No mostrar més aquest missatge
IconoLateralAyF

ESTALVI I FINANÇAMENT

Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Comptes corrents

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Gaudeixi dels avantatges, vostè tria

Ara, pot gaudir de l'últim en tecnologia només per complir les condicions1:

Smartphone Samsung Galaxy A3 amb pantalla de 4,7" HD sAMOLED i un disseny elegant i amb materials prèmium

Televisor Samsung de 40” amb Wide Color Enhancer Plus

O, si ho prefereix, en lloc d'emportar-se a casa la tecnologia més avançada, es pot beneficiar d'una remuneració del 3%2 TAE (2,97 % interès nominal anual) en els primers 8.000 € durant 24 meses per domiciliar la seva nòmina superior a 2.500 €.

Domiciliar la meva nòmina >>

Nou Compte Family

Ara, amb el Nou Compte Family, podrà gaudir de múltiples avantatges exclusius i s'estalviarà les comissions3 de:

  • Manteniment i administració.
  • Targeta de crèdit4 per al titular i el beneficiari.
  • Transferències i ingressos de xecs per autoservei.
  • Línia Oberta i correspondència on-line

I, ara, el segon compte de la família i les targetes, també gratuïtes.

Préstec Nòmina

A Banca Premier, volem ajudar-lo a complir les seves il·lusions i projectes. Per això, li oferim un préstec ràpid, fàcil i còmode de fins a 10 vegades la seva nòmina, només per tenir-la domiciliada.

  • Fins a 60.000 €5.
  • Ràpid, fàcil i còmode.
  • Amortització de fins a 6 anys, segons les seves necessitats.
EUROMONEY-CISI-AENOR

1. Promoció vàlida del 6-3-2017 al 29-12-2017 per a noves domiciliacions de nòmina amb un import superior a 2.500 €/mes, amb domiciliació de tres rebuts i tres compres amb targeta al trimestre, i amb 12 mesos de permanència d'aquestes condicions i 36 mesos addicionals com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a l'ingrés a compte segons la normativa fiscal vigent. En cas d'incompliment, es cobrarà una penalització de 419 € pel televisor de 40" i de 329 € per l'smartphone Samsung Galaxy A3. No acumulable a d'altres promocions de domiciliació de nòmina efectuades amb posterioritat a l'1-1-2016. No hi ha retribució en efectiu.

2. Promoció vàlida per a nòmines entre el 6-3-2017 i el 29-12-2017 per un import superior a 2.500 €/mes, amb una remuneració del 2,97 % nominal anual (3 % TAE) en els primers 8.000 € durant 24 mesos. Exemple de remuneració en un compte amb un saldo mitjà constant de 5.000 €, calculat per a un període de 24 mesos. Remuneració bruta total de 297,04 € (en 8 liquidacions trimestrals). Passats els 24 mesos, el càlcul dels interessos del dipòsit designat s'efectuarà en funció del que s'estableix en les seves condicions de contractació.

3. El compte té una tarifa de 0 €/mes, sempre que el client tingui domiciliada una nòmina igual o superior a 600 €/mes i hagi fet almenys tres pagaments amb targeta o hagi rebut tres càrrecs de rebuts domiciliats durant l'últim trimestre, i sempre que utilitzi exclusivament els canals electrònics per a les operacions següents: pagament de rebuts i d'impostos, reintegraments d'efectiu, traspassos i transferències (import màxim de 20.000 €), ingrés de xecs, sol·licitud de talonari i consultes de posicions, saldo o extracte. Els saldos dipositats en el compte no generen interessos a favor del client.

4. Subjecte a tenir una altra nòmina domiciliada a CaixaBank que compleixi les mateixes condicions que el Compte Family. Consulti la resta de condicions al web www.CaixaBank.es/Family

5. La concessió de l'aportació està subjecta a l'anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l'entitat.

NRI: 15354-2017-5555