El compte té una tarifa de 0 €/mes, sempre que el client: a) tingui domiciliats en el dipòsit relacionat els ingressos professionals per import no inferior a 750 euros al mes o a 9.000 € en els últims 12 mesos; o b) mantingui almenys un dels següents pagaments domiciliats en el dipòsit relacionat: impostos de l'activitat professional (IVA, IRPF o impost de societats): almenys 1 càrrec en els últims 3 mesos o nòmines d'empleats: almenys 1 càrrec en els últims 3 mesos o règim general de la Seguretat Social d'empleats: almenys 1 càrrec en els últims 3 mesos o rebuts domiciliats de subministraments bàsics: almenys 3 càrrecs en els últims 3 mesos o compres amb targeta de crèdit o dèbit comercialitzada per CaixaBank i que estigui domiciliada en un dipòsit obert a CaixaBank: almenys 3 pagaments en els últims 3 mesos. No es comptabilitzaran les compres fetes amb targetes el titular de les quals no coincideixi amb el titular d'aquest contracte o bé tingui un crèdit disposat (circulant o llarg termini) major de 3.000 €. Els saldos dipositats en el compte no generen interessos a favor del client. Disponible només per a persones jurídiques considerades microempreses (persones jurídiques amb balanç o facturació de fins a 2MM d'euros i fins a 10 empleats).

NRI: 15819-2017-5555