Alertes d'empresa

Alertes d'empresa

Permet rebre al mòbil, o al correu electrònic dels destinataris definits per l'empresa, informació financera.

Contracta-ho

Què és el Servei d'Alertes?

El Servei d'Alertes per a empreses permet rebre al mòbil o al correu electrònic dels destinataris definits per l'empresa informació financera.

El servei permet configurar alertes de:

CONCEPTE IMPORT MERITACIÓ LIQUIDACIÓ I PAGAMENT
Alta de servei

6,00€

alta del contracte

alta del contracte

Manteniment (inclou les 20 primeres alertes)

2,00€

mensual

mensual

Preu per missatge

0,15€

per missatge rebut a partir de l'alerta 21

mensual

NRI: 15232-2017-5555