No mostrar més aquest missatge

Llogui els béns necessaris per al seu negoci

  • Arrendament financer destinat a finalitats empresarials o professionals, amb opció de compra al final del contracte.

  • Permet finançar un percentatge superior al d'altres fórmules de finançament (fins al 100% del valor d'adquisició).

  • Amb avantatges fiscals.