions públiques o en el procés legislatiu de les mateixes administracions públiques.  

grup en desapropiació
Grup d’actius dels quals es disposarà, sigui per venda o disposició per una altra via, de manera conjunta com a grup en una única operació, juntament amb els passius directament associats amb tals actius que s’hagin de transferir en la transacció. El grup inclourà la plusvàlua comprada en una combinació de negocis, si el grup és una unitat generadora d’efectiu a la qual s'hagi atribuït la plusvàlua comprada d'acord amb els requisits dels paràgrafs 80-87 de la NIC 36, o bé si es tracta d'una activitat dins d'aquesta unitat generadora d’efectiu.  

grup estratègic
Conjunt de societats d'un sector amb estructures i polítiques molt semblants.  

guany
Import residual que resta després que s’hagin deduït dels ingressos les despeses (incloses, si s’escau, els ajusts corresponents per a manteniment del capital). Si les despeses superen els ingressos, l’import residual és una pèrdua. Tota quantitat de capital que estigui per sobre de la que es requereix per a mantenir el capital del principi de l’exercici és guany. És sinònim de “benefici”.  

guany comptable
Guany de l’exercici abans de deduir-ne la despesa per l’impost als guanys o l’impost sobre els beneficis.  

guany de capital
Diferència entre el valor de venda i el valor de compra dels béns.  

guany fiscal
Guany d’un període, determinat d’acord amb les regles que hagin establert les autoritats impositives, amb el qual es determinen els impostos als guanys per pagar (o recuperar).  

guanys
Increments en els beneficis econòmics i, com a tals, no diferents en la seva naturalesa dels ingressos ordinaris.  

guanys bruts
En un context comercial, diferència entre l'import de les vendes i el cost de les mercaderies venudes.  

guanys i pèrdues actuarials
Ajustaments per experiència i efectes dels canvis en les suposicions actuarials.  

guanys nets
En un context comercial, resultat de restar dels guanys bruts totes les despeses.  

guanys per acció bàsics
Resultat de l'exercici atribuïble als tenidors d'instruments ordinaris de patrimoni net de la controladora o dominant (numerador) dividit per la mitjana ponderada del nombre d’accions ordinàries en circulació durant l'exercici (denominador).  

guanys per acció diluïts
Resultat de l'exercici atribuïble als tenidors d'instruments ordinaris de patrimoni net de la controladora (numerador) dividit per la mitjana ponderada del nombre d’accions ordinàries en circulació durant l'exercici (denominador), ambdós ajustats per tots els efectes dilusius inherents a les accions ordinàries potencials.  

guerra de preus
Estratègia per a obtenir quota de mercat que consisteix a baixar els preus de manera significativa amb la finalitat d'arravassar clients a la competència.  

guerra econòmica
Utilització dels mitjans econòmics per a atacar el potencial d'un altre país o defensar-ne el del propi.  

gurú
Pres de la denominació dels mestres hinduistes, en el context de l'economia es refereix a la persona a qui es reconeix una autoritat intel·lectual tan elevada que fa que els seus judicis siguin pràcticament indiscutibles.