Diccionari econòmic financer

Glossari de termes financers
 

Llista alfabètica de termes

 

AAA
Màxima qualificació financera o creditícia del grau de solvència atorgada per una agència de qualificació o ràting. Pot estar acompanyada d'un signe + o – per a indicar la posició relativa dins aquesta qualificació.  

abandonar una opció
Permetre que l’opció arribi a la data de venciment sense haver-la exercitat.  

abastir
Aprovisionar de queviures o altres béns una població.  

abonar
1. Referit a un compte bancari, assentar les partides corresponents a l'haver.  
2. En una transacció comercial, pagar la quantitat deguda.  

abonaré
1. Document, expedit per un particular o per una societat, que justifica un ingrés en compte.  
2. Document que justifica una cessió d’efectes a una entitat financera per al seu descompte.  
3. Comunicació d'una entitat de crèdit relativa a un pagament de dividends, drets de subscripció o d’altres de relacionats amb els valors mobiliaris dipositats en un compte de valors.  

abraçada de l'ós
Tàctica d'assetjament feta per la societat adquirent en una OPA hostil, després de fer-se amb un paquet que permet el control de la societat objectiu, que consisteix a donar un ultimàtum al Consell d'administració d'aquesta tot oferint unes condicions que la primera considera dignes i assumibles (manteniment de l'equip directiu, bon preu per les accions, etc.).  

abrogar
1. Derogar una llei, reglament o codi.  
2. Deixar sense efecte una disposició legal expressa o tàcita, per incompatibilitat amb una altra de més recent.  

absències compensades acumulables
En el context de les Normes Internacionals d'Informació Financera, aquelles el gaudi de les quals es pot diferir, de manera que els drets corresponents poden ser usats en exercicis posteriors, sempre que en l'exercici corrent no s'hagin gaudit enterament.  

absentista
1. Propietari que resideix fora de les seves finques o de la localitat on radiquen els seus béns principals.  
2. De manera pejorativa, latifundista absent de les seves terres, que manté a un baix rendiment.  

absorció
Integració de l’actiu i passiu d'una societat en una altra.  

abús de posició dominant
D’acord amb l'article 82 del Tractat CE, les principals pràctiques d'abús de posició dominant són la imposició directa o indirecta dels preus de compra, venda o altres condicions de transacció no equitatives; la limitació de la producció, el mercat o el desenvolupament tècnic en perjudici dels consumidors; l'aplicació a tercers contractants de condicions desiguals per a prestacions equivalents, que ocasionin a aquests un desavantatge competitiu; i la subordinació de la celebració de contractes a l'acceptació, pels altres contractants, de prestacions suplementàries que, per la seva naturalesa o segons els usos mercantils, no guardin cap relació amb l'objecte d'aquests contractes.  

acaparament
Acció que consisteix a adquirir i retenir béns amb la finalitat d'encarir-los.  

acaparar
Fer la pràctica monopolística que consisteix a adquirir i retenir béns amb la finalitat d'encarir-los.  

acceptació
En el context de les assegurances, acte pel qual l'entitat asseguradora admet la cobertura del risc sol·licitada pel prenedor de l’assegurança.  

acceptació bancària
1. Línia de crèdit oberta pel banc al client que presenta efectes girats per ell mateix per al seu descompte.  
2. Assumpció de la responsabilitat del pagament per part del girador d'un efecte, que se sol indicar al revers d’aquest mitjançant les paraules 'accepto' o 'acceptem'.  

acceptació d'un efecte mercantil
Acte pel qual el lliurat de l’efecte (lletra de canvi, pagaré o un altre) assumeix el pagament al seu venciment.  

acceptant
1. Aquell que accepta pagar un efecte comercial mitjançant l'expressió “accepto” (o 'acceptem') estampant la seva signatura, la data i el lloc. Amb això s'obliga a pagar-lo al seu venciment.  
2. En una xarxa de pagaments electrònics, entitat que accepta, per compte propi o en nom de la xarxa, el pagament pel subministrament de ?béns o la prestació de serveis realitzats amb un instrument de diner electrònic.  

acceptar
Obligar-se a pagar un efecte comercial estampant-hi la fórmula d’'accepto', amb la seva signatura, data i lloc.  

accident
Succés eventual derivat d'una causa violenta, externa i involuntària del qual resulta dany per a les persones o les coses.  

acció
Títol mobiliari que representa una part alíquota del capital social d'una societat anònima o una comanditària per accions. Pot estar desemborsada o no i ser nominativa o al portador. Té un valor nominal, un altre de comptable i un altre de mercat; aquest últim és la seva cotització si és admesa la seva negociació borsària. Dóna dret a subscriure accions noves en cas d’ampliació de capital i dret de vot en la Junta general d'accionistes. Excepte en el cas de les preferents, dóna dret a una part proporcional en la distribució de beneficis (pagament de dividends) i en el cas de dissolució de la societat.  

acció alliberada
Quan una societat fa una ampliació de capital, pot emetre algunes d'aquestes accions noves sense exigir un desembors per part de l’accionista, ja que la societat les emet amb càrrec a les seves reserves. Les accions que compleixen aquest requisit reben el nom d’“acció alliberada”. De vegades la societat exigeix el desembors d'una porció del seu valor, i només la resta passa a reserves; aleshores se’n diu “acció parcialment alliberada”.  

acció al portador
Títol en el qual no figura el nom de l’accionista. La seva transmissió no requereix endós.  

acció amb liquiditat
Acció que gaudeix d'una àmplia acceptació en el mercat de valors, demostrada pel seu elevat nombre d'operacions, per la qual cosa la seva venda està, en la pràctica, garantida.  

acció amb prima
En el context d'una ampliació de capital, acció nova per a l'emissió de la qual s'exigeix al subscriptor un desembors superior al valor nominal. En principi, la prima es justifica perquè el valor de l’acció antiga és superior a aquest valor nominal.  

acció amb valor nominal
Aquella en la qual consta expressament el seu valor nominal.  

acció amb vot limitat
Acció amb drets de vot restringits, compensats generalment amb una major quota en el repartiment de beneficis (distribució de dividends).  

acció amortitzable
Acció que es pot adquirir amb els seus beneficis per disposició de la Junta general d'accionistes.  

acció antiga
En el context d'una ampliació de capital, acció emesa abans que es produís aquesta ampliació. Les de nova emissió passen a ser antigues en el moment que comencen a gaudir dels mateixos drets.  

acció canviària
Actuació legal que pot emprendre el tenidor d'un efecte canviari si aquest no es paga totalment o parcialment al seu venciment, si no és acceptat o si es produeix fallida o suspensió de pagaments del lliurat.  

acció canviària directa
Dret que té el tenidor d'un títol de crèdit per entaular una acció judicial en la qual n’exigeixi el pagament. Es denomina “directa” quan s'exercita contra l’acceptant o els seus avalistes.  

acció comuna
Aquella que no gaudeix de privilegis ni manca de drets.  

acció convertible
Aquella que pot ser canviada per un bo o una obligació.  

acció d'or
En el context de la privatització d'una societat pública per part de l'Estat, acció que concedeix certs drets per poder controlar algunes decisions de la societat privatitzada. Aquesta reserva que es fa l'Estat es coneix, en termes col·loquials i en la premsa, amb el nom d’“acció d'or”.  

acció de gràcia
Acció emesa en una reducció de capital amb càrrec a beneficis o a reserves. Sinònim d’”acció de gaudi”.  

acció de lliure subscripció
Als països amb restriccions a les inversions estrangeres, acció que pot ser subscrita per no residents i que confereix els mateixos drets que als residents.  

acció de quota
Acció el valor de la qual s'expressa com a quota del capital social i no com a import. El seu valor nominal es determina com a percentatge del capital de la societat.  

acció de retorn
Actuació legal que pot exercir el tenidor d'un efecte comercial quan no se n’ha fet el pagament al venciment, o es fa parcialment, contra els obligats canviaris diferents de l’acceptant i els seus avalistes.  

acció desemborsada
Acció subscrita amb un valor nominal que ha estat totalment pagat a la societat. Segons la legislació ha d'estar desemborsada com a mínim una quarta part del valor nominal de l’acció.  

acció de vot limitat
Títol que només confereix dret de vot per a determinats assumptes. Aquesta reducció de drets acostuma a comportar un augment en el dret a rebre dividends.  

acció de vot plural
Acció que té més vots que altres que tenen el seu mateix valor nominal.  

acció directa
En assegurances de responsabilitat civil, facultat que té el perjudicat de reclamar una indemnització directa a l'entitat asseguradora del causant del dany.  

acció en cartera
Acció que, en lloc de posar-se en circulació, es reserva com a fons de maniobra en el moment de la constitució de la societat.  

acció endossada
Acció nominativa transferida mitjançant endós.  

acció en tresoreria
Títol nominatiu no subscrit. En el cas d'una societat anònima, no subscrit en el moment de la seva constitució;n’hi ha subscrit el mínim legal. En cas de no alienar aquests títols en un termini determinat, el seu capital social es redueix. Excepte per adjudicació judicial en pagament de deute de la societat, les societats anònimes no poden adquirir les seves pròpies accions. En cas contrari, podria influir en el preu dels seus títols.  

acció garantida
Acció que té el dividend assegurat per una societat diferent de l'emissora.  

acció gratuïta
En el context d'una ampliació de capital, acció amb una subscripció que no exigeix desembors. És sinònim d’“acció alliberada”.  

accionariat
Conjunt d’accionistes d'una societat. Acostumen a tenir dret a assistir a les seves juntes generals, votar-hi i rebre dividends, entre altres.  

accionista
Propietari d'una o més accions d'una societat. Normalment li confereix el dret a assistir a les juntes generals, votar-hi o rebre dividends, entre altres.  

accionista institucional
En contraposició amb l’accionista privat, la societat d’inversió o d'un altre tipus o institució que posseeix un paquet d’accions d'una altra societat. Acostumen a invertir quantitats molt més grans i mantenir la inversió durant més temps que els privats.  

acció nominativa
Acció en la qual figura expressament el nom del titular o propietari. Es pot transferir per endós.  

acció nova
Acció emesa amb motiu d'una ampliació de capital. Es continua denominant així fins que assoleix, amb el temps, els mateixos drets que l'antiga.  

accions de gaudi
Acció nova emesa en una reducció de capital amb càrrec a beneficis o a reserves. Les antigues s’amortitzen.  

accions ordinàries d'emissió condicionada
Accions ordinàries que s'emeten a canvi d'un desembors en efectiu petit o nul o d'una altra aportació, sempre que se satisfacin les condicions predeterminades en un acord condicionat d'emissió d’accions.  

accions pròpies en cartera
Accions de la societat emissora que es troben a les seves mans o en les d'altres membres del grup consolidat.  

acció ordinària
Aquella que no gaudeix de privilegis ni manca de drets.  

acció ordinària amb potencial dilusivo
Acció ordinària potencial, la conversió de la qual en acció ordinària podria reduir els guanys per acció o incrementar les pèrdues per acció de les activitats continuades.  

acció ordinària potencial
Instrument financer o un altre contracte que pugui donar dret al seu posseïdor a rebre accions ordinàries.  

acció parcialment alliberada
En el context d'una ampliació de capital, acció per a la subscripció de la qual la societat emissora exigeix el desembors d'un percentatge del seu valor, i l’emet en part amb càrrec a reserves.  

acció preferent
Acció que gaudeix de certs drets, que poden ser la prioritat en cas de liquidació de la societat o el cobrament de dividends.  

acció privilegiada
Acció que concedeix al seu propietari determinats drets, en contraposició amb les ordinàries. S'emeten en el moment de constituir-se la societat. No les poden emetre les entitats de crèdit o les societats d’inversió mobiliària, entre altres.  

acció readquirida
Títol la propietat del qual retorna a la societat emissora mitjançant readquisició, donació o liquidació d'un deute.  

acció retirada
En el context d'un pla de rescat, títols que se suprimeixen, amb la qual cosa disminueix el capital social.  

acció retornable
Acció amb opció de venda a un preu fixat. És usual als EUA i a l’Euromercat.  

acció sense valor nominal
Tipus de accions que s'emeten als EUA i en altres països però que no existeixen a Espanya, atès que, per llei, en els estatuts socials ha de figurar el valor nominal de la societat. En aquestes accions només figura la part proporcional del capital social que representen.  

acció sense vot
Accions existents en alguns països, però prohibides a Espanya, que no confereixen el dret de vot al seu propietari. Permeten gestionar la societat a un grup reduït d’accionistes.  

acció sindicada
Acció que participa en un conveni entre accionistes amb l'objectiu de crear una majoria estable que permeti seguir una estratègia de gestió determinada i que confereix un control sobre la transmissió dels títols.  

acció subjacent
Acció pròpia dels mercats d’opcions, que es pren com a base amb la finalitat de subscriure un contracte per a la negociació d'una opció o futur.  

acció subscrita
Acció l'import de la qual ha desemborsat l’accionista, o està obligat a desemborsar, i amb la qual cosa n’adquireix la propietat.  

acció vella
Acció emesa abans de produir-se una ampliació de capital. És sinònim d’“acció antiga”.  

acció volàtil
Acció la cotització borsària de la qual experimenta grans variacions respecte de les altres.  

a compte
Pagament parcial en forma de bestreta que es lliura quan es fa una compra.  

acord a futur sobre tipus d'interès
Acord mitjançant el qual es determina un tipus d'interès per a un determinat període futur, per un import nominal teòric anticipat, en el qual el tipus a aplicar queda determinat al moment d'inici de l'acord.  

acord condicionat d'emissió d'accions
Acord per a emetre accions que depèn del compliment previ de determinades condicions.  

acord d'interès futur
Contracte sobre el tipus d'interès d'un dipòsit teòric per un import i un període determinats. Quan finalitza se’n fa la liquidació i el comprador o el venedor ha d’abonar la diferència existent entre el tipus d'interès interbancari vigent en aquell moment i el que s'estipula en el contracte. És sinònim de “contracte a termini sobre tipus d'interès”.  

Acord de Basilea II
També conegut com Nou Acord de Capital de Basilea, és un document elaborat pel Comitè de Supervisió Bancària de Basilea, en cooperació amb la IOSCO, que determina els requeriments mínims del capital de les entitats financeres en funció dels seus diferents riscos (risc de crèdit, risc de mercat de la cartera de negociació i de la posició en divises i risc operacional). També analitza els principis bàsics del procés de supervisió i fomenta la disciplina de mercat mitjançant el desenvolupament d'una sèrie de requisits de divulgació que permetin als agents del mercat avaluar la informació sobre el capital, l’exposició al risc i els processos de mesurament de l’entitat financera. El Comitè de Basilea no té capacitat normativa, per la qual cosa les seves directrius han de ser convertides en legislació per cadascun dels seus membres.  

acord de compensació entre bancs centrals
Acord entre els bancs centrals de diversos països per a compensar els saldos resultants de les transaccions entre ambdós amb la finalitat d'evitar el canvi continu de divises.  

acord de dret de gir
Terminologia del Fons Monetari Internacional. Acord entre aquesta institució i un país membre perquè aquest pugui disposar d'un crèdit fins a un import màxim establert i per un termini determinat.  

acord de pagaments basats en accions
Acord entre l'entitat i un tercer (que pot ser un empleat) per a establir una transacció amb pagaments basats en accions, que atorga el dret a l'altra part a rebre efectiu o altres actius de l'entitat, per imports que es basen en el preu de les accions de l'entitat o en altres instruments de patrimoni d’ella, o a rebre instruments de patrimoni de l'entitat, segons el supòsit que es compleixen les condicions per a la irrevocabilitat (o consolidació), en cas que n’hi hagi.  

acord marc general
Acord concebut per a reduir el risc de crèdit mitjançant la compensació d'una sèrie d'operacions que es regeixen per acords marc diferents.  

acord mestre de compensació
Acord que pot subscriure una entitat que hagi efectuat diverses operacions d’instruments financers amb una sola contrapart amb la finalitat de realitzar una única liquidació, per compensació, de tots els instruments financers que hi estiguin acollits, en cas d'impagament o de rescissió de qualsevol dels contractes.  

acord per al repartiment de pèrdues
Acord de distribució de les pèrdues que puguin sorgir per l'incompliment d'un participant en un sistema de compensació o liquidació.  

a crèdit
Forma de pagament mitjançant la qual aquest es difereix parcialment o totalment; en general merita interessos pagadors al creditor.  

acreditant
Entitat, normalment financera, que concedeix un crèdit.  

acreditar
1. Pagar un import.  
2. Donar fe de l'autenticitat d'un fet o d'un document amb autoritat legal.  
3. Donar testimoniatge documental que algú té facultat per ocupar un càrrec.  

acreditar-se
Demostrar la identitat amb la finalitat d'accedir a un lloc, cobrar un xec, etc.  

acreditat
Aquell que es beneficia d'un crèdit.  

acreixement
Augment comptable originat per algun pla d'acumulació establert amb la finalitat d'acumular fons, diferent de l'originat per plusvàlues.  

acta
Relat breu del que s’ha tractat o acordat en una junta o reunió.  

acta constitutiva
Document en el qual figuren les dades fonamentals referents a la constitució d'una societat (finalitats, socis, funcions d'aquests, signatures, etc.).  

acta de cotització
Document oficial emès per la borsa o un altre mercat regulat en el qual figuren els preus (cotitzacions) dels béns o títols negociats.  

acta de transferència
Document mitjançant el qual l'agent comunica a la societat emissora les dades de l’adquirent dels títols per a registrar-lo com a titular de les accions adquirides.  

acte jurídic
Acte humà voluntari i lícit, que produeix efectes jurídics i que genera, modifica, transfereix o suprimeix drets.  

actiu
Part del balanç de situació que reflecteix, en unitats monetàries, totes les partides o comptes en què figuren els béns, drets i altres recursos que l'empresa posseeix i dels quals espera obtenir beneficis econòmics.  

actiu circulant
Part de l’actiu que és líquid o que es pot convertir fàcilment en efectiu. És sinònim d’“actiu corrent”.  

actiu contingent
Actiu de naturalesa eventual sorgit arran de successos passats, l'existència dels quals ha de ser confirmada per l'ocurrència (o no ocurrència) d'un o més esdeveniments incerts en el futur, que no estan enterament sota el control de l'entitat.  

actiu corrent
Comprèn aquells actius que l'empresa espera vendre, consumir o realitzar en el transcurs del cicle normal d'explotació (no superior a un any); aquells el venciment, l’alienació o la realització dels quals s'espera que es produeixi en el curt termini (no superior a un any); els actius financers inclosos en la cartera de negociació, i l’efectiu i altres actius líquids equivalents. Són exemples d’actius corrents el diner en caixa, els dipòsits a la vista o les mercaderies de l'inventari, entre altres.  

actiu dubtós
Per a les entitats de crèdit, deute el pagament del qual s’endarrereix més de tres mesos.  

actiu financer
En el context de les Normes Internacionals de Comptabilitat/Normes Internacionals d'Informació Financera, qualsevol actiu que sigui: efectiu; un instrument de patrimoni net d'una altra entitat; un dret contractual a rebre efectiu o un altre instrument financer d'una altra entitat o a intercanviar instruments financers amb una altra entitat, en condicions que siguin potencialment favorables per a l'entitat; o un contracte que sigui o pugui ser liquidat utilitzant instruments de patrimoni propis de l'entitat, i sigui un instrument no derivat, segons el qual l'entitat estigui o pugui estar obligada a rebre una quantitat variable dels instruments de patrimoni propis, o un instrument derivat que hagi de ser o pugui ser liquidat mitjançant una forma diferent a l'intercanvi d'una quantitat fixa d’efectiu, o d'un altre instrument financer, per una quantitat fixa dels instruments de patrimoni propis de l'entitat; amb aquest propòsit, no s'inclouran entre els instruments de patrimoni propis de l'entitat aquells que siguin, en si mateixos, contractes per a la futura recepció o lliurament d'instruments de patrimoni propis de l'entitat.  

actiu financer al valor raonable amb canvis en resultats
Actiu financer que compleix alguna de les condicions següents: és classificat com a mantingut per a negociar; en el moment del reconeixement inicial és designat per l'entitat per ser comptabilitzat al valor raonable amb canvis en resultats.  

actiu financer mantingut per negociar
Actiu financer que compleix alguna de les condicions següents: s'adquireix principalment amb l'objectiu de vendre'l o de tornar a comprar-lo en un futur immediat; és part d'una cartera d’instruments financers identificats, que es gestionen conjuntament i per a la qual hi ha evidència d'un patró recent d'obtenció de resultats a curt termini; o quan es tracta d'un derivat (excepte un derivat que sigui un contracte de garantia financera o que hagi estat designat com a instrument de cobertura i sigui eficaç).  

actiu fix
Part de l’actiu no destinada a la venda sinó a romandre en la societat de manera indefinida, com ara les instal·lacions o les oficines.  

actiu intangible
Actiu de caràcter no monetari, sense aparença física, que resulta identificable. Formen part d'aquest tipus d’actius els drets, les patents, les llicències o altres actius immaterials el valor dels quals és de vegades difícil de quantificar.  

actiu monetari
Actiu financer amb un termini de venciment curt i una alta liquiditat.  

actiu no corrent
Actius que l'empresa no espera vendre, consumir o realitzar en el transcurs del cicle normal d'explotació (no superior a un any) i aquells el venciment, l’alienació o la realització dels quals no s'espera que es produeixi en el curt termini (no superior a un any).  

actiu qualificat
Actiu que requereix un llarg període abans d'estar llest per al seu ús o per a la seva venda.  

actiu revertible
Actiu que ha de revertir al patrimoni de l'entitat concedent.  

actius adjudicats en pagament de deute
Actius assignats al creditor com a cobrament d'un deute impagat.  

actius bancaris
Drets comptabilitzats en l’actiu del balanç d'un banc, com ara préstecs o descompte d’efectes.  

actius biològics
Animals vius o plantes que són propietat de l'entitat.  

actius comuns de la societat
Actius diferents de la plusvàlua comprada que contribueixen a l'obtenció de fluxos d'efectiu futurs en la unitat generadora d’efectiu que s'està considerant i en les altres unitats generadores d’efectiu.  

actius d'exploració i avaluació
Despeses d'exploració i avaluació que, seguint la política comptable de l'entitat, es reconeixen com a actius.  

actius del pla de prestacions a empleats
Segons les Normes Internacionals de Comptabilitat/Normes Internacionals d'Informació Financera, inclouen els actius posseïts per un fons de prestacions a llarg termini per als empleats i les pòlisses d'assegurances aptes per ser incloses.  

actius del segment
Actius corresponents al funcionament de l'entitat, que el segment (en el sentit de la NIC 14-Informació financera per segments) empra per a portar a terme la seva activitat, incloent tant els directament atribuïbles al segment en qüestió com els que es puguin atribuir al mateix segment, utilitzant bases raonables de repartiment.  

actius derivats de contractes d'assegurances
Drets contractuals nets de la companyia d'assegurances resultants de les pòlisses o contractes d'assegurances.  

actius derivats de reassegurança cedida
En el context d'un contracte de reassegurança, drets contractuals nets del cedent.  

actius dubtosos
Des del punt de vista de l’entitat financera, inversió creditícia amb una situació de morositat que supera els noranta dies.  

actius financers disponibles per a la venda
Actius financers no derivats que es designen específicament com a disponibles per a la venda o que no són classificats com a préstecs i partides per cobrar, com a inversions mantingudes fins al venciment o com a actius financers comptabilitzats al valor raonable amb canvis en resultats.  

actius monetaris
Diner en efectiu i actius pels quals es percebran unes quantitats determinades.  

actius nets disponibles per al pagament de prestacions
Actius del pla de què es tracti menys les obligacions que se’n derivin diferents del valor actuarial present de les prestacions compromeses.  

actius per impostos diferits
Import de l'impost sobre beneficis a recuperar en exercicis futurs, relacionat amb les diferències temporàries deduïbles, la compensació de pèrdues obtingudes en exercicis anteriors, que encara no hagin estat objecte de deducció fiscal i la compensació de crèdits no utilitzats procedents d'exercicis anteriors.  

actius posseïts per un fons de prestacions a llarg termini per als empleats
Actius, diferents dels instruments financers no transferibles emesos per l'entitat declarant, que posseeix un fons que està separat legalment de l'entitat que presenta els seus estats financers, i existeixen únicament per a pagar o finançar beneficis dels empleats i poden ser usats únicament amb la finalitat de pagar o finançar prestacions dels empleats. No estan disponibles per als creditors de l'entitat declarant, ni tan sols en cas de fallida, i no poden retornar a aquesta entitat excepte quan els actius que queden en el pla són suficients per a complir totes l'obligacions, del pla o de l'entitat declarant, relacionades amb els beneficis dels empleats, o bé quan els actius retornen a l'entitat per a reemborsar les prestacions als empleats ja pagades per ella.  

actiu subjacent
En el context dels mercats d'opcions i futurs, actiu subjecte a un contracte normalitzat que és objecte de l'intercanvi. Es pot tractar d'algun físic, un actiu financer, un conjunt d’actius (índexs borsaris) o els tipus d'interès.  

activació de despeses
Comptabilització de certs pagaments com a partides d’actiu en el balanç.  

activitat econòmica
Conjunt d’accions desenvolupades per produir, distribuir i consumir els béns i serveis generats, amb la finalitat de satisfer les necessitats materials i socials.  

activitat financera
Conjunt d'operacions dutes a terme en el mercat de recursos financers, incloses les que intervenen en la formació del mercat de diner i capitals.  

activitats d'inversió
Les d'adquisició i venda o disposició per una altra via d’actius a llarg termini, així com altres inversions no incloses en els equivalents a l'efectiu.  

activitats d'operació
Les activitats que constitueixen la principal font d’ingressos ordinaris de l'entitat, i altres activitats que no són d’inversió ni de finançament.  

activitats de finançament
Activitats que produeixen canvis en la mida i la composició dels capitals propis i dels préstecs presos per part de l'entitat.  

actualització
En càlcul financer, mètode pel qual es pot expressar el valor futur d'un capital en el seu valor present equivalent en funció de la variable temps.  

actualització dels marges com en els futurs
Mètode per a l'aplicació de marges als contractes de derivats en el qual les posicions es valoren a preus de mercat i les exposicions vigents s'extingeixen mitjançant pagaments en efectiu.  

actualització dels marges com en les opcions
Mètode per a l'aplicació de marges als contractes de derivats en el qual les posicions es valoren a preus de mercat i es garanteixen les exposicions vigents.  

actuari d’assegurances
Titulat universitari versat en càlculs matemàtics i amb coneixements estadístics, jurídics i financers relacionats amb el sector de les assegurances.  

acumulació de capital
Creació de capital mitjançant la incorporació de la plusvàlua.  

acumulatiu
Procés resultant d'agregar a una quantitat d'una variable els increments o disminucions experimentats en fases successives.  

adequació del capital
Compliment de les condicions establertes per les autoritats monetàries sobre els recursos propis de les entitats de crèdit per a garantir la seva solvència.  

adherent
En l'àmbit de l’assegurança, persona física o jurídica que s'adhereix a una pòlissa col·lectiva contractada pel prenedor.  

a dia cert
Venciment establert en un dia concret, determinat a l'hora de subscriure l'obligació de pagament de què es tracti.  

adjudicatari
1. Persona física o jurídica que obté el dret a rebre un o servei.  
2. Persona física o jurídica a la qual s'adjudica un contracte.  

administració pública paraestatal
Conjunt d'institucions o entitats que, per delegació de l'Estat, hi cooperen sense formar part de l'Administració pública pròpiament dita.  

administrador fiduciari
Agent independent a qui s'encomana la labor de vetllar pels interessos de l’inversor; se li atorga plena autonomia.  

administrar
1. Organitzar l'aprofitament dels recursos materials, humans, financers i tècnics d'una entitat per al correcte compliment del seu objecte social.  
2. Dosificar-ne l'ús per a obtenir més rendiment d'alguna cosa.  

admissió a cotització
En el context borsari, amb el compliment previ dels requisits legals, acceptació de la negociació de títols de renda fixa o variable en la borsa de valors.  

adquirent
En un context financer, entitat que manté comptes de dipòsit a nom de les entitats que admeten targetes de crèdit o dèbit (comerciants). La seva responsabilitat consisteix a recopilar la informació relacionada amb les operacions i efectuar-ne la liquidació.  

adquisició
Acte de fer-se amb la propietat d'alguna cosa, bé a títol lucratiu o onerós, singular o universal, per cessió o per herència, entre altres mitjans.  

adquisició amb càrrec a la part que incompleix
Compra de valors en el mercat per part del prestador quan el prestatari no pot lliurar els títols en la data de liquidació.  

adquisició inversa
Adquisició en la qual l’adquirent és l'entitat que té participacions en el patrimoni net que han estat adquirides, i l'entitat que les emet és l'adquirida, per exemple, en el cas d'una entitat sense cotització en un mercat oficial que és adquirida per una entitat més petita que sí que cotitza, amb l'objectiu d'aconseguir cotitzar en un mercat de valors.  

adquisició palanquejada
Adquisició d'un actiu a partir, en gran mesura, de recursos aliens.  

adquisició temporal d'actius
Contracte per a la compravenda d’actius financers mitjançant la qual l’inversor adquireix l’actiu subjacent i es compromet a revendre'l posteriorment a un preu més elevat.  

ADR
Acrònim d’American Depositary Receipt, títol que protegeix el dipòsit en un banc nord-americà d’accions de societats constituïdes fora d'aquest país que es poden negociar en els mercats dels EUA.  

ADS
Acrònim d’American Depositary Share, accions subjacents als ADR.  

ad valorem
Llatinisme que significa “segons valor”. Referit a un impost, es tracta del que es carrega segons un percentatge del valor.  

AEB
Acrònim d’Asociación Española de Banca.  

afidàvit
1. Document legal que serveix com a declaració jurada davant un tribunal, o bé com a garantia o aval.  
2. Declaració jurada de caràcter fiscal, feta per un tenidor de valors resident a l'exterior, amb la finalitat d'evitar la doble imposició.  

aflorar
Regularitzar un actiu no declarat aprofitant una llei d'amnistia fiscal.  

agència de Borsa
Societat intermediària en operacions borsàries, que assessora els seus clients i gestiona les seves carteres. Duu a terme col·locacions tant públiques com privades, i pot fer operacions per compte propi.  

agència de qualificació
1. En el context borsari, entitat que qualifica el nivell de qualitat i solvència de les emissions de títols.  
2. En el context financer, entitat que qualifica el grau de solvència d'una societat.  

Agència Estatal de l'Administració Tributària
Organisme de dret públic adscrit al Ministeri d'Economia i Hisenda. Creat al gener de 1992, gestiona la recaptació fiscal a Espanya.  

Agència Tributària
Denominació abreujada de l’Agència Estatal de l'Administració Tributària.  

agent comercial
Persona física o jurídica que realitza operacions de compravenda per compte aliè tot gestionant els cobraments i pagaments que hi estan relacionats.  

agent d'assegurances
Persona física o jurídica vinculada a una companyia d'assegurances mitjançant contracte, habilitada per celebrar contractes, rebre ofertes, cobrar primes vençudes, estendre rebuts, procedir a la comprovació dels sinistres que es presentin i altres.  

agent de canvi i borsa
Fedatari públic que actuava d'intermediari en les operacions borsàries. A Espanya va desaparèixer i va ser substituït per les societats i agències de Borsa.  

agents econòmics
Aquells que intervenen en l'activitat econòmica.  

àgio
1. Benefici obtingut amb el canvi de moneda o amb el descompte d’efectes.  
2. Especulació abusiva sobre valors borsaris utilitzant informació privilegiada, difonent rumors infundats o per altres mitjans il·lícits.  

agiotatge
Especulació borsària abusiva i il·lícita. Sinònim d’“àgio”.  

agiotista
Persona que es val de l’àgio per a especular en borsa.  

agregat
Variable que s'obté sumant valors de la mateixa naturalesa per a recollir un resultat global.  

agregat comercial
Funcionari afecte a una ambaixada o consulat que és expert en qüestions comercials.  

agroindústria
Sectors industrials relacionats amb l'agricultura.  

Agroseguro
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A. Es tracta d'un consorci de coassegurança que gestiona l'assegurança agrària combinada.  

AIM (Alternative Investment Market)
Mercat creat el 1995 en la Borsa de Londres per a noves empreses que no cotitzen en el mercat principal (Main Market) perquè no compleixen els requisits mínims imposats (nivell de capital, de beneficis, etc.).  

ajornament de pagament
Concessió d'una pròrroga que permet al deutor realitzar el pagament degut amb posterioritat al termini estipulat.  

ajustament
1. Correcció efectuada al compte de resultats obtinguda després de l'aplicació de la normativa comptable i mercantil per a obtenir el resultat fiscal (base imposable). Es pot tractar d'ajustaments permanents o temporals.  
2. Mesures adoptades per les autoritats econòmiques d'un país amb la finalitat de reduir els desequilibris en determinades magnituds, en el dèficit públic o en la balança de pagaments.  
3. En alguns països de l'Amèrica Llatina, preu acordat per a un treball a escarada.  

ajustament fi
Mesures que han d'aplicar-se de manera gradual i amb cautela en el desenvolupament de la política econòmica per a complir els seus objectius.  

ajustament permanent
Correcció efectuada al compte de resultats per a obtenir el resultat fiscal, sobre despeses com ara les no deduïbles, que produeix un augment del resultat comptable.  

ajustaments per experiència
Efectes de les diferències entre les suposicions actuarials prèvies i els successos efectivament ocorreguts.  

ajustaments per risc
Ajustaments que s’han de fer per a conèixer la rendibilitat obtinguda per una cartera de valors. Els mètodes habituals són els de Treynor, Jensen o Sharpe.  

ajustament temporal
Correcció efectuada al compte de resultats per a obtenir el resultat fiscal, de caràcter no permanent, com ara les disminucions del resultat comptable per operacions de lísing i el seu posterior augment en exercicis posteriors.  

a l'alça
Expressió borsària que indica una pujada dels índexs.  

a l'execució
Expressió borsària que concedeix al mediador la capacitat de realitzar l'operació de compra o de venda sense fixar un canvi límit per a l’operació.  

a l'ordre
Expressió aplicada a determinats documents o valors comercials que indica que poden ser transmesos mitjançant endós.  

a la baixa
Evolució d'un mercat cap a cotitzacions inferiors.  

a la bestreta
En al·lusió a un cobrament o pagament, la seva realització amb anticipació a la contraprestació per la qual es realitza.  

a la par
1. En un context borsari, valor que cotitza al 100%, és a dir, que té un valor nominal que coincideix amb el seu valor efectiu, en contraposició amb aquells en els quals el valor efectiu és superior (sobre la par) i d'aquells en els quals és inferior (sota la par).  
2. En el context d'una emissió de valors, expressió que indica que s'ofereixen al seu valor nominal.  

a la vista
1. Expressió que, aplicada a una obligació de pagament, significa que és exigible al deutor a la seva presentació.  
2. Expressió que, aplicada a un dipòsit bancari, significa que el titular pot disposar del diner quan ho sol·liciti.  

albarà
Relació de les mercaderies lliurades que elabora el proveïdor perquè el client hi doni la seva conformitat.  

alça
1. En un context borsari, pujada de les cotitzacions.  
2. En general, pujada del valor d'una variable.  

alcista
1. En el context dels mercats de valors o d’altres mercats regulats, situació en la qual la tendència de les cotitzacions és a pujar, normalment per la pressió de les ordres de compra sobre les de venda i per la importància del volum d'operacions.  
2. Inversor borsari que juga a l'alça.  
3. Tendència a l'alça de qualsevol variable o magnitud econòmica, sigui un índex, la inflació o qualsevol altra.  

al comptat
Sistema consistent en el pagament en el moment que es realitza la contraprestació. Es pot considerar al comptat la facturació amb venciment inferior a trenta dies.  

al descompte
En un context borsari, emissió de títols de renda fixa a un preu inferior al seu valor nominal; la seva rendibilitat constitueix la diferència entre aquest i el valor efectiu (per exemple, les Lletres del Tresor).  

alienar
Transmetre el domini d'alguna cosa a una altra persona.  

alíquota
La part que resulta de dividir una quantitat en un nombre de parts iguals. Sinònim de “proporcional”.  

al millor canvi
Instrucció en una ordre de compra o venda de valors mobiliaris per a efectuar l'operació al preu més favorable per a l’ordenant sense especificar un mínim o un màxim.  

al portador
Menció que figura en un document o títol atribuint tots els seus drets al tenidor, sense que calgui cap altre requisit per a la seva transmissió que el simple lliurament del mateix document.  

Alternative Investment Market (AIM)
Mercat creat el 1995 en la Borsa de Londres per a noves empreses que no cotitzen en el mercat principal (Main Market) perquè no compleixen els requisits mínims imposats (nivell de capital, de beneficis, etc.).  

amb despeses
En referència a una lletra de canvi, aquella que serà objecte de protest en cas d'impagament.  

àmbit de competència
Marc en el qual una autoritat pot practicar les seves competències.  

American Stock Exchange (AMEX)
Segon mercat en importància de renda variable, situat a Nova York, en el qual cotitzen més de dues mil empreses, entre les quals n’hi ha moltes de capitalització relativament baixa.  

amortització
1. En un context financer, extinció gradual d'un emprèstit a mesura que es va reemborsant.  
2. En un context comptable, distribució sistemàtica del valor pel qual es va depreciant un actiu al llarg de la seva vida útil, pel seu ús, pel transcurs del temps, perquè ha complert la seva finalitat o per altres motius d'aquesta índole.  

amortització d'accions
Modalitat de reducció del capital social que consisteix en el reintegrament de l'import de les accions, una vegada afegit el superàvit o restat el dèficit corresponent.  

amortització decreixent
Modalitat de cancel·lació d'un deute mitjançant el pagament d'imports cada vegada més baixos per la disminució progressiva dels interessos d’acord amb el principal que es va amortitzant.  

amortització de deute públic
Devolució per part de l'organisme públic emissor als subscriptors del deute subscrit.  

amortitzar
1. En un context financer, extingir a poc a poc un emprèstit d’acord amb el seu reemborsament.  
2. En un context comptable, assentar en llibres la part que es deprecia d'un actiu pel seu ús, pel transcurs del temps, perquè ha complert la seva finalitat o per altres motius d'aquesta índole.  

ampliació a la par
Ampliació del capital social en la qual les accions noves s'emeten al seu valor nominal sense prima d'emissió.  

ampliació alliberada
Tipus d’ampliació de capital en el qual les accions noves són alliberades totalment o parcialment. En el primer cas, les accions noves són gratuïtes per als antics accionistes, i en el segon han de pagar un preu inferior al seu valor nominal. Així mateix, poden negociar en borsa els seus drets de subscripció si decideixen no anar a l’ampliació.  

ampliació amb prima d'emissió
Ampliació del capital social en la qual les accions noves s'emeten al seu valor nominal més un import que pot reflectir o no la diferència amb el seu valor efectiu, que s’anomena “prima d'emissió”.  

ampliació de capital
Augment del capital social que es pot dur a terme de diferents formes: mitjançant l'emissió d’accions noves amb prima d'emissió o sense, mitjançant l'emissió d’accions noves amb càrrec a reserves, canviant obligacions per accions, mitjançant el bescanvi de bons o d’obligacions per accions, etc.  

ampliació de cobertures
Referit a una pòlissa d'assegurances, augment dels capitals o de les garanties prestades per la pòlissa.  

ampliació de la línia de crèdit
Import addicional autoritzat a un crèdit.  

anàlisi borsària
Estudi sistemàtic de la borsa i de la situació econòmica i política que pot influir en la seva evolució, destinat a predir el seu comportament per tal d’adoptar decisions de compra o venda de títols. Es pot referir igualment a sectors concrets, a tipus de valors mobiliaris o a societats específiques.  

anàlisi cost/benefici
Estudi previ a la realització d'una inversió amb la finalitat d'establir la relació entre el resultat esperat i el cost de l'operació.  

anàlisi de balanç
Estudi interpretatiu del balanç de situació d'una societat amb la finalitat de conèixer la situació econòmica i financera en què es troba.  

anàlisi de crèdit
Estudi de la situació financera en què es troba el sol·licitant d'un crèdit per a determinar si l’entitat financera pot assumir el risc que comporta la seva concessió.  

anàlisi de riscos
1. Estudi de la probabilitat que els rendiments reals siguin inferiors als esperats.  
2. En el sector de l’assegurança, avaluació realitzada per a assolir un equilibri adequat entre l'import de les primes percebudes i el dels sinistres pagats, mitjançant la selecció dels riscos assumibles, la seva ponderació, la previsió de riscos i el control dels resultats finals.  

anàlisi de valors
Avaluació sistemàtica dels factors que poden influir en l'evolució dels valors mobiliaris amb l’objectiu de pronosticar la seva tendència. És sinònim d’“anàlisi borsària”.  

anàlisi financera
Procediment utilitzat per a avaluar l'estructura dels recursos financers. Per fer-ho es pot utilitzar l'anàlisi comptable, la matemàtica financera, l'estadística o altres tècniques similars, i s’ha de tenir igualment en compte la situació sociopolítica i econòmica.  

anàlisi fonamental
Tipus d’anàlisi borsària que assumeix que la cotització d'un títol de renda variable depèn de la situació econòmica i financera de la societat emissora. Així, analitza les seves vendes, els seus beneficis, els dividends distribuïts, l'estructura del seu capital social, el seu balanç de situació, el seu compte de resultats, etc.  

anàlisi gràfica
1. En un context borsari, tècnica amb la qual es pretén preveure el comportament futur de la borsa a partir de l'estudi de les tendències passades reflectides en les corbes de les cotitzacions.  
2. Amb caràcter general, tècnica amb la qual es pretén de preveure el comportament futur de qualsevol variable.  

anàlisi tècnica
Tipus d’anàlisi borsària que assumeix que l'evolució de la cotització d'un títol de renda variable en el futur, o del mercat en el seu conjunt, seguirà les pautes marcades pel seu comportament històric, de manera que per fer les seves previsions utilitza els gràfics amb l'evolució dels índexs, del volum de contractació, etc.  

àngel caigut
Valor mobiliari la cotització del qual s'esfondra.  

anotació en compte
Modalitat de representació dels valors mobiliaris que consisteix en un assentament comptable per part de l'entitat dipositària, que n’ha d'informar regularment el Banc d'Espanya.  

antidilució
Augment dels beneficis per acció o reducció de les pèrdues en suposar que els instruments convertibles es convertiran, que les opcions o certificats d’opció per a subscriure títols s’exercitaran o que s'emetran accions ordinàries, si es compleixen les condicions previstes.  

antiguitat de comptes per cobrar
Classificació dels imports pendents de cobrament amb l'objectiu de realitzar una estimació de les quantitats que poden resultar incobrables o de dubtós cobrament.  

anualitat
1. Import anual d'una renda.  
2. Quota anual de devolució d'un crèdit o càrrega periòdica, com ara la d’amortització o la de capitalització.  
3. En el sector de l’assegurança, període de dotze mesos naturals consecutius pel qual es contracten les pòlisses normalment.  

anualitat prorrogable
Expressió que indica que al terme del període inicial d'un any, el contracte, pòlissa o allò de què es tracti es renova tàcitament d’acord amb les mateixes condicions, llevat que alguna de les parts manifesti el contrari en la forma i el termini deguts.  

anualitat temporal
Expressió que indica que en finalitzar el període inicial d'un any, el contracte, pòlissa o allò de què es tracti no es renova tàcitament, sinó que resta automàticament rescindit.  

anualitat vitalícia
En el context de l’assegurança de vida, renda que es paga anualment a l’assegurat mentre visqui.  

anul·lació de pòlissa
Rescissió d'una pòlissa, sigui perquè arriba a la seva finalització, sigui per acord mutu entre les parts o per una decisió unilateral que hi hagi prevista.  

anul·lar
Donar per nul un contracte, una pòlissa, una disposició, etc.  

aparell productiu
Conjunt dels sectors econòmics primari, secundari i terciari.  

a peu de fàbrica
Terme del comerç internacional que implica que el venedor posa la mercaderia a la disposició del comprador en fàbrica.  

aplicacions
En el context borsari, assignació de les compres i vendes de títols als seus ordenants.  

aplicació prospectiva
Aplicació de les mesures de què es tracti únicament a les operacions que es produeixin després de la data assenyalada i no a les produïdes fins a aquesta data.  

aplicació retroactiva
Aplicació de les mesures de què es tracti tant a les operacions que es realitzin després de la data en què s'introdueixin aquestes mesures com a les produïdes fins a aquesta data o des d'una data anterior determinada.  

aportació facultativa
Quantitat que ingressa una persona física o jurídica sense que estigui obligada a fer-ho. És sinònim d’“aportació voluntària”.  

aportacions
1. Quantitats que dipositen periòdicament els partícips en un fons.  
2. En dret matrimonial, dur béns o valors a la societat conjugal.  

aportacions a la Seguretat Social
Contribucions establertes per la llei a càrrec dels treballadors i de les empreses.  

aportacions de capital
Quantitats amb les quals contribueixen els socis al capital social.  

aportació periòdica
Quantitat que s’ha d'ingressar a intervals regulars, sigui de manera mensual, anual o amb alguna altra periodicitat.  

aportació voluntària
Quantitat que ingressa una persona física o jurídica sense que estigui obligada a fer-ho.  

apreciació
Referent a una divisa, augment del seu valor pel que fa a la resta, sigui per l'augment de la seva demanda en el mercat de divises o per decisió de les autoritats polítiques. És sinònim de “revaluació”.  

aranzel
1. Drets de duana o altres impostos exigits per a la importació d'una mercaderia.  
2. Tarifa oficial que estableix les taxes que han d'abonar-se com a costes judicials, en els mitjans de transport, etc.  

arbitratge
1. En un context borsari, compravenda simultània del mateix títol en dos mercats diferents aprofitant la diferència de cotització entre tots dos.  
2. En el cas d'una operació de divises, transacció simultània de compra i venda aprofitant les diferències de preus en diversos països o mercats.  
3. Amb caràcter general, compravenda simultània o gairebé simultània d’instruments financers aprofitant les ineficiències dels mercats en l'acostament dels seus preus.  
4. Mètode per a la resolució de litigis al qual se sotmeten les parts en conflicte; la solució es delega en un tercer país que disposa del beneplàcit de totes les parts.  

arbitratge al comptat
Venda de títols d'una cartera i compra d'uns altres que es consideren més segurs o més rendibles.  

arbitratge a terme
Venda a terme d'un títol al mateix temps que se’n compra un altre amb el mateix venciment, apostant per una baixada en la cotització del primer i una pujada en la del segon.  

arbitratge borsari
Operació que aprofita les ineficàcies dels mercats per a comprar valors en un d'ells on és més barat i vendre'ls simultàniament en l'altre on la cotització és més alta.  

arbitratge convertible
Estratègia borsària que consisteix a adoptar una posició llarga per als títols convertibles i una posició curta per als no convertibles.  

arbitratge d'accions i cupons
En el context d'una ampliació de capital, intercanvi d’accions velles per noves: les primeres es venen i es compra el nombre necessari de cupons, de manera que en subscriure la nova emissió s'obté el mateix nombre d’accions que es tenia.  

arbitratge de capital
Reestructuració de les posicions de riscos d'una entitat de crèdit mitjançant titulització tot venent els actius amb millor qualificació creditícia, per la qual cosa es pot continuar augmentant els crèdits de més risc i requerint la mateixa quantitat de capital regulador.  

arbitratge de cartera
Canvi dels títols que es tenen en cartera per altres que semblen més segurs o més rendibles. És sinònim d’“arbitratge al comptat”.  

arbitratge financer
Compravenda simultània o gairebé simultània del mateix títol en dos mercats diferents aprofitant les ineficàcies del sistema que produeixen diferències en la seva cotització depenent del mercat en què s'efectuï l'operació.  

arbitratgista
Persona que fa operacions d’arbitratge, és a dir, que aprofita les diferències de preus en diferents mercats per als mateixos títols, mercaderies, divises, etc., per tal d’obtenir un benefici. Amb la seva intervenció s'aproximen els preus entre els diferents mercats.  

àrea d'acumulació
En el context borsari, zona de la corba de cotitzacions en la qual augmenta significativament el volum d'operacions, cosa que la fa rebotar cap amunt.  

àrea de lliure de comerç
Zona geogràfica on es permet el comerç sense aranzels entre els estats membres i es respecten els aranzels que cada estat vulgui imposar a les importacions procedents de tercers països.  

àrea monetària
Zona geogràfica que engloba diferents països que prenen com a base la moneda d'un d'ells o que comparteixen una moneda comuna.  

arrendador
Persona física o jurídica que cedeix l'ús d'un o de part d'ell durant un període de temps a canvi d'una renda.  

arrendadora financera
Entitat que es compromet mitjançant contracte a concedir l'ús temporal d'un a una persona física o jurídica, i aquesta s’obliga a fer pagaments regulars per una quantitat que cobreixi el seu cost d'adquisició, les despeses financeres i altres despeses. Al venciment del contracte té l’opció de comprar-lo a un preu que tingui en compte els pagaments fets o a perllongar el termini d'ús del bé.  

arrendament
Acord pel qual l’arrendador cedeix l'ús d'un , o part d'ell, o servei a l’arrendatari a canvi d'una renda, durant un període determinat.  

arrendament financer
Contracte en virtut del qual l’arrendador obté l'usdefruit d'un bé moble o immoble de l'entitat arrendadora a canvi del pagament d'una quota periòdica, i té l’opció de comprar el per un valor residual al venciment del contracte esmentat. Pot tenir eventualment avantatges fiscals respecte a altres formes de finançament.  

arrendament no cancel·lable
Arrendament que només és revocable si es produeix alguna contingència bastant improbable, si es té el permís de l’arrendador, si l’arrendatari realitza un nou arrendament, per al mateix actiu o per a un altre d’equivalent, amb el mateix arrendador, o si l’arrendatari indemnitza l’arrendador amb una quantitat proporcional al perjudici que li causa.  

arrendament operatiu
Modalitat d’arrendament a curt termini que pot ser cancel·lat durant el període del contracte a instàncies de l’arrendatari, amb avís previ a l’arrendador, en el qual no hi ha una opció de compra pel valor residual de l’actiu al venciment del contracte, per la naturalesa temporal d'aquest, i es corre el risc d'obsolescència a càrrec de l’arrendador.  

arrendament pur
Contracte per a l'ús temporal d'un , sense que hi hagi opció de compra al seu venciment. L'entitat arrendadora no s'obliga a vendre el bé a l’arrendador ni a lliurar-li part del producte de la seva venda. En cas que el comprador sigui el mateix arrendatari, l’arrendador té tot el dret a vendre-li-ho al preu de mercat.  

arrendatari
Persona física o jurídica que adquireix l'usdefruit d'un o de part d'ell durant un període de temps a canvi del pagament d'una renda.  

arrodoniment de preus
Pràctica que consisteix a acomodar els preus a la quantitat més propera a una xifra rodona (10, 100, 1.000, etc.). Mal utilitzada pot provocar un augment generalitzat dels preus, amb la inflació consegüent.  

arrodonir
Prescindir de petites diferències en més o en menys d'un import, tenint en compte únicament les unitats d'ordre superior.  

Asociación Española de Banca (AEB)
Associació, creada el 1977, que reuneix gairebé tots els bancs espanyols i estrangers que operen a Espanya, i l'objectiu de la qual és defensar i representar els interessos col·lectius dels seus membres en els àmbits que afecten l'activitat bancària.  

assegurabilitat
Condicions que han de donar-se perquè la cobertura d'un risc pugui ser assumida per la companyia asseguradora.  

asseguradora
Part que, en un contracte d’assegurança, assumeix el pagament de la compensació a l’assegurat en cas que ocorri l'esdeveniment on hi ha el risc que és objecte de cobertura.  

assegurament
1. En un context borsari, operació en la qual una entitat garanteix a l'emissor la col·locació d'uns títols, normalment de nova emissió.  
2. Acte de subscripció d'una pòlissa d'assegurances.  

assegurament de béns litigiosos
Mesures provisionals que adopta el jutge per a la conservació dels béns en litigi durant la durada del procediment.  

assegurança
Operació mitjançant la qual la part assegurada es fa creditora, mitjançant el pagament d'un import anomenat prima, d'una prestació per compte de la part asseguradora en cas que es produeixi un sinistre cobert per la pòlissa o contracte d’assegurança.  

assegurança acumulativa
Assegurança en la qual dues o més companyies cobreixen el mateix risc de manera independent i simultània.  

assegurança addicional
Assegurança afegida a la preexistent en la qual s’augmenten les garanties de la primera.  

assegurança agrària combinada
Sistema d’assegurança específic d'Espanya pel qual es protegeixen determinats cultius i algunes espècies animals enfront de certs riscos i seguint un pla anual elaborat per l'Administració.  

assegurança agrícola
Assegurança que cobreix dels riscos de les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals.  

assegurança a termini fix
Assegurança de vida que garanteix el pagament de la suma assegurada al venciment de la pòlissa, independentment que s'hagi produït o no la defunció de l'assegurat.  

assegurança a tot risc
Aplicada a qualsevol tipus de risc, fa referència al fet que inclou totes les garanties aplicables.  

assegurança col·lectiva
Assegurança sobre persones que cobreix, mitjançant un sol contracte, un conjunt d'assegurats que formen una col·lectivitat homogènia (p. ex., els treballadors d'una empresa o els esportistes d'un mateix equip).  

assegurança combinada
1. Assegurança amb la qual es cobreixen diferents riscos a una mateixa persona i en una sola pòlissa.  
2. Modalitat d’assegurança de vida formada per una assegurança temporal a termini fix que ofereix la possibilitat de triar entre diverses opcions en cas que l'assegurat no hagi mort al venciment.  

assegurança complementària
Assegurança que és afegida a una altra per a oferir a l'assegurat una nova cobertura, o per a ampliar-ne la ja existent.  

assegurança d'accidents
Assegurança que cobreix esdeveniments fortuïts que produeixin la invalidesa temporal, permanent o la defunció de l'assegurat.  

assegurança d'accidents de treball
Assegurança de contractació obligatòria per a les empreses segons la legislació espanyola, que cobreix esdeveniments fortuïts que produeixin la invalidesa temporal, permanent o la defunció de l'assegurat dins del seu àmbit laboral. És l’oposada de l’assegurança d'accidents individuals o personals.  

assegurança d'accidents individuals
Assegurança que cobreix esdeveniments fortuïts que produeixin la invalidesa temporal, permanent o la defunció de l'assegurat fora del seu àmbit laboral. És l’oposada a l’assegurança d'accidents de treball.  

assegurança d'accidents personals
Assegurança que cobreix esdeveniments fortuïts que produeixin la invalidesa temporal, permanent o la defunció de l'assegurat fora del seu àmbit laboral. És l’oposada a l’assegurança d'accidents de treball. És sinònim d’ “assegurança d'accidents individuals”.  

assegurança d'amortització de préstec
Modalitat d’assegurança de vida per la qual, en cas de defunció de l'assegurat, la companyia d’assegurances s'encarrega de reemborsar el préstec cobert.  

assegurança d'assistència en viatge
Assegurança complementària de l’assegurança d'automòbils que cobreix un seguit de serveis especificats en la pòlissa en cas que sorgissin una sèrie de problemes igualment especificats en ocasió d'un viatge. Es pot subscriure igualment per a la cobertura d'incidències que es puguin produir amb motiu de viatges organitzats.  

assegurança d'assistència sanitària
Assegurança que ofereix cobertura mèdica, quirúrgica i farmacèutica.  

assegurança d'automòbils
Assegurança que cobreix els accidents derivats de la circulació de vehicles automòbils.  

assegurança d'aviació
Assegurança que cobreix els accidents soferts per aeronaus, els danys ocasionats a les mercaderies transportades i els danys personals ocasionats als viatgers.  

assegurança d'errors i omissions
Assegurança de responsabilitat civil empresarial que cobreix els danys materials que es puguin ocasionar a tercers a causa d'errors o omissions.  

assegurança d'estalvi
Modalitat d’assegurança de vida per la qual la companyia d’assegurances es compromet a abonar a l'assegurat un import en una data determinada en cas que l'assegurat sigui viu en aquesta data. És sinònim d’”assegurança per a cas de vida”.  

assegurança d'incendi
Assegurança que cobreix els danys soferts pels objectes assegurats a causa del foc, les despeses ocasionades pel salvament dels objectes assegurats o les produïdes en l'intent de salvar-los.  

assegurança d'invalidesa
Assegurança que cobreix la impossibilitat per a treballar, en general com a conseqüència d'un accident, ja sigui de forma temporal o permanent.  

assegurança d'ocupants
Assegurança complementària en l’assegurança d'automòbils que cobreix la defunció, la incapacitat i l'assistència sanitària de les persones que viatgin en el vehicle assegurat en el moment de produir-se un accident de circulació.  

assegurança d'orfandat
Assegurança que atorga una renda als fills menors d'edat en cas de defunció del progenitor o dels progenitors dels quals depenguin econòmicament.  

assegurança de beneficis
Assegurança de transport que cobreix el valor de les mercaderies transportades en cas de pèrdua d’aquestes mercaderies per accident o per una altra causa. Les condicions que han de figurar en la pòlissa s'esmenten en l'article 748 del Codi de comerç.  

assegurança de bestiar
Assegurança que cobreix la mort, malaltia, robatori o pèrdua de bestiar.  

assegurança de cancel·lació d'esdeveniments
Assegurança que cobreix les despeses que té l'organitzador d'un esdeveniment cultural, esportiu, musical o d'un altre tipus si l’esdeveniment se suspèn per causes majors.  

assegurança de capital
Assegurança de vida en la qual la indemnització es produeix en un sol pagament. És el contrari de l’”assegurança de renda”.  

assegurança de capital de supervivència
Modalitat d’assegurança de vida en la qual es paga el capital a la defunció de l'assegurat, si es produeix abans que la del beneficiari designat en la pòlissa. Si aquest mor abans, es rescindeix la pòlissa.  

assegurança de capital diferit
Modalitat de l’assegurança de capital en la qual la companyia d’assegurances ha de pagar a l'assegurat la quantitat estipulada en la data indicada en la pòlissa en cas que aquest sigui viu.  

assegurança de capitalització
Assegurança de vida en la qual la companyia d’assegurances ha d'abonar un import determinat en la data estipulada en el contracte.  

assegurança de caució
Assegurança per la qual la companyia asseguradora ha d'indemnitzar l'assegurat pels danys patrimonials soferts si el prenedor de l’assegurança no compleix amb les seves obligacions legals o contractuals.  

assegurança de construcció
Assegurança que cobreix els danys que pot sofrir una obra en fase de construcció, així com els béns, materials i maquinària de l'obra.  

assegurança de crèdit
Assegurança que cobreix el creditor contra la possible insolvència del deutor.  

assegurança de crèdit a l'exportació
Assegurança amb la qual es cobreix a les societats exportadores contra els riscos comercials o polítics derivats de la seva activitat.  

assegurança de danys
Una de les tres grans categories d’assegurances, juntament amb la de persones i la de prestació de serveis. Engloba totes les assegurances que cobreixen les pèrdues sofertes en el patrimoni de l'assegurat com a conseqüència d'un sinistre.  

assegurança de decessos
Assegurança que cobreix les despeses derivades de l’enterrament de l'assegurat.  

assegurança de defensa criminal
Assegurança complementària de l’assegurança de responsabilitat civil derivada d'accidents d'automòbils, que cobreix les fiances que podrien exigir les autoritats judicials i les despeses processals per a defensar l'assegurat.  

assegurança de desocupació
Prestació abonada per la Seguretat Social durant un cert període a les persones que es troben en situació d'atur laboral i que compleixen unes determinades condicions.  

assegurança de diner en trànsit
Assegurança que cobreix el risc de robatori durant el transport de diner en efectiu per part de cobradors de lletres, rebuts o altres efectes o d'empreses de transport de fons.  

assegurança de jubilació
Assegurança de vida que consisteix bé en el pagament d'un import quan l'assegurat arriba a l'edat de jubilació reglamentària o bé el pagament d'una renda a partir d'aquesta data.  

assegurança de lucre cessant
Assegurança que cobreix les despeses generals o les despeses fixes d'un assegurat que duu a terme una activitat econòmica quan l’ha de deixar de realitzar per causa d'un sinistre cobert per la pòlissa.  

assegurança de malaltia
Assegurança en la qual la companyia asseguradora es compromet a abonar una indemnització a l'assegurat en cas que caigui malalt. No s’ha de confondre amb l’assegurança d'assistència sanitària.  

assegurança de maquinària
Assegurança que cobreix les avaries o trencaments que pot experimentar la maquinària per fets accidentals relacionats amb el seu funcionament.  

assegurança de muntatge
Assegurança que cobreix els danys que poden tenir unes instal·lacions en la seva fase de muntatge, així com els béns, materials i la maquinària que es trobin en les instal·lacions per a desenvolupar aquesta labor.  

assegurança de nòlit
Assegurança que cobreix les pèrdues o danys que pugui sofrir la càrrega d'un vaixell durant el transport per via marítima. Aquest tipus de assegurança, també denominat “assegurança sobre nòlit”, està previst en els articles 746 i 747 del Codi de comerç.  

assegurança de pedra
Modalitat d’assegurança agrícola que garanteix el pagament del valor que hauria aconseguit la collita una vegada arribat el moment de la seva recol·lecció, si es perd a causa de la caiguda de pedra o de calamarsa gruixuda.  

assegurança de pèrdua de beneficis
Assegurança que cobreix els beneficis nets que l'assegurat deixa d'obtenir per la paralització de l'activitat econòmica per culpa d'un sinistre cobert per la pòlissa.  

assegurança de pèrdua de lloguers
Assegurança mitjançant la qual es garanteix al propietari d'un immoble les pèrdues que pugui sofrir com a pèrdua de les rendes pel lloguer de l’immoble mentre repara els danys que s’hi hagin ocasionat per un sinistre, o bé a l'arrendatari pels perjudicis que li ocasioni la no utilització de l'immoble durant aquesta reparació.  

assegurança de persones
Una de les tres grans categories d’assegurances, juntament amb la de danys i la de prestació de serveis. Engloba totes les assegurances que cobreixen els danys soferts pels individus en la seva pròpia persona (la seva salut, la seva integritat física, etc.).  

assegurança de prestació de serveis
Una de les tres grans categories d’assegurances, juntament amb la de persones i la de danys. Engloba totes les assegurances que consisteixen en la prestació d'un servei per part de la companyia d'assegurances i no una indemnització.  

assegurança de prima temporal
Assegurança en la qual el pagament de la prima s'efectua mitjançant pagaments periòdics, que poden ser anuals, semestrals, trimestrals, mensuals, etc.  

assegurança de prima única
Assegurança en la qual el pagament de la prima s'efectua de forma anticipada i en un sol pagament.  

assegurança de rams tècnics
Grup de les assegurances que agrupa cobertures com ara avaria de maquinàries, equips electrònics, riscos de muntatge i construcció, etc.  

assegurança de reclamació de danys
Assegurança complementària en l’assegurança d'automòbils mitjançant la qual la companyia d'assegurances assumeix la tramitació de les reclamacions pertinents per al cobrament de les indemnitzacions corresponents als danys soferts pel propietari del vehicle, pels seus ocupants o pel vehicle mateix com a conseqüència d'un accident de circulació.  

assegurança de renda
Assegurança de vida en la qual la companyia d’assegurances es compromet a pagar a l'assegurat o als seus beneficiaris una renda periòdica, que pot ser constant o variable, vitalícia o temporal, a partir de la data estipulada en la pòlissa.  

assegurança de renda vitalícia immediata
Modalitat de l’assegurança de renda per la qual la companyia d’assegurances es compromet a pagar a l'assegurat una renda fins a la seva defunció.  

assegurança de responsabilitat civil
Assegurança en la qual la companyia asseguradora es compromet a indemnitzar l'assegurat pels danys que pugui sofrir el seu patrimoni com a conseqüència d'una reclamació efectuada per un tercer.  

assegurança de responsabilitat civil del caçador
Assegurança obligatòria a Espanya per als caçadors que cobreix les indemnitzacions que es puguin derivar de la responsabilitat civil de l'assegurat en l'exercici de la caça.  

assegurança de robatori
Assegurança que cobreix les pèrdues sofertes com a conseqüència de la desaparició, destrucció o deteriorament dels objectes assegurats com a conseqüència d'un robatori o una temptativa de robatori portades a terme per persones alienes a l'assegurat.  

assegurança de supervivència
Modalitat d’assegurança de vida en la qual es paga el capital a la defunció de l'assegurat, si es produeix abans que la del beneficiari designat en la pòlissa. Si aquest mor abans, es rescindeix la pòlissa, per la qual cosa no es paguen més primes però l'entitat asseguradora tampoc no retorna les cobrades fins a aquesta data. És sinònim d’”assegurança de capital de supervivència”.  

assegurança de transports
Assegurança que cobreix els danys soferts per les mercaderies durant el transport o pel mitjà de transport mateix.  

assegurança de vida
Important subcategoria dins de la categoria de l‘assegurança de persones en la qual la companyia d’assegurances indemnitza els beneficiaris designats per l'assegurat a la seva defunció o al mateix assegurat en cas de supervivència en una data determinada. Les dues modalitats principals de l‘assegurança de vida són l’assegurança en cas de mort i l’assegurança en cas de vida; igualment hi ha la combinació d'ambdues, denominada en aquest cas “assegurança mixta”.  

assegurança de vida sencera
Modalitat dins de l’assegurança de vida per la qual la companyia d’assegurances es compromet a realitzar un pagament al beneficiari consignat en la pòlissa immediatament després de la defunció de l'assegurat.  

assegurança de vida universal
Modalitat de l’assegurança de vida que consisteix en un programa d'estalvi del qual la companyia d’assegurances descompta uns imports en concepte de despeses i primes per a cobrir el risc de mort per una quantitat especificada.  

assegurança de viduïtat
Prestació vitalícia desemborsada per la Seguretat Social en forma de renda a favor del cònjuge del treballador mort.  

assegurança diferida de vida
Modalitat de l’assegurança de vida que consisteix en un programa d'estalvi a llarg termini en el qual la companyia d’assegurances garanteix el pagament del capital establert si sobreviu en la data fixada com a venciment de la pòlissa.  

assegurança directa
Assegurança realitzada mitjançant contractació directa, i no en concepte de reassegurança.  

assegurança dotal
Modalitat de l’assegurança de vida per la qual la companyia d’assegurances es compromet a lliurar al menor d'edat beneficiari de la pòlissa cert import en una data determinada, sense que normalment s'estableixi com a condició que el prenedor de l’assegurança hagi d’haver mort.  

assegurança en cas de mort
Modalitat dins de l’assegurança de vida en la qual el beneficiari rebria el capital acordat en la pòlissa a la defunció de l'assegurat. Pertanyen a aquesta modalitat assegurances com ara la d'amortització de préstecs, la diferida, les assegurances temporals o la de vida sencera, entre altres.  

assegurança en cas de vida
Modalitat dins de l’assegurança de vida en la qual el beneficiari, que pot ser l'assegurat, rebria el capital acordat en la pòlissa si sobreviu en una data determinada. Pertanyen a aquesta modalitat assegurances com ara l’assegurança d’estalvi, la de capitalització, la dotal, etc.  

assegurança estatal
En contraposició amb l’assegurança privada, assegurança en la qual l'Estat exerceix una funció tutelar, regulant les seves bases i estructura i cobrint el risc de manera total o parcial.  

assegurança individual de vida
Assegurança de vida que cobreix un sol assegurat.  

assegurança integral de cereals
Principal modalitat de l’assegurança agrària combinada amb la qual es protegeix el productor de cereals de secà de tots els riscos que poden afectar la collita.  

assegurança marítima
Assegurança de danys que cobreix els riscos de navegació que poden afectar tant el vaixell com la càrrega que transporta. L’assegurança marítima està prevista en el Llibre III, Títol II, Secció 3a del Codi de comerç.  

assegurança mixta
Modalitat de l’assegurança de vida que combina les cobertures de l’assegurança en cas de mort i la de l’assegurança en cas de vida.  

assegurança mixta completa
Modalitat més comuna de l’assegurança mixta en la qual es garanteix a l'assegurat en cas de supervivència en la data de venciment el pagament d’una part dels beneficis estipulats en la pòlissa.  

assegurança mixta doble
Modalitat de l’assegurança mixta que garanteix tant el pagament del capital establert a l'assegurat en cas de supervivència al venciment de la pòlissa com el seu pagament als beneficiaris quan es produeixi la defunció de l'assegurat, amb la qual cosa la companyia d’assegurances efectuaria un doble pagament.  

assegurança mixta revaloritzable
Modalitat de l’assegurança mixta simple en la qual el capital assegurat augmenta cada any un determinat percentatge segons els pactes.  

assegurança mixta simple
Modalitat de l’assegurança mixta per la qual es garanteix el pagament del capital acordat als beneficiaris a la defunció de l'assegurat si aquesta es produeix abans del venciment del contracte, o bé al mateix assegurat en cas de supervivència en aquesta data.  

assegurança mixta variable
Modalitat de l’assegurança mixta en la qual, en cas de supervivència de l'assegurat en la data de venciment del contracte, aquest percep el capital assegurat en determinats percentatges i en diferents moments.  

assegurança obligatòria
Assegurança la contractació de la qual és imposada per l'Estat, que en pot regular eventualment la quantia, els límits de les prestacions, l'import de les primes i assumir la cobertura del risc de forma total o parcial.  

assegurança obligatòria d'automòbils
Assegurança l'obligatorietat de la qual és imposada per l'Estat i que té com a objectiu cobrir la responsabilitat del propietari o del conductor de l'automòbil per les lesions o danys materials que pugui causar arran de la utilització del vehicle.  

assegurança obligatòria de viatgers
Assegurança d'accidents molt antiga a Espanya, obligatòria per al transportista, per la qual es garanteix als passatgers dels mitjans de transport públic col·lectiu de persones el pagament d’indemnitzacions i de l'assistència sanitària pels danys personals que puguin sofrir a l’hora d'utilitzar-los.  

assegurança privada
Assegurança en la qual no intervé l'Estat, ni com a organisme tutelar ni com a assegurador total o parcial. És contractada per una entitat privada.  

assegurança prorrogada
Assegurança que es renova per un període més de cobertura.  

assegurança reduïda
Assegurança amb un capital assegurat inferior al pactat originalment en la pòlissa i constituïda amb càrrec a les reserves matemàtiques a favor de l'assegurat en cas d'impagament de la prima.  

assegurança temporal
Modalitat de l’assegurança de vida en la qual el capital ha de ser pagat immediatament després de la defunció de l'assegurat, en cas que es produeixi abans del venciment del contracte. En el cas de supervivència, els imports pagats per l'assegurat no són retornats per la companyia d’assegurances.  

assegurança temporal amb reemborsament de primes
Modalitat de l’assegurança temporal en la qual en cas de supervivència de l'assegurat al venciment del contracte, percep l'import corresponent a les primes satisfetes.  

assegurança temporal a prima natural
Modalitat de l’assegurança temporal en la qual el capital assegurat pot romandre constant o bé tenir els tipus de variacions que s'hagin pactat, adaptant les primes de la manera que correspongui.  

assegurança temporal a termini fix
Modalitat de l’assegurança temporal en la qual s'ofereix la cobertura del risc de defunció de l'assegurat per un període determinat i superior a un any, alhora que l'import de la prima es manté constant.  

assegurança temporal constant
Modalitat de l’assegurança temporal en la qual ni el capital assegurat ni la prima a pagar varien durant el període de vigència de l’assegurança.  

assegurança temporal regularment creixent
Modalitat de l’assegurança temporal en la qual el capital assegurat va augmentant anualment de conformitat amb allò que s’ha pactat.  

assegurança temporal regularment decreixent
Modalitat de l’assegurança temporal en la qual el capital assegurat va disminuint anualment de conformitat amb allò que s’ha pactat.  

assegurança voluntària d'automòbils
Assegurança que ofereix cobertures complementàries a les imposades per l'Estat, com ara la responsabilitat civil suplementària, danys soferts pel vehicle de l'assegurat, reclamació de danys, etc., així com la de l'excés sobre els límits coberts per l’assegurança obligatòria.  

assegurat
Persona que en si mateixa o en els seus béns o interessos econòmics està exposada al risc que s'assegura. No té per què coincidir amb el prenedor de l’assegurança.  

assegurat en el ram d'incendis
Titular de l'immoble cobert per la pòlissa. No té per què coincidir amb el prenedor de l’assegurança.  

assegurat en el ram de vida
Persona la vida de la qual s'assegura en la pòlissa. No té per què coincidir amb el prenedor de l’assegurança.  

assemblea general
Òrgan rector de les caixes d'estalvis d’acord amb la Llei 31/1985, de 2 d'agost, de regulació de les normes bàsiques sobre òrgans rectors de les caixes d'estalvis.  

assentament en compte
Representació dels valors mobiliaris mitjançant assentament comptable per part de l'entitat dipositària, que n’ha d'informar regularment el Banc d'Espanya. És sinònim d’“anotació en compte”.  

assessor d'inversions
Persona que orienta els inversors perquè decideixin amb coneixement de causa en quins béns invertir amb l’objectiu de tenir més perspectives de rendibilitat i menys risc.  

associació
Conjunt dels associats per a una mateixa finalitat i, si escau, persona jurídica formada per ells de conformitat amb la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.  

Associació Internacional de Foment (AIF)
Organisme creat el 1960, pertanyent al Grup del Banc Mundial, que està format per 164 països membres que fan aportacions perquè el Banc Mundial faciliti préstecs amb interessos baixos als països més pobres.  

associada
Entitat, incloent-hi les entitats sense forma jurídica definida, sobre la qual l’inversor posseeix influència significativa, i que no és una subsidiària ni constitueix una participació en un negoci conjunt.  

a termini fix
1. Expressió que, aplicada als documents mercantils, significa que el seu venciment s'estableix en la data que indiquen.  
2. Expressió que, aplicada a un dipòsit bancari, significa que el titular pot disposar del diner en la data establerta com a venciment.  

atomització
Referent a un mercat, aquell en el qual l’oferta i la ?demanda estan tan poc concentrades que cap comprador ni venedor no pot exercir una posició que li permeti influir en l'equilibri del mercat.  

at-the-money
Opció amb un preu de mercat que coincideix amb el seu preu d'exercici, per la qual cosa el seu valor és nul.  

atur
Situació en la qual es troben les persones que estarien disposades a treballar però que no troben feina. És sinònim de “desocupació”.  

atur cíclic
Desocupació que es produeix en cada etapa de recessió econòmica de forma conjuntural.  

atur conjuntural
Desocupació que es produeix com a conseqüència d'algun canvi inesperat en les condicions del mercat, però que té un caràcter temporal.  

atur de treball
Interrupció de l'activitat laboral ocasionada per una mobilització dels treballadors.  

atur encobert
Grup de persones en situació d'atur forçós que per algun motiu no figuren en les estadístiques oficials.  

atur estacional
Desocupació forçosa que es produeix en certes èpoques de l'any en determinades regions o sectors industrials.  

atur estructural
Desocupació forçosa ocasionada per canvis produïts en l'estructura econòmica d'un país.  

atur friccional
Desocupació ocasionada per l'escassa mobilitat per part dels treballadors com a conseqüència d'una falta d'informació.  

atur registrat
Xifres oficials de desocupació proporcionades per l'Instituto Nacional de Empleo.  

atur tècnic
Desocupació estructural ocasionada per la introducció de noves tecnologies destinades a reemplaçar la mà d'obra.  

auditabilitat
Possibilitat d'establir, mitjançant auditoria, si una entitat està funcionant de manera apropiada i operant amb una correcció legal total.  

auditor
Persona que verifica si una entitat opera adequadament i d’acord amb la legalitat.  

auditor extern
Auditor que duu a terme la seva labor sense formar part de la societat auditada.  

auditoria
Revisió detallada de la comptabilitat d'una societat realitzada per part d'un auditor amb l’objectiu de verificar si opera adequadament i d’acord amb la legalitat, així com del seu modus operandi en general.  

auditoria administrativa
Modalitat d’auditoria amb la qual es pretén verificar la consecució dels resultats esperats de la gestió realitzada pels diferents serveis d'una empresa, així com el grau de compliment dels objectius marcats.  

auditoria comptable
Verificació detallada dels llibres comptables d'una societat i dels justificants que protegeixen els assentaments corresponents, per una persona competent, l’auditor, que elabora un informe en el qual expressa l'exactitud i correcció d’allò auditat, o no, i anota igualment en el primer cas les excepcions, en cas que n’hi hagi.  

auditoria externa
Auditoria realitzada per personal que no forma part de la societat auditada.  

auditoria interna
Auditoria realitzada per personal de la societat auditada.  

auditoria operacional
Estudi de l'efectivitat de la supervisió interna per a facilitar el treball dels auditors.  

auditor intern
Auditor que duu a terme la seva labor sent empleat de la societat auditada.  

auge
Període d'apogeu, en el qual les xifres de producció i d'ocupació són elevades.  

augment de prima
Increment en el preu de l’assegurança que ha de pagar l’assegurat per agreujament del risc cobert, modificació de les tarifes aplicables o altres causes.  

autarquia
Política d'autosuficiència econòmica, segons la qual un estat o una regió tracta d’autoabastir-se amb els seus propis recursos i produeix tot el que necessita per no haver de fer intercanvis comercials amb l'exterior.  

autenticació
1. Autorització o legalització.  
2. Verificació de l'origen d'un document, de la seva autenticitat, de la identitat d'una persona, etc.  

autenticar
1. Autoritzar o legalitzar.  
2. Donar fe de la veracitat d'un fet o de l'autenticitat d'un document.  

autoassegurança
Situació en la qual l’assegurat, normalment una gran entitat, crea el seu propi fons per a protegir les eventuals conseqüències econòmiques derivades dels seus riscos, sense comptar amb la cobertura de cap entitat asseguradora.  

autocapitalització
Autofinançament amb càrrec als beneficis generats per la societat, seguint una política d'endeutament mínim.  

autocartera
Cartera formada per accions de la mateixa societat o d'una societat dominada. La legislació espanyola desincentiva la seva existència per tal d’evitar l'especulació amb el valor de cotització en borsa.  

autofinançament
Finançament caracteritzat per la utilització exclusiva dels recursos interns generats per la companyia (reserves o beneficis no distribuïts) sense acudir als préstecs o a un altre tipus de recursos aliens.  

autogestió
Sistema de gestió empresarial segons el qual són els mateixos treballadors de l'empresa els que designen els directius i participen, de manera directa o indirecta, en les decisions de l'empresa.  

autoritat fiscal
Organisme de l'Administració habilitat per a recaptar els impostos, perseguir l'evasió fiscal i imposar les sancions corresponents. Segons els països, es tracta del Ministeri d'Hisenda, del Ministeri d'Economia i Hisenda, del Ministeri de Finances, etc.  

autorregulació
Conjunt de normes que s’autoimposa un sector per a evitar haver de ser regulat, de manera més estricta i amb menor coneixement de la realitat sectorial, per l'Administració.  

aval
Compromís signat per part d'una persona física o jurídica, normalment en un document de crèdit, pel qual es compromet a respondre de l'obligació de pagament que té una altra persona en cas que aquesta no el realitzi.  

avalador
Persona física o jurídica que signa un aval i en fer-ho s’obliga al seu pagament si no ho fa l'obligat principal.  

avalar
1. Garantir el pagament d'un document de crèdit per mitjà d'un aval.  
2. Respondre de la conducta d'una altra persona.  

avaluació del dany
Actuacions que porta a terme la companyia d'assegurances que cobreix un per a determinar el valor econòmic de les pèrdues sofertes per l’assegurat en un sinistre.  

avantatge absolut
Capacitat per a elaborar un producte utilitzant menys recursos que la competència, en el cas de les societats, o que altres països, en el cas dels Estats.  

avantatge comparatiu
Capacitat per a elaborar un producte a menor cost comparatiu que la competència, en el cas de les societats, o que altres països, en el cas dels Estats.  

avantatges relacionats amb un actiu arrendat
Expectativa d'una operació rendible al llarg de la vida econòmica de l’actiu arrendat o d'un guany per revaloració o realització del valor residual.  

avío
A l’Amèrica Llatina, préstec en diner o en efectes que es fa a pagesos, ramaders o miners.  

avís de rescissió
Comunicació que efectua una de les parts que subscriu un contracte a l'altra i en la qual li manifesta la seva decisió de deixar-lo sense efecte a partir d’una determinada data.  

avís de sinistre
Document mitjançant el qual l’assegurat comunica a l'asseguradora que s'ha produït un sinistre que, al seu entendre, està cobert per les garanties de la pòlissa. S’ha de presentar dins el termini que hi hagi estipulat, ja que una vegada vençut, prescriu el dret a percebre la indemnització.  

avís de venciment
Escrit mitjançant el qual es recorda la data de venciment d'una obligació de pagament abans no arribi.  

a voluntat
Clàusula en una operació borsària a termini mitjançant la qual el comprador o venedor és obligat a realitzar-la. Es pot liquidar en qualsevol data dins un termini establert avisant amb 24 hores d'antelació.