“Caixabank, S.A. (d’ara endavant, “CaixaBank”) no atorga garantia sobre la licitud, correcció i/o exactitud de la informació continguda a Agrobank Info ni dels possibles errors o omissions de la mateixa. CaixaBank és aliè al contingut de la mateixa, per la qual cosa el mateix no es podrà considerar assessorament professional per part de CaixaBank, que no serà responsable dels danys i/o perjudicis causats per les accions o omissions que vostè o qualsevol altre tercer dugui a terme basant-se en el contingut de la mateixa.”