Aprofita tots els avantatges de la Renda Vitalícia

 • Renda mensual de per vida.
 • Es pot contractar a un titular o a dos.
 • Diverses alternatives de producte adequades per a cada necessitat.

Comença a diversificar els teus estalvis i a cobrar una renda mensual vitalícia per continuar mantenint el teu benestar i la teva qualitat de vida.
Mitjançant una prima única començaràs a gaudir de més tranquil·litat:

 • Estabilitat. Cobraràs una renda mensual durant tota la vida.
 • Capital per als beneficiaris. Segons la renda contractada, podràs assegurar per als teus una part o la totalitat del capital aportat.
 • Possibilitat de contractació per a dos titulars. En aquest cas, la renda mensual s’abonarà mentre un estigui viu.
 • Flexibilitat. En algunes de les rendes vitalícies podràs incrementar la renda mensual.

Et presentem diferents modalitats de renda vitalícia perquè puguis escollir la que s’adapti millor a les teves necessitats:

Modalitats de renda vitalícia

Renda Vitalícia Capital Reservat

Gaudeix d'un extra en els teus ingressos amb la tranquil·litat que, en cas de defunció, els teus beneficiaris rebran el 100% del capital aportat, més un 1% addicional amb un màxim de 600 €.

Per tant, es tracta d'un producte destinat a clients a partir de 50 anys que disposin d'un capital i vulguin planificar la transmissió de patrimoni als seus hereus, així com, complementar la seva pensió amb uns ingressos mensuals.

Renda Vitalícia Inversió Flexible

Ideal per a les persones que tenen experiència en inversions en renda variable i que volen obtenir un complement als seus ingressos sense la necessitat de deixar als seus beneficiaris un capital fix en cas de defunció.

La prima s'inverteix en dues carteres: al principi, es destina el 70% a una cartera que inverteix actius de renda fixa i el 30% a una cartera gestionada que inverteix en actius de renda variable. Aquesta distribució es modificarà durant la vigència del contracte ja que la cartera Renda Fixa va disminuint el seu valor com a conseqüència del pagament de les rendes mensuals.

Renda Vitalícia Tranquil·litat

Amb aquest producte et beneficiaràs d'un import de renda mensual més elevat, ja que el capital de defunció va decreixent en funció dels anys transcorreguts1. En aquest cas, tant el rescat* com el capital de defunció per als beneficiaris tenen un límit mínim del 16% de la prima aportada.

Renda Vitalícia Tranquil·litat Flexible

Està dirigida a clients que vulguin obtenir una renda mensual garantida més elevada, a canvi de tenir un capital de defunció decreixent i vinculat al valor de les carteres. Respecte a la inversió, el 10% es vincula a una cartera de renda variable i el 90% a una cartera de renda fixa. Aquesta distribució anirà variant amb el temps i conforme es vagin pagant les rendes, i en algun moment la inversió podrà ser superior a la cartera gestionada que a la cartera de renda fixa.

Renda Vitalícia a Capital Cedit

Pensada per a persones que volen optimitzar al màxim els seus ingressos i cobrar un import de renda mensual més elevat que a la resta de modalitats, a canvi de no deixar un capital de defunció als seus beneficiaris ni tenir possibilitat de rescat*.

Un percentatge de la renda percebuda tributa en l'IRPF com a rendiment del cabdal mobiliari, sempre que no es rescati*.
Aquest percentatge dependrà de la teva edat al moment de la contractació2, i serà constant durant tot el període de percepció de la renda, segons la següent escala:

 • 24% si tens entre 60 i 65 anys
 • 20% si tens entre 66 i 69 anys
 • 8% si tens 70 anys o més

Sobre el rendiment del cabdal mobiliari calculat, s'aplicarà el tipus de retenció vigent en aquest moment.

 • Es pot contractar a dos titulars?

Es pot contractar tant a un titular com a dos, i la renda mensual s’abona mentre un dels dos titulars visqui.

En cas que hi hagi dos titulars, es considera que la renda és en un 50% per a cada un, i s’aplica a cada un d’ells la retenció que correspongui.

En cas de defunció d’un dels titulars, l’altre titular ha de tributar en l'Impost sobre Successions i Donacions, i continuarà cobrant tota la renda sense que s’apliqui cap retenció a la meitat de la renda.

El capital de defunció dels titulars, si s’ha contractat, s’abona als beneficiaris quan hagi mort l’últim dels titulars.

 • Es pot rescatar l'operació?

La Renda vitalícia és un producte amb una vocació vitalícia clara, ja que el seu objectiu és cobrar unes rendes mensuals durant tota la vida. De totes maneres, i a excepció de la modalitat a capital cedit, que no té capital de defunció, es pot rescatar en qualsevol moment si cal.

El valor de rescat* sempre dependrà del valor de mercat de la inversió vinculada al contracte.

*El prenedor assumeix els riscos de les inversions vinculades al seu contracte.