No mostrar més aquest missatge

Informació exigida per l'OM ECC/2316/2015: CaixaBank Doble Tranquil·litat - PPA

 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només són possibles en cas que es produeixi qualsevol de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

 El valor del dret de rescat o mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

/ 6
Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals que es pot consultar des del catàleg.

El nivell de risc dels plans, en una escala de l’1 al 7, varia del 2 al 6.

 • Potencialment
  menor rendiment

  Potencialment
  major rendiment

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  - Risc

  + Risc

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.


  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Planifiqui el futur amb optimisme

A CaixaBank volem ser presents al seu futur. Per això, a través de CaixaFutur, posem a la seva disposició una àmplia i diversa gamma de productes que l'ajudaran a planificar l'estalvi a llarg termini.

Més que tranquil·litat, Doble Tranquil·litat

Tota una vida estalviant mereix la més gran de les tranquil·litats. A partir dels 55 anys és el moment de preparar els estalvis per obtenir un complement per a la jubilació, perquè pugui seguir amb l'actual nivell de vida en el futur. Perquè més que tranquil·litat, ens agrada la Doble Tranquil·litat.

I per donar resposta a les seves necessitats, el CaixaBank Doble Tranquil·litat ofereix:

 • Continuar aportant l'estalvi destinat al seu futur fins a la jubilació.
 • Gaudir d'una renda mensual per a tota la vida — que es garanteix ja en el moment de la contractació—, que complementarà els seus ingressos a partir de la data que hagi indicat.
 • Possibilitat d'incrementar l'import de la renda mensual, en funció de la seva situació personal.
 • Disposar d'un capital de defunció per als beneficiaris en funció de la inversió vinculada.

I ara, emporti's fins a un 4 %3 de bonificació

Traspassi el seu pla...

 • Si traspassa el seu pla des d'una altra entitat, podrà obtenir fins a un 2 % d'abonament al compte1 de l'import traspassat.
 • Si a més té o contracta una aportació periòdica de com a mínim 100 € o fa una aportació única mínima de 3.000 €, s’endurà un 1 %2 més sobre l’import mobilitzat.
 • I si contracta el CaixaBank Doble Tranquil·litat, podrà obtenir fins a un 4 %3 de bonificació al compte de l'import traspassat.

... i beneficiï's d'avantatges fiscals

 • Si efectua noves aportacions, de la mateixa manera que amb la resta de plans de pensions, obtindrà el màxim estalvi en la declaració de la renda, ja que pot aconseguir una reducció fiscal de fins al 45 %4.
Traspàs Aportació Contratació

Gamma Destí

Li presentem la Gamma Destí, productes orientats a fer una gestió òptima de l'estalvi tenint en compte l'horitzó temporal de la jubilació.

Inicialment aquests productes afavoreixen les inversions en renda variable a llarg termini i, a mesura que avança el temps i s'apropa la data de jubilació, va cobrant més importància el pes de les inversions en renda fixa.

En funció de la data estimada de la jubilació, podrà triar el producte que millor s'adapti al seu objectiu.

La Gamma Destí està formada per un conjunt de plans de pensions, fons i PIES amb diferents dates objectiu per a la seva jubilació:

 • CaixaBank Destí 2022
 • CaixaBank Destí 2030
 • CaixaBank Destí 2040
 • CaixaBank Destí 2050

Conegui millor la nostra Gamma Destí a través del seu Gestor de Banca Premier.

1. Promoció vàlida per a mobilitzacions externes d'entrada realitzades entre el 2-11-2016 i el 19-3-2017 (ambdues dates incloses), que siguin efectives en els 15 dies naturals següents a la data de sol·licitud de la mobilització i amb un període de permanència fins al 1-12-2024. 2. Si en la data d'abonament es té vigent una aportació mensual de 100 €, i es manté fins al 31-3-2019, o durant el període de campanya s'ha contractat una aportació única de com a mínim 3.000 €, i es manté fins al 1-12-2024, en qualsevol dels plans inclosos en la promoció, s'obté un 1% addicional sobre l'import traspassat. 3. Per obtenir el 4% en l'import del traspàs extern al CaixaBank Doble Tranquil·litat, cal complir amb les mateixes condicions esmentades anteriorment als punts 1 i 2. Indicacions sobre els tres punts anteriors: una vegada la mobilització sigui efectiva i s'hagi constituït, es rebrà la bonificació en el dipòsit associat durant els primers dies del mes d'abril amb data valor del dia 31-3-2017. La promoció oferta per VidaCaixa, S.A.U. d'Assegurances i Reassegurances, a la qual s'ha de sol·licitar l'adhesió, es troba subjecta a les condicions, limitacions, penalitzacions i a la tributació a l'IRPF segons la legislació vigent, en els termes que es poden consultar a www.CaixaBank.es. 4. Segons la legislació vigent a l'octubre de 2016 i si es compleixen els requisits exigits per la normativa fiscal. Els tipus impositius varien en funció de l'escala autonòmica. Consulti el tipus impositiu màxim que té establert la seva comunitat.

Dades generals dels fons: CABK Destí 2022, FI amb núm. de registre a la CNMV 4947; CABK Destí 2030, FI amb núm. de registre a la CNMV 4948; CABK Destí 2040, FI amb núm. de registre a la CNMV 4949; CABK Destí 2050, FI amb núm. de registre a la CNMV 4950. Entitat gestora dels fons d'inversió: CaixaBank AM SGIIC, SA, núm. 15 de registre de la gestora a la CNMV. Entitat dipositària: CECABANK, núm. 236 de registre de la dipositària a la CNMV. Entitat comercialitzadora: CaixaBank, SA, av. Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona, NIF A-08663619, inscrita al Registre Administratiu Especial del Banc d'Espanya amb el número 2100 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 42657, foli 33, full B-41232, inscripció 109a. Si l'inversor desitja informació més específica sobre els fons, pot sol·licitar-la a qualsevol oficina de CaixaBank. Amb antelació suficient a la contractació del producte, el client ha d'estudiar i analitzar minuciosament la documentació subministrada per CaixaBank. A més, pot sol·licitar informació detallada referent als fons d'inversió, com ara el full informatiu o el document de dades fonamentals per a l'inversor (DFI). Tota aquesta informació també es troba publicada a www.cnmv.es. Informació subjecta a les condicions del contracte així com a les condicions de subscripció. Els plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIES) són assegurances en les quals les prestacions i valors de la pòlissa depenen del valor de mercat de les inversions vinculades al contracte i en les quals el prenedor assumeix els riscos de les dites inversions. Plans individuals d'estalvi sistemàtic (PIES), assegurances de vida de l'entitat asseguradora VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, SA, operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08663619 i domicili a l'av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit al Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619. Plans de pensions individuals de la Gamma Destí dels quals VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, n'és entitat gestora i promotora; CaixaBank, SA, entitat comercialitzadora, i CECABANK, SA, entitat dipositària. Pot consultar les dades fonamentals d'aquests plans de pensions a www.CaixaBank.es o posi's en contacte amb el seu Gestor de Banca Premier.

El CaixaBank Doble Tranquilidad està dirigit als clients d'entre 55 i 67 anys i engloba el pla de previsió assegurat CaixaBank Doble Tranquil·litat - PPA i el pla de pensions individual CaixaBank Inversió Flexible - PPI. El pla de previsió assegurat és una assegurança de vida de l'entitat asseguradora VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros. CaixaBank, SA, operador de banca- assegurances exclusiu de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A-08663619 i domicili a l'av. Diagonal, 621, 08028 Barcelona, i inscrit al Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619. CaixaBank Inversió Flexible - PPI pla de pensions individual, del qual VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, n'és entitat gestora i promotora; CaixaBank, SA, entitat comercialitzadora, i CECABANK, SA, entitat dipositària. Pot consultar les dades fonamentals del CaixaBank Inversión Flexible - PPI a www.VidaCaixa.es o posant-se en contacte amb el seu Gestor de Banca Premier.

NRI: 1640-2016/09681