Índex

Resol els principals dubtes que poden sorgir sobre l'operativa, els serveis i els productes de valors

BrokerNow

 • Com operar amb Valors a BrokerNow?

  Per poder operar amb Accions, ETF i Warrants a BrokerNow necessites disposar d'un compte corrent a CaixaBank amb accés a banca digital CaixaBankNow.

  Un cop tinguis el contracte, o si ja el tens, accedeix a BrokerNow i sol·licita l'obertura d'un expedient de Valors en l'apartat de posició.

  Quan hagis signat l'acceptació de l'expedient amb la targeta de coordenades tindràs el teu expedient disponible per poder començar a operar en valors.

  Obre ara el teu expedient de valors

 • Tipologia d'ordres de valors

  Simples.

   • De mercat. L'objectiu d'aquesta ordre és que s'executi al més aviat possible, sense importar el preu. Aquest tipus d'ordres són útils per comprar o vendre de forma immediata encara que la seva execució sempre dependrà del volum de l'ordre i del volum negociat al mercat.

   • Ordre al millor. Amb aquesta ordre s'obtindrà el millor preu de contrapartida existent. Aquest tipus d'ordres són útils per comprar o vendre al preu actual encara que la seva execució sempre dependrà del volum de l'ordre i del volum negociat al mercat.

   • Limitada. Són ordres que permeten fixar el preu de compra o venda. Amb elles s'indica:

    • En el cas d'una compra, el preu màxim que s'està disposat a pagar.

    • En el cas d'una venda, el preu mínim que s'està disposat a rebre.

   • Stop. L'ordre Stop, permet fixar a partir de quin preu es vol llançar l'ordre al mercat. El funcionament de les ordres Stop és el següent:

    • En el cas d'una compra, s'indica el preu a partir del com es vol llançar l'ordre per realitzar la compra.

    • En el cas d'una venda, s'indica el preu a partir del com es vol llançar l'ordre per realitzar-la venda.

   • Stop Dinàmic. L'ordre Stop Dinàmic és una variant del Stop, amb la diferència que el preu del Stop es va movent de forma paral·lela al preu de la cotització si el moviment és favorable i es manté quiet si és desfavorable. 

  Estrategias

   • Combinada. Amb les ordres combinades indiquem quan volem entrar o sortir d'un valor tant si puja o baixa la cotització del mateix. 

   • Condicionades. Les ordres condicionades permeten llançar una ordre al mercat quan es compleixin les condicions d'evolució de la cotització establertes en introduir l'ordre. Aquestes condicions estaran referenciades al que realitzi la cotització del valor, d'un altre valor o d'un índex. 

   • Associades. Les ordres associades s'envien al mercat quan s'executa íntegrament una altra ordre gravada anteriorment (ordre inicial). 

   • Tot o gens. Les ordres Tot o Res és una condició d'activació sobre el volum de l'operació. Aquesta ordre s'enviarà al mercat i s'executa immediatament per la totalitat dels títols o es cancel·larà. 

 • Temps real, Streaming i Profunditat de Mercat

  Podràs accedir a la visualització dels preus en Temps Real del Mercat Nacional si contractes qualsevol dels paquets de serveis del Mercat Nacional (Iniciació, Avançat o Expert).

  Els clients que no contractin aquests serveis accediran a la informació sobre les cotitzacions amb un temps diferit de 15 minuts en els mercats nacionals i de 20 minuts en els mercats internacionals.

  Si el que desitges és que els preus s'actualitzin automàticament amb el servei de Streaming, hauràs de contractar el paquet de serveis Avançat o Expert.

  Si vols visualitzar la Profunditat de Mercat dels valors del mercat nacional, podràs fer-ho contractant el paquet de serveis Expert.

  Més informació

Futurs i opcions

 • Com operar amb Futurs i Opcions a BrokerNow?

  Per poder operar amb Futurs i Opcions a BrokerNow necessites disposar d'un compte corrent a ”CaixaBank” amb accés a banca digital CaixaBankNow i d'un expedient de Valors.

  Un cop tinguis el contracte, o si ja el tens, accedeix a BrokerNow i sol·licita l'obertura d'un expedient de Derivats en l'apartat de Derivats.

  La titularitat jurídica d'aquest expedient serà individual i el titular coincidirà amb la persona física titular del contracte de banca digital CaixaBankNow des del qual s'estigui realitzant la subscripció així com amb la persona física titular de l'expedient de valors vinculat.

  Una vegada sol·licitada l'obertura de l'expedient de derivats, estarà disponible per operar en un termini aproximat de 24 hores hàbils

 • Operacions disponibles

  Compra i venda de futurs:

  • Un contracte de futur és un contracte de compravenda, ajornada en el temps, en el qual avui es pacta el preu, el producte i la data en què es durà a terme la transacció. En el contracte de futur, les dues parts, comprador i venedor, assumeixen una obligació.

  • El comprador té l'obligació de comprar (rebre) un actiu determinat (actiu subjacent) a canvi del pagament d'un preu pactat (preu del futur) en una data futura pactada (data de venciment).

  • El venedor té l'obligació de vendre (lliurar) un actiu determinat (actiu subjacent) a canvi del cobrament d'un preu pactat (preu de futur) en una data futura pactada (data de venciment).

  Compra i venda de opcions:

  • Una opció és un contracte pel qual s'atorga el dret a comprar o vendre una cosa a un preu determinat en un període de temps determinat.

  • L'opció per la qual s'atorga el dret de compra s'anomena "opció Call".

  • L'opció per la qual s'atorga el dret de venda s'anomena "opció Put".

  • Aquesta "cosa" per la qual s'ha atorgat el dret a comprar o vendre s'anomena "actiu subjacent".

  • El preu fixat en el contracte al qual s'atorga el dret de compra o venda s'anomena "preu d'exercici".

  • El període de temps del contracte esmentat s'anomena "període de vida" o "temps al venciment" de l'opció, i la data en què el contracte expira s'anomena "data de venciment".

 • Productes disponibles

  Estan disponibles els productes sobre els subjacents següents:

  • Futur IBEX.

  • Futur Mini-IBEX.

  • Futur EuroStoxx 50.

  • Futur Stoxx50.

  • Futur DAX.

  • Futur Bund.

  • Futur Bobl.

  • Futur Schatz.

  • Futurs sobre accions negociats en MEFF (per lliurament).

  • Futurs sobre accions europees negociats en MEFF (per diferències).

  • Futur Mini SP.

  • Futur Mini NASDAQ.

  • Futur Mini Euro-Dólar.

  • Futur Dow Jones.

  • Futur Mini Oro.

  • Futur EURIBOR 3 meses.

  • Opcions Mini-IBEX.

  • Opcions EuroStoxx 50.

  • Opcions sobre accions negociades en MEFF.

  • Opcions s/Mini SP.

  • Opcions s/Mini NASDAQ.

  • Opcions s/Mini Dow Jones.

 • Horaris de negociació 

  MEFF

  Productes: Futur Ibex, Futur, Mini-Ibex, Futur sobre Accions, Opcions Mini-Ibex, Opcions sobre Accions.
  Horari de Subhasta: De 08:30h a 09:00h
  Horari de Contractació:

  • Per futurs sobre IBEX y sobre Mini Ibex: de 09:30h a 20:00h
  • Per a la resta de contractes: de 09:00h a 17:35h

  Per a més informació, pot consultar la pàgina web de Meff.

  EUREX.

  Productes: futurs sobre el EuroStoxx50, Stoxx50 i DAX.

  • Subhasta d'obertura: de 7.50 a 8.00 CET.

  • Horari de contractació: de 8.30 a 22.00 CET.

  • Subhasta de tancament: de 22.00 a 22.03, aprox.

  • Productes: Futurs sobre el Bund, Bobl y Schatz.

  • Subhasta d'obertura: 07:50 a 08:00 CET.

  • Horari de contractació: 08:00 a 22:00 CET.

  • Subhasta de tancament: de 22:00 a 22:03 aprox.

  Productes: opcions EuroStoxx 50.

  • Horari de contractació: de 9.00 a 17.30 CET.

  CME, CBOT, LIFFE.

  • Horari de contractació: 08.00 a 22.00 CET.

  BrokerNow.

  L'horari de recepció d'ordres se situa entre les 8.00 i les 22.00 hores.

  Les ordres introduïdes per MEFF sobre accions entris les 08:00 i les 17:35 i sobre índexs entre les 08:00 i les 20:00 seran vàlides per a la sessió del dia.

  Les ordres introduïdes per MEFF sobre accions a partir de les 17:35 i sobre índexs a partir de les 20:00 tindran validesa per a la sessió de l'endemà.

  Les ordres introduïdes per EUREX a partir del tancament seran vàlides per a la sessió de l'endemà.

  Les ordres introduïdes per a la resta dels mercats a partir del tancament de la recepció d'ordres seran vàlides a partir de les 08:00 hores del dia hàbil següent.

 • Quines garanties s'exigeixen per operar?

  L'objectiu prioritari de la garantia és cobrir el risc en què pugui incórrer una determinada posició de futurs i opcions per moviments desfavorables del mercat.

  Garantia per posició oberta:

  • Quan acabi la sessió, amb la posició oberta al tancament de sessió es farà el càlcul de la garantia exigible. Aquest import serà igual al calculat per MEFF incrementat en un 30 per cent. La garantia calculada d'aquesta manera es carregarà al compte corrent. De la mateixa manera, si durant la sessió es produeix una fluctuació important en el mercat, es recalcularan les garanties i es practicarà la retenció al compte, si correspon.

  Garantia per ordres vives durant la sessió:

  • Cada vegada que introdueixis una ordre es recalcularan les garanties tenint en compte la posició oberta en aquell moment i les ordres pendents. Per poder introduir una ordre, hi haurà d'haver prou saldo al compte corrent per cobrir la garantia calculada, i es practicarà la retenció de la garantia, si correspon.

 • Com es liquiden les garanties?

  Diàriament, es liquidaran les pèrdues i els guanys dels futurs, les primes de les opcions i les comissions.

 • Exercici de les opcions

  Quan es compra una opció s'adquireix el dret a comprar (opció Call) o a vendre (opció Put). Aquest dret es pot "exercir" abans de la data de venciment (exercici anticipat) o en la data de venciment (exercici al venciment).

  Les opcions sobre Mini-IBEX són de tipus europeu, és a dir, només es poden exercir el dia de venciment, mentre que les opcions sobre accions són de tipus americà, és a dir, es poden exercir qualsevol dia abans de la data de venciment.

  Garantia per posició oberta:

  • Si demanes l'exercici anticipat d'una opció Call, es procedirà a retenir el saldo necessari per comprar les accions (si no tens prou saldo per fer front a la compra de les accions no es permetrà l'exercici d'opcions Call).

  • En el cas de les opcions Put serà condició imprescindible disposar de prou títols per fer front a la venda de títols que comporta l'exercici d'opcions Put.

  • L'horari per demanar l'exercici anticipat d'opcions sobre accions és de 9.00 h a 17.35 h.

  Exercici al venciment d'opcions:

  • L'exercici al venciment és automàtic per a les opcions que el dia de venciment quedin "ITM" respecte del preu de tancament del subjacent. Una opció està "ITM" (in-the-money) si, en el cas d'opcions Call, el preu de referència és més alt que el preu d'exercici o si, en el cas d'opcions Put, el preu de referència està per sota del preu d'exercici.

  • En el cas d'exercicis al venciment, l'operació de comptat es fa automàticament el dia D al preu de tancament del subjacent (preu de subhasta), i "D" és el dia de venciment.

 • Venciment de futurs

  Futurs comprats:

  • Una posició de futurs comprats que arribi al venciment genera una compra d'accions al preu de tancament del subjacent.

  Futurs venuts:

  • Una posició de futurs venuts que arribi al venciment genera una venda d'accions al preu de tancament del subjacent.