Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Negoci

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Un compte per a cada professional

Selecciona el compte que s’adapta millor al teu dia a dia