Diccionari econòmic financer

Glossari de termes financers
 

Llista alfabètica de termes

 

factor
1. Apoderat per a realitzar negocis en nom de l'empresa.  
2. Empresa de facturatge que compra crèdits comercials a una altra empresa i que s'ocupa de gestionar-ne el cobrament.  

factor d'actualització
Factor pel qual s'actualitza periòdicament l'import a pagar tenint en compte la variació del preu del o servei al llarg del període de contractació.  

factor de capitalització
Coeficient utilitzat per al càlcul del valor futur d'una renda o capital.  

factor de producció
Recurs necessari per a la producció de béns i la prestació de serveis.  

factoring
Anglicisme corresponent a descompte de factures. La seva correspondència en català és 'facturatge'.  

factura
Document que expedeix el venedor i lliura al comprador en el qual consta la data de l'operació, el nom del comprador i el venedor, l’import, la quantitat i descripció del producte o servei, etc.  

facturació
1. Expedició d'una factura.  
2. Conjunt d'objectes facturats.  
3. Lliurament d'equipatges o mercaderies perquè siguin remesos a la seva destinació.  
4. Total de les vendes realitzades per una empresa al llarg d'un període.  

factura proforma
Document que expedeix el venedor per a comunicar al possible comprador el preu i les condicions en què es desenvoluparia l'operació.  

facturatge
Descompte de factures, compra de crèdits comercials per part d'una empresa a una altra. S’encarrega de gestionar-ne el cobrament a canvi d'unes comissions o interessos.  

fallada del mercat
Imperfecció que resta eficiència al mercat.  

fallida
Situació en la qual es troba una persona física o jurídica que no pot fer front a les seves obligacions de pagament, per la qual cosa es procedeix a executar els seus béns a favor dels seus creditors.  

fallida culpable
Fallida provocada per mala administració.  

fallida forçosa
Fallida sol·licitada pels creditors.  

fallida fortuïta
Fallida que sobrevé per fets aliens a la bona administració del fallit.  

fallida fraudulenta
Fallida declarada per un jutge com a conseqüència d'un comportament dolós i intencionat per part del fallit en perjudici dels creditors.  

fallida voluntària
Fallida sol·licitada pel mateix fallit.  

fallit
Persona física o jurídica que pateix una fallida.  

família de fons
Conjunt de fons de diversos tipus gestionats per la mateixa societat, la qual cosa permet a l’inversor modificar la seva cartera sense costs de transacció.  

fase econòmica ascendent
Període en què les magnituds econòmiques indiquen que s'està produint un creixement econòmic.  

federalisme econòmic
Sistema econòmic en el qual els diferents territoris d'un estat gaudeixen d'autonomia per a adoptar decisions de caràcter econòmic sempre que no afectin la sobirania nacional.  

fermesa de la liquidació
Caràcter irrevocable i incondicional de la liquidació d'un pagament.  

fet econòmic
Esdeveniment que produeix una variació en els indicadors econòmics.  

fet fàctic
Esdeveniment, siguin guanys professionals, rendes de la propietat, plusvàlues o un altre, que genera una obligació tributària.  

fet imposable
Esdeveniment del qual es deriven conseqüències fiscals.  

fets posteriors a la data del balanç
Fets, favorables o desfavorables, que s'han produït entre la data del balanç i la data d'autorització dels estats financers per a la seva publicació. N’hi ha dos tipus: els que subministren evidència de condicions que existien ja en la data del balanç (fets posteriors a la data del balanç que impliquen ajustament); i els altres indicatius de condicions que han aparegut després de la data del balanç (fets posteriors a la data del balanç que no impliquen ajustament).  

fiabilitat
En referència a la informació comptable, qualitat que aquesta té quan és lliure d'error significatiu i de biaix o prejudici, i els usuaris poden confiar que és la imatge fidel del que pretén representar, o del que es pot esperar raonablement que representi.  

FIAMM
Acrònim de fons d’inversió en actius del mercat monetari.  

fiança
1. Contracte mitjançant el qual un tercer es compromet a pagar al creditor si no ho fa el deutor.  
2. Penyora que ofereix el deutor com a garantia d'un pagament.  

fiançament
Garantia concedida per un tercer per respondre del pagament d’un determinat deute.  

fiançar
Donar fiança per una persona física o jurídica com a seguretat o com a resguard d’interessos o cabals, o del compliment d'una obligació.  

fideïcomís
Disposició per la qual el fideïcomitent deixa la gestió del seu patrimoni, o d’una part d'aquest, encomanada a algú perquè, amb el compliment d‘unes determinades condicions i passat el termini establert, el transmeti a una altra persona.  

fideïcomissari
Persona física o jurídica a la qual el fideïcomitent encomana un fideïcomís.  

fideïcomitent
Persona que encomana un fideïcomís.  

fidúcia
Operació mitjançant la qual es transfereix un a una persona amb la condició que el retorni després d'un temps establert i en les condicions acordades.  

fiduciari
1. Persona que actua en interès d'una altra sense que es faci públic. En aquest sentit és sinònim de “testaferro” o “home de palla”.  
2. Legatari al qual el testador encomana la transmissió dels béns a una altra o altres persones, o li n’encarrega la gestió.  

FIFO
Acrònim de first in, first out. Es tracta d'un mètode per a la gestió de les existències que consisteix a donar sortida en primer lloc a les primeres que entren.  

FII
Acrònim de fons d’inversió immobiliària.  

filial
Empresa que depèn d'una altra, anomenada “empresa matriu” o “dominant”, que posseeix una participació majoritària en el seu capital.  

FIM
Acrònim de fons d’inversió mobiliària.  

finançament
Import necessari per a la realització d'un projecte, sigui en forma de recursos propis o en forma de recursos aliens.  

finançament d'entresòl
Finançament amb instruments a mig camí entre els recursos propis i els recursos aliens.  

finançament pont
Finançament transitori a una societat que cotitzarà en breu en un mercat regulat.  

finançament subordinat
Finançament el reemborsament del qual no té condició de preferent en cas de fallida o d'impagament.  

finançar
Prestar els fons necessaris per a la realització d’un projecte.  

financer/a
1. Relatiu a les operacions en les quals hi ha moviment de capitals, com ara en el cas de la Hisenda pública, en les operacions bancàries o en les borsàries.  
2. Persona versada en matèries financeres.  

financera
Terme que qualifica aquelles operacions en les quals hi ha moviment de capitals o circulació dinerària (operacions en borsa, circulació de divises, etc.) i en les quals hi ha una rendibilitat i un termini de venciment.  

finances
Part de l'economia relacionada amb les operacions en les quals hi ha moviment de capitals.  

Financial Services Authority (FSA)
Denominació que rep l’organisme regulador i supervisor del sistema financer del Regne Unit. Una de les seves comeses és la supervisió i el control de les borses del Regne Unit, per la qual cosa, quan es va crear el 1997, es va suprimir el Securities and Investment Board (SIB), que va assumir aquella funció entre els anys 1985 i 1997.  

financiamiento
En castellà, sinònim de “financiación” que es fa servir a l’Amèrica Llatina.  

fiscalitzar
Comprovar que els ingressos i les despeses s'ajusten a allò que s’ha pressupostat.  

fitxa de pagament
Document en el qual figuren tots els conceptes que conformen un pagament.  

fixing
Preu mitjà de cotització oficial d'una divisa, calculat amb dades a tancament del mercat.  

flexibilitat laboral
Facilitat que ofereixen els treballadors a les empreses i que consisteix en la seva adaptació per a ajustar-se al que aquestes requereixen a cada moment.  

floor
Instrument financer utilitzat per a cobrir el risc de tipus d'interès, mitjançant el qual el venedor es compromet a compensar el comprador si el tipus d'interès de referència cau per sota del preu de referència. Aleshores hauria d’abonar la diferència entre ambdós tipus.  

flotació
En el context dels mercats de divises no intervinguts, situació en la qual es troben les monedes el tipus de canvi de les quals es determina únicament en funció de l’oferta i de la demanda.  

flotació bruta
Tipus de flotació en la qual el banc central del país pot intervenir per a donar una certa estabilitat a la divisa.  

flotació neta
Tipus de flotació en la qual el banc central del país no intervé encara que es produeixin grans fluctuacions en els canvis.  

fluctuació
1. Com a significat general, variacions experimentades per una magnitud econòmica entre els valors més alts i els més baixos.  
2. En el context dels mercats de valors, oscil·lacions a l'alça o a la baixa que experimenten les cotitzacions dels títols negociats.  

fluctuació canviària
Variacions en les paritats entre les divises.  

fluctuació cíclica
Variacions que es produeixen en les magnituds econòmiques de conformitat amb el cicle econòmic en què es troben.  

fluctuació patrimonial
Variacions experimentades pel patrimoni d'una persona física o jurídica.  

fluïdesa
En el context dels mercats de valors, característica d’aquests mercats quan s'aconsegueix casar les operacions de compra i venda sense grans demores.  

flux
Moviments que es produeixen en una variable econòmica al llarg d'un període més aviat dilatat.  

flux circular de la renda
Moviments de capital corresponents als pagaments que fan les empreses a les famílies, a canvi del seu treball o altres factors productius, i els que fan les famílies a les empreses per a comprar els seus béns i serveis.  

flux d'efectiu
1. Quantitat neta de diner generada per una societat amb la seva activitat comercial i altres ingressos, és a dir, la diferència entre els ingressos i els pagaments. És sinònim de “flux de caixa”.  
2. En el context de les Normes Internacionals de Comptabilitat/Normes Internacionals d'Informació Financera es consideren com a tal les entrades i sortides d’efectiu i d’equivalents a l'efectiu.  

flux de caixa
1. Quantitat neta de diner generada per una societat amb la seva activitat comercial i altres ingressos, és a dir, la diferència entre els ingressos i els pagaments.  
2. Entrada i sortida d'efectiu generades per un projecte, una inversió o una altra activitat econòmica.  

flux de fons
Moviments d'entrada i sortida d’efectiu generats per les operacions econòmiques, financeres i comercials.  

flux de sortides
Moviments de sortida d’efectiu generats per les operacions econòmiques, financeres i comercials.  

flux de tresoreria
Quantitat neta de diner generada per una societat amb la seva activitat comercial i altres ingressos, és a dir, la diferència entre els ingressos i els pagaments. És sinònim de “flux de caixa”.  

flux monetari
Quantitat neta de diner generada per una societat amb la seva activitat comercial i altres ingressos, és a dir, la diferència entre els ingressos i els pagaments. És sinònim de “flux de caixa”.  

FMI
Acrònim de Fons Monetari Internacional.  

Fondtesoro
Fons d’inversió en valors del Tresor, és a dir, en deute públic de l'Estat espanyol: lletres, bons i obligacions. Són administrats per societats gestores que han de complir els requisits exigits pel Tresor. Poden ser a llarg termini (FIM) o a curt termini (FIAMM).  

fons
1. Quantitat de diner reunida per a una finalitat determinada.  
2. Entitat d’inversió o d'estalvi que capta recursos i els inverteix tot seguint una estratègia determinada amb la finalitat que augmenti el valor de les participacions en el fons.  

fons comú
Quantitat de diner procedent de les aportacions realitzades per un grup de persones amb una finalitat determinada.  

fons d'acumulació
En contraposició amb els fons de distribució o de repartiment, es tracta d'un tipus de fons d'inversió els beneficis del qual es van reinvertint en el mateix fons; d’aquesta manera augmenta el valor de les participacions. És sinònim de “fons de capitalització”.  

fons d'adhesió
Petit fons d'inversió gestionat a través d'un altre fons més gran, anomenat “fons mestre”.  

fons d'alt risc
Fons d'inversió en el qual el gestor gaudeix d’una gran llibertat per a col·locar els recursos, per la qual cosa assumeix regularment certs riscos i inverteix de manera bastant dinàmica. Fent això mira d’obtenir una rendibilitat superior a la mitjana del mercat. És sinònim de “fons d'inversió lliure”.  

fons d'amortització
Quantitats que es destinen especialment al pagament d'un crèdit o d'un préstec.  

fons d'inversió
Institució d’inversió col·lectiva en valors mobiliaris, immobles o actius financers. El seu patrimoni pertany a una pluralitat d’inversors, denominats “partícips”, administrada per una societat gestora i que els seus títols, denominats “participacions”, es deixen a un dipositari en custòdia.  

fons d'inversió en actius del mercat monetari (FIAMM)
Tipus de fons que inverteix en títols d'alta liquiditat o amb venciments curts, de manera que es poden considerar com equivalents d'efectiu.  

fons d'inversió en derivats
Tipus de fons d'alt risc que inverteix en els mercats de derivats (futurs, opcions, etc.), de caràcter especulatiu, que mira de compensar aquest risc obtenint una rendibilitat elevada.  

fons d'inversió immobiliària (FII)
Fons que duu a terme les seves inversions exclusivament en el mercat immobiliari, tant en oficines com en locals, habitatges, etc.  

fons d'inversió lliure
Fons d'inversió en el qual el gestor gaudeix d’una gran llibertat per a col·locar els recursos, per la qual cosa assumeix regularment certs riscos i inverteix de manera bastant dinàmica. Fent això mira d'obtenir una rendibilitat superior a la mitjana del mercat.  

fons d'inversió mobiliària (FIM)
Fons que inverteix tant en renda fixa com en renda variable i en títols. Els seus venciments poden ser des dels més curts fins als més llargs, si bé la seva tendència és cap a aquests últims atès que la seva filosofia d’inversió no és especulativa.  

fons de capital inversió
Fons constituït per accions que no cotitzen en un mercat oficial.  

fons de capitalització
En contraposició amb els fons de distribució o de repartiment, es tracta d'un tipus de fons d'inversió els beneficis del qual es van reinvertint en el mateix fons; d’aquesta manera augmenta el valor de les participacions.  

fons de capital risc
Tipus de fons d'inversió que inverteix en societats que es troben en les seves primeres fases de creixement i que, per tant, assumeix un alt risc.  

fons de cobertura
Fons d'inversió en el qual el gestor gaudeix d’una gran llibertat per a col·locar els recursos, per la qual cosa assumeix regurarment certs riscos i inverteix de manera bastant dinàmica. Fent això mira d'obtenir una rendibilitat superior a la mitjana del mercat. És sinònim de “fons d'inversió lliure”.  

fons de cohesió
Fons comunitaris destinats a complementar els fons estructurals amb els quals s'ajuda els països que tenen un PIB per habitant inferior a la mitjana de la UE.  

fons de col·locació discrecional
Recursos dels quals s’encomana la gestió inversora a una entitat financera, a la qual s'atorga llibertat total per a realitzar-la.  

fons de col·locació no discrecional
Recursos dels quals s'encomana la gestió inversora a una entitat financera que ha de seguir unes pautes marcades en el contracte per a realitzar-la.  

fons de comerç
Actius intangibles d'una societat que li aporten valor però que són difícils de quantificar, com ara clientela, reputació, imatge de marca, eficiència productiva, etc.  

fons de diner
Fons d'inversió en actius del mercat monetari (FIAMM), que rep aquesta denominació per la seva elevada liquiditat.  

fons de distribució
En contraposició amb els fons de capitalització o d'acumulació, es tracta d'un tipus de fons d'inversió els beneficis del qual es distribueixen en forma de dividends entre els partícips.  

fons de fons
Fons que inverteix en múltiples fons d’inversió. Pot canviar de l'un a l’altre sense sofrir cap penalització fiscal.  

Fons de garantia de dipòsits
Entitat amb personalitat jurídica pública que té com a objectiu principal garantir als dipositants de les entitats de crèdit la recuperació dels seus dipòsits dineraris i en valors fins als límits establerts. El seu patrimoni es nodreix principalment de les aportacions anuals de les entitats de crèdit adherides, fixades legalment.  

fons de maniobra
Excés de l’actiu circulant sobre el passiu circulant, amb el qual les societats desenvolupen les seves activitats corrents. És a dir, part de l’actiu circulant finançat amb recursos permanents.  

fons de pensions
Patrimoni carent de personalitat jurídica que es constitueix amb l’objecte exclusiu de donar compliment a l'objecte fundacional d'un pla de pensions, és a dir, a invertir els seus estalvis normalment de manera conservadora.  

fons de renda fixa
Fons d'inversió que inverteixen fonamentalment en títols de renda fixa, generalment amb un horitzó temporal situat entre el mitjà i el llarg termini.  

fons de repartiment
En contraposició amb els fons de capitalització o d'acumulació, es tracta d'un tipus de fons d'inversió els beneficis del qual es distribueixen en forma de dividends entre els partícips. És sinònim de “fons de distribució”.  

fons de rescat
Fons que constitueix un prestatari a fi de redimir els bons en circulació fins a la quantitat estipulada per al període de vida de l'emissió.  

fons de rotació
Excés de l’actiu circulant sobre el passiu circulant amb el qual les societats desenvolupen les seves activitats corrents. És a dir, part de l’actiu circulant finançat amb recursos permanents. És sinònim de “fons de maniobra”.  

fons de titulització d'actius
Fons d'inversió el patrimoni del qual procedeix de la titulització d’actius de la cartera comercial o de crèdits i préstecs bancaris.  

fons de titulització hipotecària
Fons d'inversió el patrimoni del qual procedeix de la titulització d’actius hipotecaris.  

fons disponibles
Recursos financers que tenen una liquiditat immediata i que es mantenen per a realitzar els pagaments corrents, per la qual cosa solen estar dipositats en un compte bancari a la vista.  

fons en divises
Fons d'inversió que inverteixen en actius financers en divises diferents de la del país de l’entitat gestora.  

fons en fideïcomís
Recursos lliurats a una entitat fiduciària per a la seva administració i de conformitat amb el contracte corresponent. És sinònim de “fons fiduciari”.  

fons especials
Fons que tenent com a objectiu corregir la valoració dels actius de la societat i cobrir alguns pagaments molt específics o riscos de caràcter general.  

fons estructurals
Instruments financers comunitaris destinats a donar suport a l'esforç de cohesió econòmica i social dels seus estats membres mitjançant el cofinançament d'intervencions regionals.  

fons fiduciari
Recursos lliurats perquè l'entitat fiduciària els gestioni de conformitat amb el contracte corresponent per compte i risc del client.  

fons garantit
Tipus de fons d'inversió que ofereix una rendibilitat mínima als inversors.  

fons globals
Fons que diversifiquen molt les seves inversions. En general inclouen renda variable, renda fixa i actius monetaris, siguin nacionals o internacionals, en diversos percentatges i en funció de la política d'inversió del fons.  

fons indexat
Tipus de fons d'inversió que constitueix la seva cartera basant-se en la composició d'un índex amb la intenció que la seva rendibilitat sigui pròxima o igual a aquest índex.  

fons internacionals
Fons que inverteixen en valors o actius financers que han estat emesos i cotitzen en mercats de nacionalitat diferent de la que té l’entitat gestora.  

fons mestre
Fons d'inversió que gestiona els recursos procedents d'altres fons més petits, anomenats “fons d'adhesió”.  

fons mixts
Fons que inverteixen tant en renda fixa com en renda variable, en uns percentatges determinats en funció de la seva política d'inversió.  

Fons Monetari Internacional
Organisme internacional amb seu a Washington, que està integrat per 184 membres i que va ser creat el 1944 en la conferència de Bretton Woods amb la finalitat de vetllar pel bon funcionament del sistema monetari internacional, mitjançant l'estabilització dels tipus de canvi entre divises, el foment del comerç internacional i la reducció de la pobresa.  

fons multidivises
Fons d'inversió que inverteixen en actius financers denominats en diferents divises.  

fons off shore
Fons d'inversió establert en un paradís fiscal, sobre el qual no hi ha cap control legislatiu ni està sota la supervisió de cap organisme de vigilància.  

fons paraigua
Fons compost per una sèrie de subfons que ofereix l’opció d'anar canviant l'assignació d’actius entre ells.  

fons públics
Títols de deute públic emesos per una administració pública i negociats en borsa.  

fons sectorials
Fons que inverteixen majoritàriament en valors d'un sector econòmic determinat. Poden ser nacionals o internacionals.  

fons sintètic d'índexs
Fons que inverteix en contractes de futurs sobre índexs borsaris, amb la qual cosa la seva rendibilitat va lligada a l'evolució d’aquests mateixos índexs.  

fons sobre la forma
Principi comptable segons el qual les transaccions i altres successos s'assenten d'acord amb la seva essència i realitat econòmica i no segons la seva forma legal.  

Fons Social Europeu (FSE)
Fons comunitari que presta ajudes en forma de subvencions, crèdits a llarg termini i amb baix interès o assistència financera, destinades a programes de formació professional o similars per als països de recent adhesió i amb la finalitat de facilitar el procés d'integració.  

fonts de finançament
Entitats de crèdit o altres vies amb les quals es complementen els recursos propis de les societats per a desenvolupar la seva activitat econòmica.  

Footsie
Denominació popular del principal índex de la Borsa de Londres, format pels 100 valors de major capitalització. El seu nom oficial és FTSE-100.  

fora de diner
En el context de les opcions de compra, situació en la qual el seu preu d'exercici és superior al valor subjacent.  

forfetatge
En el context del comerç internacional, adquisició de drets de pagament de deute, descomptant els interessos acumulats del mateix deute i renunciant, en adquirir-los, a qualsevol demanda enfront de creditors anteriors.  

forma dèbil d'eficiència
Hipòtesi segons la qual els preus dels valors mobiliaris reflecteixen tota la informació continguda en les cotitzacions passades i en la informació publicada sobre la societat cotitzadora.  

forma forta d'eficiència
Hipòtesi segons la qual els preus dels valors mobiliaris reflecteixen no només la informació continguda en les cotitzacions passades i en la informació publicada sobre la societat cotitzadora, sinó també tota la que es pugui conèixer amb una anàlisi en profunditat.  

formalització de la pòlissa
Elaboració d'una pòlissa d’assegurança, signatura per les parts contractants i pagament de la prima per l’assegurat.  

forward
Contracte de compravenda de futurs no normalitzat, en el qual s'estableix el preu que es pagarà en una data futura al lliurament de l’actiu. No es negocien en mercats regulats.  

fracció aranzelària
Clau per la qual s'identifica un o servei en la tarifa aranzelària d'importació o d’exportació.  

fraccionament de prima
Modalitat de pagament de l'assegurança que consisteix a permetre a l’assegurat que la prima d'una anualitat sigui liquidada en diversos pagaments periòdics en lloc d'abonar-la a compte en un sol pagament.  

franquícia
1. Contracte pel qual l'empresa franquiciadora concedeix a la franquiciada el dret a comercialitzar els seus productes o prestar els seus serveis sota la seva denominació, tot complint els requisits establerts.  
2. En el context de les assegurances, import fins al qual correspondria a l’assegurat suportar els danys soferts en un sinistre.  

free float
Nombre d'accions del capital d'una societat disponibles i en circulació per a ser negociades pel públic en general.  

freqüència de contractació
Assiduïtat amb la qual es negocia un valor en la borsa. Per a la majoria dels títols és diària, entenent com a tal tots els dies feiners.  

frontera de possibilitats de producció
Gràfic en el qual es mostren les diferents combinacions possibles si es fan servir tots els recursos productius.  

fullet d'emissió
Oferta formal efectuada per escrit per l'empresa emissora per a la venda de valors mobiliaris, on s'enuncia el seu programa d'activitats o les dades relatives a l'empresa dels quals l’inversor ha d'estar informat per a prendre una decisió amb coneixement de causa.  

funció de compensació
Conjunt d'activitats que tenen com a efecte la garantia de les contrapartides contra el risc del cost de reposició.  

funció de consum
Funció que relaciona el nivell de consum amb el nivell de renda d'una comunitat.  

funció de l'oferta
Funció que relaciona la quantitat oferta d'un producte o servei amb qualsevol altra variable de la qual depèn aquesta oferta.  

funció de la demanda
Funció que relaciona la quantitat demandada d'un producte o servei amb qualsevol altra variable de la qual depèn aquesta demanda.  

funció de producció
Funció que relaciona la quantitat produïda d'un producte o servei amb els factors de producció que necessita.  

funció pública
Activitat desenvolupada per una administració pública per a donar servei als ciutadans.  

fungible
Característica pròpia de determinats béns que consisteix en el fet que s'esgoten amb el seu ús.  

fusió de societats
Unió voluntària de diverses societats en una altra de nova amb personalitat jurídica diferent.  

fusió per absorció
Modalitat de fusió de societats en la qual una d'elles conserva la seva personalitat jurídica i l'altra o les altres es dissolen tot aportant a la nova societat el seu patrimoni.  

futurible
Escenari futur versemblant partint d'hipòtesis raonables.  

futurs
Contracte de compravenda en una data futura i a un preu determinat, negociat en un mercat regulat sobre tipus d'interès, divises, valors mobiliaris, mercaderies o altres actius financers.  

futur sintètic
Futur compost per la compra d'una opció de compra i la venda simultània d'una opció de venda.  

futurs sobre diferencials
Contracte de futurs negociat en un mercat regulat en el qual l’actiu subjacent és la diferència entre el preu del futur sobre bons d'un país i el d'un altre.  

futurs sobre divises
Contracte de compravenda en una data futura i a un preu determinat, negociat en un mercat regulat sobre una quantitat de divises.  

futurs sobre IBEX 35
Contractes de futurs en els quals l’actiu subjacent és l’índex IBEX 35.  

futurs sobre índexs
Contracte de futurs negociat en un mercat regulat en el qual l’actiu subjacent és un índex, sigui borsari, de renda fixa, d'un sector industrial, etc.  

futurs sobre mercaderies
Contracte de compravenda en una data futura i a un preu determinat, negociat en un mercat regulat sobre una quantitat de determinada mercaderia.  

futurs sobre tipus d'interès
Contracte de futurs negociat en un mercat regulat en el qual l’actiu subjacent són els tipus d'interès.  

futurs sobre valors
Contracte de compravenda en una data futura i a un preu determinat negociat en un mercat regulat en el qual els actius subjacents són accions, bons, obligacions, títols hipotecaris, deute públic o altres valors.