Què és el Servei d'Alertes?

El Servei d'Alertes per a empreses permet rebre al mòbil o al correu electrònic dels destinataris definits per l'empresa informació financera.

El servei permet configurar alertes de:

Tresoreria

Targetes

Fitxers

Comerç exterior

Confirming

 

Preu de les alertes:

CONCEPTE IMPORT MERITACIÓ LIQUIDACIÓ
I PAGAMENT
Alta de servei Gratis
Abans 6,00€
Alta del contracte Alta del contracte
Manteniment (inclou les 20 primeres alertes) 2,00€ Mensual Mensual
Preu per missatge 0,15€ Per missatge rebut a partir de l'alerta 21 Mensual