1.No es poden efectuar disposicions parcials, només totals.

2.Es garanteix un tipus d'interès tècnic del 0,06% durant els 12 primers mesos, que posteriorment es renovarà segons les condicions que es determinin, però amb un mínim del 0,05%.

Compte Caixafutur – AIELT és una assegurança individual d'estalvi a llarg termini, assegurança de vida-estalvi.

La legislació vigent només permet tenir contractat un producte AIELT per persona.

Informació subjecta a les condicions particulars i generals de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció. El Compte Caixafutur - AIELT és una assegurança de vida estalvi de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances amb NIF A-58333261. CaixaBank, SA, operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i amb domicili social al carrer Pintor Sorolla, 2-4 46002 València. Inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 17323-2019-5555