No mostrar més aquest missatge
SegurCaixa Llar Premium
 

SegurCaixa Llar Premium

 
  • Característiques
  • Cobertures
  • Punts destacables

Objectiu

El SegurCaixa Llar Premium és una assegurança que cobreix els danys que es puguin produir en un habitatge, tant al continent (parets, terres, finestres...) com al contingut (mobles, roba…).

Forma de pagament de l’assegurança

Vostè tria. Un pagament fraccionat anual, semestral, trimestral o mensual. És molt flexible.

Destinataris

  • Habitatges habituals i habitatges secundaris
  • Pisos, apartaments o habitatges unifamiliars
  • Habitatgesdestinats exclusivament a habitatges

 

Durada

L’assegurança és anual. Quan acaba l’any, es renova automàticament.

NRI: 0382-2014-5555

Assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, S.A., en endavant CaixaBank, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAi autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecte a les condicions de la pòlissa.