Tractament de dades personals.

Responsable del tractament: Caixabank, SA (“CaixaBank), amb NIF A08663619 i domicili al c/ 2-4, 46002 València.

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: www.caixabank.com/delegatprotecciodedades.

Finalitats del tractament: les dades i informació recollides (les "Dades") són necessaris (i) per tramitar la seva sol·licitud i es tractaran amb aquesta finalitat, així com (ii) per a complir aquelles obligacions normatives exigibles a Caixabank. Base legitimadora del tractament: (i) execució contractual (ii) compliment de les obligacions legals aplicables a CaixaBank.

Comunicació de les dades: les Dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics, per al compliment d'una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i tercers necessaris per a la gestió i execució d'aquesta sol·licitud.

Període de conservació de les Dades: als efectes de la tramitació de la present sol·licitud, les dades seran tractades mentre romanguin vigents les relacions derivades de la tramitació sol·licitada.

Les Dades seran conservats (durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions) als únics efectes de complir les obligacions legals requerides, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Exercici de Drets

El titular de les Dades pot exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, d'acord amb la normativa, a les oficines de CaixaBank, al apartat de correus 209- 46.080 València, a www.CaixaBank.com/exercicidedrets, o les opcions habilitades a aquest efecte en la seva banca digital o mòbil.

També podrà dirigir qualsevol reclamació derivada del tractament de les Dades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).