Tramitem i presentem a través de la teva oficina els efectes a càrrec teu per al pagament de les teves importacions. També t’oferim la possibilitat d’accedir a línies de finançament.

Una remesa documentària consisteix a enviar per via bancària els documents comercials i financers que genera l’exportador: Juntament amb els documents, l’exportador envia a CaixaBank les instruccions que hem de seguir per lliurar-te aquests documents.

Tipus de documents

  1. financers: lletres de canvi, efectes, pagarés.
  2. comercials: poden acreditar la propietat de la mercaderia i permetre a qui els posseeix recollir la mercaderia que estàs important.

- contractuals: contracte, comanda, factura proforma i factures comercials.

- de transport: coneixement d’embarcament, document de transport aeri, document de transport per carretera, ferrocarril o vies de navegació interior, carta de port per ferrocarril, carretera, etc.