Assegurances agràries

Protegeixi la seva explotació agrària

A CaixaBank li oferim una extensa gamma d’assegurances pensada per cobrir els riscos de la seva explotació agrària. Pot assegurar els ingressos de la seva collita i el bestiar, cobrir els riscos del seu negoci i garantir la seva protecció, la de la seva família i la dels seus treballadors.

Per cobrir els riscos de la seva explotació

A CaixaBank li oferim una extensa gamma d’assegurances pensada per cobrir els riscos de la seva explotació agrària. Amb aquestes assegurances, podrà assegurar els ingressos de la collita i del bestiar, cobrir els riscos del seu negoci i garantir la seva protecció, la de la família i la dels treballadors.

Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, com també a les condicions de subscripció.

SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances. CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA, amb CIF A-58333261, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA amb CIF A-28011864, inscrit en el Registre Administratiu de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619 i autoritzat per a la distribució d’assegurances CASER, en virtut del conveni de distribució entre VidaCaixa i CASER.

NRI: 15985-2017-5555