Tant nacionals...

 • Avals tècnics
  Responen a l'incompliment dels compromisos que l'avalat té contrets amb motiu de participacions en concursos i subhastes, execució d'obres o contractes de subministrament, bon funcionament de maquinària venuda...
 • Avals econòmics comercials
  S'avala el pagament de quantitats derivades de transaccions de naturalesa comercial.
 • Avals econòmics financers
  S'avala el pagament d'una determinada quantitat en un termini fixat prèviament.

... com internacionals • De devolució (advance guarantee)
  Per assegurar al beneficiari la devolució de les bestretes a compte d'un contracte quan aquest no es porta a terme.
 • De compliment (performance bond)
  Per prevenir els danys ocasionats per l'incompliment de les obligacions contractuals fins a la data establerta.
 • Per a la concessió de facilitats creditícies
  Garanteix a una entitat de crèdit estrangera la devolució del finançament que concedirà a un dels seus clients.
 • De licitació (bid bond)
  Per accedir a ofertes d'organismes públics o privats (concessió d'obres públiques, subministraments de mercaderies, prestació de serveis).
 • De compliment (performance bond)
  Per prevenir els danys ocasionats per l'incompliment de les obligacions contractuals fins a la data establerta.
 • De garantia o contingència (stand-by letter of credit)
  Per garantir el pagament d'operacions diferents.Terminis

L'aval es pot pactar per un termini determinat o indeterminat. En el segon cas, si l'avalat vol donar per cancel·lada una garantia, l'entitat exigirà la conformitat del beneficiari.

Avals des de CaixaBankNow

A través de la teva banca digital CaixaBankNow, pots sol·licitar avals nacionals i internacionals.

 • Pots utilitzar els nostres textos modelats que s'ajusten als diferents tipus d'aval.
 • Posem a la teva disposició una revisió jurídica del text que el beneficiari us sol·liciti.
 • Si necessites emetre avals internacionals, gestionarem també la contragarantia per emetre l'aval final a destinació.
 • Si no disposes de línia d'avals, pots sol·licitar-la a través de CaixaBankNow.